The Orthodox Pages

THE PEOPLE'S HANDBOOK

 

THE MEMORIAL SERVICE

AT THE END OF THE LITURGY

 

Homepage

Back to People's section                    

 

 

 

 

 

Μετά την Θεία Λειτουργία θα ήταν λάθος, από θεολογικής πλευράς, να προσφέρουμε άλλες προσευχές εκτός από της ευχές της Θείας Ευχαριστίας, αλλά γίνετε κατ’ οικονομίας για αυτούς που έχουν προσκομίσουν κόλλυβα για  μνημόσυνον. Στην περίπτωσιν αυτή, μετά την Οπισθάμβωνος Ευχή [Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε] ο Χορός ψάλλει:  

Ευλογητός ει. Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα σου.

Των Αγίων ο χορός, εύρε  πηγήν της ζωής  και θύραν Παραδείσου, εύρω καγώ, την οδόν δια της μετανοίας, το απολωλός  πρόβατον εγώ ειμί, ανακάλεσαι με, Σωτήρ, και σώσον με.

Ευλογητός ει. Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα σου.

Ο πάλαι μεν, εκ μη όντων πλάσας με, και εικόνι σου θεία τιμήσας,   παραβάσει   εντολής   δε πάλιν με επιστρέψας,  εις γην εξ ης ελήφθην,  εις το καθ’ ομοίωσιν επανάγαγε, το αρχαίον  κάλλος αναμορφώσασθαι.

Ευλογητός ει. Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα σου.   

Εικών ειμί, της αρρήτου δόξης σου, ει και στίγματα φέρω πταισμάτων, οικτείρησον το σον πλάσμα Δέσποτα, και καθάρισαν ση ευσπλαγχνία, και την ποθεινήν πατρίδα παράσχου μοι, Παρα­δείσου πάλιν ποιών πολίτην με.

Ευλογητός ει. Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα σου.

Ανάπαυσον, ο θεός τον δούλον σου, και κατάταξον αυτόν εν Παραδείσω, όπου χοροί των Αγίων Κύριε, και οι Δίκαιοι εκλάμψουσιν ως φω­στήρες, τον κεκοιμημένον δούλον σου ανάπαυσον, παρορών αυτού πάντα τα εγκλήματα.

Δόξα Πατρί, και Υιώ, και Αγίω Πνεύματι.

Το τριλαμπές, της μιάς Θεότητος, ευσεβώς υμνήσωμεν βοώντες, Άγιος ει, ο Πατήρ ο άναρχος, ο συνάναρχος Υιός και το Θείον Πνεύμα, φώτισον ημάς, πίστει σοι λατρεύοντας, και του αιωνίου πυ­ρός εξάρπασον.

Και νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Χαίρε σεμνή, ή Θεόν σαρκί  τεκούσα, εις  πάντων σωτηρίαν, δι’ ης γένος των  ανθρώπων εύρατο την σωτηρίαν, δια σου εύροιμεν Παράδεισον, Θεο­τόκε, αγνή ευλογημένη.

 

Αλληλούϊα, Αλληλούϊα, Αλληλούϊα, Δόξα σοι ο Θεός. [3]

Μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, την ψυχήν του δούλου σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή   ατελεύτητος.

 

ΙΕΡΕΥΣ

Μετά   πνευμάτων   δικαίων   τετελειωμένων,   την ψυχήν του δούλου  σου,  Σώτερ, ανάπαυσον, φυλάττων αυτήν εις την μακαρίαν ζωήν, την παρά σοι, φιλάνθρωπε.

 

ΧΟΡΟΣ

Εις την κατάπαυσιν σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου  αναπαύονται, ανάπαυσον και   την ψυχήν του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχεις αθά­νατος.

 

ΙΕΡΕΥΣ

Δόξα Πατρί, και Υιώ, και Αγίω Πνεύματι.

Συ ει ο Θεός ημών, ο καταβάς εις Άδην, και τας οδύνας  λύσας  των  πεπεδημένων,  αυτός   και την ψυχήν του δούλου σου, Σώτερ, ανάπαυσον.

 

ΧΟΡΟΣ

Και νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Η μόνη αγνή και άχραντος Παρθένος, η  Θεόν αφράστως κυήσασα, πρέσβευε υπέρ του σωθήναι την ψυχήν του δούλου σου.

 

ΙΕΡΕΥΣ

Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθα σου, επάκουσον και ελέησον.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ελέησον.

Έτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του κεκοιμημένου δούλου του Θεού [.....] και υπέρ του συγχωρηθήναι αυτού παν πλημμέλημα εκούσιον τε και ακούσιον.

Όπως Κύριος ο Θεός τάξη την ψυχήν αυτού ένθα οι Δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού, την βασιλείαν των ουρανών, και άφεσιν των αυτού αμαρτιών, παρά Χριστώ τω αθανάτω Βασιλεί και θεώ ημών αιτησώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Παράσχου Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ: Του Κυρίου δεηθώμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ελέησον.

 

ΙΕΡΕΥΣ

Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο τον θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας, και ζωήν τω κόσμω σου δωρησάμενος, αυτός, Κύριε, ανάπαυσον την ψυχήν του κεκοιμημένου δούλου σου [.....], εν τόπω φωτεινώ, εν τόπω χλοερώ, εν τόπω αναψύξεως, ένθα απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός. Παν αμάρτημα το παρ’ αυτού πραχθέν εν λόγω ή έργω ή διανοία, ως αγα­θός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησον ότι ουκ έστιν άνθρωπος, ος ζήσεται και ουχ αμαρτήσει, συ γαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιο­σύνη σου δικαιοσύνη εις τον αιώνα, και ο νόμος σου αλήθεια.

