The Orthodox Pages

THE PEOPLE'S HANDBOOK

ΜΕΓΑΣ  ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

 

GREAT SUPPLICATORY CANON

TO THE MOTHER OF GOD

Homepage

Back to People's section                    

 

 

 

 

  

Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νυν, και αεί, και εις τούς αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

Ψαλμός 142

Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτισαι την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθης εις κρίσιν μετά τού δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάς ζων. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθησε με εν σκοτεινοίς ως νεκρούς αιώνος και ηκηδίασεν επ’ εμέ το πνεύμα μου, εν εμοί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάσι τοις έργοις σου, εν ποιήμασι των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς σε τας χείράς μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρός σοι. Ταχύ εισάκουσόν μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου απ’ εμού και ομοιωθήσομαι τοις καταβαίνουσιν εις λάκκον. Ακουστόν ποίησόν μοι το πρωί το έλεός σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μοι, Κύριε, οδόν εν η πορεύσομαι ότι προς σε ήρα την ψυχήν μου. Εξελού με εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιείν το θέλημά σου ότι συ ει ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκα του ονόματός σου, Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και εν τω ελέει σου εξολεθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολείς πάντας τούς θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλός σου ειμι.

 Θεός Κύριος, και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Εξομολογείσθε τω Κυρίω, και επικαλείσθε το όνομα το άγιον αυτού.

Θεός Κύριος…

Πάντα τα έθνη εκύκλωσάν με, και τω ονόματι Κυρίου ήμυνάμην αυτούς,

Θεός Κύριος…

Παρά Κυρίου εγένετο αύτη, και εστι θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών.

Θεός Κύριος...

Ήχος δ'  Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Τη Θεοτόκω εκτενώς νυν προσδράμωμεν, * αμαρτωλοί καί ταπεινοί, και προσπέσωμεν * εν μετανοία, κράζοντες εκ βάθους ψυχής, * Δέσποινα, βοήθησον εφ’ ημίν σπλαγχνισθείσα,* σπεύσον, απολλύμεθα υπό πλήθους πταισμάτων, * μη αποστρέψης σους δούλους κενούς, * σε γαρ και μόνην ελπίδα κεκτήμεθα.

 

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

Ως των αιχμαλώτων ελευθερωτής, * και των πτωχών υπερασπιστής, * ασθενούντων Ια­τρός, βασιλέων υπέρμαχος, * τροπαιοφόρε μεγαλομάρτυς Γεώργιε, * πρέσβευε Χριστώ τω θεώ, * σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Και νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ου σιωπήσωμεν ποτέ, Θεοτόκε, * τας δυναστείας σου λαλείν οι ανάξιοι, * ειμή γαρ συ προϊστασο πρεσβεύουσα, * τις ημάς ερρύσατο εκ τοσούτων κινδύνων; * Τις δε διεφύλαξεν έως νυν ελευθέρους; * Ουκ αποστώμεν, Δέσποινα, εκ σου, * σους γαρ δούλους σώζεις αεί, εκ παντοίων δεινών.

 

 Ν' Ψαλμός

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημα μου. Επί πλείον πλύνον με από τής ανομίας μου και από τής αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστι δια παντός. Σοι μόνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου εποίησα, όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις σου, και νικήσης εν τω κρίνεσθαι σε. Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην και εν αμαρτίαις εκίσσησε με η μήτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσας μοι. Ραντιείς με υσσώπω και καθαρισθήσομαι, πλυνείς με, και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλλίασιν και ευφροσύνην αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου, και πάσας τάς ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου. Μη απορρίψης με από του προσώπου σου και το πνεύμα το Άγιον μη αντανέλης απ’ εμού. Απόδος μοι την αγαλλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικώ στήριξον με. Διδάξω ανόμους τας οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρύσαι με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσιν σου. Ότι ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα αν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκήσεις. Θυσία τω Θεώ πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουθενώσει. Αγάθυνον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιων, και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Ωδή Α΄ Ειρμός

Αρματηλάτην Φαραώ εβύθισε, τερατουργούσα ποτέ, * μωσαϊκή ράβδος, * σταυροτύπως πλήξασα και διελούσα θάλασσαν. * Ισραήλ δε φυγάδα, πεζόν οδίτην διέσωσεν, * άσμα τω Θεώ αναμέλποντα.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Των λυπηρών επαγωγαί χειμάζουσι την ταπεινήν μου ψυχήν, * και συμφορών νέφη, * την εμήν καλύπτουσι, καρδίαν Θεονύμφευτε, * αλλ’ η φως τετοκυία, το θείον και προαιώνιον, * λάμψον μοι το φως το χαρμόσυνον.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Εξ αμέτρητων αναγκών και θλίψεων, και εξ εχθρών δυσμενών, * και συμφορών βίου, * λυτρωθείς Πανάχραντε, τη κραταιά δυνάμει σου, * ανυμνώ μεγαλώνω, την άμετρον σου συμπάθειαν, * και την εις εμέ σου παράκλησιν.

Δόξα Πατρί...

Νυν πεποιθώς επί την σην κατέφυγον, αντίληψιν κραταιάν, * και προς την σην σκέπην, * ολοψύχως έδραμον, και γόνυ κλίνω Δέσποινα, * και θρηνώ και στενάζω, μη με παρίδης τον άθλιον, * των Χριστιανών καταφύγιον.

Και νυν και αεί...

Ου σιωπήσω του βοάν τρανώτατα, τα μεγαλεία τα σα, * ειμή γαρ συ Κόρη, * πάντοτε προϊστασο, υπέρ εμού πρεσβεύουσα, * τω Υιώ και Θεώ σου, τις εκ τοσούτου με κλύδωνος, * και δεινών κινδύνων ερρύσατο.

Διάσωσον, * από κινδύνων, τους δούλους σου, Θεοτόκε, * ότι πάντες μετά Θεόν, εις σε καταφεύγομεν, * ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν.

Eπίβλεψον, * εν ευμενεία, πανύμνητε Θεοτόκε, * επί την εμήν χαλεπήν τού σώματος κάκωσιν, * και ίασαι της ψυχής μου το άλγος.  

Ωδή γ' Ειρμός

Ουρανίας αψίδος, οροφουργέ Κύριε, * και της Εκκλησίας δομήτορ, συ με στερέωσον,* εν τη αγάπη τη ση, των εφετών η ακρότης, * των πιστών το στήριγμα, μόνε φιλάνθρωπε.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Απορήσας εκ πάντων, οδυνηρώς κράζω σοι,  * πρόφθασον θερμή προστασία, και σην βοήθειαν,  * δος μοι τω δούλω σου, τω ταπεινώ και αθλίω, * τω την σην αντίληψιν, επιζητούντι θερμώς.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Εθαυμάστωσας όντως, νυν επ’ εμοί Δέσποινα, * τας ευεργεσίας σου Κόρη, και τα ελέη σου, * όθεν δοξάζω σε, και ανυμνώ και γεραίρω, * την πολλήν και άμετρον, κηδεμονίαν σου.

