The Orthodox Pages

email: pater@christopherklitou.com

THE PEOPLE'S HANDBOOK

ΜΙΚΡΟΣ  ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ  ΚΑΝΩΝ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

 

SMALL SUPPLICATORY CANON

TO THE MOTHER OF GOD 

Homepage

Back to People's section                      

 

 

 

 

 

Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νυν, και αεί, και εις τούς αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

Ψαλμός 142

Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτισαι την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθης εις κρίσιν μετά τού δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάς ζων. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθησε με εν σκοτεινοίς ως νεκρούς αιώνος και ηκηδίασεν επ’ εμέ το πνεύμα μου, εν εμοί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάσι τοις έργοις σου, εν ποιήμασι των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς σε τας χείράς μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρός σοι. Ταχύ εισάκουσόν μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου απ’ εμού και ομοιωθήσομαι τοις καταβαίνουσιν εις λάκκον. Ακουστόν ποίησόν μοι το πρωί το έλεός σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μοι, Κύριε, οδόν εν η πορεύσομαι ότι προς σε ήρα την ψυχήν μου. Εξελού με εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιείν το θέλημά σου ότι συ ει ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκα του ονόματός σου, Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και εν τω ελέει σου εξολεθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολείς πάντας τούς θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλός σου ειμι.

 

Θεός Κύριος, και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

 

Εξομολογείσθε τω Κυρίω, και επικαλείσθε το όνομα το άγιον αυτού.

Θεός Κύριος…

Πάντα τα έθνη εκύκλωσάν με, και τω ονόματι Κυρίου ημυνάμην αυτούς,

Θεός Κύριος…

Παρά Κυρίου εγένετο αύτη, και εστι θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών.

Θεός Κύριος...

 

Ήχος δ'  Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Τη Θεοτόκω εκτενώς νυν προσδράμωμεν, * αμαρτωλοί και ταπεινοί, και προσπέσωμεν * εν μετανοία, κράζοντες εκ βάθους ψυχής, * Δέσποινα, βοήθησον εφ’ ημίν σπλαγχνισθείσα,* σπεύσον, απολλύμεθα υπό πλήθους πταισμάτων, * μη αποστρέψης σους δούλους κενούς, * σε γαρ και μόνην ελπίδα κεκτήμεθα.

 

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

Ως των αιχμαλώτων ελευθερωτής, * και των πτωχών υπερασπιστής, * ασθενούντων Ια­τρός, βασιλέων υπέρμαχος, * τροπαιοφόρε μεγαλομάρτυς Γεώργιε, * πρέσβευε Χριστώ τω θεώ, * σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Και νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ου σιωπήσωμεν ποτέ, Θεοτόκε, * τας δυναστείας σου λαλείν οι ανάξιοι, * ειμή γαρ συ προϊστασο πρεσβεύουσα, * τις ημάς ερρύσατο εκ τοσούτων κινδύνων; * Τις δε διεφύλαξεν έως νυν ελευθέρους; * Ουκ αποστώμεν, Δέσποινα, εκ σου, * σους γαρ δούλους σώζεις αεί, εκ παντοίων δεινών.

  

Ν' Ψαλμός

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημα μου. Επί πλείον πλύνον με από τής ανομίας μου και από τής αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστι δια παντός. Σοι μόνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου εποίησα, όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις σου, και νικήσης εν τω κρίνεσθαι σε. Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην και εν αμαρτίαις εκίσσησε με η μήτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσας μοι. Ραντιείς με υσσώπω και καθαρισθήσομαι, πλυνείς με, και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλλίασιν και ευφροσύνην αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου, και πάσας τάς ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου. Μη απορρίψης με από του προσώπου σου και το πνεύμα το Άγιον μη αντανέλης απ’ εμού. Απόδος μοι την αγαλλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικώ στήριξον με. Διδάξω ανόμους τας οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρύσαι με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσιν σου. Ότι ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα αν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκήσεις. Θυσία τω Θεώ πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουθενώσει. Αγάθυνον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιων, και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους

 

Ήχος πλ. δ΄  Ωδή α΄ Ειρμός

Υγράν διοδεύσας ωσεί ξηράν, * και την αιγυπτίαν μοχθηρίαν διαφυγών, * ο Ισραηλίτης ανεβόα, * Τω Λυτρωτή και Θεώ ημών άσωμεν.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Πολλοίς συνεχόμενος πειρασμοίς, * προς σε καταφεύγω, σωτηρίαν επιζητών. * Ώ Μήτερ του Λόγου και Παρθένε, * των δυσχερών και δεινών με διάσωσον.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Παθών με ταράττουσι προσβολαί, * πολλής αθυμίας, εμπιπλώσαι μου την ψυχήν, * ειρήνευσον, Κόρη, τη γαλήνη, * τη του Υιού και Θεού σου, Πανάμωμε.

Δόξα Πατρί…

Σωτήρα τεκούσαν σε και Θεόν, * δυσωπώ, Παρθένε, λυτρωθήναι με των δεινών, * σοι γαρ νυν προσφεύγων ανατείνω, * και την ψυχήν και την διάνοιαν.  

Και νυν και αεί

Νοσούντα το σώμα και την ψυχήν, * επισκοπής θείας, και προνοίας της παρά σου, * αξίωσον, μόνη Θεομήτορ, * ως αγαθή αγαθού τε λοχεύτρια.

 

Ωδή γ' Ειρμός

Ουρανίας αψίδος, οροφουργέ Κύριε, * και της Εκκλησίας δομήτορ, συ με στερέωσον, * εν τη αγάπη τη ση, των εφετών η ακρότης, * των πιστών το στήριγμα, μόνε φιλάνθρωπε.

 

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Προστασίαν και σκέπην, ζωής εμής τίθημι, * Σε, Θεογεννήτορ, Παρθένε, συ με κυβέρνησον,*  προς τον λιμένα σου, των αγαθών η αιτία, * των πιστών το στήριγμα, μόνη πανύμνητε.  

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Ικετεύω, Παρθένε, τον ψυχικόν τάραχον, * και της αθυμίας την ζάλην διασκεδάσαι μου, * συ γαρ, Θεόνυμφε, τον αρχηγόν της γαλήνης, * τον Χριστόν εκύησας, μόνη πανάχραντε.

 

Δόξα Πατρί…

Ευεργέτην τεκούσα, τον των καλών αίτιον, * της ευεργεσίας τον πλούτον, πάσιν ανάβλυσον,* πάντα γαρ δύνασαι, ως δυνατόν εν ισχύϊ, * τον Χριστόν κυήσασα, Θεομακάριστε.  

