The Orthodox Pages

email: pater@christopherklitou.com

THE EUCHOLOGION

  THE SERVICE OF

 HOLY BAPTISM

GREEK / ENGLISH

 

Homepage

Back to Euchologion section          

 

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ   ΑΓΙΟΥ   ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

Εισέρχεται ο Ιερεύς, και αλλάσσει λευκήν Ιεράτικήν στολήν, ήτοι επιτραχήλιον και φελώνιον και απτομένων πάντων των κηρών, λαβών θυμιατόν, απέρχεται εν τη Κολυμβήθρα, και θυμια κύκλφ και αποδούς το θυμιατόν, προσκυνεί.

Είτα λέγει ο Διάκονος.

 

Ευλόγησον Δέσποτα.

Ο Ιερεύς, εκφώνως·

Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ: Αμήν.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, έλέησον. Μεθ' εκάστων δέησιν.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης, και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευ­σταθείας των αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ του αγίου Οίκου τούτου, και των μετά πίστεως, ευλάβειας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτώ, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών (του δεινός), του τιμίου πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας, παν­τός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ του αγιασθήναι το ύδωρ τούτο, τι επιφοιτήσει και δυνάμει και ενεργεία του Αγίου Πνεύμα­τος, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ του καταπεμφθήναι αυτώ την χάριν της απολυτρώσεως, την ευλογίαν του Ιορδανού, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ του καταφοιτήσαι τοις ύδασι τούτοις την καθαρτικήν της υπερουσίου Τριάδος ενέργειαν, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ του φωτισθήναι ημάς φωτισμόν γνώσεως και ευσέβειας, δια της επιφοιτήσεως του αγίου Πνεύ­ματος, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ του αναδειχθήναι το ύδωρ τούτο αποτρόπαιον πάσης επιβουλής ορατών και αοράτων εχθρών, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ του άξιον (αξίαν) γενέσθαι της άφθαρτου βασι­λείας τον (την) εν αυτώ βαπτιζόμενον (βαπτιξομένην), του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ του νυν προσερχόμενου (της νυν προσερχομένης) τω αγίω Φωτίσματι και της σωτηρίας αυτού (αυτής), του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ του αναδειχθήναι αυτόν (αυτήν) υιόν (θυγατέρα) φωτός και κληρονόμον των αιωνίων αγαθών, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ του γενέσθαι αυτόν (αυτήν) σύμφυτον και κοινωνόν του θανάτου και της αναστάσεως Χριστού του Θεού ημών, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ του διαφυλαχθήναι αυτώ (αυτή) την στολήν του Βαπτίσματος, και τον αββαβώνα του Πνεύματος, άσπιλον και αμώμητον εν τη ημέρα τη φοβερά Χριστού του Θεού ημών, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ του γενέσθαι αυτώ (αυτή) το ύδωρ τούτο λουτρόν παλιγγενεσίας, εις άφεσιν αμαρτιών, και ένδυμα αφθαρσίας, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ του εισακούσαι Κύριον τον Θεόν φωνής της δεήσεως ημών, του Κυρίου δεηθώμεν.

Υπέρ του ρυσθήναι αυτόν (αυτήν) τε και ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν.

Αντιλαβού, σώσον, ελέησον, και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός, τη ση χάριτι.

Της Παναγίας, αχράντου, ύπερευλογημένης, εν­δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και αειπαρθένου Μαρίας μετά πάντων των αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα.

Και του Διακόνου λέγοντος ταύτα, ο Ιερεύς λέγει καθ’ εαυτόν την Ε υ χ ή ν ταύτην μυστικώς.

Του Κυρίου δεηθώμεν.

Ο εύσπλαγχνος και ελεήμων Θεός, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς, και τα κρύφια των αν­θρώπων επισταμένος μόνος· ου γαρ εστί πράγμα αφανές ενώπιον σου, άλλα πάντα γυμνά και τετραχηλισμένα τοις οφθαλμοίς σου· ο γινώσκων τα κατ’ εμέ, μη βδελύξη με, μηδέ το πρόσωπον σου αποστρέψης απ’ εμού, αλλά πάριδέ μου τα παραπτώματα εν τη ώρα ταύτη, ο παρορών ανθρώπων αμαρτήματα εις μετάνοιαν, και απόπλυνον μου τον ρύπον του σώματος, και τον σπίλον της ψυχής, και όλον με αγίασον ολοτελή τη δυνάμει σου τη αοράτω και πνευματική δεξιά· ίνα μη, ελευθερίαν άλ­λοις επαγγελλόμενος και ταύτην παρέχων πίστει τη ηρτημένη της σης αφάτου φιλανθρωπίας, αυτός ως δούλος αμαρτίας αδόκιμος γένωμαι. Μη, Δέ­σποτα, ο μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος, μη αποστραφείην τεταπεινωμένος και κατησχυμένος· άλλ’ εξαπόστειλόν μοι δύναμιν εξ ύψους, και ενίσχυσόν με προς την διακονίαν του προκειμένου σου Μυστηρίου, του μεγάλου και επουρανίου. Και μόρφωσόν σου τον Χριστόν εν τω μέλλοντι (εν τη μελλούση) αναγεννάσθαι δια της εμής ελεεινότητος· και οικοδόμησον αυτόν (αυτήν) εν τω θεμελίω των Αποστόλων και Προ­φητών σου· και μη καθέλης, αλλά φύτευσον αυτόν (αυτήν) φύτευμα αληθείας εν τη αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, και μη εκτίλης. Όπως προκύπτοντος αυτού (προκοπτούσης αυτής) εν ευσέβεια, δοξάζηται και δι’ αυτού (αυτής) το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Δεϊ δε ειδέναι, ότι καθ’ εαυτόν λέγει και την Εκφώνησιν και το, Αμήν.

Μετά δε το συμπληρωθήναι τα Ειρηνικά, άνευ Εκφωνήσεως, λέγει ό Ιερεύς την Ευχήν ταύτην μεγαλοφώνως και μετά φόβου Θεού και εξ όλης ψυ­χής και συντετριμμένης καρδίας.

Μέγας ει, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα  σου, και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου (τρις).

ΧΟΡΟΣ: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι

Συ γαρ βουλήσει εξ ουκ όντων εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα, τω σω κράτει συνέχεις την κτίσιν, και τη ση προνοία διοικείς τον κόσμον. Συ εκ τεσσάρων στοιχείων την κτίσιν συναρμόσας, τέτταρσι καιροίς τον κύκλον του ενιαυτού εστεφάνωσας. Σε τρέμουσιν αι νοεραί πάσαι Δυνάμεις· σε υμνεί ήλιος· σε δοξάζει σελήνη· σοι εντυγχάνει τα άστρα· σοι υπακούει το φως· σε φρίττουσιν άβυσσοι· σοι δουλεύουσιν αι πηγαί. Συ εξέτεινας τον ουρανόν ωσεί δέρριν· συ εστερέωσας την γην επί των υδάτων· συ περιετείχισας την θά­λασσαν ψάμμω· συ προς αναπνοάς τον αέρα εξέχεας. Αγγελικοί Δυνάμεις σοι λειτουργούσιν, οι των Αρχαγγέλων χοροί σε προσκυνούσι, τα πολυόμματα Χερουβίμ, και τα εξαπτέρυγα Σεραφίμ, κύκλω εστώτα, και περιϊπτάμενα, φόβω της απροσ­ίτου σου δόξης κατακαλύπτεται. Συ γαρ, Θεός ων απερίγραπτος άναρχος τε και ανέκφραστος, ήλθες επί της γης, μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος· ου γαρ έφερες, Δέσποτα, δια σπλάγχνα ελέους σου, θεάσθαι υπό του διαβόλου τυραννούμενον το γένος των ανθρώπων, αλλ’ ήλθες και έσωσας ημάς. Ομολογούμεν την χάριν, κηρύττομεν τον έλεον, ου κρύπτομεν την ευεργεσίαν. Τας της φύσεως ημών γονάς ηλευθέρωσας, παρθενικήν ηγίασας μήτραν τω τόκω σου, πάσα η κτίσις ύμνησέ σε επιφανέντα. Συ γαρ, ο Θεός ημών, επί της γης ώφθης και τοις ανθρώποις συνανεστράφης· Συ και τα Ιορδάνεια ρείθρα ηγίασας, ουρανόθεν καταπέμψας αυτοίς το Πανάγιόν σου Πνεύμα, και τας κεφαλάς των εκείσε εμφωλευόντων συνέτριψας δρακόντων. Αυτός ουν, φιλάνθρωπε Βασιλεύ, πάρεσο και νυν δια της επιφοιτήσεως του Αγίου σου Πνεύ­ματος και αγίασον το ύδωρ τούτο (τρις).