 

Δόξα Πατρί...

Καταιγίς με χειμάζει, των συμφορών Δέσποινα, * και των λυπηρών τρικυμίαι, καταποντίζουσιν, * αλλά προφθάσασα, χείρα μοι δος βοηθείας, * η θερμή αντίληψις, και προστασία μου.

 

Και νυν και αεί...

Αληθή Θεοτόκον, ομολογώ Δέσποινα, * σε την του θανάτου το κράτος, εξαφανίσασαν * ως γαρ φυσίζωος, εκ των δεσμών των του άδου, * προς ζωήν ανήγαγες, εις γην με ρεύσαντα.

 

Διάσωσον * από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, * ότι πάντες μετά Θεόν εις σε καταφεύγομεν, * ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν.

Επίβλεψον * εν ευμενεία πανύμνητε Θεοτόκε, * επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν, * και ίασαι της ψυχής μου το άλγος.

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος Σου, δεόμεθα Σου, επάκουσον και ελέησον.

Κύριε ελέησον (3)

Έτι δεόμεθα υπέρ του  Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών (δεινός) και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.

Κύριε ελέησον (3)

Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, [ονόματα]  και πάντων των παρακολουθούντων την αγίαν παράκλησην  ταύτην και υπέρ του συγχωρηθήναι αυτών παν πλημμέλημα εκούσιον τε και ακούσιον.  

Κύριε ελέησον (3)

Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν. 

Κάθισμα  Ήχος β' Τα άνω ζητών

Πρεσβεία θερμή, και τείχος απροσμάχητον,* ελέους πηγή, τού κόσμου καταφύγιον,* εκτενώς βοώμεν σοι, Θεοτόκε Δέσποινα, πρόφθασον, * και εκ κινδύνων λύτρωσαι ημάς,*  η μόνη ταχέως προστατεύουσα.

Ωδή δ'

Συ μου ισχύς Κύριε, * συ μου και δύναμις, * συ Θεός μου, * συ μου αγαλλίαμα, * ο πατρικούς, κόλπους μη λιπών, * και την ημετέραν, πτωχείαν επισκεψάμενος, * διό συν τω προφήτη, Αββακούμ σοι κραυγάζω,* Τη δυνάμει σου δόξα φιλάνθρωπε.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Και πού λοιπόν, * άλλην ευρήσω αντίληψιν; * πού προσφύγω; * πού δε και σωθήσομαι; * τίνα θερμήν έξω βοηθόν, * θλίψεσι του βίου και ζάλαις οίμοι! κλονούμενος; * Εις σε μόνην ελπίζω, και θαρρώ και καυχώμαι, * και προστρέχω τη σκέπη σου, σώσον με.

 

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Τον ποταμόν, * τον γλυκερόν του ελέους σου, * τον πλουσίαις * δωρεαίς δροσίσαντα, * την παναθλίαν και ταπεινήν, * πάναγνε ψυχήν μου, των συμφορών και των θλίψεων, * καμίνω φλογισθείσαν, μεγαλύνω κηρύττω, * και προστρέχω τη σκέπη σου, σώσον με.

Δόξα Πατρί...

Σε την αγνήν, * σε την Παρθένον και άσπιλον, * μόνην φέρω, * τείχος απροσμάχητον, * καταφυγήν σκέπην κραταιάν, * όπλον σωτηρίας, μη με παρίδης τον άσωτον, * ελπίς απηλπισμένων, ασθενών συμμαχία, * θλιβομένων χαρά και αντίληψις.

Και νυν και αεί...

Πώς εξειπείν, * σου κατ’ αξίαν δυνήσομαι, * τους αμέτρους, * οικτιρμούς ω Δέσποινα, * τους την εμήν πάντοτε ψυχήν,*  δεινώς πυρουμένην, ως ύδωρ περιδροσίσαντας; * Αλλ’ ω της σης προνοίας, και της ευεργεσίας, * ης αφθόνως αυτός παραπήλαυσα!

Διάσωσον, * από κινδύνων, τούς δούλους σου, Θεοτόκε, * ότι πάντες μετά Θεόν, εις σε καταφεύγομεν, * ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν.

Eπίβλεψον, * εν ευμενεία, πανύμνητε Θεοτόκε, * επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν, * και ίασαι της ψυχής μου το άλγος.

 

Ωδή ε' Ειρμός

Ίνα τι με απώσω, * από του προσώπου σου το φως το άδυτον, * και εκάλυψέ με, * το αλλότριον σκότος τον δείλαιον; * Αλλ’ επίστρεψόν με, * και προς το φως των εντολών σου, * τας οδούς μου κατεύθυνον δέομαι.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Ευχαρίστως βοώ σοι, * χαίρε Μητροπάρθενε, χαίρε Θεόνυμφε· * χαίρε θεία σκέπη, * χαίρε όπλον και τείχος απόρθητον, * χαίρε προστασία, * και βοηθέ και σωτηρία, * των εις σε προστρεχόντων εκ πίστεως.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Οι μισούντες με μάτην, * βέλεμνα και ξίφη και λάκκον ηυτρέπισαν, * και επιζητούσι, * το πανάθλιον σώμα σπαράξαι μου,  * και καταβιβάσαι, * προς γην Αγνή επιζητούσιν, * αλλ’ εκ τούτων προφθάσασα σώσον με.

Δόξα Πατρί...

Από πάσης ανάγκης, * θλίψεως και νόσου και βλάβης με λύτρωσαι, * και τη ση δυνάμει, * εν τη σκέπη σου φύλαξον άτρωτον, * εκ παντός κινδύνου, * και εξ εχθρών των πολεμούντων, * και μισούντων με Κόρη πανύμνητε.

Και νυν και αεί...

Τι σοι δώρον προσάξω, * της ευχαριστίας ανθ’ ώνπερ απήλαυσα, * των σων δωρημάτων, * και της σης αμέτρητου χρηστότητος; * Τοιγαρούν δοξάζω, * υμνολογώ και μεγαλύνω, * σου την άμετρον προς με συμπάθειαν.

Διάσωσον, * από κινδύνων, τους δούλους σου, Θεοτόκε, * ότι πάντες μετά Θεόν, εις σε καταφεύγομεν, * ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν.

Eπίβλεψον, * εν ευμενεία, πανύμνητε Θεοτόκε, * επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν, * και ίασαι της ψυχής μου το άλγος.