 

Και νυν και αεί…

Χαλεπαίς αρρωστίαις, και νοσεροίς πάθεσιν, * εξεταζομένω, Παρθένε, συ μοι βοήθησον, * των ιαμάτων γαρ, ανελλιπή σε γινώσκω,* θησαυρόν, Πανάμωμε, τον αδαπάνητον. 

 

 

Διάσωσον, * από κινδύνων, τους δούλους σου, Θεοτόκε, * ότι πάντες μετά Θεόν, εις σε καταφεύγομεν, * ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν.

 

Eπίβλεψον,* εν ευμενεία, πανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμήν χαλεπήν τού σώματος κάκωσιν, και ίασαι της ψυχής μου το άλγος.

 

 

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος Σου, δεόμεθα Σου, επάκουσον και ελέησον.

Κύριε ελέησον (3)

Έτι δεόμεθα υπέρ του  Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών (δεινός) και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.

Κύριε ελέησον (3)

Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, [ονόματα]  και πάντων των παρακολουθούντων την αγίαν παράκλησην  ταύτην και υπέρ του συγχωρηθήναι αυτών παν πλημμέλημα εκούσιον τε και ακούσιον.  

Κύριε ελέησον (3)

Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν. 

Κάθισμα  Ήχος β' Τα άνω ζητών

Πρεσβεία θερμή, και τείχος απροσμάχητον,* ελέους πηγή, τού κόσμου καταφύγιον,* εκτενώς βοώμεν σοι, Θεοτόκε Δέσποινα, πρόφθασον, * και εκ κινδύνων λύτρωσαι ημάς,*  η μόνη ταχέως προστατεύουσα.

Ωδή δ Ειρμός

Εισακήκοα, Κύριε, * της οικονομίας σου το μυστήριον, * κατενόησα τα έργα σου, * και εδόξασά σου την θεότητα.

 Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Των παθών μου τον τάραχον, * η τον κυβερνήτην τεκούσα Κύριον, * και τον κλύδωνα κατεύνασον, * των εμών πταισμάτων, Θεονύμφευτε.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Ευσπλαγχνίας την άβυσσον, * επικαλουμένω της σης παράσχου μοι, * η τον εύσπλαγχνον κυήσασα, * και Σωτήρα πάντων, των υμνούντων σε.

Δόξα Πατρί…

Απολαύοντες, Πάναγνε, * των σων δωρημάτων ευχαριστήριον, * αναμέλπομεν εφύμνιον, * οι γινώσκοντες σε Θεομήτορα.

Και νυν και αεί…

Οι ελπίδα και στήριγμα, * και της σωτηρίας τείχος ακράδαντον, * κεκτημένοι σε, Πανύμνητε,* δυσχερείας πάσης, εκλυτρούμεθα.

 

Ωδή ε’ Ειρμός

Φώτισον ημάς, τοις προστάγμασί σου, Κύριε,* και τω βραχίονί σου τω υψηλώ, * την σην ειρήνην, * παράσχου ημίν, φιλάνθρωπε.

 

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Έμπλησον, Αγνή, ευφροσύνης την καρδίαν μου, * την σην ακήρατον διδούσα χαράν, * της ευφροσύνης, * η γεννήσασα τον αίτιον.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Λύτρωσαι ημάς, εκ κινδύνων, Θεοτόκε Αγνή,* η αιωνίαν τεκούσα λύτρωσιν, * και την ειρήνην, * την πάντα νουν υπερέχουσαν.

 

Δόξα Πατρί…

Λύσον την αχλύν, των πταισμάτων μου, Θεόνυμφε, * τω φωτισμώ της σης λαμπρότητος, * η φως τεκούσα, * το θείον και προαιώνιον.

Και νυν και αεί…

Ίασαι Αγνή, των παθών μου την ασθένειαν, * επισκοπής σου αξιώσασα, * και την υγείαν, * τη πρεσβεία σου παράσχου μοι.

 

Ωδή ς' Ειρμός

Την δέησιν εκχεώ προς Κύριον, * και αυτώ απαγγελώ μου τας θλίψεις, * ότι κακών η ψυχή μου επλήσθη, * και η ζωή μου τω Άδη προσήγγισε, * και δέομαι ως Ιωνάς, * Εκ φθοράς, ο Θεός με ανάγαγε. 

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Θανάτου και της φθοράς ως έσωσεν, * εαυτόν εκδεδωκώς τω θανάτω, * την τη φθορά και θανάτω μου φύσιν, * κατασχεθείσαν, Παρθένε, δυσώπησον, * τον Κύριον σου και Υιόν, * τής εχθρών κακουργίας με ρύσασθαι.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Προστάτιν σε, της ζωής επίσταμαι, * και φρουράν ασφαλεστάτην Παρθένε, * των πειρασμών διαλύουσαν όχλον, * και επηρείας δαιμόνων ελαύνουσαν, * και δέομαι διαπαντός,* εκ φθοράς των παθών μου ρυσθήναί με.

Δόξα Πατρί…

Ως τείχος, καταφυγής κεκτήμεθα, * και ψυχών σε παντελή σωτηρίαν, * και πλατυσμόν εν ταις θλίψεσι, Κόρη, * και τω φωτί σου αεί αγαλλόμεθα. * Ώ Δέσποινα, και νυν ημάς, * των παθών και κινδύνων διάσωσον.

Και νυν και αεί…

Εν κλίνη νυν, ασθενών κατάκειμαι, * και ουκ έστιν ίασις τη σαρκί μου, * αλλ’ η Θεόν και Σωτήρα του κόσμου, * και τον λυτήρα των νόσων κυήσασα, * σου δέομαι της αγαθής, * εκ φθοράς νοσημάτων ανάστησον.

Διάσωσον,* από κινδύνων, τους δούλους σου, Θεοτόκε, * ότι πάντες μετά Θεόν, εις σε καταφεύγομεν, * ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν.

Άχραντε, * η δια λόγου τον Λόγον ανερμηνεύτως, * επ’ εσχάτων των ημερών τεκούσα, δυσώπησον, * ως έχουσα μητρικήν παρρησίαν.

 

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος Σου, δεόμεθα Σου, επάκουσον και ελέησον.

Κύριε ελέησον (3)

Έτι δεόμεθα υπέρ του  Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών (δεινός) και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.

Κύριε ελέησον (3)

Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, [ονόματα]  και πάντων των παρακολουθούντων την αγίαν παράκλησην  ταύτην και υπέρ του συγχωρηθήναι αυτών παν πλημμέλημα εκούσιον τε και ακούσιον.  

Κύριε ελέησον (3)

Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν. 

Κοντάκιον Ήχος β'

Προστασία των Χριστιανών ακαταίσχυντε, μεσιτεία προς τον Ποιητήν αμετάθετε, μη παρίδης αμαρτωλών δεήσεων φωνάς, αλλά πρόφθασον, ως αγαθή, εις την βοήθειαν ημών, των πιστώς κραυγαζόντων σοι. Τάχυνον εις πρεσβείαν, και σπεύσον εις ικεσίαν, η προστατεύουσα αεί, Θεοτόκε, των τιμώντων σε.