ΧΟΡΟΣ: Αμήν.

Και δος αυτώ την χάριν της απολυτρώσεως, την ευλογίαν του Ιορδάνου. Ποίησον αυτό αφθαρσίας πηγήν, αγιασμού δώρον, αμαρτημάτων λυτήριον, νοσημάτων αλεξιτήριον, δαίμοσιν ολέθριον, ταις εναντίαις δυνάμεσιν απρόσιτον, αγγελικής ισχύος πεπληρωμένον. Φυγέτωσαν απ’ αυτού οι επιβουλεύοντες τω πλάσματί σοι· ότι το όνομά σου, Κύριε, επεκαλεσάμην, το θαυμαστόν και ένδοξον και φοβερόν τοις υπεναντίοις.

Και εμθυσά το ύδωρ τρις· και σφραγίζει τη δεξιά τρίτον και επεύχεται, λέγων:

Συντριβήτωσαν υπό την σημείωσιν του τύπου του τιμίου Σταυρού σου πάσαι αι εναντίαι δυνάμεις (τρίς).

ΧΟΡΟΣ: Αμήν.

Υποχωρησάτωσαν ημίν πάντα τα εναέρια και αφανή είδωλα, και μη υποκρυβήτω τω ύδατι τούτω δαιμόνιον σκοτεινόν, μηδέ συγκαταβήτω τω βαπτιζομένω (τη βαπτιζομένη), δεόμεθά σου, Κύριε, πνεύμα πονηρόν, σκότωσιν λογισμών καί ταραχήν διανοίας επάγον. Αλλά συ, Δέσποτα των απάντων, ανάδειξον το ύδωρ τούτο, ύδωρ απολυτρώσεως, ύδωρ αγιασμού, καθαρισμόν σαρκός και πνεύματος, άνεσιν δεσμών, άφεσιν παραπτωμάτων, φωτισμόν ψυχής, λουτρόν παλλιγγενεσίας, άνακαινισμόν πνεύματος, υιοθεσίας χά­ρισμα, ένδυμα αφθαρσίας, πηγήν ζωής. Συ γαρ είπας, Κύριε· Λούσασθε, και καθαροί γίνεσθε, αφέλετε τας πονηρίας από των ψυχών υμών. Συ εχαρίσω ημίν την άνωθεν αναγέννησιν, δι’ ύδατος και Πνεύματος. Επιφάνηθι, Κύριε, τούτω· και δος μεταποιηθήναι τον εν αυτώ βαπτιζόμενον (βαπτιζομένην), εις το αποθέσθαι μεν τον παλαιόν άνθρωπον, τον φθειρόμενον κατά τας επιθυμίας της απάτης, ενδύσασθαι δε τον νέον, τον ανακαινούμενον κατ’ εικόνα του κτίσαντος αυτόν· ίνα, γενόμενος (γενομένη) σύμφυτος τω ομοιώματι του θανάτου σου δια του Βαπτίσματος, κοινωνός και της αναστάσεως σου γένηται και φυλάξας (φυλάξασα)  την δωρεάν του Αγίου σου Πνεύματος και αυξήσας (αυξήσασα) την παρακαταθήκην της χάριτος, δέξηται το βραβείον της άνω κλήσεως, και συγκαταριθμηθή τοις πρωτοτόκοις, τοις απογεγραμμένοις εν ουρανώ, εν σοι τω Θεώ και Κυρίω ημών Ιησού Χριστώ. Ότι σοι πρέπει δόξα, κράτος, τιμή και προσκύνησις, άμα τω ανάρχω σου Πατρί, και τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ: Αμήν.

ΙΕΡΕΥΣ:  Ειρήνη πάσι.

ΧΟΡΟΣ: Και τω πνεύματί σου.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  Τας κεφάλας ημών τω Κυρίω κλίνωμεν.

ΧΟΡΟΣ: Σοι Κύριε.

Και εμφυσά ο Ιερεύς εις το αγγείον του ελαίου, βασταζόμενον υπό του Διακόνου και σφραγίζει δια της χειρός τρις τούτο, ήτοι το έλαιον.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  Του Κυρίου δεηθώμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ελέησον

ΙΕΡΕΥΣ

Δέσποτα, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, ο τοις εν τι κιβωτώ του Νώε περιστεράν αποστείλας, κάρφος ελαίας έχουσαν επί του στόματος, καταλλαγής σύμβολον, σωτηρίας τε της από του κατακλυσμού, και το της χάριτος μυστήριον δι’ εκείνων προτυπώσας· ο και της ελαίας τον καρπόν εις πλήρωσιν των αγίων σου Μυστηρίων χορηγήσας, ο δι’ αυτού και τους εν νόμω Πνεύματος Αγίου πληρώσας και τους εν χάριτι τελειών· Αυτός ευλόγησον και τούτο το έλαιον, τη δυνάμει και ενεργεία και επιφοιτήσει του Αγίου σου Πνεύματος, ώστε γενέσθαι αυτό χρίσμα αφθαρσίας, όπλον δικαιοσύνης, ανακαινισμός ψυχής και σώματος, πάσης διαβολικής ενερ­γείας αποτρόπαιον, εις άπαλλαγήν κακών, πάσι τοις χριομένοις αυτό εν πίστει, ή και μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού.

Εις δόξαν σην, και του μονογενούς σου Υιού, και του παναγίου και αγαθού και ζωοποιού σου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ: Αμήν.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  Πρόσχωμεν.

 

Ο δε Ιερεύς, λαβών το αγγείον του ελαίου καταχέει εξ αυτού εν τη κολυμβήθρα, ποιων σταυρούς γ' και ψάλλων εν εκάστω σταυρώ το Αλληλούια (γ').

ΧΟΡΟΣ: Αλληλούια (γ').

Είτα εκφωνεί·

Ευλογητός ο Θεός, ο φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμον, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ: Αμήν.

Και προσφέρεται ό βαπτιζόμενος. Ο δε Ιερεύς λαμβάνει εκ του αγίου ελαίου δια των τριών δα­κτύλων της δεξιάς και ποιεί Σταυρού τύπον επί του μετώπου, και του στήθους, και των μεταφρένων του βαπτιζομένου, λέγων·

Χρίεται ο δούλος (η δούλη) του Θεού  (ο ή η δείνα), έλαιον αγαλλιάσεως, εις το όνομα του Πατρός, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Και σφραγίζουν αυτού (αυτής) το στήθος και τα μετάφρενα, λέγει·

Εις μεν το στήθος·

Εις  ίασιν  ψυχής  και  σώματος.

Εις δε τας ακοάς·

Εις ακοήν πίστεως.

Εις τους πόδας·

Του πορεύεσθαι τα διαβήματα σου.

Εις τας χείρας·

Αι χείρες σου εποίησαν με, και έπλασαν με.