Ωδή ς' Ειρμός

Την δέησιν, * εκχεώ προς Κύριον, * και αυτώ απαγγελώ μου τας θλίψεις, * ότι κακών η ψυχή μου επλήσθη, * και η ζωή μου τω άδη προσήγγισε· * και δέομαι ως Ιωνάς· * Εκ φθοράς ο Θεός με ανάγαγε.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Τα νέφη, * των λυπηρών εκάλυψαν, * την αθλίαν μου ψυχήν και καρδίαν, * και σκοτασμόν εμποιούσι μοι Κόρη· * αλλ’ η γεννήσασα φως το απρόσιτον, * απέλασον ταύτα μακράν, * τη εμπνεύσει της θείας πρεσβείας σου.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Παράκλησιν, * εν ταις θλίψεσιν οίδα, * και των νόσων ιατρόν σε γινώσκω, * και παντελή συντριμμόν του θανάτου, * και ποταμόν της ζωής ανεξάντλητον, * και πάντων των εν συμφοραίς, * ταχινήν και οξείαν αντίληψιν.

Δόξα Πατρί...

Ου κρύπτω σου, * τον βυθόν του ελέους, * και την βρύσιν των απείρων θαυμάτων, * και την πηγήν την αέναον όντως, * της προς εμέ συμπαθείας σου Δέσποινα, * αλλ’ άπασιν ομολογώ, * και βοώ και κηρύττω και φθέγγομαι.

Και νυν και αεί...

Εκύκλωσαν, * αι του βίου με ζάλαι, * ώσπερ μέλισσαι κηρίον Παρθένε, * και την εμήν κατασχούσαι καρδίαν, * κατατιτρώσκουσι βέλει των θλίψεων· * αλλ’ εύροιμί σε βοηθόν, * και διώκτην και ρύστην Πανάχραντε.

Διάσωσον, * από κινδύνων, τους δούλους σου, Θεοτόκε, * ότι πάντες μετά Θεόν, εις σε καταφεύγομεν, * ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν.

Eπίβλεψον, * εν ευμενεία, πανύμνητε Θεοτόκε, * επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν, * και ίασαι της ψυχής μου το άλγος.

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος Σου, δεόμεθα Σου, επάκουσον και ελέησον.

Κύριε ελέησον (3)

Έτι δεόμεθα υπέρ του  Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών (δεινός) και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.

Κύριε ελέησον (3)

Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, [ονόματα]  και πάντων των παρακολουθούντων την αγίαν παράκλησην  ταύτην και υπέρ του συγχωρηθήναι αυτών παν πλημμέλημα εκούσιον τε και ακούσιον.  

Κύριε ελέησον (3)

Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν. 

Κοντάκιον Ήχος β'

Προστασία των Χριστιανών ακαταίσχυντε, μεσιτεία προς τον Ποιητήν αμετάθετε, μη παρίδης αμαρτωλών δεήσεων φωνάς, αλλά πρόφθασον, ως αγαθή, εις την βοήθειαν ημών, των πιστώς κραυγαζόντων σοι. Τάχυνον εις πρεσβείαν, και σπεύσον εις ικεσίαν, η προστατεύουσα αεί, Θεοτόκε, των τιμώντων σε.

Ήχος δ'

Εκ νεότητος μου, πολλά πολεμεί με πάθη, αλλ’ αυτός αντιλαβού, και σώσον, Σωτήρ μου. (δις)

Οι μισούντες Σιών, αισχύνθητε από του Κυρίου, ως χόρτος γαρ, πυρί έσεσθε απεξηραμμένοι. (δις)

Δόξα Πατρί…

Αγίω Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούται, και καθάρσει υψούται, λαμπρύνεται τη Τριαδική μονάδι, ιεροκρυφίως.

 

Και νυν και αεί…

Αγίω Πνεύματι, αναβλύζει τα της χάριτος ρείθρα, αρδεύοντα άπασαν την κτίσιν, προς ζωογονίαν.

Προκείμενον

Μνησθήσομαι του ονόματος σου εν πάση γενεά και γενεά.

Στίχος

Άκουσον, θύγατερ, και ίδε, και κλίνον το ους σου, και επιλάθου του λαού σου, και του οίκου του πατρός σου, και επιθυμήσει ο Βασιλεύς του κάλλους σου.

Του ονόματός σου μνησθήσομαι εν πάση γενεά και γενεά

Και υπέρ του καταξιωθήναι ημάς της ακροάσεως του αγίου Ευαγγελίου, Κύριον τον Θεόν ημών ικετεύσωμεν.

Κύριε, ελέησον (γ').

Σοφία. Ορθοί. Ακούσωμεν του αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάσι.

Και τω Πνεύματί σου.

Εκ τού κατά Λουκάν αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα.

Πρόσχωμεν.

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

Τω καιρώ εκείνω, εισήλθεν ο Ιησούς εις κώμην τινά, γυνή δε τις, ονόματι Μάρθα, υπεδέξατο αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τήδε ην αδελφή, καλουμένη Μαρία, η και παρακαθήσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περιεσπάτο περί πολλήν διακονίαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε, ου μέλει σοι, ότι η αδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονείν; ειπέ ουν αυτή ίνα μοι συναντιλάβηται. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν αυτή, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζη περί πολλά, ενός δε εστί χρεία, Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ήτις ουκ αφαιρεθήσεται απ’ αυτής. Εγένετο δε εν τω λέγειν αυτόν ταύτα, επάρασά τις γυνή φωνήν εκ του όχλου είπεν αυτώ, Μακαρία η κοιλία η βαστάσασά σε και μαστοί, ους εθήλασας. Αυτός δε είπε, Μενούν γε, μακάριοι οι ακούοντες τον λόγον του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν.

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

Δόξα Πατρί…

Πάτερ, Λόγε, Πνεύμα, Τριάς η εν Μονάδι, εξάλειψον τα πλήθη, των εμών εγκλημάτων.

Και νυν και αεί…

Ταις της Θεοτόκου, πρεσβείαις, Ελεήμον, εξάλειψον τα πλήθη, των εμών εγκλημάτων.

Στίχος

Ελέησον με, ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου, και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημα μου.

 

Ήχος πλ. β' Όλην αποθέμενοι

Μη καταπιστεύσης με, ανθρωπίνη προστασία, Παναγία δέσποινα, αλλά δέξαι δέησιν, του ικέτου σου, θλίψις γαρ έχει με, φέρειν ου δύναμαι, των δαιμόνων τα τοξεύματα, σκέπην ου κέκτημαι, ουδέ που προσφύγω ο άθλιος, πάντοθεν πολεμούμενος, και παραμυθίαν ουκ έχω πλην σου, Δέσποινα του κόσμου, ελπίς και προστασία των πιστών, μη μου παρίδης την δέησιν, το συμφέρον ποίησον.

