The Orthodox Pages

 

The Ninth of Pascha

 

 

GREEK / ENGLISH

Homepage

Back to People's section                     

 

 

  

Ἀπό τῆς Δευτέρας μέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς Διακαινησίμου, καθώς καί τὴν ἡμέραν τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, ἀντί τῶν Ὡρῶν, τοῦ Μεσονυκτικοῦ καί τοῦ Ἀποδείπνου, τελείται ἡ κάτωθι ἀκολουθία, γνωστὴ ὡς Θ´ του Πάσχα (ὅλα λέγονται χῦμα).

 

ΙΕΡΕΥΣ

Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν...

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: μήν.

Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος (τρίς).

νάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν, τόν μόνον ἀναμάρτητον. Τόν Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν, καί τήν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καί δοξάζομεν. Σύ γάρ εἶ Θεός ἡμῶν, ἐκτός Σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τό ὄνομά Σου ὀνομάζομεν. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί προσκυνήσωμεν τήν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν· ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ, χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διαπαντός εὐλογοῦντες τόν Κύριον, ὑμνοῦμεν τήν Ἀνάστασιν αὐτοῦ. Σταυρόν γάρ ὑπομείνας δι' ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν (τρίς).

Προλαβοῦσαι τόν ὄρθρον αἱ περί Μαριάμ, καί εὑροῦσαι τόν λίθον ἀποκυλισθέντα τοῦ μνήματος, ἤκουον ἐκ τοῦ Ἀγγέλου· τόν ἐν φωτί ἀϊδίῳ ὑπάρχοντα, μετά νεκρῶν τί ζητεῖτε ὡς ἄνθρωπον; βλέπετε τά ἐντάφια σπάργανα· δράμετε καί τῷ κόσμῳ κηρύξατε, ὡς ἠγέρθη ὁ Κύριος, θανατώσας τόν θάνατον· ὅτι ὑπάρχει Θεοῦ Υἱός, τοῦ σῴζοντος τό γένος τῶν ἀνθρώπων.

Εἰ καί ἐν τάφῳ κατῆλθες, ἀθάνατε, ἀλλά τοῦ Ἅδου καθεῖλες τήν δύναμιν· καί ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστέ, ὁ Θεός, γυναιξί Μυροφόροις φθεγξάμενος, Χαίρετε· καί τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος, ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.

ν τάφῳ σωματικῶς, ἐν Ἅδῃ δέ μετά ψυχῆς ὡς Θεός, ἐν Παραδείσῳ δέ μετά λῃστοῦ, καί ἐν θρόνῳ ὑπῆρχες, Χριστέ, μετά Πατρός καί Πνεύματος, πάντα πληρῶν ὁ ἀπερίγραπτος.

Δόξα Πατρί...

ς ζωηφόρος, ὡς Παραδείσου ὡραιότερος, ὄντως καί παστάδος πάσης βασιλικῆς, ἀναδέδεικται λαμπρότερος, Χριστέ, ὁ τάφος σου, ἡ πηγή τῆς ἡμῶν ἀναστάσεως.

Καί νῦν καί ἀεί...

Τό τοῦ Ὑψίστου ἡγιασμένον θεῖον σκήνωμα, χαῖρε· διά σοῦ γάρ δέδοται ἡ χαρά Θεοτόκε τοῖς κραυγάζουσιν· Εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξίν ὑπάρχεις, πανάμωμε Δέσποινα.
Κύριε ἐλέησον  (μ')

Δόξα... Καὶ νῦν...

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

ν ὀνόματι Κυρίου, εὐλόγησον Πάτερ.

ΙΕΡΕΥΣ

Δι᾿ εὐχών τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησο Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σώσον μᾶς.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: μήν.

Ἡ ὡς ἄνω κολουθία παναλαμβάνεται τρς κα εἶτα γίνεται πόλυσις οὕτως.

Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος (τρίς).

Δόξα... Καὶ νῦν...

Κύριε ἐλέησον  (γ')  Εὐλόγησον.

ΙΕΡΕΥΣ

ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν... ἐπισφραγίζων διά τοῦ·

Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.