 Ότι συ ει η ανάστασις, η ζωή, και η ανάπαυσις του κεκοιμημένου δούλου σου [.....], Χριστέ ο Θεός ημών, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, συν τω ανάρχω σου Πατρί, και τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ: Αμήν.

 

ΙΕΡΕΥΣ

Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστε και αείμνηστε αδελφέ ημών. [3]

 

ΧΟΡΟΣ

Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτού η μνήμη. 

 

 

 

 

After the Divine Liturgy it would be Theologically wrong to offer any other prayers other than the prayers of Thanksgiving, but a dispensation is made for those who have brought an offering of Kolyva  for a memorial service. Thus, if there is an offering,   after the “Behind the Pulpit Prayer” [O Lord, who dost bless them that bless Thee] the choir shall sing:  

Blessed art Thou, O Lord, teach me Thy statutes.

The Choir of saints has found the fountain of life and the door of Paradise. May I also find the way through repentance: I am the sheep that was lost; call me back and save me, O Saviour.

Blessed art Thou, O Lord, teach me Thy statutes.

Of old Thou hast created me from nothing and honoured me with Thy divine image; but when I disobeyed Thy commandments, Thou hast returned me to the earth from whence I was taken: lead me back again to Thy likeness, refashioning my ancient beauty.

 

Blessed art Thou, O Lord, teach me Thy statutes.

I am an image of Thine ineffable glory, though I bear the scars of my transgressions. Take pity on Thy creature, O Master, and cleanse me in Thy loving-kindness. Grant me the fatherland for which I long, making me once more a citizen of Paradise.

Blessed art Thou, O Lord, teach me Thy statutes.

Give rest, O God, unto Thy servant[s], and establish him [her, them] in Paradise; where the Choirs of the saints and the righteous, O Lord, shine as the stars of heaven; to Thy reposed servant[s] do Thou give rest, overlooking all his [her, their] offences.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

The threefold radiance of the one Godhead let us with reverence praise and cry aloud: Holy art Thou, O Father without beginning, O co-eternal Son and Divine Spirit. Enlighten us who with faith worship Thee, and snatch us from the eternal fire.

Now and for ever: world without end. Amen.

Hail, O Virgin, who gave birth to God in the flesh for the salvation of all. Through thee the human race hath found salvation, through thee may we find Paradise, O Mother of God, pure and blessed.

 

Alleluia. Alleluia. Alleluia. Glory to Thee, O God. [3]

With the saints give rest, O Christ, to the soul[s] of Thy servant[s], where there is no pain, nor sorrow, nor any sighing, but life everlasting.

 

 

PRIEST

Together with the spirits of the righteous made perfect, give rest to the soul[s] of Thy servant[s], O Saviour; and preserve it [them] in that life of blessedness near to thee, O Lover of mankind.

 

CHOIR

In the place of Thy rest, O Lord, where all the saints repose, give rest also to the soul[s] of Thy servant[s], for Thou only art Immortal.

 

 

PRIEST

Glory to the Father, and to the Son. And to the Holy Spirit.

Thou art our God, who didst descend into Hades, and didst loose the pains of those held captive: do Thou also give rest to the soul[s] of Thy servant[s], O Saviour.

 

CHOIR

Now and for ever: world without end. Amen.

O Virgin, who alone art pure and immaculate, and didst mystically bring forth God, intercede for the salvation of the soul[s] of thy servant[s].

 

PRIEST

Have mercy upon us, O God, according to Thy great mercy; we pray Thee, hear us and have mercy.

CHOIR: Kyrie eleison.

Again we pray for the repose of the soul[s] of the departed servant[s] of God [Name(s)], and for the forgiveness of his [her, their] every transgression, voluntary and involuntary.

Let the Lord God establish his [her, their] soul[s] where the just repose; for the mercies of God, the kingdom of the heavens, and the remission of his [her, their] sins, let us beseech of Christ, our immortal King and our God.

CHOIR: Grant us, O Lord.

PRIEST: Let us pray unto the Lord.

CHOIR: Kyrie eleison.

 

PRIEST

O God of all spirits and of every flesh, who didst trample down death and didst overcome the devil, bestowing life to this world; do Thou, O Lord, give rest to the soul[s] of Thy departed servant[s] [name(s)] in a place of light, in a place of green pasture, in a place of refreshment, from whence pain, sorrow and mourning have fled away. Every sin committed by him [her, them] in thought, word or deed, do Thou as our good and man-befriending God forgive: for there is no man that shall live and not sin, Thou alone art without sin. Thy righteousness is an everlasting righteousness, and Thy law is truth.

 

For Thou art the resurrection, the life and the repose of Thy departed servant[s] [name(s)], O Christ our God, and to Thee we ascribe glory, together with Thine eternal Father and Thine all-holy, good and life-giving Spirit, now and for ever: world without end. 

 

CHOIR: Amen.

 

PRIEST

Everlasting be thy [your] memory, O our brother [sister, brethren], who art worthy of blessedness and eternal memory. [3]

 

CHOIR

Everlasting be the memory, everlasting be the memory, everlasting be his [her, their] memory.