Ουδείς προστρέχων επί σοι, κατησχυμένος από σου εκπορεύεται, αγνή Παρθένε Θεοτόκε, αλλ’ αιτείται την χάριν, και λαμβάνει το δώρημα, προς το συμφέρον της αιτήσεως.

Μεταβολή των θλιβομένων, απαλλαγή των ασθενούντων υπάρχουσα, Θεοτόκε Παρθένε, σώζε πόλιν και λαόν, των πολεμουμένων η ειρήνη, των χειμαζομένων η γαλήνη, η μόνη προστασία των πιστών.

Σώσον, ο Θεός, τον λαόν σου, και ευλόγησον την κληρονομίαν σου: επίσκεψαι τον κόσμον σου εν ελέει και οικτιρμοίς, ύψωσον κέρας Χριστιανών Ορθοδόξων, και κατάπεμψον εφ’ ημάς τα ελέη σου τα πλούσια: πρεσβείαις της παναχράντου, Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας: δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίαις των τιμίων επουρανίων Δυνάμεων ασωμάτων, ικεσίαις του τιμίου, ενδόξου, προφήτου προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των αγίων, ενδόξων, και πανευφήμων Αποστόλων, του αγίου ενδόξου πανευφήμου Αποστόλου Βαρνάβα,  των εν αγίοις Πατέρων ημών, μεγάλων Ιεραρχών, και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλλου, Ιωάννου του Ελεήμονος, πατριαρχών Αλεξανδρείας: Νικολάου του εν Μύροις , Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος,  των θαυματουργών. των αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλύτου, Θεοδώρου του Τήρωνος, και Θεοδώρου του Στρατηλάτου και Μηνά του θαυματουργού, των ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των οσίων και θεοφόρων Πατέρων ημών, των αγίων και δικαίων θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, (άγιος της ημέρας), και πάντων σου των Αγίων. ικετεύομέν σε, μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεομένων σου και ελέησον ημάς.

Κύριε, ελέησον (ιβ')

Ελέει, και οικτιρμοίς, και φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού, μεθ’ ου ευλογητός ει, συν τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

Ωδή ζ' Ειρμός

Παίδες Εβραίων εν καμίνω, * κατεπάτησαν την φλόγα θαρσαλέως, * και εις δρόσον το πυρ μετέβαλον βοώντες,* Ευλογητός ει Κύριε, * ο Θεός εις τους αιώνας.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Φως η τεκούσα Θεοτόκε, *σκοτισθέντα με νυκτί αμαρτημάτων, *φωταγώγησον συ, φωτός ούσα δοχείον, * το καθαρόν και άμωμον, * ίνα ποθώ σε δοξάζω.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Σκέπη γενού και προστασία, * και αντίληψις και καύχημα Παρθένε, * γυμνωθέντι μοι νυν, απάσης βοηθείας, * αβοήθητων δύναμις, * και ελπίς απηλπισμένων.

Δόξα Πατρί...

Όλη ψυχή και διανοία, *και καρδία σε και χείλεσι δοξάζω, * απολαύσας των σων, μεγάλων χαρισμάτων· * αλλ’ ω της σης χρηστότητος, * και απείρων σου θαυμάτων!

 

Και νυν και αεί...

Βλέψον ιλέω όμματί σου, * και επίσκεψαι την κάκωσιν ην έχω, * και δεινών συμφορών, και βλάβης και κινδύνων, * και πειρασμών με λύτρωσαι, * αμετρήτω σου ελέει.

Διάσωσον, * από κινδύνων, τους δούλους σου, Θεοτόκε, * ότι πάντες μετά Θεόν, εις σε καταφεύγομεν, * ως άρρηκτον τείχος καί προστασίαν.  

Eπίβλεψον, * εν ευμενεία, πανύμνητε Θεοτόκε, * επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν, * και ίασαι της ψυχής μου το άλγος.

 

Ωδή η' Ειρμός

Τον εν όρει αγίω δοξασθέντα, *και εν βάτω πυρί το της Αειπαρθένου, * τω Μωυσή μυστήριον γνωρίσαντα, * Κύριον υμνείτε, * και υπερυψούτε, * εις πάντας τους αιώνας.

 

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Δια σπλάγχνα ελέους σου Παρθένε, * μη παρίδης σεμνή, ποντούμενόν με σάλω, * βιωτικών κυμάτων, αλλά δίδου μοι* χείρα βοηθείας, * καταπονουμένω, * κακώσεσι του βίου.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Περιστάσεις και θλίψεις και ανάγκαι, * εύροσάν με Αγνή, και συμφοραί του βίου, * και πειρασμοί με πάντοθεν εκύκλωσαν· * αλλά πρόστηθί μοι, * και αντιλαβού μου, * τη κραταιά σου σκέπη.

 

Δόξα Πατρί...

Εν ταις ζάλαις εφεύρον σε λιμένα, * εν ταις λύπαις χαράν και ευφροσύνην, * και εν ταις νόσοις ταχινήν βοήθειαν, * και εν τοις κινδύνοις, *  ρύστιν και προστάτιν, * εν τοις πειρατηρίοις.

Και νυν και αεί...

Χαίρε θρόνε πυρίμορφε Κυρίου, * χαίρε θεία και μανναδόχε στάμνε, * χαίρε χρυσή λυχνία, λαμπάς άσβεστος, * χαίρε των παρθένων, * δόξα και μητέρων, * ωράισμα και κλέος.

Διάσωσον, * από κινδύνων, τους δούλους σου, Θεοτόκε, *ότι πάντες μετά Θεόν, εις σε καταφεύγομεν, * ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν.

Eπίβλεψον, *εν ευμενεία, πανύμνητε Θεοτόκε, * επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν, * και ίασαι της ψυχής μου το άλγος.

 

 

Ωδή θ' Ειρμός

Εξέστη επί τούτω ο ουρανός,* και της γης κατεπλάγη τα πέρατα,* ότι Θεός, ώφθη τοις άνθρωποις σωματικώς,* και η γαστήρ σου γέγονεν,* ευρυχωροτέρα των ουρανών·* διό σε Θεοτόκε,* Αγγέλων και ανθρώπων,*ταξιαρχίαι μεγαλύνουσι.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Προς τίνα καταφύγω άλλην Αγνή;* πού προσδράμω λοιπόν και σωθήσομαι;* πού πορευθώ; ποίαν δε εφεύρω καταφυγήν;* ποίαν θερμήν αντίληψιν;* ποίαν εν ταις θλίψεσι βοηθόν;* Εις σε μόνην ελπίζω,* εις σε μόνην καυχώμαι,* και επί σε θαρρών κατέφυγον.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς

Ουκ έστιν αριθμήσασθαι δυνατόν, * μεγαλεία τα σα Θεονύμφευτε, * και τον βυθόν, τον ανεξερεύνητον εξειπείν, * των υπέρ νουν θαυμάτων σου, * των τετελεσμένων διηνεκώς, * τοις πόθω σε τιμώσι, * και πίστει προσκυνούσιν, * ως αληθή Θεού λοχεύτριαν.

