The Orthodox Pages

THE PEOPLE'S HANDBOOK

TROPARIA AND KONTAKIA

FOR THE GREAT FEASTS

 

 

Homepage

Back to People's section                     

 

 

 

 

 

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 8 Σεπτεμβρίου

 

ΤΡΟΠΑΡΙΟΝ

Η Γέννησις σου Θεοτόκε, χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη,  εκ σου γαρ ανέτειλεν ο Ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν, έδωκε την ευλογίαν, και καταργήσας τον θάνατον, εδωρήσατο ημίν ζωήν την αιώνιον.  

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Ιωακείμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας, και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανά­του, ηλευθερώθησαν Άχραντε, εν τη αγία Γεννήσει σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου, ενοχής των πταισμάτων, λυτρωθείς εν τω κράζειν σοι. Η Στείρα τίκτει την Θεοτόκον, και τροφόν της ζωής ημών.

 

Η ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 14 Σεπτεμβρίου

 

ΤΡΟΠΑΡΙΟΝ

Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου, και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας τοις βασιλεύσι  κατά βαρβάρων δωρούμενος, και το σον φυλάττων, δια του Σταυρού σου πολίτευμα.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους οικτιρμούς σου δώρησαι, Χριστέ ο Θεός, εύφρανον εν τη δυνάμει σου, τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτοίς κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχοιεν την σην, όπλον ειρήνης, αήττητον τρόπαιον.

 

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ  ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 21 Νοεμβρίου

 

ΤΡΟΠΑΡΙΟΝ

Σήμερον της ευδοκίας Θεού το προοίμιον, και της των ανθρώπων σωτηρίας ή προκήρυξις, εν Ναώ του Θεού τρανώς ή Παρθένος δείκνυται, και τον Χριστόν τοις πάσι προκαταγγέλλεται. Αυτή και ημείς μεγαλοφώνως βοήσωμεν, Χαίρε της οικονομίας του Κτίστου ή εκπλήρωσις.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

 

Ο καθαρώτατος Ναός του Σωτήρος, η πο­λυτίμητος παστάς και Παρθένος, το Ιερόν θησαύρισμα της δόξης του Θεού, σήμερον εισάγεται, εν τω Οίκω Κυρίου, την χάριν συνεισάγουσα, την εν Πνεύματι Θείω, ην ανυμνούσιν Άγγελοι Θεού, Αύτη υπάρχει σκηνή επουράνιος.

 

ΠΡΟΕΟΡΤΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 20 Δεκεμβρίου

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Η Παρθένος σήμερον, τον προαιώνιον Λόγον, εν σπηλαίω έρχεται, αποτεκείν απορρήτως. Χόρευε, η οικουμένη ακουτισθείσα, δόξασον, μετά Αγγέλων και των ποιμένων, βουληθέντα εποφθήναι, Παιδίον νέον, τον προ αιώνων Θεόν.

 

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 25 Δεκεμβρίου

 

ΤΡΟΠΑΡΙΟΝ

Η Γέννησις σου Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτει­λε τω κόσμω το φως το της γνώσεως, εν αυ­τή γαρ οι τοις άστροις λατρεύοντες, υπό α­στέρος εδιδάσκοντο, σε προσκυνείν τον Ήλιον της δικαιοσύνης, και σε γινώσκειν εξ ύψους Ανατολήν. Κύριε δόξα σοι.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Η Παρθένος σήμερον, τον υπερούσιον τί­κτει, και η γη το σπήλαιον, τω απροσίτω προσ­άγει. Άγγελοι, μετά Ποιμένων δοξολογούσι, Μάγοι δε, μετά Αστέρος οδοιπορούσι, δι’ ημάς γαρ εγεννήθη, Παιδίον νέον, ο προ αιώνων Θεός.

 

Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 Ιανουαρίου

 

ΤΡΟΠΑΡΙΟΝ

Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις, του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει σοι, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα, και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς, εβεβαίου του λόγου το ασφαλές. Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμον φωτίσας δόξα σοι.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Επεφάνης σήμερον, τη οικουμένη, και το φως σου Κύριε, εσημειώθη εφ’ ημάς, εν επιγνώσει υμνούντας σε. Ήλθες, εφάνης, το φως το απρόσιτον.