Και όταν χρισθή εκ του ελαίου όλον το σώμα υπό του Αναδόχου, βαπτίζει αυτόν ο Ιερεύς, όρθιον αυτόν κατέχων και βλέποντα κατά ανατολάς και λέγων·

Βαπτίζεται ο δούλος (δούλη) του Θεού   (ο ή η δείνα) εις  το όνομα του Πατρός, Αμήν· και του Υιού, Αμήν· και του Αγίου Πνεύματος, Αμήν. (εκάστη προσρήσει κατάγων αυτόν και ανάγων).

Και λούει αυτού ο Ιερεύς, όλον το σώμα καλώς.

Είτα λαμβάνει αυτόν ο Ανάδοχος εκ της αγίας Κολυμβήθρας δια των χειρών του Ιερέως υπτίαις χερσί, σαβάνου (σινδονίου] λευκού πρότερον εφαπλωθέντος εν ταις χερσίν.)

ΧΟΡΟΣ:

Ψαλμός λα' (31)

Μακάριοι, ων αφέθησαν αι ανομίαι, και ων επεκαλύφθησαν αι αμαρτίαι (εκ γ'). Μακάριος ανήρ, ω ου μη λογίσηται Κύριος αμαρτίαν, ουδέ εστίν εν τω στόματι αυτού δόλος. Ότι εσίγησα, επαλαιώθη τα οστά μου, από του κράζειν με όλην την ημέραν. Ότι ημέρας και νυκτός εβαρύνθη επ’ εμέ η χειρ σου, εστράφην εις ταλαιπωρίαν εν τω εμπαγήναι μοι άκανθαν. Την ανομίαν μου εγνώρισα και την αμαρτίαν μου ουκ εκάλυψα. Είπα· Εξαγορεύσω κατ’ εμού την ανομίαν μου τω Κυρίω, και συ αφήκας την ασέβειαν της καρδίας μου. Υπέρ ταύτης προσεύξεται προς σε πας όσιος, εν καιρώ ευθέτω. Πλην εν κατακλυσμώ υδάτων πολλών, προς αυτόν ουκ εγγιούσι. Συ μου ει καταφυγή από θλίψεως της περιεχούσης με· το αγαλλίαμά μου, λύτρωσαί με από των κυκλωσάντων με. Συνετιώ σε και συμβιβώ σε εν οδώ ταύτη η πορεύση, επιστηριώ επί σε τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεσθε ως ίππος και ημίονος, οις ουκ έστι σύνεσις· εν κημώ και χαλινώ τας σιαγόνας αυτών άγξαις, των μη εγγιζόντων προς σε. Πολλαί αι μά­στιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζοντα επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Ευφράνθητε επί Κύριον και αγαλλιάσθε, δίκαιοι, και καυχάσθε πάντες οι ευθείς τη| καρδία.

Και μετά τούτο λέγει ο Ιερεύς την Ευχήν ταύτην·

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  Του Κυρίου δεηθώμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, έλέησον.

ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΜΥΡΟΥ

Ευλογητός ει, Κύριε, ο Θεός ο Παντοκράτωρ, ή πηγή των αγαθών, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο λάμψας τοις εν σκότει φως σωτηρίας, δια της επι­φανείας του μονογενούς σου Υιού και Θεού ημών και χαρισάμενος ημίν τοις αναξίοις την μακαρίαν κάθαρσιν εν τω αγίω Βαπτίσματι, και τον θείον αγιασμόν εν τω ζωοποιώ χρίσματι· ο και νυν ευδοκήσας αναγεννήσαι τον δούλον σου τον (την δούλην σου την) νεοφώτιστον δι’ ύδατος και Πνεύματος, και την των εκουσίων και ακουσίων αμαρτημάτων άφεσιν αυτώ (αυτή) δωρησάμενος· Αυτός ουν, Δέσποτα παμβασιλεύ εύσπλαγχνε, χάρισαι αυτώ και την σφραγίδα της δωρεάς του αγίου και παντοδυνάμου, και προσκυνητού σου Πνεύματος, και την μετάληψιν του αγίου Σώματος, και του τι­μίου Αίματος του Χριστού σου. Φύλαξον αυτόν (αυτήν) εν τω σω αγιασμώ· βεβαίωσον εν τη Ορθοδόξω πίστει ρύσαι από του πονηρού, και πάντων των επιτηδευ­μάτων αυτού, και τω σωτηρίω σου φόβω, εν αγνεία καί δικαιοσύνη την ψυχήν αυτού (αυτής) διατήρησον ίνα, εν παντί έργω και λόγω ευαρεστών (ευαρεστούσα) σοι, υιός (θυγατέρα) και κληρονόμος της επουρανίου σου γένηται βασιλείας.

Εκφώνως

Ότι συ ει ο Θεός ημών, Θεός του ελεείν και σώζειν, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί, και τω Υιώ, και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ: Αμήν.

Και μετά την Ευχήν, χρίει τον βαπτισθέντα ο Ιερεύς τω αγίω Μύρω, ποιών του Σταυρού τύπον επί του μετώπου, των οφθαλμών, των μυκτήρων, του στόματος, των δύο ώτων, του στήθους, των χειρών και των ποδών, λέγων·

Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Αμήν.

Είτα ενδύων αυτόν τον χιτώνα λέγει.

Ενδύεται ο δούλος (δούλη) του Θεού (ο ή η δείνα) χιτώνα δικαιοσύνης, εις το όνομα του Πατρός, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

ΧΟΡΟΣ:

Και ψάλλεται Τροπάριον εις ήχον πλ. δ'.

Χιτώνα μοι παράσχου φωτεινόν, ο αναβαλλόμενος φως ως ιμάτιον, πολυέλεε Χριστέ ο Θεός ημών.

Και βάλλοντας το Σταυρό στο λαιμό του βαπτισθέντος λέγει:

Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού, και ακολουθείτω μοι.

 

Και ο χορός ψάλλει τας Καταβασίας του Σταυρού.

 

Σταυρόν χαράξας Μωσής, επ' ευθείας ράβδω, τήν Ερυθράν διέτεμε, τώ Ισραήλ πεζεύσαντι, τήν δέ επιστρεπτικώς, Φαραώ τοίς άρμασι κροτήσας ήνωσεν, επ' εύρους διαγράψας, τό αήττητον όπλον, διό Χριστώ άσωμεν, τώ Θεώ ημών, ότι δεδόξαστα.

Ράβδος εις τύπον τού μυστηρίου παραλαμβάνεται, τώ βλαστώ γάρ προκρίνει τόν ιερέα, τή στειρευούση δέ πρώην, Εκκλησία νύν εξήνθησε, ξύλον Σταυρού, εις κράτος καί στερέωμα.

Εισακήκοα Κύριε, τής οικονομίας σου τό μυστήριον, κατενόησα τά έργα σου, καί εδόξασά σου τήν θεότητα.

Ω τρισμακάριστον ξύλον, εν ώ ετάθη Χριστός, ο Βασιλεύς καί Κύριος, δι' ού πέπτωκεν ο ξύλω απατήσας, τώ εν σοί δελεασθείς, Θεώ τώ προσπαγέντι σαρκί, τώ παρέχοντι, τήν ειρήνην ταίς ψυχαίς ημών.

Νοτίου θηρός εν σπλάγχνοις, παλάμας Ιωνάς, σταυροειδώς διεκπετάσας, τό σωτήριον πάθος προδιετύπου σαφώς, όθεν τριήμερος εκδύς, τήν υπερκόσμιον Ανάστασιν υπεζωγράφησε, τού σαρκί προσπαγέντος, Χριστού τού Θεού, καί τριημέρω εγέρσει, τόν κόσμον φωτίσαντος».