 

Ήχος δ'

Εκ νεότητος μου, πολλά πολεμεί με πάθη, αλλ’ αυτός αντιλαβού, και σώσον, Σωτήρ μου. (δις)

Οι μισούντες Σιών, αισχύνθητε από του Κυρίου, ως χόρτος γαρ, πυρί έσεσθε απεξηραμμένοι. (δις)

Δόξα Πατρί…

Αγίω Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούται, και καθάρσει υψούται, λαμπρύνεται τη Τριαδική μονάδι, ιεροκρυφίως.

Και νυν και αεί…

Αγίω Πνεύματι, αναβλύζει τα της χάριτος ρείθρα, αρδεύοντα άπασαν την κτίσιν, προς ζωογονίαν.

 

Προκείμενον

Μνησθήσομαι του ονόματος σου εν πάση γενεά και γενεά.

 Στίχος

Άκουσον, θύγατερ, και ίδε, και κλίνον το ους σου, και επιλάθου του λαού σου, και του οίκου του πατρός σου, και επιθυμήσει ο Βασιλεύς τού κάλλους σου.

Του ονόματός σου μνησθήσομαι εν πάση γενεά και γενεά.

 

Και υπέρ του καταξιωθήναι ημάς της ακροάσεως του αγίου Ευαγγελίου, Κύριον τον Θεόν ημών ικετεύσωμεν.

Κύριε, ελέησον (γ').

Σοφία. Ορθοί. Ακούσωμεν του αγίου Ευαγγελίου.

Ειρήνη πάσι.

Και τω Πνεύματί σου.

Εκ τού κατά Λουκάν αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχωμεν.

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

 

Εν ταις ημέραις εκείναις,  αναστάσα  Μαριάμ επορεύθη εις την ορεινήν μετά σπουδής, εις πόλιν Ιούδα, και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου, και ησπάσατο την Ελισάβετ. Και εγένετο ως ήκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασμόν της Μαρίας, εσκίρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής, και επλήσθη Πνεύματος  Αγίου η Ελισάβετ, και ανεφώνησε φωνή μεγάλη, και είπεν, Ευλογημένη συ εν γυναιξί, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, και πόθεν μοι τούτο, ίνα έλθη η μήτηρ του Κυρίου μου προς με; ιδού γαρ, ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ώτα μου, εσκίρτησε το βρέφος εν αγαλλιάσει εν τη κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι  έσται τελείωσις τοις λελαλημένοις αυτή παρά Κυρίου. Και είπε Μαριάμ, Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, και ηγαλλίασε το πνεύμα μου επί τω Θεώ τω σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί τηv ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Ιδού γαρ, από του νυν μακαριούσι με πάσαι αι γενεαί. Ότι εποίησέ μοι μεγαλεία ο δυνατός, και άγιοv το  όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαριάμ συν αυτή ωσεί μήνας τρεις, και υπέστρεψεν εις τον οίκοv αυτής.

 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

Δόξα Πατρί…

Πάτερ, Λόγε, Πνεύμα, Τριάς η εν Μονάδι, εξάλειψον τα πλήθη, των εμών εγκλημάτων.

Και νυν και αεί…

Ταις της Θεοτόκου, πρεσβείαις, Ελεήμον, εξάλειψον τα πλήθη, των εμών εγκλημάτων.

Ελέησον με, ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου, και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημα μου.

 

 Ήχος πλ. β' Όλην αποθέμενοι

Μη καταπιστεύσης με, ανθρωπίνη προστασία, Παναγία δέσποινα, αλλά δέξαι δέησιν, του ικέτου σου, θλίψις γαρ έχει με, φέρειν ου δύναμαι, των δαιμόνων τα τοξεύματα, σκέπην ου κέκτημαι, ουδέ που προσφύγω ο άθλιος, πάντοθεν πολεμούμενος, και παραμυθίαν ουκ έχω πλην σου, Δέσποινα του κόσμου, ελπίς και προστασία των πιστών, μη μου παρίδης την δέησιν, το συμφέρον ποίησον.

 

Ουδείς προστρέχων επί σοι, κατησχυμένος από σου εκπορεύεται, αγνή Παρθένε Θεοτόκε, αλλ’ αιτείται την χάριν, και λαμβάνει το δώρημα, προς το συμφέρον της αιτήσεως.

Μεταβολή των θλιβομένων, απαλλαγή των ασθενούντων υπάρχουσα, Θεοτόκε Παρθένε, σώζε πόλιν καί λαόν, των πολεμουμένων η ειρήνη, των χειμαζομένων η γαλήνη, η μόνη προστασία των πιστών.

 

Σώσον, ο Θεός, τον λαόν σου, και ευλόγησον την κληρονομίαν σου: επίσκεψαι τον κόσμον σου εν ελέει και οικτιρμοίς, ύψωσον κέρας Χριστιανών Ορθοδόξων, και κατάπεμψον εφ’ ημάς τα ελέη σου τα πλούσια: πρεσβείαις της παναχράντου, Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας: δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίαις των τιμίων επουρανίων Δυνάμεων ασωμάτων, ικεσίαις του τιμίου, ενδόξου, προφήτου προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των αγίων, ενδόξων, και πανευφήμων Αποστόλων, του αγίου ενδόξου πανευφήμου Αποστόλου Βαρνάβα,  των εν αγίοις Πατέρων ημών, μεγάλων Ιεραρχών, και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλλου, Ιωάννου του Ελεήμονος, πατριαρχών Αλεξανδρείας: Νικολάου του εν Μύροις , Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος,  των θαυματουργών. των αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλύτου, Θεοδώρου του Τήρωνος, και Θεοδώρου του Στρατηλάτου και Μηνά του θαυματουργού, των ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των οσίων και θεοφόρων Πατέρων ημών, των αγίων και δικαίων θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, (άγιος της ημέρας), και πάντων σου των Αγίων. ικετεύομέν σε, μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεομένων σου και ελέησον ημάς.

Κύριε, ελέησον (ιβ')

Ελέει, και οικτιρμοίς, και φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού, μεθ’ ου ευλογητός ει, συν τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

Ωδή ζ' Ειρμός

Οι εκ τής Ιουδαίας, * καταντήσαντες Παίδες εν Βαβυλώνι ποτέ, * τη πίστει της Τριάδος, * την φλόγα της καμίνου, * κατεπάτησαν ψάλλοντες,* Ο των Πατέρων ημών Θεός, ευλογητός ει.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Την ημών σωτηρίαν, * ως ηθέλησας Σώτερ, οικονομήσασθαι, * εν μήτρα της Παρθένου, * κατώκησας τω κόσμω, * ην προστάτιν ανέδειξας, * Ο των Πατέρων ημών Θεός, ευλογητός ει.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Θελητήν του ελέους, * ον εγέννησας, Μήτερ αγνή δυσώπησον, * ρυσθήναι των πταισμάτων,* ψυχής τε μολυσμάτων, * τους εν πίστει κραυγάζοντας, * Ο των Πατέρων ημών Θεός, ευλογητός ει.  