Δόξα Πατρί...

Εν ύμνοις ευχαρίστοις δοξολογώ, * και γεραίρω το άμετρον έλεος, * και την πολλήν, δύναμίν σου ομολογώ· * και τας ευεργεσίας σου, * ας υπερεκένωσας εις εμέ, * κηρύττω, μεγαλύνω, * ψυχή τε και καρδία, * και λογισμώ και γλώσση πάντοτε.

Και νυν και αεί...

Την δέησίν μου δέξαι την πενιχράν, * και κλαυθμόν μη παρίδης και δάκρυα, * και στεναγμόν, αλλ’ αντιλαβού μου ως αγαθή, * και τας αιτήσεις πλήρωσον· * δύνασαι γαρ πάντα ως πανσθενούς,* Δεσπότου Θεού Μήτηρ, * ει νεύσεις έτι μόνον, * προς την εμήν οικτράν ταπείνωσιν.

 Διάσωσον, από κινδύνων, τους δούλους σου, Θεοτόκε, ότι πάντες μετά Θεόν, εις σε καταφεύγομεν, ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν.

 Eπίβλεψον, εν ευμενεία, πανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν, και ίασαι της ψυχής μου το άλγος.

 

Μεγαλυνάρια

Άξιον εστιν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον, και Μητέρα του Θεού ημών.

Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ, και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν.

Την υψηλοτέραν των ουρανών, και καθαρωτέραν λαμπηδόνων ηλιακών, την λυτρωσαμένην, ημάς εκ της κατάρας, την Δέσποιναν του κόσμου, ύμνοις τιμήσωμεν.

Από των πολλών μου αμαρτιών, ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή, προς σε καταφεύγω την Κεχαριτωμένην, ελπίς απηλπισμένων, συ μοι βοήθησον.

 

Δέσποινα και μήτηρ του Λυτρωτού, δέξαι παρακλήσεις, αναξίων σων ικετών, ίνα μεσιτεύσης προς τον εκ σου τεχθέντα. Ώ Δέσποινα, του κόσμου γενού μεσίτρια.

Ψάλλομεν προθύμως σοι την ωδήν, νυν τη πανυμνήτω, Θεοτόκω χαρμονικώς, μετά του Προδρόμου, και πάντων των Αγίων, δυσώπει, Θεοτόκε, του οικτειρήσαι ημάς.

Άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων, την εικόνα σου την σεπτήν, την ιστορηθείσαν, υπό του αποστόλου, Λουκά ιερωτάτου, την Οδηγήτριαν.

Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η δωδεκάς, οι Άγιοι Πάντες, μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εις το σωθήναι ημάς.

Τρισάγιον

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. [3]

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματος σου.

Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομα σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημα σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος Σου, δεόμεθα Σου, επάκουσον και ελέησον.

Κύριε, ελέησον. (3)

Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων Χριστιανών.

Κύριε ελέησον. [3]

Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών, (δεινός) και πάσης της εν χριστώ ημών αδελφότητος.

Κύριε, ελέησον. (3)

Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, [ονόματα] και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη κώμη ταύτη, των ενοριτών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του αγίου ναού τούτου.

Κύριε, ελέησον. (3)

Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήναι την αγίαν 'Εκκλησίαν και την κώμην ταύ­την, την νήσου ταύτην, και πάσαν πόλιν και χωράν, από λοιμού, λιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυ­λίου πολέμου και αιφνιδίου θανάτου, υπέρ του ίλεων, ευμενή και ευδιάλλακτον γενέσθαι τον αγαθόν και φιλάνθρωπον Θεόν ημών, του αποστρέψαι και διασκεδάσαι πάσαν οργήν και νόσον την καθ’ ημών κινουμένην, και ρύσασθαι ημάς εκ της επικειμένης  δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσαι ημάς.

Κύριε, ελέησον. (3)

Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσαι Κύριον τον Θεόν ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσαι ημάς.

Κύριε, ελέησον. (3)

Επάκουσον ημών, ο Θεός ο Σωτήρ ημών,  η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσση μακράν και ίλεως, ίλεως γενού ημίν Δέσποτα, επί ταίς αμαρτίαις ημών, και ελέησον ημάς.

Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

 

Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίς ημών, Κύριε, δόξα Σοι.

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, ταις πρεσβείαις της παναχράντου και παναμώμου αγίας Αυτού μητρός, των αγίων, ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων, του αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου (τής ημέρας) και πάντων τον Αγίων, ελέησαι και σώσαι ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ήχος γ'

Απόστολοι εκ περάτων, συναθροισθέντες ενθάδε, Γεθσημανή τω χωρίω, κηδεύσατε μου το σώμα, και συ, Υιέ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα.

Ο γλυκασμός των Αγγέλων, των θλιβομένων η χαρά, χριστιανών η προστάτις, Παρθένε Μήτηρ Κυρίου, αντιλαβού μου και ρύσαι, των αιωνίων βασάνων.

Και σε μεσίτριαν έχω, προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξη τας πράξεις, ενώπιον των Αγγέλων, παρακαλώ σε, Παρθένε, βοήθησόν μοι εν τάχει.

Χρυσοπλοκώτατε πύργε, και δωδεκάτειχε πόλις, ηλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα του Βασιλέως, ακατανόητον θαύμα, πως γαλουχείς τον Δεσπότην.

Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

Αμήν.

 

 

 

 

Blessed is our God, always, now and for ever: world without end.

Amen.

 

Psalm 142

Hear my prayer, O Lord, give ear to my supplications: in Thy faithfulness answer me, and in Thy righteousness. And enter not into judgement with Thy servant: for in Thy sight shall no man be justified. For the enemy hath persecuted my soul; he hath smitten my life down to the ground; he hath made me to dwell in darkness, as those that have long been dead. Therefore is my spirit overwhelmed within me; my heart within me is desolate. I remember the days of old; I meditate on all Thy works; I muse on the work of Thy hands. I stretch forth my hands unto Thee: my soul thirsteth after Thee, as a thirsty land. Hear me speedily, O Lord: my spirit faileth: hide not Thy face from me, lest I be like them that go down to the pit. Cause me to hear Thy lovingkindness in the morning; for in Thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto Thee. Deliver me, O Lord, from mine enemies: I flee unto Thee to hide me. Teach me to do Thy will; for Thou art my God: Thy Spirit is good; lead me into the land of uprightness. Quicken me, O Lord, for Thy name’s sake: for Thy righteousness’ sake: bring my soul out of trouble. And of Thy mercy cut off mine enemies, and destroy all them that afflict my soul: for I am Thy servant.