Έκνοον πρόσταγμα τυράννου δυσσεβούς, λαούς εκλόνησε, πνέον απειλής καί δυσφημίας θεοστυγούς, όμως τρείς Παίδας ουκ εδειμάτωσε, θυμός θηριώδης, ου πύρ βρόμιον, αλλ' αντηχούντι δροσοβόλω πνεύματι, πυρί συνόντες έψαλλον, ο υπερύμνητος, τών Πατέρων καί ημών, Θεός ευλογητός εί.

Ευλογείτε Παίδες, τής Τριάδος ισάριθμοι, δημιουργόν Πατέρα Θεόν, υμνείτε τόν συγκαταβάντα Λόγον, καί τό πύρ εις δρόσον μεταποιήσαντα, καί υπερυψούτε, τό πάσι ζωήν παρέχον, Πνεύμα πανάγιον εις τούς αιώνας».

Μυστικώς εί Θεοτόκε Παράδεισος, αγεωργήτως βλαστήσασα Xριστόν, υφ' ού τό τού Σταυρού, ζωηφόρον εν γή, πεφυτούργηται δένδρον, δι' ού νύν υψουμένου, προσκυνούντες αυτόν σέ μεγαλύνομεν.

 

 

 

Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, εκ γάρ θανάτου πρός ζωήν, καί εκ γής πρός ουρανόν, Χριστός ο Θεός, ημάς διεβίβασεν, επινίκιον άδοντας.

Δεύτε πόμα πίωμεν καινόν, ουκ εκ πέτρας αγόνου τερατουργούμενον, αλλ' αφθαρσίας πηγήν, εκ τάφου ομβρήσαντος Χριστού, εν ώ στερεούμεθα.

Επί τής θείας φυλακής ο θεηγόρος Αββακούμ, στήτω μεθ' ημών καί δεικνύτω, φαεσφόρον Άγγελον, διαπρυσίως λέγοντα, Σήμερον σωτηρία τώ κόσμω, ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμος.

Ορθρίσωμεν όρθρου βαθέος, καί αντί μυρου τόν ύμνον προσοίσομεν τώ Δεσπότη, καί Χριστόν οψόμεθα, δικαιοσύνης ήλιον, πάσι ζωήν ανατέλλοντα.

Κατήλθες εν τοίς κατωτάτοις τής γής, καί συνέτριψας μοχλούς αιωνίους, κατόχους πεπεδημένων Χριστέ, καί τριήμερος ως εκ κήτους Ιωνάς, εξανέστης τού τάφου.

Ο Παίδας εκ καμίνου ρυσάμενος, γενόμενος άνθρωπος, πάσχει ως θνητός, καί διά Πάθους τό θνητόν, αφθαρσίας ενδύει ευπρέπειαν, ο μόνος ευλογητός τών Πατέρων, Θεός καί υπερένδοξος.

Αύτη η κλητή καί αγία ημέρα, η μία τών Σαββάτων, η βασιλίς καί κυρία, εορτών εορτή, καί πανήγυρις εστί πανηγύρεων, ενή ευλογούμεν, Χριστόν εις τούς αιώνας.

Φωτίζου, φωτίζου, η νέα Ιερουσαλήμ, η γάρ δόξα Κυρίου επί σέ ανέτειλε, Χόρευε νύν, καί αγάλλου Σιών, σύ δέ αγνή, τέρπου Θεοτόκε, εν τή εγέρσει τού τόκου σου.

 

 

ΧΟΡΟΣ:

Ο Ιερεύς νιψάμενος, θυμιά την Κολυμβήθραν, περιερχόμενος αυτήν γύρωθεν μετά του Αναδόχου, κατ’ ενώπιον ισταμένου και βαστάζοντος το νέοφώτιστον βρέφος και ψάλλων εις ήχον α'.

ΙΕΡΕΥΣ:  Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε,  Αλληλούια   (εκ  τρίτου).

ΧΟΡΟΣ: Δόξα. Και νυν. Χριστόν  ενεδύσασθε.   Αλληλούια.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  Δύναμις.

ΧΟΡΟΣ: Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε. Αλληλούια.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  Πρόσχωμεν.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:

Προκείμενον.  Ήχος γ'.

Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου.

Στίχ. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  Σοφία.  

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου το Ανάγνωσμα.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  Πρόσχωμεν.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

(Κεφ.  στ΄ 3-11)

Αδελφοί, όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθημεν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν. Συνετάφημεν ουν αυτώ δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα, ώσπερ ηγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και ημείς εν καινότητι ζωής περιπατήσωμεν. Ει γαρ σύμφυτοι γεγόναμεν τω ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της ανα­στάσεως εσόμεθα, τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη, ίνα καταργηθή το σώμα της αμαρτίας, του μηκέτι δουλεύειν ημάς, τη αμαρτία. Ο γαρ αποθανών δεδικαίωται από της αμαρτίας. Ει δε απεθάνομεν συν Χριστώ, πιστεύομεν ότι και συζήσομεν αυτώ, ειδότες ότι Χριστός, εγερθείς εκ νεκρών, ουκέτι αποθνήσκει, θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει. Ο γαρ απέθανε τη αμαρτία, απέθανεν εφάπαξ, ο δε ζη, ζη τω Θεώ. Ούτω και υμείς λογίζεσθε εαυτούς νεκρούς μεν είναι τη αμαρτία, ζώντας δε τω Θεώ εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών.

ΙΕΡΕΥΣ:  Ειρήνη σοι τω αναγινώσκοντι.  

ΧΟΡΟΣ: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  Σοφία ορθοί· ακούσωμεν του αγίου Ευαγγελίου.

ΙΕΡΕΥΣ:  Ειρήνη πάσι.

ΧΟΡΟΣ: Και τω πνεύματι σου.

ΙΕΡΕΥΣ:  Εκ του κατά Ματθαίον αγίου Ευαγγελίου το Ανάγνωσμα.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  Πρόσχωμεν.

ΧΟΡΟΣ: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

ΙΕΡΕΥΣ: 

(Κεφ. κη΄ 16-20)

Τω καιρώ εκείνω, οι ένδεκα Μαθηταί επορεύθησαν εις την Γαλιλαίαν, εις το όρος, ου ετάξατο αυτοίς ο Ιησούς. Και ιδόντες αυτόν, προσεκύνησαν αυτώ· οι δε εδίστασαν. Και προσελθών ο Ιησούς ελάλησεν αυτοίς, λέγων· Εδόθη μοι πάσα εξου­σία εν ουρανώ και επί γης. Πορευθέντες ουν, μαθη­τεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην ημίν και ιδού, εγώ μεθ’ υμών ειμι πάσας τας ημέρας, έως της συντέλειας του αιώνος. Αμήν.

ΧΟΡΟΣ: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

ΕΥΧΑΙ  ΤΗΣ ΑΠΟΛΟΥΣΕΩΣ

ΙΕΡΕΥΣ:  Ειρήνη πάσι.

ΧΟΡΟΣ: Και τω πνεύματί σου.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  Τας κεφαλάς ημών τω Κυρίω κλίνωμεν.

ΧΟΡΟΣ: Σοι, Κύριε.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  Του Κυρίου δεηθώμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, έλέησον.

ΙΕΡΕΥΣ

Ο λύτρωσιν αμαρτιών, δια του αγίου Βαπτίσμα­τος, τω δούλω (τη δούλη) σου δωρησάμενος, και ζωήν αναγεννήσεως αυτώ (αυτή) χαρισάμενος· Αυτός, Δέσποτα Κύριε, τον φωτισμόν του προσώπου σου εν τη καρδία αυτού (αυτής) εναυγάζειν δια παντός ευδόκησον· τον θυρεόν της πίστεως αυτού (αυτής) ανεπιβούλευτον εχθροίς διατήρησον· το της αφθαρσίας ένδυμα, ο περιεβάλετο, αρρύπωτον εν αυτώ (αυτή) και αμόλυντον διαφύλαξον· άθραυστον εν αυτώ (αυτή) την πνευματικήν σφρα­γίδα τη χάριτί σου διατηρών, και ίλεως αυτώ (αυτή) τε και ημίν γενόμενος, κατά το πλήθος των οικτιρμών σου. Ότι ηυλόγηται και δεδόξασται το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ: Αμήν.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  Του Κυρίου δεηθώμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ελέησον.