Δόξα Πατρί…

Θησαυρόν σωτηρίας, * και πηγήν αφθαρσίας, την σε κυήσασαν, * και πύργον ασφαλείας, * και θύραν μετανοίας, * τοις κραυγάζουσιν έδειξας, * Ο των Πατέρων ημών Θεός, ευλογητός ει.

 Και νυν και αεί…

Σωμάτων μαλακίας, * και ψυχών αρρωστίας, Θεογεννήτρια, * των πόθω προσιόντων, * τη σκέπη σου τη θεία, * θεραπεύειν αξίωσον, * η τον Σωτήρα Χριστόν, ημίν αποτεκούσα.

  

Ωδή η' Ειρμός

Τον Βασιλέα των ουρανών, ον υμνούσι * στρατιαί των Αγγέλων, υμνείτε, * και υπερυψούτε  * εις πάντας τους αιώνας.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Τους βοηθείας, της παρά σου δεομένους, * μη παρίδης Παρθένε, υμνούντας, * και υπερυψούντας  * σε, Κόρη, εις αιώνας.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Των Ιαμάτων, το δαψιλές επιχέεις, * τοις πιστώς υμνούσι σε Παρθένε, * και υπερυψούσι* τον άφραστον σου τόκον.

Δόξα Πατρί…

Τας ασθενείας μου της ψυχής ιατρεύεις, * και σαρκός τας οδύνας, Παρθένε, * ίνα σε δοξάζω* την Κεχαριτωμένην.

Και νυν και αεί…

Των πειρασμών συ τας προσβολάς εκδιώκεις,* και παθών τας εφόδους Παρθένε, * όθεν σε υμνούμεν * εις πάντας τους αιώνας.  

 

 

Ωδή θ' Ειρμός

Κυρίως Θεοτόκον, * σε ομολογούμεν, * οι δια σου σεσωσμένοι, Παρθένε αγνή, * συν Ασωμάτοις χορείαις, σε μεγαλύνοντες.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Ροήν μου των δακρύων, * μη αποποιήσης, * η τον παντός εκ προσώπου παν δάκρυον, * αφηρηκότα Παρθένε, Χριστόν κυήσασα.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Χαράς μου την καρδίαν, * πλήρωσον, Παρθένε, * η της χαράς δεξαμένη το πλήρωμα,* της αμαρτίας την λύπην, εξαφανίσασα.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Λιμήν και προστασία, * των σοι προσφευγόντων, * γενού Παρθένε, και τείχος ακράδαντον, * καταφυγή τε και σκέπη, και αγαλλίαμα.

 

Δόξα Πατρί…

Φωτός σου ταις ακτίσι, * λάμπρυνον, Παρθένε, * το ζοφερόν της αγνοίας διώκουσα,* τους ευσεβώς Θεοτόκον, σε καταγγέλλοντας.

 

Και νυν και αεί…

Κακώσεως εν τόπω, * τω της ασθενείας, * ταπεινωθέντα, Παρθένε, θεράπευσον, * εξ αρρωστίας εις ρώσιν, μετασκευάζουσα.

 

Μεγαλυνάρια

Άξιον εστιν ως αληθώς, * μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, * την αειμακάριστον και παναμώμητον, * και Μητέρα του Θεού ημών.

Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ, * και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, * την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, *την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν.  

Την υψηλοτέραν των ουρανών, * και καθαρωτέραν λαμπηδόνων ηλιακών, * την λυτρωσαμένην, ημάς εκ της κατάρας, * την Δέσποιναν του κόσμου, ύμνοις τιμήσωμεν.

Από των πολλών μου αμαρτιών, * ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή, * προς σε καταφεύγω την Κεχαριτωμένην, * ελπίς απηλπισμένων, συ μοι βοήθησον.

Δέσποινα και μήτηρ του Λυτρωτού, * δέξαι παρακλήσεις, αναξίων σων ικετών, * ίνα μεσιτεύσης προς τον εκ σου τεχθέντα. * Ώ Δέσποινα, του κόσμου γενού μεσίτρια. 

Ψάλλομεν προθύμως σοι την ωδήν, * νυν τη πανυμνήτω, Θεοτόκω χαρμονικώς, * μετά του Προδρόμου, και πάντων των Αγίων, * δυσώπει, Θεοτόκε, του οικτειρήσαι ημάς.

Άλαλα τα χείλη των ασεβών, * των μη προσκυνούντων, την εικόνα σου την σεπτήν, * την ιστορηθείσαν, υπό του αποστόλου, * Λουκά ιερωτάτου, την Οδηγήτριαν.

 

Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί, * Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η δωδεκάς, * οι Άγιοι Πάντες, μετά της Θεοτόκου, * ποιήσατε πρεσβείαν, εις το σωθήναι ημάς.

 

Τρισάγιον

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. [3]

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματος σου.  

Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομα σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημα σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος Σου, δεόμεθα Σου, επάκουσον και ελέησον.

Κύριε, ελέησον. (3)

Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων Χριστιανών.

Κύριε ελέησον. [3]

Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών, (δεινός) και πάσης της εν χριστώ ημών αδελφότητος.

Κύριε, ελέησον. (3)

Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, [ονόματα] και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη κώμη ταύτη, των ενοριτών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του αγίου ναού τούτου.

Κύριε, ελέησον. (3)

Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήναι την αγίαν 'Εκκλησίαν και την κώμην ταύ­την, την νήσου ταύτην, και πάσαν πόλιν και χωράν, από λοιμού, λιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυ­λίου πολέμου και αιφνιδίου θανάτου, υπέρ του ίλεων, ευμενή και ευδιάλλακτον γενέσθαι τον αγαθόν και φιλάνθρωπον Θεόν ημών, του αποστρέψαι και διασκεδάσαι πάσαν οργήν και νόσον την καθ’ ημών κινουμένην, και ρύσασθαι ημάς εκ της επικειμένης  δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσαι ημάς.

 

Κύριε, ελέησον. (3)

Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσαι Κύριον τον Θεόν ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσαι ημάς.

Κύριε, ελέησον. (3)

Επάκουσον ημών, ο Θεός ο Σωτήρ ημών, η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσση μακράν και ίλεως, ίλεως γενού ημίν Δέσποτα, επί ταίς αμαρτίαις ημών, και ελέησον ημάς.

Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίς ημών, Κύριε, δόξα Σοι.

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, ταις πρεσβείαις της παναχράντου και παναμώμου αγίας Αυτού μητρός, των αγίων, ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων, του αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου (τής ημέρας) και πάντων τον Αγίων, ελέησαι και σώσαι ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

 

Ήχος β΄

Πάντων προστατεύεις, Αγαθή, των καταφευγόντων εν πίστει τη κραταιά σου χειρί, άλλην γαρ ουκ έχομεν αμαρτωλοί προς Θεόν, εν κινδύνοις και θλίψεσιν, αεί μεσιτείαν, οι κατακαμπτόμενοι υπό πταισμάτων πολλών, Μήτερ του Θεού του Υψίστου, όθεν σοι προσπίπτομεν, ρύσαι πάσης περιστάσεως τους δούλους σου.

 

Πάντων θλιβομένων η χαρά, και αδικουμένων προστάτις, και πενομένων τροφή, ξένων τε παράκλησις, και βακτηρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψις, καταπονουμένων σκέπη και αντίληψις, και ορφανών βοηθός, Μήτερ του Θεού του Υψίστου, συ υπάρχεις, Άχραντε, σπεύσον, δυσωπούμεν, ρύσασθαι τους δούλους σου.

 

Ήχος πλ. δ'

Δέσποινα, πρόσδεξαι τας δεήσεις των δούλων σου, και λύτρωσαι ημάς, από πάσης ανάγκης και θλίψεως.

Ήχος β'

Την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου.

 

Κατά την περίοδον του 15 Αυγούστου είθισται ίνα ψάλλωνται, αντί των ανωτέρω Θεοτοκίων, τα επόμενα Εξαποστειλάρια.

Ήχος γ'

Απόστολοι εκ περάτων, συναθροισθέντες ενθάδε, Γεθσημανή τω χωρίω, κηδεύσατε μου το σώμα, και συ, Υιέ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα.

Ο γλυκασμός των Αγγέλων, των θλιβομένων η χαρά, χριστιανών η προστάτις, Παρθένε Μήτηρ Κυρίου, αντιλαβού μου και ρύσαι, των αιωνίων βασάνων.  

Και σε μεσίτριαν έχω, προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξη τας πράξεις, ενώπιον των Αγγέλων, παρακαλώ σε, Παρθένε, βοήθησόν μοι εν τάχει.

Χρυσοπλοκώτατε πύργε, και δωδεκάτειχε πόλις, ηλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα του Βασιλέως, ακατανόητον θαύμα, πως γαλουχείς τον Δεσπότην.

 

Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, Ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

Αμήν.

 

 

 

 

Blessed is our God, always, now and for ever: world without end.

Amen.

Psalm 142

Hear my prayer, O Lord, give ear to my supplications: in Thy faithfulness answer me, and in Thy righteousness. And enter not into judgement with Thy servant: for in Thy sight shall no man be justified. For the enemy hath persecuted my soul; he hath smitten my life down to the ground; he hath made me to dwell in darkness, as those that have long been dead. Therefore is my spirit overwhelmed within me; my heart within me is desolate. I remember the days of old; I meditate on all Thy works; I muse on the work of Thy hands. I stretch forth my hands unto Thee: my soul thirsteth after Thee, as a thirsty land. Hear me speedily, O Lord: my spirit faileth: hide not Thy face from me, lest I be like them that go down to the pit. Cause me to hear Thy lovingkindness in the morning; for in Thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto Thee. Deliver me, O Lord, from mine enemies: I flee unto Thee to hide me. Teach me to do Thy will; for Thou art my God: Thy Spirit is good; lead me into the land of uprightness. Quicken me, O Lord, for Thy name’s sake: for Thy righteousness’ sake: bring my soul out of trouble. And of Thy mercy cut off mine enemies, and destroy all them that afflict my soul: for I am Thy servant.

 

 

 

God is the Lord and hath appeared unto us. Blessed is He that cometh in the name of the Lord.

O give thanks unto the Lord, and call upon His holy name.  

God is the Lord…

All nations compassed me about: but in the name of the Lord I will destroy them.

God is the Lord…

This is the Lord’s doing; it is marvellous in our eyes.

God is the Lord…

  

Tone 4

To the Mother of God let us run now most earnestly, * We sinners all and wretched ones and fall prostrate, * In repentance calling from the depths of our souls, * O Lady, come unto our aid, have compassion upon us, * Hasten thou, for we are lost, in a throng of transgressions; * Turn not thy servants away with empty hands, * For thee alone do we have as our only hope.

 

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.

 

As the one renowned for setting captives free,* and for defending those in poverty, * the physician of the sick and the champion of kings, * do thou, o Victory-bearer and Great Martyr George, * intercede to Christ our God * for the salvation of our souls.

Now and for ever world without end. Amen.

 O Mother of God, we shall not cease from speaking, * of all Thy mighty acts, all we the unworthy ones, * for if thou hadst not stood to intercede for us, * who would have delivered us, from such numerous dangers? * Who would have preserved us all, until now, in true freedom? * O Lady, we shall not turn away from thee; * for thou dost always save thy servants, from all manner of grief.

 

PSALM 50

Have mercy upon me, O God, according to Thy loving kindness: according unto the multitude of Thy tender mercies blot out my transgressions. Wash me thoroughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin. Against Thee, Thee only have I sinned: and done this evil in Thy sight: that Thou mightest be justified when Thou speakest, and clear when Thou judgest. Behold, I was shapen in iniquity; and in sin did my mother conceive me. Behold, Thou desirest truth in the inward parts: and in the hidden part Thou shalt make me to know wisdom. Purge me with hyssop, and I shall be clean: wash me, and I shall be whiter than snow. Make me to hear joy and gladness; that the bones which Thou hast broken may rejoice. Hide Thy face from my sins, and blot out all mine iniquities. Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me. Cast me not away from Thy presence; and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation; and uphold me with Thy free Spirit. Then will I teach transgressors Thy ways; and sinners shall be converted unto Thee. Deliver me from bloodguiltiness, O God, Thou God of my salvation: and my tongue shall sing aloud of Thy righteousness. O Lord, open Thou my lips; and my mouth shall shew forth Thy praise. For Thou desirest not sacrifice; else would I give it: Thou delightest not in burnt offerings. The sacrifices of God are a broken spirit: a broken and a contrite heart, O God, Thou will not despise. Do good in Thy good pleasure unto Zion: build the walls of Jerusalem. Then shalt Thou be pleased with the sacrifices of righteousness, with burnt offering and whole burnt offering: then shall they offer bullocks upon Thine altar.

 

 

Tone 8 Ode 1 Heirmos

Crossing the water as on dry land, * and thereby escaping from the hardships of Egypt’s land, * the Israelites cried aloud proclaiming: * unto our God and Deliverer let us sing.