 

 

ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 7 Ιανουαρίου

 

ΤΡΟΠΑΡΙΟΝ

Μνήμη δικαίου μετ’ εγκωμίων, σοι δε αρ­κέσει η μαρτυρία του Κυρίου Πρόδρομε, α­νεδείχθης γαρ όντως και προφητών σεβασμιώτερος, ότι και εν ρείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τον κηρυττόμενον. Όθεν της αληθεί­ας υπεραθλήσας, χαίρων ευηγγελίσω και τοις εν άδη, Θεόν φανερωθέντα εν σαρκί, τον αίροντα την αμαρτίαν του κόσμου, .και παρέ­χοντα ημίν το μέγα έλεος.

 

 

Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 2 Φεβρουαρίου

 

ΤΡΟΠΑΡΙΟΝ

Χαίρε, κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε, εκ σου γαρ ανέτειλεν ο Ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, φωτίζων τους εν σκότει. Ευφραίνου και συ, Πρεσβύτα δίκαιε, δεξάμενος εν αγκάλαις, τον ελευθερωτήν των ψυχών ημών, χαριζόμενον ημίν και την Ανάστασιν.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Ο μήτραν παρθενικήν αγιάσας τω τόκω σου, και χείρας του Συμεών ευλογήσας, ως έπρεπε, προφθάσας και νυν, έσωσας ημάς, Χριστέ ο Θεός. Αλλ’ ειρήνευσον εν πολέμοις το πολίτευμα, και κραταίωσον βασιλείς, ους ηγάπησας, ο μόνος φιλάνθρωπος.

 

 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 25 Μαρτίου

 

ΤΡΟΠΑΡΙΟΝ

Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον, και του απ’ αιώνος Μυστηρίου η φανέρωσις, ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται, και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Διό και ημείς συν αυτώ τη θεοτόκω βοήσωμεν, Χαίρε Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Τη  υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια, ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια, ανα­γράφω σοι η Πόλις σου Θεοτόκε. Αλλ’ ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παν­τοίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ίνα κρά­ζω σοι, Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε

 

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 6 Αυγούστου

 

ΤΡΟΠΑΡΙΟΝ

Μετεμορφώθης εν τω Όρει, Χριστέ ο Θεός, δείξας τοις Μαθηταίς σου την δόξαν σου, καθώς ηδύναντο. Λάμψον και ημίν τοις αμαρτωλοίς, το φως σου το αϊδιον, πρεσβείαις της Θεοτόκου, Φωτοδότα, δόξα σοι.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Επί του Όρους μετεμορφώθης, και ως εχώρουν οι Μαθηταί σου την δόξαν σου, Χριστέ ο Θεός, εθεάσαντο, ίνα όταν σε ίδωσι σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσωσιν εκούσιον, τω δε κόσμω κηρύξωσιν, ότι συ υπάρχεις αληθώς, του Πατρός το απαύγασμα.

 

 

Η ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 15 Αυγούστου

 

ΤΡΟΠΑΡΙΟΝ

Εν τη Γεννήσει, την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη Κοιμήσει, τον κόσμον ου κατέλιπες Θεο­τόκε. Μετέστης προς την ζωήν, Μήτηρ υπάρ­χουσα της ζωής, και ταις πρεσβείαις ταις σαις λυτρουμένη, εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Την εν πρεσβείαις ακοίμητον Θεοτόκον, και προστασίαις αμετάθετον ελπίδα, τάφος και νέκρωσις ουκ εκράτησεν, ως γαρ ζωής Μη­τέρα, προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτραν οικήσας αειπάρθενον.

 

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

 

ΤΡΟΠΑΡΙΟΝ

Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Ει και εν τάφω κατήλθες, αθάνατε, αλλά του άδου καθείλες την δύναμιν, και ανέστης ως νικητής, Χριστέ ο Θεός, γυναιξί μυροφόροις φθεγξάμενος. Χαίρετε, και τοις σοις αποστόλοις ειρήνην δωρούμενος, ο τοις πεσούσι παρέχων ανάστασιν.

 

 

Η ΑΝΑΛΗΨΗΣ

 

ΤΡΟΠΑΡΙΟΝ

Ανελήφθης εν δόξη, Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποιήσας τους μαθητάς, τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι συ ει ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Την υπέρ ημών πληρώσας οίκονομίαν, και τα επί γης ενώσας τοις ουρανίοις, ανελήφθης εν δόξη, Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χω­ριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος, και βοών τοις αγαπώσι σε. Εγώ ειμί μεθ’ υμών, και ουδείς καθ’ υμών.