ΙΕΡΕΥΣ:  Δέσποτα Κύριε, ο Θεός ημών, ο δια της κολυμβήθρας την ουράνιον έλλαμψιν τοις βαπτιζομένοις παρέχων· ο αναγεννήσας τον δούλον (την δούλην) σου τον (την) νεοφώτιστον δ’ ύδατος και πνεύματος, και την των εκουσίων και ακουσίων αμαρτημάτων άφεσιν αυτώ (αυτή) δωρησάμενος, επίθες αυτώ (αυτή) την χείρα σου την κραταιάν, και φύλαξον αυτόν (αυτήν) εν τη δυνάμει της σης αγαθότητος· άσυλον τον αρραβώνα διαφύλαξον και αξίωσον αυτόν (αυτήν) εις την ζωήν την αιώνιον, και εις την σην ευαρεστίαν. Ότι συ ει ο αγιασμός ημών, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ: Αμήν.

ΙΕΡΕΥΣ:  Ειρήνη πάσι.

ΧΟΡΟΣ: Και τω Πνεύματι σου.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  Τάς κεφάλας ημών τω Κυρίω κλίνωμεν.

ΧΟΡΟΣ: Σόι, Κύριε.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  Του Κυρίου δεηθώμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε,  ελέησον.

ΙΕΡΕΥΣ

Ο ενδυσάμενος (η ενδυσαμένη) σε, τον Χριστόν και Θεόν ημών, σοι υπέκλινε συν ημίν την εαυτού (εαυτής) κεφαλήν ον διαφύλαξον αήττητον αγωνιστήν διαμείναι κατά των μάτην έχθραν φερομένων κατ’ αυτού (αυτής) τε και ημών τω δε σω αφθάρτω στεφάνω μέχρι τέλους νικητάς πάντας ανάδειξον.

Ότι σον εστί το ελεείν και σώζειν ημάς, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, συν τω ανάρχω σου Πατρί και τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ: Αμήν.

Ο Ιερεύς λύει το ζωνάριον του παιδίου και το σάβανον (μυρόπανον) και, ενώσας τας άκρας αυ­τών, βρέχει μετά ύδατος καθαρού αυτάς και ραίνει το παιδίον, λέγων·

ΙΕΡΕΥΣ:  Εδικαιώθης, εφωτίσθης.

Και λαβών σπόγγον καινόν ή βάμβακα μεθ’ ύδατος, αποσπογγίζει το πρόσωπον αυτού, συν τη κεφαλή, και το στήθος και τα λοιπά, λέγων·

ΙΕΡΕΥΣ:  Εβαπτίσθης, εφωτίσθης, εμυρώθης, ηγιάσθης, απελούσθης εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΡΙΧΟΚΟΥΡ1ΑΝ

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  Του Κυρίου δεηθώμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ελέησον.

ΙΕΡΕΥΣ

Δέσποτα Κύριε, ο Θεός ημών, ο τη εικόνι σου τιμήσας τον άνθρωπον, εκ ψυχής λογικής και σώματος ευπρεπούς κατασκευάσας αυτόν, ως αν το σώμα εξυπηρετήσαι τη λογική ψυχή· κεφαλήν μεν επί των υψηλοτάτων θείς, και εν αυτή τας πλείστας των αισθήσεων καθιδρύσας, μη παρεμποδιζούσας αλλήλαις· ταις δε θριξί την κεφαλήν οροφώσας, προς το μη βλάπτεσθαι ταις μεταβολαίς των αέρων, και πάντα τα μέλη αυτώ χρησίμως εμφυτεύσας, ίνα δια πάντων ευχαριστή σοι τω αριστοτέχνη. Αυτός, Δέσποτα, ο δια του σκεύους της εκλογής σου Παύλου του Αποστόλου εντειλάμενος ημίν πάντα εις δόξαν σήν ποιείν, τον προσελθόντα (την προσελθούσαν) δούλον (δούλην) σου απαρχήν ποιήσασθαι κείρασθαι την κόμην της κεφαλής αυτού (αυτής), ευλόγησον, άμα τω αυτού (αυτής) αναδόχω· και δος αυτοίς πάντα μελετάν εν τω νόμω σου και τα ευάρεστά σοι πράττειν.

Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ: Αμήν.

ΙΕΡΕΥΣ: Ειρήνη πάσι.

ΧΟΡΟΣ: Και τω πνεύματί σου.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Τας κεφάλας ημών τω Κυρίω κλίνωμεν.

ΧΟΡΟΣ: Σοι, Κύριε.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Του Κυρίου δεηθώμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ελέησον.

Ο Ιερεύς κρατών την δεξιάν αυτού επί την κεφαλήν του βαπτισθέντος επέυχεται·

ΙΕΡΕΥΣ

Κύριε ο Θεός ημών, ο εκ του πληρώματος της κολυμβήθρας δια της σης αγαθότητος αγιάσας τους εις σε πιστεύοντας, ευλόγησον το παρόν νήπιον, και επί την κεφαλήν αυτού η ευλογία σου καταβήτω. Και ως ευλόγησας δια του προφήτου Σαμουήλ, Δαυίδ τον βασιλέα, ευλόγησον και την κε­φαλήν του δούλου (της δούλης) σου (τουδε ή τηςδε), δια χειρός εμού του αμαρτωλού, επιφοιτών αυτώ (αυτή) τω Πνεύματί σου τω Αγίω, όπως προκόπτων (προκόπτουσα)  εν ηλικία και πολιά γήρως, δόξαν σοι αναπέμψη, και ίδη τα αγαθά Ιερουσαλήμ πάσας τας ημέρας της ζωής αυτού (αυτής).

Έκφώνως

Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ: Αμήν.

Ο Ιερεύς κείρει την κόμην της κεφαλής του παιδίου σταυροειδώς, λέγων·

ΙΕΡΕΥΣ

Κείρεται ο δούλος (η δούλη) του Θεού (δείνα) την κόμην της κεφαλής αυτού (αυτής), εις το όνομα του Πατρός, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος.

ΧΟΡΟΣ: Αμήν.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθά σου, επάκουσον, και ελέησον.

ΧΟΡΟΣ:. Κύριε ελέησον.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  Έτι δεόμεθά υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγίειας και σωτηρίας των δούλων σου, του (της) νεοφώτιστου (του ή της δείνος), του αναδόχου (του ή της δείνος), και παντός του περιεστώτος λαού.

ΙΕΡΕΥΣ:  Οτι ελεήμων, και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ: Αμήν.

Ειθ’ ούτως η Απόλυσις, του Βαπτίσματος ως ακολούθως·

ΙΕΡΕΥΣ:  Δόξα σοι, ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον. Πάτερ άγιε, ευλόγησον.

ΙΕΡΕΥΣ:  Ο εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου βαπτισθήναι καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρίαν, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, ταις πρεσβείαις της παναχράν­του και παναμώμου αγίας αυτού Μητρός, του τι­μίου, ενδόξου προφήτου, προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των αγίων ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων, (του αγίου ου το όνομα έλαβεν ο ή η νεο­φώτιστος), και πάντων των Αγίων, ελεήσαι και σώσαι ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Δι’ ευχών των αγίων...

ΧΟΡΟΣ: Αμήν.

 

 

 

 

 

THE SERVICE OF HOLY BAPTISM

 

The Priest arrayed in white vestments, takes up the censer and censes round the font.

 

 

DEACON: Master, give the blessing.

Blessed is the Kingdom of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit; now and for ever: world without end.