Most holy Mother of God, save us.

By many temptations am I distressed; * in search of salvation, unto thee have I taken flight; * O Mother of the Word and Virgin, * from all ordeals and afflictions deliver me.

Most holy Mother of God, save us.

Attacks of the passions disquiet me; * my soul to repletion hath been filled with despondency;* bestill them, O Maiden, with the calmness * of thine own Son and our God, O all-blameless One.

Glory be to the Father…

To Christ God, the Saviour thou gavest birth; * I beg thee, O Virgin, from afflictions deliver me; * for now unto thee I flee for refuge, * bringing to thee both my soul and my reasoning.

Now and for ever…

Diseased is my body and my soul, * do thou make me worthy of divine guidance and thy care, * O thou who alone art God’s mother, * for thou art good and the birth-giver of the Good.

 

Ode 3 Heirmos

The span of the heavens Thou art, O Lord, that holds up high, * and as the builder of Thy Church, do Thou establish me, * in unfeigned love for Thee, who art the height of desire, * and strength of the faithful, O Thou Lover of mankind.

Most holy Mother of God, save us.

I have thee as the shelter and the defence of my life, * therefore, O Mother of God and Virgin, pilot and govern me, * into thy sheltered port, for thou art the cause of all good things, * the strength of the faithful, O thou only lauded one.

Most holy Mother of God, save us.

I beseech thee, O Virgin, do thou dispel far from me, * all the grief of despair and the turbulence in my soul; * for thou, O Bride of God, hast given birth to the Lord Christ, * the Author of calmness, O thou only undefiled.

Glory be to the Father…

Since thou didst give birth to the benefactor, the cause of good, * from the wealth of thy loving-kindness, do thou pour forth on all, * for thou canst do all things, for in thy womb thou didst carry, * Christ, mighty in power, O thou blessed of God.

Now and for ever…

With most grievous diseases, and with corrupt passions too, * I am put to trial, O Virgin, come thou unto my aid; * for I know thee to be, an inexhaustible treasure, * of unfailing healing, O thou who art undefiled.

 

Preserve * thy servants from every danger, O Mother of God, * for after God, unto thee do we flee for refuge; * an unassailable wall and protection.

In thy good will,* look thou upon me, O laudable Mother of God, * and behold my body’s grievous infirmity, * and heal the cause of my soul’s sorrow.

 

Have mercy upon us, O God, after Thy great goodness. We pray Thee, hear us and have mercy.

Kyrie eleison [3]

Again we pray for our Archbishop [Name], and for all our brethren in Christ.

Kyrie eleison [3]

Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation, visitation, forgiveness and remission of the sins of the servants of God, [names] and all those here present at this supplication, and for the forgiveness of their every transgression, voluntary and involuntary.

 

Kyrie eleison [3]

For Thou art a merciful God, and a lover of mankind, and to Thee we ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

Amen.

Kathisma Tone 2

O fervent advocate, and fortress invincible, * the wellspring of mercy, the refuge of the world; * earnestly we cry to thee, O Lady, Mother of God, hasten thou, * and from all danger deliver us, * for thou alone art our hasty defender.

 

Ode 4 Heirmos

I have heard of the mystery * of Thy dispensation, O Christ our God, * and I came to knowledge of Thy works, * and I glorified Thy Divinity.

Most holy Mother of God, save us.

The rage of my passions * and the tempest of my sins, do thou bring to rest, * for thou gavest birth to him, * who is the Lord and Helmsman, O Bride of God.

Most holy Mother of God, save us.

Grant unto me thy supplicant, * the abyss of thy great compassion, * for the compassionate thou didst bring forth, * who is the Saviour of all who hymn thy praise.

Glory be to the Father…

Enjoying, O spotless one, * thy many gifts, we hymn to thee, * a song of thanksgiving, * knowing thee to be the Mother of our God.

Now and for ever…

Having thee as our strength and hope, * and steadfast wall of our salvation, * O all-lauded one, are we redeemed, * from all manner of adversity.

 Ode 5 Heirmos

Enlighten us, O Lord, that Thy commandments we may keep, * and with Thy mighty arm from on high, * bestow on us, * Thy peace O Lover of Mankind.

Most holy Mother of God, save us.

Fill, O Pure One, my heart with joy and gladness, * with the undefiled joy which thou dost give, * for thou didst give birth * to Him who is the cause of joy.

Most holy Mother of God, save us.

Come deliver us, out of dangers, O Pure Mother of God, * for thou gavest birth to eternal redemption * and to the peace that * surpasses all human reasoning.

Glory be to the Father…

Disperse the darkness, of my trespasses, O Bride of God, * with the brightness of thy radiance * for thou didst bear * the divine and pre-eternal Light.

Now and for ever…

Heal, O Pure one, the sickness which my passions bring, * and make me worthy of thy providence, * and by thy prayers and * intercessions grant thou health to me.

Ode 6 Heirmos

I pour forth my prayer unto the Lord, * and unto Him do I tell all my sorrows, * for my soul hath been filled with many evils, * and my life unto Hades hath now drawn high. * Like Jonah therefore, do I pray, * from corruption, O God, do Thou raise me up. 

Most holy Mother of God, save us.

My nature, held by death and corruption, * hath He saved from death and corruption, * He who gave Himself freely to death. * Wherefore, O Virgin, do thou intercede with Him, * who is in truth thy Lord and Son, * to redeem me from the enemies’ wickedness.

Most holy Mother of God, save us.

I know thee, as the protection of my life, * and most reliable custodian, O Virgin. * Disperse the horde of my many temptations, * and drive away from me assaults of the demons. * Unceasingly I pray to thee, * from corruption of passions deliver me.

Glory be to the Father…

We have thee, as a wall of safe retreat, * and the absolute salvation of souls, * and a relief in distresses, O Maiden, * and in thy light do we ever exalt with joy. * O Lady, do thou also now, * from all passions and perils deliver us.  

Now and for ever…

I lay me down, upon a bed of sicknesses, * and there is no cure for my body, * except for thee who didst bear the world’s Saviour, * who is our God and the Healer of sicknesses. * I pray to thee, for thou art good, * from corruption of illnesses raise me up.

Preserve * thy servants from every danger, O Mother of God, * for after God, unto thee do we flee for refuge; * an unassailable wall and protection.

O Pure One, * who by a word in the last days didst bring forth, * the Word ineffably, beseech Him, * for thou hast motherly freedom.

 

 

Have mercy upon us, O God, after Thy great goodness. We pray Thee, hear us and have mercy.

Kyrie eleison [3]

Again we pray for our Archbishop [Name], and for all our brethren in Christ.