 

 

Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 

ΤΡΟΠΑΡΙΟΝ

Ευλογητός ει, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον, και δι’ αυτών την οικουμένην σαγηνεύσας. Φιλάνθρωπε, δόξα σοι.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Ότε καταβάς τας γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν έθνη ο Ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσ­σας, διένειμεν, εις ενότητα πάντας εκάλεσε, και συμφώνως δοξάζομεν το πανάγιον Πνεύμα.

 

 

 

 

THE BIRTH OF THE MOTHER OF GOD 8th September

 

TROPARION  From The Festal Menaion

Thy birth, O Mother of God, has brought joy to all the inhabited earth: for from thee has shone forth the Sun of Righteousness, Christ our God. He has loosed us from the curse and given the blessing; He has made death of no effect, and bestowed on us eternal life.

 

KONTAKION From The Festal Menaion

O Undefiled, by thy holy Nativity Joachim and Anna were set free from the reproach of childlessness, and Adam and Eve from the corruption of death. Delivered from the guilt of sin, Thy people keep the feast as they sing unto thee: The barren woman bears the Theotokos who sustains our life.

 

THE EXALTATION OF THE PRECIOUS CROSS 14th September

 

TROPARION

Save, O Lord, Thy people and bless Thine inheritance, Granting them victory over their enemies; And by Thy Cross, do Thou, protect Thy commonwealth.

 

KONTAKION

Lifted up of Thine own will upon the Cross, do Thou bestow Thy compassions upon the new commonwealth, that bears Thy name, O Christ our God, make glad with Thy strength, our pious rulers, granting them victory over their enemies; may they have as an alliance, that invincible trophy, Thy weapon of peace.

 

ENTRY OF THE MOTHER OF GOD 21st November

 

TROPARION From The Festal Menaion

Today is the foreshadowing of the good pleasure of God and the herald of the salvation of men. The Virgin is revealed in the temple of God, and beforehand she announces Christ to all. Let us therefore cry to her with mighty voice: Hail! Thou fulfilment of the Creator’s dispensation.

 

KONTAKION From The Festal Menaion

The all-pure Temple of the Saviour, the precious Bridal Chamber and Virgin, the sacred treasure of the glory of God, is led today into the house of the Lord, and with her she brings the grace of the divine Spirit. Of her God’s angels sing in praise: ‘She is indeed the heavenly Tabernacle.’

 

PRE-FEAST OF THE NATIVITY 20th December

 

KONTAKION From The Festal Menaion

Today the Virgin comes to the cave to give birth ineffably to the pre-eternal Word. Hearing this, be of good cheer, O inhabited earth, and with the angels and the shepherds glorify Him whose will it was to be made manifest a young Child, the pre-eternal God.

 

THE NATIVITY OF CHRIST 25th December

 

TROPARION From The Festal Menaion

Thy Nativity, O Christ our God, has shone upon the world with the light of knowledge: for thereby they who adored the stars through a star were taught to worship Thee, the Sun of Righteousness, and to know Thee the Dayspring from on high. O Lord, glory to Thee.

 

 

KONTAKION From The Festal Menaion

Today the Virgin gives birth to Him who is above all being, and the earth offers a cave to Him whom no man can approach. Angels with shepherds give glory, and Magi journey with a star. For unto us is born a young Child, the pre-eternal God.

 

THEOPHANY 6th January

 

TROPARION From The Festal Menaion

When Thou, O Lord, wast baptized in the Jordan, the worship of the Trinity was made manifest. For the voice of the Father bore witness unto Thee, calling Thee the beloved Son, and the Spirit in the form of a dove confirmed His word as sure and steadfast. O Christ our God who hast appeared and enlightened the world, glory to Thee.

 

KONTAKION From The Festal Menaion

Thou hast appeared today to the inhabited earth, and Thy light, O Lord, has been marked upon us, who with know­ledge sing Thy praise: Thou hast come, Thou art made manifest, the Light that no man can approach.