 

God is the Lord and hath appeared unto us. Blessed is He that cometh in the name of the Lord.

O give thanks unto the Lord, and call upon His holy name.  

God is the Lord…

All nations compassed me about: but in the name of the Lord I will destroy them.

God is the Lord…

This is the Lord’s doing; it is marvellous in our eyes.

God is the Lord…

Tone 4

To the Mother of God let us run now most earnestly, * We sinners all and wretched ones and fall prostrate, * In repentance calling from the depths of our souls, * O Lady, come unto our aid, have compassion upon us, * Hasten thou, for we are lost, in a throng of transgressions; * Turn not thy servants away with empty hands, * For thee alone do we have as our only hope.

 

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.

As the one renowned for setting captives free,* and for defending those in poverty, * the physician of the sick and the champion of kings, * do thou, o Victory-bearer and Great Martyr George, * intercede to Christ our God * for the salvation of our souls.

Now and for ever world without end. Amen.

 O Mother of God, we shall not cease from speaking, * of all Thy mighty acts, all we the unworthy ones, * for if thou hadst not stood to intercede for us, * who would have delivered us, from such numerous dangers? * Who would have preserved us all, until now, in true freedom? * O Lady, we shall not turn away from thee; * for thou dost always save thy servants, from all manner of grief.

PSALM 50

Have mercy upon me, O God, according to Thy loving kindness: according unto the multitude of Thy tender mercies blot out my transgressions. Wash me thoroughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin. Against Thee, Thee only have I sinned: and done this evil in Thy sight: that Thou mightest be justified when Thou speakest, and clear when Thou judgest. Behold, I was shapen in iniquity; and in sin did my mother conceive me. Behold, Thou desirest truth in the inward parts: and in the hidden part Thou shalt make me to know wisdom. Purge me with hyssop, and I shall be clean: wash me, and I shall be whiter than snow. Make me to hear joy and gladness; that the bones which Thou hast broken may rejoice. Hide Thy face from my sins, and blot out all mine iniquities. Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me. Cast me not away from Thy presence; and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation; and uphold me with Thy free Spirit. Then will I teach transgressors Thy ways; and sinners shall be converted unto Thee. Deliver me from bloodguiltiness, O God, Thou God of my salvation: and my tongue shall sing aloud of Thy righteousness. O Lord, open Thou my lips; and my mouth shall shew forth Thy praise. For Thou desirest not sacrifice; else would I give it: Thou delightest not in burnt offerings. The sacrifices of God are a broken spirit: a broken and a contrite heart, O God, Thou will not despise. Do good in Thy good pleasure unto Zion: build the walls of Jerusalem. Then shalt Thou be pleased with the sacrifices of righteousness, with burnt offering and whole burnt offering: then shall they offer bullocks upon Thine altar.

 

 

Ode 1 Heirmos

The charioteers of Pharaoh drowned when once the wonder-working rod of Moses, * in the form of a Cross, * smote the waters of the sea and thus divided it in two. * Whereby banished Israel did cross on foot and was saved, * lifting up their voices to God in song.

Most holy Mother of God, save us.

An assault of many grievous and distressing troubles storm my humble soul,* and the clouds of sorrow * and of tribulation shroud my heart, O Bride of God. * But as thou didst bring forth the divine and pre-eternal Light, * shine on me the light that is full of joy.

Most holy Mother of God, save us.

From many sorrows and necessities and from antagonistic enemies * and from life’s calamities, * thou hast saved me, O Most Pure, by thy mighty strength. * Hence I praise and magnify thine infinite compassion, * and thy supplication on my behalf.

Glory be to the Father…

Now trusting fully in thy mighty patronage, for safety there have I fled * and unto thy shelter * have I run wholeheartedly, and bend my knees, O Lady, * and lament sighing deeply, do not despise me the wretched one, * for thou art the refuge of Christians.

Now and for ever…

I will not cease from crying out perspicuously of thy magnificence, * for wert thou not, O Maiden, * always standing up for me, petitioning thy Son and God, * who would there be to save me, from so violent a tempest, * and from such formidable jeopardies.

Preserve * thy servants from every danger, O Mother of God, * for after God, unto thee do we flee for refuge; * an unassailable wall and protection.

In thy good will, * look thou upon me, O laudable Mother of God, * and behold my body’s grievous infirmity, * and heal the cause of my soul’s sorrow.

 

Ode 3 Heirmos

The span of the heavens Thou art, O Lord, that holds up high, * and as the builder of Thy Church, do Thou establish me, * in unfeigned love for Thee, who art the height of desire, * and strength of the faithful, O Thou Lover of mankind.

Most holy Mother of God, save us.

Altogether bewildered, with pain I cry unto thee, * come to me, O fervent protection and thine assistance give, * unto thy humble and wretched servant who now does, * ardently beseech for succour that comes from thee.

Most holy Mother of God, save us.

Now upon me, O Lady, thou hast indeed magnified, * thy compassion, O Maiden, and thy mercies, * wherefore I sing thy praise, and glorify and honour, * thy boundless and infinite care and guardianship.

Glory be to the Father…

Overwhelmed by a hurricane of disasters, O Lady, * and a great flood of sorrows engulf and bring me down, * but do thou come to me, give me a hand of assistance,* for thou art a fervent help and my protection.

Now and for ever…

I confess thee in truth to be the Mother of God, * for thou, O Lady, didst bring forth the Life, and didst destroy * the might and rule of death, and from the bonds of Hades,* thou hast raised me up, for I sank deep into the earth.

Preserve * thy servants from every danger, O Mother of God, * for after God, unto thee do we flee for refuge; * an unassailable wall and protection.

In thy good will, * look thou upon me, O laudable Mother of God, * and behold my body’s grievous infirmity, * and heal the cause of my soul’s sorrow.

Have mercy upon us, O God, after Thy great goodness. We pray Thee, hear us and have mercy.

Kyrie eleison [3]

Again we pray for our Archbishop [Name], and for all our brethren in Christ.

Kyrie eleison [3]

Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation, visitation, forgiveness and remission of the sins of the servants of God, [names] and all those here present at this supplication, and for the forgiveness of their every transgression, voluntary and involuntary.

Kyrie eleison [3]

For Thou art a merciful God, and a lover of mankind, and to Thee we ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

Amen.

Kathisma Tone 2

O fervent advocate, and fortress invincible, * the wellspring of mercy, the refuge of the world; * earnestly we cry to thee, O Lady, Mother of God, hasten thou, * and from all danger deliver us, * for thou alone art our hasty defender.