CHOIR: Amen.

DEACON: In peace let us pray unto the Lord.

 

CHOIR: Kyrie eleison or Lord have mercy. And after each petition

 

For the peace from on high, and for the salvation of our souls, let us pray unto the Lord.

 

For the peace and union of the whole world, and for the good estate of the holy churches of God, let us pray unto the Lord.

 

For this holy temple and for them that enter therein with faith, reverence and fear of God, let us pray unto the Lord.

 

For our Archbishop [Name], for the honourable order of priesthood, and for the diaconate which is in Christ, for all the clergy and the people, let us pray unto the Lord.

 

For this water, that it may be sanctified by the might and operation and descent of the Holy Spirit, let us pray unto the Lord.

 

That there may be sent down upon it the grace of redemption, and the blessing of the Jordan, let us pray unto the Lord.

 

For these waters, that the cleansing operation of the Trinity Supreme in Being may come down upon them, let us pray unto the Lord.

 

That we may be enlightened by the light of knowledge and godliness through the descent of the Holy Spirit, let us pray unto the Lord.

 

For this water, that it may serve to the averting of every evil purpose of enemies visible and invisible; let us pray unto the Lord.

 

For him/her that is to be baptized herein, that he/she may be made worthy of the incorruptible kingdom, let us pray unto the Lord.

 

For him/her that now approaches Holy Illumination and for his/her salvation, let us pray unto the Lord.

 

That he/she may prove to be a son/daughter of light, and an heir of eternal blessings, let us pray unto the Lord.

 

That he/she may be united with and a partaker of the death and resurrection of Christ our God, let us pray unto the Lord.

 

That he/she may preserve the garment of baptism, and the earnest of the Spirit undefiled and blameless in the fearful day of Christ our God, let us pray unto the Lord.

 

That this water may be for him/her a washing of regeneration, unto remission of sins, and a garment of incorruption, let us pray unto the Lord.

 

That the Lord our God may hearken unto the voice of our supplication let us pray unto the Lord.

 

That He may deliver him/her and us from all tribulation, wrath, danger and necessity; let us pray unto the Lord.

 

Succour, save, have mercy and preserve us, O God, by Thy grace.

 

Mindful of our most holy and undefiled, most blessed and glorious Lady, Mother of God and ever-Virgin Mary, and of all the saints; Let us commend ourselves and one another, and our whole life to Christ our God.

CHOIR: To Thee, O Lord.

PRIEST

Great art Thou, O Lord, and marvellous are Thy works; no words suffice to sing the praise of Thy wonders [3].

Each time the Priest says these words, the choir shall sing:

Glory to Thee, our God, glory to Thee.

The Priest continues the prayer

For Thou by Thine own will hast brought all things out of nothingness into being, by Thy power Thou dost hold together the creation, and by Thy providence Thou dost govern the world. Of four elements hast Thou compounded the creation: with four seasons hast Thou crowned the cycle of the year. All the spiritual powers tremble before Thee. The sun sings Thy praises; the moon glorifies Thee; the stars supplicate before Thee; the light obeys Thee; the deeps are afraid at Thy presence; the fountains are Thy servants. Thou hast stretched out the heavens like a curtain; Thou hast established the earth upon the waters; Thou hast poured forth the air that living things may breathe. The angelic powers minister to thee; the Choir of Archangels worship Thee; the many-eyed Cherubim and the six-winged Seraphim, standing round Thee and flying about Thee, hide their faces in fear of Thine unapproachable glory. For Thou, the indescribable God, without beginning and inexpressible, hast come upon earth, taking the form of a servant and being made in the likeness of man. For Thou, O Master, in Thy merciful compassion couldst not bear to see mankind beneath the tyranny of the devil, but Thou hast come and saved us. We confess Thy grace, we proclaim Thy mercy, we hide not Thy beneficence. Thou hast set free the offspring of our kind. Thou hast hallowed a Virgin womb by Thy Nativity. At Thine Epiphany the whole creation sang Thy praises. For Thou, our God, hast appeared on earth and dwelt among men, Thou hast sanctified the streams of Jordan, sending down from on high the Most Holy Spirit, and Thou hast broken the heads of the dragons hidden therein.

Therefore, O King who lovest mankind, do Thou Thyself be present now as then through the descent of Thy Holy Spirit, and sanctify this water. [3]

CHOIR: Amen.

And confer upon it the grace of redemption, the blessing of the Jordan. Make it a source of incorruption, a gift of sanctification, a remission of sins, a protection against disease, a destruction to demons, inaccessible to the adverse powers and filled with angelic strength. Let them that take council against Thy creature flee from it, for I have called upon Thy Name, O Lord, which is wonderful and glorious, and fearful to the adversaries.

Let all adverse powers be crushed beneath the signing of Thy most precious Cross. [3]

CHOIR: Amen.

We pray Thee, O Lord, let all aerial and invisible idols depart from us, and let not a demon of darkness conceal itself in this water; neither let an evil spirit, bringing obscure reasoning and confusing thoughts descend into it, together with him/her that is to be baptized. But do Thou, O Master of all, show forth this water, as water of redemption, water of sanctification, a cleansing of flesh and spirit, freedom from bonds, a pardon of transgression, an enlightenment of the soul, a washing of regeneration, a renewal of the spirit, a gift of adoption, a garment of incorruption, a source of life. For Thou hast said, O Lord: “Wash and be clean; put away evil from your souls”. Through water and the Spirit, Thou hast bestowed upon us a new life from on high. Manifest Thyself, O Lord, in this water, and grant that he/she that is to be baptized therein, may be transformed by the putting away of the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts, and by putting on the new, which is renewed according to the image of Him that created him/her: so that being united in the likeness of Thy death through baptism, he/she may become a partaker of Thy resurrection: and guarding the gift of Thy Holy Spirit, and increasing the deposit of grace, he/she may receive the prize of the high calling, and accounted among the firstborn, whose names are written in heaven, in Thee our God and Lord Jesus Christ.

For unto Thee belong the glory, the might and the worship, together with Thine eternal Father, and Thine all-holy good and life-giving Spirit, now and for ever: world without end.

CHOIR: Amen.

PRIEST: Peace unto all.

CHOIR: And unto thy spirit.

DEACON: Let is bow our heads before the Lord.

CHOIR: To Thee, O Lord.

The Priest breathes thrice upon the oil and signs it thrice while it is held by the Candidate or the Sponsor.

 

DEACON: Let us pray unto the Lord.

CHOIR: Lord have mercy.

 

THE PRAYER OF THE OIL

PRIEST

O Lord and Master, God of our Fathers, who didst send to them in the ark of Noah, a dove bearing a twig of olive in her mouth, as a sign of change and salvation from the flood, and through these things prefigured the mystery of grace; who also gave the fruit of the olive tree for the accomplishment of Thy Holy Sacraments, and thereby didst fill them that were under the law with Thy Holy Spirit, and perfected them that are under grace: Do Thou bless also this oil, by the power (+) and operation (+) and descent of Thy Holy Spirit (+), that it may become an unction of incorruption, an armour of righteousness, a renewal of the soul and body, an abomination deliverance from all evil, for all them that are anointed with it in faith, or that are partakers of it.

To Thy glory, and to that of Thine Only-begotten Son, and Thy all-holy, good and life-giving Spirit, now and for ever: world without end.

CHOIR: Amen.

Then taking the vessel with the oil, the Priest pours from it into the baptismal font making three Crosses. At each Cross he shall say:

DEACON: Let us attend.

And the choir shall respond with:

Alleluia. Alleluia. Alleluia.

 

PRIEST

Blessed is God that enlightens and sanctifies every man that cometh into the world, now and for ever: world without end.

CHOIR: Amen.