Εἰς τὸ Ἀπόδειπνον πρὸ τῆς ἀπολύσεως, λέγεται καὶ ἡ εὐχή τοῦ Μεγ. Βασιλείου

Εχή τοῦ Μεγ. Βασιλείου

Εὐλογητός εἶ, Δέσποτα παντοκράτορ, ὁ φωτίσας τὴν ἡμέραν τῷ φωτὶ τῷ ἡλιακῷ καὶ τὴν νύκτα φαιδρύνας ταῖς αὐγαίς τοῦ πυρός· ὁ τὸ μήκος τῆς ἡμέρας διελθεῖν ημᾶς καταξιώσας καὶ προσεγγίσαι ταῖς ἀρχαίς τῆς νυκτός. Ἐπάκουσον τῆς δεήσεως ἡμῶν καὶ παντός τοῦ λαοῦ σου· καὶ πάσιν ἡμῖν συγχωρήσας τὰ ἑκούσια καὶ τὰ ἀκούσια ἀμαρτήματα, πρόσδεξαι τὰς ἑσπερινὰς ἡμῶν ἱκεσίας καὶ κατάπεμψον τὸ πλήθος τοῦ ἐλέους καὶ τῶν οἰκτιρμών σου ἐπί τήν κληρονομίαν σου. Τείχισον ἡμᾶς ἁγίοις ἀγγέλοις σου. Ὅπλισον ἡμᾶς ὅπλοις δικαιοσύνης σου. Περιχαράκωσον ἡμᾶς τῇ ἀληθείᾳ σου. Φρούρησον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου. Ρύσαι ἡμᾶς ἐκ πάσης περιστάσεως καὶ πάσης ἐπιβουλῆς τοῦ ἀντικειμένου. Παράσχου δὲ ἡμῖν καὶ τήν παρούσαν ἑσπέραν, σὺν τῇ ἐπερχομένη νυκτί, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικήν, ἀναμάρτητον, ἀσκανδάλιστον, ἀφάνταστον, καὶ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν· πρεσβείαις τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων τῶν ἀπ' αἰώνός σοι εὐαρεστησάντων· Ἀμήν.

Χριστός ἀνέστη... (γ΄) ἀπόλυσις.  

 

 

 

 

 

From the Monday until the Saturday of Bright Week and also on the Leave-taking of Pascha, instead of the Hours, the Midnight Office and Compline, we read the following service known as the Ninth of Pascha.  

 

PRIEST

Blessed is our God always, now and for ever: world without end.

READER: Amen.

Christ is risen from the dead, by death he hath overcome death, and to them in the graves hath he given life. (3)

We have seen the Resurrection of Christ; let us worship the holy Lord Jesus, who alone is without sin. We venerate Thy Cross, O Christ, and we praise and glorify Thy holy Resurrection. For Thou art our God: we know no other save Thee; upon Thy name we call. Come all ye faithful, let us venerate the holy Resurrection of Christ: for lo, through the Cross joy hath come to all the world. Ever blessing the Lord, we sing the praises of His Resurrection: for He endured the Cross on our behalf, and hath destroyed death by death. (3)

When those who were with Mary came, anticipating the dawn, and found the stone rolled away from the sepulchre, they heard from the Angel, “Why do ye seek among the dead, as though He were mortal, the One who exists in everlasting light? See the grave clothes. Make haste and proclaim to the world that the Lord is risen, and has put death to death; for He is the Son of God, who saves the human race.”

Though Thou didst descend into the grave, O Immortal, Thou didst destroy the power of Hades, and as victor didst rise again, O Christ our God, and the Myrrh-bearing women Thou didst greet with ‘Rejoice’, and to Thine Apostles Thou didst bestow peace: O Thou who dost grant resurrection to the fallen.

In the tomb according to the flesh, as God in hell with the soul, In paradise with the thief, and on the throne with the Father and the Spirit wast Thou, O Christ, omnipresent, incircumscript.

Glory be to the Father…

Thy life-giving tomb is revealed to us, lovelier far than Paradise, more radiant than a king’s palace, O Christ, the well-spring of our resurrection.

Now and for ever…

Hail, O hallowed and divine dwelling place of the Highest, for through thee is given joy to those who cry to thee, O Mother of God. Blessed art thou among women, most pure Lady.

Kyrie eleison [40].

Glory be to the Father and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever: world without end. Amen.

More honourable than the cherubim and past compare more glorious than the seraphim, who inviolate didst bear God the Word, very Mother of God, thee we magnify.

In the name of the Lord, Father, give the blessing.

PRIEST
By the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ our God, have mercy upon us and save us.

READER: Amen.

The above service is read three times and then the Dismissal as follows:

READER:

Christ is risen from the dead, by death he hath overcome death, and to them in the graves hath he given life. (3)

Glory... now and for ever...

Kyrie eleison (3) Bless

PRIEST

May He who is risen from the dead, Christ our true God, by the prayers of His most holy Mother...

Christ is risen from the dead, by death he hath overcome death, and to them in the graves hath he given life.

 

At Compline after "By the prayers of our holy fathers" and before the dismissal, we add the following prayer:

Prayer of Saint Basil the Great

Blessed art thou, O Master Almighty, who hast given light to the day with the light of the sun and the night radiant with the rays of fire; who hast granted us to pass through the length of the day and to approach the beginnings of the night. Give ear to our supplications and that of all thy people, and forgive all of us our voluntary and involuntary sins, accept our evening prayers and send down the multitude of thy mercy and compassions upon thine inheritance. Compass us about with Thy holy angels, arm us with the arms of thy righteousness.  Fortify us with thy truth. Guard us with thy power. Deliver us from every occasion and every assault of the adversary. Grant us also that this present evening and coming night and all the days of our lives may be perfect, holy peaceful, without sin, without offence, without imaginings. Through the prayers of the holy Mother of God and of all the saints which have been well pleasing unto Thee since the world began. Amen.

Christ is risen from the dead, by death he hath overcome death, and to them in the graves hath he given life. (3)