 

SYNAXIS OF ST. JOHN THE BAPTIST 7th January

 

TROPARION From The Festal Menaion [slightly altered]

The memory of the just is praised, but thou art well pleased, O Forerunner, with the testimony of the Lord. For thou hast verily been shown forth as more honoured than the prophets, since thou wast counted worthy to baptize in the stream Him whom they foretold. Therefore, having mightily contended and suffered for the truth, with joy thou hast preached also to those in Hades, of God’s manifestation in the flesh, who takes away the sin of the world and grants unto us great mercy.

 

THE MEETING OF OUR LORD 2nd February

 

TROPARION From The Festal Menaion

Hail, O Mother of God, Virgin full of grace: for from thee has shone forth the Sun of Righteousness, Christ our God, giving light to those in darkness. Be glad also, thou righteous Elder, for thou hast received in thine arms the Deliverer of our souls, who bestows upon us resurrection.

 

KONTAKION From The Festal Menaion

Thou who hast sanctified by Thy birth a virgin womb and fittingly blessed the hands of Simeon, Thou art come, O Christ our God, and on this day hast saved us. Give peace to Thy commonwealth in time of battle and strengthen the Orthodox people whom Thou hast loved, O Thou who alone lovest mankind.

 

THE ANNUNCIATION 25th March

 

TROPARION From The Festal Menaion

Today is the crown of our salvation and the manifestation of the mystery that is from all eternity. The Son of God becomes the Son of the Virgin, and Gabriel announces the good tidings of grace. Therefore let us also join him and cry aloud to the Mother of God: Hail, thou who art full of grace: the Lord is with thee.

 

KONTAKION

As our victorious leader of triumphant hosts, and our deliverer from evil we thy flock ascribe to thee, songs of thanksgiving O Mother of God. Inasmuch as thou hast invincible might, keep us free from every danger, that we may cry to thee; Hail, O Bride Unwedded. 

 

THE TRANSFIGURATION 6th August

 

TROPARION

Thou wast transfigured upon the mountain, O Christ our God, showing Thy glory to Thy disciples as far as they were able to sustain. Shine forth also upon us sinners, Thine everlasting light, by the prayers of the Mother of God. O Giver of light, glory to Thee.

 

KONTAKION From The Festal Menaion

Thou wast transfigured upon the mountain, and Thy disciples beheld Thy glory, O Christ our God, as far as they were able so to do: that when they saw Thee crucified, they might know that Thy suffering was voluntary, and might proclaim unto the world that Thou art truly the Brightness of the Father.

 

THE DORMITION OF THE MOTHER OF GOD 15th August

 

TROPARION From The Festal Menaion

In giving birth, O Mother of God, thou hast retained thy virginity, and in falling asleep thou hast not forsaken the world. Thou who art the Mother of Life hast passed over into life, and by thy prayers thou dost deliver our souls from death.

 

KONTAKION From The Festal Menaion

Neither the tomb nor death had power over the Theotokos who is ever watchful in her prayers and in whose intercession lies unfailing hope. For as the Mother of Life she has been transported into life by Him who dwelt within her ever virgin womb.

 

THE RESURRECTION OF OUR LORD

 

TROPARION

Christ is risen from the dead, by death he hath overcome death, and to them in the graves hath he given life.

 

KONTAKION

Though Thou didst descend into the grave, O Immortal, Thou didst destroy the power of Hades, and as victor didst rise again, O Christ our God, and the Myrrh-bearing women Thou didst greet with ‘Rejoice’, and to Thine Apostles Thou didst bestow peace: O Thou who dost grant resurrection to the fallen.

 

THE ASCENSION OF OUR LORD

 

TROPARION

Thou hast ascended in glory, O Christ our God, bringing joy to Thy disciples, for Thou didst reassure them through Thy blessing of the promise of the Holy Spirit. For Thou art the Son of God, the redeemer of the world.

 

KONTAKION

When Thou didst fulfil Thy dispensation for our sakes, and united the things on earth with the things in heaven, Thou didst ascend in glory, O Christ our God, in no way divided, but remaining inseparable, and crying to those that love Thee ‘I am with you and no one shall be against you.

 

PENTECOST

 

TROPARION

Blessed art Thou, O Christ our God, who hast made manifest the fishermen as most wise by sending down upon them the Holy Ghost: and by them didst draw the world into Thy net. O Lover of mankind, glory to Thee.

 

KONTAKION

When the Most High descended He confounded the tongues and divided the nations, but when he parted the tongues of fire He called all to unity: Wherefore with one voice we glorify the All-Holy Spirit.