At this point the Candidates clothes are removed. The Priest then takes oil and makes the sign of the Cross on the Candidate’s forehead, breast and shoulders saying:

The servant of God (....) is anointed with the Oil of Gladness, in the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

CHOIR: Amen.

And making a seal of the Cross on his/her breast and shoulders he says:

For the healing of the soul and body.

And on the ears:

For the hearing of faith.

And on the feet:

That he/she may walk in Thy footsteps.

And on the hands:

Thy hands have made me and fashioned me.

And having anointed the whole body, the Priest baptizes him/her, holding him/her upright (if an infant) and looking towards the east saying:

The servant of God [Name] is baptized in the Name of the Father, Amen: and of the Son, Amen: and of the Holy Spirit, Amen.

 At each invocation, the Priest immerses the whole body into the font and raises it up again. If the Candidate is an adult and the Church does not have a special font for adults, the Candidate stands in an appropriate vessel and the Priest pours the baptismal waters over the Candidate, making sure to cover the whole body. After the baptizing, the Priests places the child in a linen sheet held by the Godparent, or if an adult, the sheet is wrapped around the newly baptized.

 

CHOIR

Psalm 31 (32)

Blessed are they whose transgressions are forgiven, and whose sins are covered. (3)  Blessed is the man unto whom the LORD imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. When I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day long. For day and night thy hand was heavy upon me: my moisture is turned into the drought of summer. Selah. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the LORD; and thou forgavest the iniquity of my sin. Selah. For this shall every one that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found: surely in the floods of great waters they shall not come nigh unto him. Thou art my hiding place; thou shalt preserve me from trouble; thou shalt compass me about with songs of deliverance. Selah. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go: I will guide thee with mine eye. Be ye not as the horse, or as the mule, which have no understanding: whose mouth must be held in with bit and bridle, lest they come near unto thee. Many sorrows shall be to the wicked: but he that trusteth in the LORD, mercy shall compass him about. Be glad in the LORD, and rejoice, ye righteous: and shout for joy, all ye that are upright in heart.

If the newly baptized is an infant, the Priest immediately continues with the Chrismation, the tonsuring, and the Investing. If the newly baptized is an adult, the Priest continues as follows:

DEACON: Let us pray unto the Lord.

CHOIR: Lord have mercy. 

THE PRAYER OF CONFIRMATION (CHRISMATION)

Blessed art Thou, O Lord God Almighty, the source of goodness, the Sun of Righteousness, who didst shine for those in darkness a light of salvation, through the manifestation of Thine Only-begotten Son and our God, granting unto us, though we be unworthy, the blessed cleansing in Holy Baptism, and divine sanctification in the life-giving Anointing: Thou who now also hast been well-pleased to regenerate this Thy newly illumined servant through water and the Spirit, giving him/her forgiveness of his/her voluntary and involuntary sins: Wherefore, O Master and compassionate King of All, do Thou also grant upon him/her the seal of the gift of Thine omnipotent and venerable Spirit, and the communion of the Holy Body and Precious Blood of Thy Christ. Preserve him/her in Thy holiness; confirm him/her in the Orthodox Faith; deliver him/her from the evil one and all his devices, and through Thy saving fear, in purity and righteousness, do Thou preserve his/her soul: that being pleasing before Thee in every work and word, he/she may become a son/daughter and heir of Thy heavenly kingdom.

For Thou art our God, the God of mercy and salvation, and to Thee we ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

CHOIR: Amen.

 

And after the prayer, the Priest anoints the baptized with the Holy Chrism, making the sign of the Cross on the forehead, the eyes, the nostrils, the mouth, the ears, the breast, the hands, and the feet, saying:

 

The Seal of the gift of the Holy Spirit. Amen.

The Priest then invests the baptized in new clothing, saying:

The servant of God [Name] is clothed with the garment of righteousness, in the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.

CHOIR: Amen.

A robe of light Thou hast bestowed on me, O Thou that art arrayed with light as a garment, O Most Merciful Christ our God.

Then securing the Cross around the baptizan’s neck, the Priest says:

If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

The newly baptized, with the help of his/her Sponsor, is then dried and dressed with his/her new baptismal clothes. The Priest washes his hands and if the baptized was an infant, he reads silently the prayers of confirmation, ablution (3 prayers) and the prayer of the Tonsure. Meanwhile the choir sings the following verses:

 

Inscribing the invincible weapon of the Cross upon the waters, Moses marked a straight line before him with his staff and divided the Red Sea, opening a path for Israel who went over dry-shod. Then he marked a second line across the waters and united them in one, overwhelming the chariots of Pharaoh. Therefore let us sing to Christ our God, for He has been glorified.

The rod of Aaron is an image of this mystery, for when it budded it showed who should be priest. So in the Church, that once was barren, the wood of the Cross has now put forth flower, filling her with strength and steadfastness.

O Lord, I have heard the mystery of Thy dispensation: I have considered Thy works, and I have glorified Thy Godhead.

O thrice-blessed Tree, on which Christ the King and Lord was stretched! Through thee the beguiler fell, who tempted mankind with the tree. He was caught in the trap set by God, who was crucified upon thee in the flesh, granting peace unto our souls.

Jonah stretched out his hands in the form of a cross within the belly of the sea monster, plainly prefiguring the redeeming Passion. Cast out from thence after three days, he foreshadowed the marvellous Resurrection of Christ our God, Who was crucified in the flesh and enlightened the world by His rising on the third day.

The senseless decree of the wicked tyrant, breathing forth threats and blasphemy hateful to God, confused the people. Yet neither the fury of wild beasts nor the roaring of the fire could frighten the Three Children: but standing together in the flame, fanned by the wind that brought refreshment as the dew, they sang: “Blessed art Thou and praised above all, O our God and the God of our fathers”.

O ye Children, equal in number to the Trinity, bless ye the Father and Creator; sing ye the praises of the Word who descended and changed the fire to dew; and exalt ye above all for ever the most Holy Spirit, who gives life to all.

O Theotokos, thou art a mystical Paradise, who untilled hast brought forth Christ. He has planted upon earth the life-giving Tree of the Cross: therefore at its Exaltation on this day, we worship Him and thee do we magnify.

 

During the Easter period, that is from Easter day until the leave-taking of the Feast (40 days), the choir sings instead of the above, the following verses:

 

Today is the Day of Resurrection! O nations, let us shine forth; for the Passover is the Passover of the Lord, in that Christ did make is pass from death to life, and from earth to heaven, who now sing the song of victory and triumph.

Come; let us drink a new drink, not wondrously produced from a barren rock, but from the fount of incorruption, that hath come to us with the overflowing of Christ from the tomb, in whom we are strengthened.

Let us rise early at morn, at the break of dawn, and let us instead of fragrant ointment bring pure praise to the Master. Let us behold Christ who is the Son of Righteousness bringing life unto all.

O Christ, into the deepest abyss of the earth Thou didst descend, and didst break the unyielding everlasting bars, which held men prisoner; and on the third day Thou didst rise from the tomb as Jonah from the whale.

He who did save the Children from the furnace, when He became man, suffered like unto a mortal, and with His sufferings invested the mortal with the beauty of incorruption, who is the God of our fathers. To Him alone be blessing and glory.

This is the chosen and holy day, the first day of the week, Queen and Lady, the feast of feasts and festival of festivals, in which we bless Christ for evermore.

The angel proclaimed to her that is full of grace, rejoice O pure Virgin, again I say rejoice; for thy Son is risen the third day from the tomb.

Shine, shine, O New Jerusalem; for the glory of the Lord hath risen upon thee, rejoice now and be glad O Zion; and do thou O pure, Mother of God, rejoice at the rising of thy Child.

 

Then the Priest, together with the newly baptized holding a candle, encircle the font thrice. All the while, the Priest censes around the font while the choir sings:

 

As many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ. Alleluia. (3}

Glory be to the father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

Now and for ever: world without end. Amen.