Kyrie eleison [3]

Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation, visitation, forgiveness and remission of the sins of the servants of God, [names] and all those here present at this supplication, and for the forgiveness of their every transgression, voluntary and involuntary.

 

Kyrie eleison [3]

For Thou art a merciful God, and a lover of mankind, and to Thee we ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

Amen. 

Kontakion Tone 2

O steadfast help and shield of Christians; constant advocate with the creator: despise not the prayers of sinners who call upon thee, but of thy goodness attend unto our aid who in faith cry out to thee. Make speed to make supplication; make haste to intercede; O Mother of God who dost ever watch over them that honour thee.    

 

Tone 4

From my youth up many passions have warred against me, but do Thou, O my Saviour, succour and save me. [2]

Ye that hate Zion, shall be put to shame by the Lord: for as grass in the fire shall ye be withered up. [2]

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

By the Holy Spirit is every soul filled with life: through purification it is raised in high and made bright, by the Threefold Unity in a holy mystery.

Now and for ever: world without end. Amen.

Streams of grace spring forth from the Holy Spirit, watering, the whole of creation, giving it life. 

 

Prokhimenon

 I will make thy name to be remembered in all generations.

Verse.

Hearken, O daughter, and consider, and incline thine ear; forget also thine own people, and thy father’s house; so shall the King greatly desire thy beauty.

Thy name I will make to be remembered in all generations.

  

That we may be accounted worthy to hear the Holy Gospel, let us beseech the Lord our God.

Kyrie eleison. [3]

Wisdom. Stand steadfast. Let us hear the Holy Gospel.

Peace unto all.

And unto thy spirit.

The reading is from the Holy Gospel according to St. Luke.

Let us give heed.

Glory be to Thee, O Lord, glory be to Thee.

 

In those days, Mary arose and went into the hill country with haste, into a city of Juda; and entered into the house of Zacharias, and saluted Elisabeth. And it came to pass, that, when Elisabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb; and Elisabeth was filled with the Holy Ghost: and she spake out with a load voice, and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. And whence is this to me, that the mother of my Lord should come to me? For, lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped in my womb for joy. And blessed is she that believed: for there shall be a performance of those things which were told her from the Lord. And Mary said, my soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Saviour. For He hath regarded the low estate of His handmaiden: for, behold, from henceforth all generations shall call me blessed. For He that is mighty hath done to me great things; and holy is His name. And Mary abode with her about three months, and returned to her own house.  

 

 

Glory be to Thee, O Lord, glory be to Thee.

Glory be to the Father…

Father, Word, and Spirit, Trinity in Unity, cleanse me from the multitude of my transgressions.

Now and for ever…

At the prayers of the Mother of God, O merciful Lord, cleanse me from the multitude of my transgressions.

Have mercy upon me, O God, according to Thy loving kindness: according unto the multitude of Thy tender mercies blot out my transgressions. 

Tone 6

O entrust me not, I pray, to any human protection, O Most holy Lady, but do thou accept the prayer of thy supplicant. Sorrow hath fettered me, and I am unable to endure and bear the demons’ darts; a shelter have I not, neither place to run I, the wretched one; Embattled from all sides am I, and no consolation have I but thee. O Mistress of creation, protection and hope of the faithful, do thou not overlook my prayer, do that which will profit me.

No one, that runs to thee for help, cometh away ashamed and disheartened, O Virgin Mother of God; but he asketh for thy grace, and receiveth the gift from thee, unto the profit of his own request.

The transformation of the afflicted, and the relief of those in sickness, thou art in truth, O Virgin Mother of God. Save thy city and thy flock, thou that art the peace of those embattled, the calm of those tossed by the tempest: the only protection of those who believe.

 

Save, O God, Thy people and bless Thine inheritance. Visit Thy world in mercy and compassions, exalt the trumpet of Orthodox Christians, and send down upon us Thy bountiful mercies: by the prayers of our most pure, Lady, Mother of God and ever-Virgin Mary; by the precious and life-giving Cross; by the protection of the heavenly bodiless hosts, through the supplications of the glorious Prophet and Forerunner, John the Baptist; of the holy and all-glorious Apostles; of our holy fathers among the saints, the great Hierarchs, Basil the Great, Gregory the Theologian, and John Chrysostom; Athanasius and Cyril, John the Almsgiver, Patriarchs of Alexandria; Nicholas of Myra, Spiridon of Trimythounta, the Wonderworkers; the holy and great martyrs George the Victory bearer, Demetrius the Outpourer of myrrh, Theodore of Tyro and Theodore Stratelates; the Hieromartyrs Charalambos and Eleutherius; our holy and God-bearing fathers; of the holy and righteous progenitors of God, Joachim and Anna, of [the name of the saint] to whose memory we dedicate this day, and of all Thy saints: we beseech Thee, O Lord, who alone art plenteous in mercy, hear us sinners, who pray unto Thee, and have mercy upon us.

 

 

 

 

 

Kyrie eleison [12] 

Through the mercies, compassions and loving-kindness of Thine Only-begotten Son, with whom Thou art glorified, together with Thine all-holy good and life-giving Spirit, now and fore ever: world without end. 

Amen. 

Ode 7 Heirmos

In ancient times from Judaea, * did the children go down to the land of Babylon; * the fire of the furnace, * they trampled down whilst chanting * by the faith in the Trinity, * Blessed art Thou, O God of our Fathers.  

Most holy Mother of God, save us.

Thou didst deign, O Saviour, * in Thy dispensation for our salvation, * through the Virgin’s womb * to dwell in the world, thus * revealing her as our patron. * Blessed art Thou, O God, of our Fathers.

Most holy Mother of God, save us.

To Him who willed to grant mercy, * whom thou didst bring forth, beseech, O Mother of God, most pure; * to deliver from transgressions * and from the souls defilements,* those who cry out to Him in faith;* Blessed art Thou, O God, of our Fathers.

Glory be to the Father…

A treasure of salvation, * a fount of incorruption, a tower of safety, * and a doorway of repentance, * Thou didst show forth Thy mother, * to them that cry aloud to Thee: * Blessed art Thou, O God, of our Fathers.

Now and for ever…

From ailments of the body, * and from the souls afflictions do thou Birth- giver of God, * make worthy of thy healing, * all those who run with yearning * to thy divine protection, * for thou art who didst, bring forth Christ our Saviour.

 

Ode 8 Heirmos

Unto the King of the heavens whom the * hosts of holy angels hymn, * do ye all praise * and exalt unto the ages.

Most holy Mother of God, save us.

Turn not away, those who seek for salvation, * from thee, O Virgin, for they hymn thee, * and unto the ages, * they exalt thee, O Maiden.

Most holy Mother of God, save us.

Thy healings, thou dost pour forth in abundance, * on them that with faith hymn thee, O Virgin, * and praise and exalt thine * ineffable offspring.