Ode 4 Heirmos

Thou art my strength, O Lord, * and also my power; * Thou art my God, * my joy and rejoicing, * who deigned to visit our poverty,* without ever leaving the Father’s bosom at any time. * Therefore with the prophet Habakkuk do I cry Thee, * to Thy power be glory, O friend of man.

Most holy Mother of God, save us.

So where then shall I find * another to succour me, * to where shall I run, * and where shall I be saved, * who shall I have as a fervent help, * for woe is me, I’m shattered by life’s sorrows and turbulence? * In thee alone do I hope, and take courage and boast in, * and to thy shelter I run, do thou save me.

Most holy Mother of God, save us.

O thou most pure, * now I proclaim and magnify, * the sweet river * of thy tender mercies, * which hath refreshed with abundant gifts, * my utterly wretched and humble soul which is burning * in a furnace of disasters and of grievous afflictions. * And to thy shelter I run, do thou save me.

Glory be to the Father…

O thou virgin, * most pure and undefiled,* only thee * do I have as a refuge, * a mighty shelter, a wall invincible, * a weapon of salvation, do not despise me the prodigal. * O hope of the hopeless, the ally of the feeble, * and the succour and joy of the suffering.

Now and for ever…

O Lady, how * shall I be able to worthily, * speak of thy * countless compassions, * which like refreshing water thou dost pour* endlessly on my painfully burning soul? * Oh! But of thy providence and of thy goodness, * of which I have enjoyed in plenitude.

Preserve * thy servants from every danger, O Mother of God, * for after God, unto thee do we flee for refuge; * an unassailable wall and protection.

In thy good will, * look thou upon me, O laudable Mother of God, * and behold my body’s grievous infirmity, * and heal the cause of my soul’s sorrow.

 

Ode 5 Heirmos

O Light everlasting, * why hast Thou cast me away from Thy countenance, * and I have been shrouded * by a hostile and miserable darkness? * But do Thou convert me, * and to the light of Thy commandments * do Thou direct my footsteps, I pray to Thee.

Most holy Mother of God, save us.

In gratitude I cry out to thee, * hail, O Virgin Mother, hail, O Bride of God, * hail, O divine shelter, * hail, O weapon and wall impregnable. * Hail, O thou protection * and succour and salvation * of all those who in faith run and come to thee.

Most holy Mother of God, save us.

They that hate me have in vain, * prepared all their arrows and swords and have dug a pit, * and they are pursuing * to rend in pieces my most wretched body, * and to bring it down * into the earth, O thou Most Pure, * but do thou anticipate them and save me.

Glory be to the Father…

From every necessity, * sorrow and illness and harm deliver me, * and with thy power * do thou preserve me unharmed in thy shelter, * from all kinds of dangers, * and from enemies that make war, * and who hate me, O all-lauded Maiden.

Now and for ever…

What gift of gratitude, * can I offer thee for thy boundless kindness, * and for all thy wondrous * gifts that I have enjoyed from thee. * Therefore in truth I sing hymns, * glorify and magnify thine * ineffable compassion bestowed on me.

Preserve * thy servants from every danger, O Mother of God, * for after God, unto thee do we flee for refuge; * an unassailable wall and protection.

In thy good will, * look thou upon me, O laudable Mother of God,* and behold my body’s grievous infirmity, * and heal the cause of my soul’s sorrow.

Ode 6 Heirmos

I pour forth * my prayer unto the Lord, * and unto Him do I tell all my sorrows, * for my soul hath been filled with many evils, * and my life unto Hades hath now drawn high. * Like Jonah therefore, do I pray, * from corruption, O God, do Thou raise me up. 

Most holy Mother of God, save us.

O Maiden, * the clouds of sorrow have enshrouded * my wretched soul and my heart, *and created inside me a darkness; * but as thou didst bring forth the light unapproachable, * do thou dispel them far from me, * with thy breath of divine intervention.

Most holy Mother of God, save us.

In times of sorrow, * I know thee to call upon * and I know thee as the healer of ailments, * and as the one who didst shatter death completely, * and as a never-ending river giving life, * and as a swift and fervent help * for all those in grievous calamities.

Glory be to the Father…

I hide not * the depth of thy mercy, *nor the spring of thine infinite wonders, * nor the source of the truly never-ending * compassion that thou bestowed on me, O Lady, * but rather unto all I cry, * and confess and proclaim and sing thy praise.

Now and for ever…

Encompassed am I, * by life’s troubles and cares, * like the bees round a honeycomb, O Virgin, * and taking hold of my heart they do pierce it * and wound it sorely with darts of adversities. * But oh! to find in thee a help, * to dispel them and save me, o thou Most Pure.

Preserve * thy servants from every danger, O Mother of God, * for after God, unto thee do we flee for refuge; * an unassailable wall and protection.

In thy good will, * look thou upon me, O laudable Mother of God, * and behold my body’s grievous infirmity, * and heal the cause of my soul’s sorrow.

Have mercy upon us, O God, after Thy great goodness. We pray Thee, hear us and have mercy.

Kyrie eleison [3]

Again we pray for our Archbishop [Name], and for all our brethren in Christ.

Kyrie eleison [3]

Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation, visitation, forgiveness and remission of the sins of the servants of God, [names] and all those here present at this supplication, and for the forgiveness of their every transgression, voluntary and involuntary.

Kyrie eleison [3]

For Thou art a merciful God, and a lover of mankind, and to Thee we ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

Amen.

 

Kontakion Tone 2

O steadfast help and shield of Christians; constant advocate with the creator: despise not the prayers of sinners who call upon thee, but of thy goodness attend unto our aid who in faith cry out to thee. Make speed to make supplication; make haste to intercede; O Mother of God who dost ever watch over them that honour thee.  

 Tone 4

From my youth up many passions have warred against me, but do Thou, O my Saviour, succour and save me. [2]

Ye that hate Zion, shall be put to shame by the Lord: for as grass in the fire shall ye be withered up. [2]

Glory be to the Father…

By the Holy Spirit is every soul filled with life: through purification it is raised in high and made bright, by the Threefold Unity in a holy mystery.

Now and for ever…

Streams of grace spring forth from the Holy Spirit, watering, the whole of creation, giving it life.

Prokhimenon

 I will make thy name to be remembered in all generations.

Verse.

Hearken, O daughter, and consider, and incline thine ear; forget also thine own people, and thy father’s house; so shall the King greatly desire thy beauty.

Thy name I will make to be remembered in all generations.

That we may be accounted worthy to hear the Holy Gospel, let us beseech the Lord our God.

Kyrie eleison. [3]

Wisdom. Stand steadfast. Let us hear the Holy Gospel. Peace unto all.

And unto thy spirit.

The reading is from the Holy Gospel according to St. Luke.

Let us give heed.

Glory be to Thee, O Lord, glory be to Thee.