Have put on Christ. Alleluia.

PRIEST: Power.

 

CHOIR

As many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ. Alleluia.

READER: The Lord is my light and my Saviour.

PRIEST: Let us attend.

READER: The Lord is the defender of my life.

PRIEST: Wisdom.

READER: The reading is from the Epistle of St. Paul to the Romans. (Rom 6: 3-11)

PRIEST: Let us attend.

 

READER

Brethren, know ye not, that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death? Therefore we were buried with Him by baptism into death: that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His Resurrection: Knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he that is dead is freed from sin. Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him: Knowing that Christ being raised from the dead dieth no more; death hath no more dominion over Him. For in that He died, He died unto sin once: but in that He liveth, He liveth unto God. Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord.

PRIEST: Peace unto thee (that readeth).

READER: And unto thy spirit.

CHOIR: Alleluia. Alleluia. Alleluia.

 

PRIEST

Wisdom; stand steadfast; let us hear the Holy Gospel. Peace unto all.

 

CHOIR: And unto thy spirit.

 

PRIEST

The reading is from the Holy Gospel according to St. Matthew. (Matt.28: 16-20)

Let us attend.

CHOIR: Glory to Thee, O Lord, glory to Thee.

 

PRIEST

At that time, the eleven Disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. And when they saw Him, they worshipped him; but some doubted. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen.

 

CHOIR: Glory be to Thee, O Lord, glory be to Thee.

PRIEST: Peace unto all.

CHOIR: And unto thy spirit.

PRIEST: Let us bow our heads before the Lord.

CHOIR: To Thee, O Lord.

PRIEST: Let us pray unto the Lord.

CHOIR: Kyrie eleison.

 

THE FIRST PRAYER OF ABLUTION

PRIEST

O Thou, who through Holy Baptism, hast granted forgiveness of sins to this Thy servant, bestowing upon him/her a life of regeneration, do Thou, O Lord and Master, be well pleased that the light of Thy countenance forevermore shines forth in his/her heart: maintain the shield of his/her faith against the plotting of enemies: preserve in him/her the garment of incorruption, which he/she has put on, spotless and undefiled: by Thy grace, preserve in him/her the spiritual seal unbroken: and be merciful unto him/her and unto us according to the multitude of Thy compassions.

For blessed and glorified is Thy most honourable and majestic Name, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

CHOIR: Amen.

PRIEST: Let us pray unto the Lord.

CHOIR: Kyrie eleison.

 

THE SECOND PRAYER OF ABLUTION

PRIEST

O Master and Lord, our God, who through the baptismal font bestows the heavenly splendour to them that are baptized; who hast regenerated this Thy newly illumined servant through water and Spirit, granting unto him/her forgiveness of his/her voluntary and involuntary sins: do Thou lay Thy mighty hand upon him/her, and guard him/her in the power of Thy goodness; in a place of safekeeping preserve his/her pledge of faith; and account him/her worthy of eternal life, and of Thy good pleasure.

For Thou art our sanctification, and to Thee we ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

CHOIR: Amen.

PRIEST: Peace unto all.

CHOIR: And unto thy spirit.

PRIEST: Let us bow our heads before the Lord.

CHOIR: To Thee, O Lord.

PRIEST: Let us pray unto the Lord.

CHOIR: Lord have mercy.

 

THE THIRD PRAYER OF ABLUTION

PRIEST

He that hath put on Thee, O Christ, our God, together with us, bows his/her head to Thee: Do Thou preserve him/her that he/she may remain an invincible soldier against them that in vain raise up enmity against him/her and us: and by Thine incorruptible crown, declare us all victorious until the end.

For Thine it is to have mercy, and to save, and to Thee we ascribe glory, together with Thine eternal Father, and Thine all-holy, good and life-giving Spirit, now and for ever: world without end. Amen.

And taking the linen sheet, the Priest soaks the end in clean water and sprinkles the newly baptized saying

Thou art justified; thou art enlightened.

And taking a new sponge or cotton wool, he dips it in water and wipes the baptizan’s face, head, breast, and the rest, saying:

Thou art baptized, thou art enlightened, thou art chrismated, thou art sanctified, thou art washed clean, in the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

PRIEST: Let us pray unto the Lord.

CHOIR: Kyrie eleison.

 

THE PRAYER OF THE TONSURE

PRIEST

O Master and Lord, Our God, who didst honour man with Thine own image, fashioning him to consist of a reason-endowed soul and a comely body, as though the body might be of assistance to the reason-endowed soul: For Thou didst set his head on high, and therein didst establish the greater number of the senses, which hinder not one another: crowning the head with hair that it might not be injured by the changes of the winds, and didst implant every member of the body that it might be of service, so that by all he might give thanks to Thee, the excellent artist. Do Thou, O Master, who through the vessel of Thy choice, Paul the Apostle, didst command us to do all things unto Thy glory, bless [+] this Thy servant [Name] who now approaches to make an offering of the firstfruits of his/her hair shorn from his/her head: do Thou bless also his/her sponsor: and grant them always to apply themselves to the meditation of Thy law and to do those things that are well pleasing unto Thee.

For Thou art a merciful God, and a lover of mankind, and to Thee we ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

CHOIR: Amen.

PRIEST: Peace unto all.

CHOIR: And unto thy spirit.

PRIEST: Let us bow our heads before the Lord.

CHOIR: To Thee, O Lord.

PRIEST: Let us pray unto the Lord.

CHOIR: Kyrie eleison.

 

The Priest lays his hand upon the baptizan’s head and prays:

O Lord, our God, who through the fulfilment of the baptismal font hast by Thy goodness, sanctified them that believe in Thee, bless this person (child) here present, and may Thy blessing come down upon his/her head. And as Thou didst bless David the King, through Thy Prophet Samuel, bless also the head of Thy servant (Name) Through my hand, though I be a sinner, sending down upon him/her Thy Holy Spirit, that as he/she advances in years and grey hairs of old age, he/she may ascribe glory to Thee, beholding the good things of Jerusalem all the days of his/her life.

For unto Thee belong all glory, honour and worship, unto the Father, and unto the Son, and unto the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

CHOIR: Amen.

The Priest then tonsures (cuts) the hair of his/her head in a form of a Cross saying:

The hair of the head of the servant of God [Name] is tonsured in the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.

CHOIR: Amen.

 

PRIEST

Have mercy upon us, O God, according to Thy great mercy, we pray Thee, hear us and have mercy.

At each petition the choir shall sing: Kyrie eleison.

Again we pray for mercy, life, peace, health and salvation for the servants of God, the newly illumined [Name], the Sponsor [Name] and all those here present.

For Thou art a merciful God, and a lover of mankind, and to Thee we ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

CHOIR: Amen.

PRIEST: Glory be to Thee, our God, glory be to Thee.

May He who was deigned to be baptized in the Jordan by John for our salvation, Christ our true God, by the prayers of His Most Holy Mother, of the glorious Prophet and Forerunner, John the Baptist, of the holy and all glorious Apostles, [Name of the saint to whom the Church is dedicated], [Name of the saint whom the newly baptized hath received], and of all the Saints, have mercy upon us and save us, for He is good and loving-kind.

By the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ, our God, have mercy upon us and save us.

CHOIR: Amen

 

The newly baptized then approaches for communion of the Holy Body and Precious Blood of our Lord and Saviour Jesus Christ. As the Priest gives the Communion he says:

The servant of God (Name) partaketh of the Precious Body and Blood of our Lord, God and Saviour Jesus Christ. Amen.

 

If the newly baptized was an infant, the Priest takes the child in his arms and giving the child to the mother he says:

Receive, O mother thy child, who hath been baptized, chrismated and sanctified, to which bear witness the angels in heaven and men on earth.

 

And taking the candle and giving it to the father (or to the newly baptized if he/she is an adult) he shall say:

Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father, which is in heaven.