Glory be to the Father…

The diseases, of my soul and the pains of * my body thou dost heal, O Virgin. * Wherefore I glorify thee, * who art full of grace.

Now and for ever…

Thou dost drive away, the assaults of temptations, * and assaults of the passions, O Virgin. * Wherefore do we hymn thee, * unto all the ages. 

 

Ode 9 Heirmos

Most truly we confess thee, * as the Mother of God, * we who through thee have been saved, O Virgin, most pure. * Together with the hosts of angels, we magnify thee.

Most holy Mother of God, save us.

The river of my tears, * spurn not with refusal,* for thou, O Virgin, didst give birth to Christ our God: * who doth wipe away from all our faces every tear. 

Most holy Mother of God, save us.

Overfill my heart, * with gladness, O Virgin, * for thou art she who received all the fullness of joy, * and made to vanish from us, the grief of sinfulness.

Most holy Mother of God, save us.

A haven and protection, * a refuge and a shelter, * a cause of joy and a wall unshakeable; * do thou become O thou Virgin, for those who flee to thee.

Glory be to the Father…

With the radiance of thy light, * illumine thou, O Virgin, * and drive away all the darkness of Ignorance, * from those who piously call thee the Mother of our God.

Now and for ever…

Do thou, O Virgin heal me, * for I have been humbled, * in a place of illness and suffering. * Do thou transform all my illness and give me health once more.

Magnificat

Meet it is in very truth, * to call thee blessed, who didst bring forth God, * ever blessed, and most pure, * and Mother of our God.

More honourable than the Cherubim, * and past compare more glorious than the Seraphim, * who inviolate didst bear God the Word, * very Mother of God, thee we magnify.  

O thou who art Higher than the heavens, * and much purer than the radiance of the sun. * O thou who hast redeemed us, from the curse that held us, * O Mistress of the world, with hymns we honour thee.

From the great abundance of all my sins, * ill am I in body, ailing also am I in soul. * Do thou, therefore, help me, for I come to thee for refuge: * O hope of all the hopeless, thou who art full of grace.

O Lady and Mother of our Saviour, * from us the unworthy, our supplications do thou receive. * We pray thee, mediate with Him, who from thy womb came forth. * O Mistress of creation, do thou intercede for us.

Now we chant with eagerness and with joy, * this ode to thee, All-lauded, Mother of our God. * Together with the Baptist, and all the ranks of saints; * beseech O Mother of God, that we find clemency.

Speechless be the lips of the ungodly, * who refuse to venerate thy most honourable Icon, * known throughout history by the name Directress, * depicted by the hands of Luke the Evangelist.

O all ye hosts of holy angels, * together with the Baptist, the Apostles the blessed twelve, * all the saints together with the Mother of God, * we pray make intercession for our salvation.

 

The Thriceholy

O Holy God, Holy and Strong, Holy and Immortal, have mercy upon us. (3)

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever, world without end. Amen.

Most Holy Trinity, have mercy upon us; O Lord, cleanse us from our sins; O Master, pardon our transgressions; O Holy One, visit and heal our infirmities, for Thy Name’s sake.

 

Kyrie eleison or Lord have mercy. [3]

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever: world without end. Amen. 

Our Father, which art in heaven, hallowed be Thy Name, Thy kingdom come, Thy will be done, in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.

For Thine is the kingdom, the power and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

Amen.

Have mercy upon us, O God, according to Thy great mercy. We pray Thee, hear us and have mercy.

Kyrie eleison. [3]

Again we pray for all pious and Orthodox Christians.

Kyrie eleison. [3]

Again we pray for our Archbishop [Name], and for all our brethren in Christ.

Kyrie eleison. [3]

Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation, visitation, forgiveness and remission of the sins of the servants of God, [names] and all the pious Orthodox Christians who dwell or visit this village, the parishioners, the Church committee, those who give help and those who have dedicated gifts in this holy temple.

Kyrie eleison. [3]

 

Again we pray for the preservation of this holy temple, for this village, all cities and land, from destruction, pestilence, famine, earthquakes, flood, fire and the sword, from invasion of enemies, civil war and sudden death. We pray also that our good God and lover of mankind will be merciful, compassionate and easily reconciled and will turn away and dispel all wrath and sickness agitated against us and deliver us from His justified and impending admonition and have mercy upon us.

 

Kyrie eleison. [3]

Again we pray that the Lord our God hear the voice of the supplication of us sinners, and have mercy upon us.

 

Kyrie eleison. [3]

Hear us, O God and our Saviour, the hope of all the ends of the earth, and those far off at sea, and be merciful, yea, be merciful, O Master, upon our sins and have mercy upon us.

For Thou art a merciful God and a lover of mankind, and to Thee we ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

Amen.

Glory be to Thee, O God, glory be to Thee. 

May Christ our true God, by the prayers of His most holy Mother, of the holy and all-glorious Apostles, of the holy and glorious Great-Martyr George the Victory-bearer, of (saint of the day) and of all the saints, have mercy upon us and save us, for He is good and loving-kind.

 

 

Tone 2 

To all who in faith come unto thee, thou dost give protection, O Good One, with thy mighty hand, for we sinners have no other as our unwavering, mediator with our God, in dangers and sorrows, we who have been burdened down with our abundant sins, Mother of our God in the Highest. Wherefore do thou rescue thy servants, who fall down before thee, from adversities.

Joy art thou of all that sorrow, and of the oppressed a protectress, and nurture of the poor, a comfort unto strangers, a staff thou art unto the blind, a visitation of all the sick, a help to the orphaned, and a shelter and assistance unto those brought down by pain. Mother of our God in the Highest, Thou that art, O Undefiled, hasten, we beseech thee, to redeem thy servants.

Tone 8

Lady do thou receive the petitions of thy servants, and deliver us, from every affliction and necessity.

Tone 2

Unto thee do I entrust, my every expectation, O Mother of God, keep me safe under thy shelter.

 

 

During the period of the August fast, instead of the previous hymns to the Mother of God, we sing the following Exapostilaria.

Tone 3

O ye Apostles from afar, being now gathered together, here in the place called Gethsemane, give burial to my body; and thou my Son and my God, receive Thou my spirit.

Thou art the sweetness of angels, the joy of all those afflicted. To Christians thou art protectress, O Virgin Mother of our Lord. Do thou succour and save me, from the eternal torments.

I have thee as Mediator with God who lovest mankind. May He not reproach my actions, before the hosts of the angels. I beseech thee, O Virgin, come speedily to my help.

Thou art a tower of braided gold, a city bounded with twelve walls, a throne beaded with sun rays, a royal chair of the King. Incomprehensible wonder, that thou dost breastfeed the Master.

 

By the prayers of our Holy Fathers, Lord Jesus Christ, our God, have mercy upon us and save us.

Amen.