At that time, Jesus entered into a certain village: and a certain woman named Martha received Him into her house. And she had a sister called Mary which also sat at Jesus’ feet, and heard His word. But Martha was cumbered about much serving, and came to Him and said, Lord dost Thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things: but one thing is needful: and Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her. And it came to pass, as He spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice, and said unto Him, blessed is the womb that bare Thee, and the paps which Thou hast sucked. But He said, Yea rather, blessed are they that hear the word of God, and keep it.

 

Glory be to Thee, O Lord, glory be to Thee.

Glory be to the Father…

Father, Word, and Spirit, Trinity in Unity, cleanse me from the multitude of my transgressions.

Now and for ever…

At the prayers of the Mother of God, O merciful Lord, cleanse me from the multitude of my transgressions.

Verse

Have mercy upon me, O God, according to Thy loving kindness: according unto the multitude of Thy tender mercies blot out my transgressions.

Tone 6

O entrust me not, I pray, to any human protection, O Most holy Lady, but do thou accept the prayer of thy supplicant. Sorrow hath fettered me, and I am unable to endure and bear the demons’ darts; a shelter have I not, neither place to run I, the wretched one; Embattled from all sides am I, and no consolation have I but thee. O Mistress of creation, protection and hope of the faithful, do thou not overlook my prayer, do that which will profit me.

No one, that runs to thee for help, cometh away ashamed and disheartened, O Virgin Mother of God; but he asketh for thy grace, and receiveth the gift from thee, unto the profit of his own request.

The transformation of the afflicted, and the relief of those in sickness, thou art in truth, O Virgin Mother of God. Save thy city and thy flock, thou that art the peace of those embattled, the calm of those tossed by the tempest: the only protection of those who believe.

Save, O God, Thy people and bless Thine inheritance. Visit Thy world in mercy and compassions, exalt the trumpet of Orthodox Christians, and send down upon us Thy bountiful mercies: by the prayers of our most pure, Lady, Mother of God and ever-Virgin Mary; by the precious and life-giving Cross; by the protection of the heavenly bodiless hosts, through the supplications of the glorious Prophet and Forerunner, John the Baptist; of the holy and all-glorious Apostles; of our holy fathers among the saints, the great Hierarchs, Basil the Great, Gregory the Theologian, and John Chrysostom; Athanasius and Cyril, John the Almsgiver, Patriarchs of Alexandria; Nicholas of Myra, Spiridon of Trimythounta, the Wonderworkers; the holy and great martyrs George the Victory bearer, Demetrius the Outpourer of myrrh, Theodore of Tyro and Theodore Stratelates; the Hieromartyrs Charalambos and Eleutherius; our holy and God-bearing fathers; of the holy and righteous progenitors of God, Joachim and Anna, of [the name of the saint] to whose memory we dedicate this day, and of all Thy saints: we beseech Thee, O Lord, who alone art plenteous in mercy, hear us sinners, who pray unto Thee, and have mercy upon us.

 

 

Kyrie eleison [12]

 

Through the mercies, compassions and loving-kindness of Thine Only-begotten Son, with whom Thou art glorified, together with Thine all-holy good and life-giving Spirit, now and fore ever: world without end.

 

Amen.

 

Ode 7 Heirmos

The three pious children of the Hebrews, * bravely trampled down the flame within the furnace, * and transformed into dew the fire chanting, * blessed art Thou, O Lord, * O God unto the ages.

Most holy Mother of God, save us.

O thou pure and spotless vessel of light, * who didst give birth to the Light, O Mother of God, * do thou illuminate me in the darkness* of the transgressions of the night, * that I with zeal may glorify thee.

Most holy Mother of God, save us.

A shelter, succour and protection * and my prideful boast be thou for me, O Virgin, * for from every help I now am naked, * O thou the strength of those in need * and the hope of the hopeless.

Glory be to the Father…

With my soul and my reason * and with my heart and my lips I glorify thee, *  for I have taken pleasure in thy great gifts, * but Oh! To thy great kindness * and thy never-ending wonders.

Now and for ever…

With thine eyes look graciously upon me, * and the hardship that I now have do thou visit, * and from fearful disasters, harm and dangers * and from temptations do thou with * thine endless mercy save me.

Preserve * thy servants from every danger, O Mother of God, * for after God, unto thee do we flee for refuge; * an unassailable wall and protection.

In thy good will, * look thou upon me, O laudable Mother of God, * and behold my body’s grievous infirmity, * and heal the cause of my soul’s sorrow.

Ode 8 Heirmos

The Lord who shewed His glory on the mountain, * and in the burning bush gave knowledge unto Moses, * of the mystery of the Ever-Virgin, * do ye all praise Him * and do ye exalt Him * for ever and ever.

Most holy Mother of God, save us.

Through thy heartfelt mercy, O Pure Virgin, * do thou not overlook me for I now am drowning, * being tossed by life’s waves, but do thou give me, * a helping hand for * I am exhausted * by life’s severe sufferings

Most holy Mother of God, save us.

Circumstances and sorrows and necessities * have found me, thou Most Pure, and I am surrounded, * from all sides with life’s troubles and temptations, * but do thou protect me, * care for me and help me, * within thy mighty shelter.

Glory be to the Father…

I have found thee a harbour when in troubles * and a joy and gladness when in sorrows. * When in sickness thou art for me a speedy help, * and in times of danger * a saviour and protector * in trials and ordeals.

Now and for ever…

Hail, O fiery throne of the Master, * hail, O sacred and golden pot of manna, * hail, thou golden lamp, forever shining, * hail thou praise of, * virgins and mothers, * adornment and glory.

Preserve * thy servants from every danger, O Mother of God, * for after God, unto thee do we flee for refuge; * an unassailable wall and protection.

In thy good will, * look thou upon me, O laudable Mother of God, * and behold my body’s grievous infirmity, * and heal the cause of my soul’s sorrow.

 

Ode 9 Heirmos

Wherefore were the heavens astounded * and the ends of the earth were dumbfounded,* for our God, bodily appeared amongst us men,* and thy womb didst become,* wider and more spacious than the heavens.* Therefore, O Mother of God,* by the ranks of angels, * and of men thou art magnified. 

Most holy Mother of God, save us.

O pure one, unto whom else am I to flee?* Where am I to run, where shall I be saved?* Where shall I go, where else can I find a place of refuge,* or fervent understanding,* or a helper in times of need?* In thee alone do I hope,* my proudful boast and glory,* therefore with boldness I fled to thee.

Most holy Mother of God, save us.

Impossible it is to enumerate, * thy magnificent wonders, O Bride of God, * and to speak of the unsearchable depth of thy, * beyond reason miracles, * endlessly performed upon all those, * who with yearning honour thee, * and with faith do venerate thee, * as the birth-giver of our God.

Glory be to the Father…

With hymns of thanksgiving I glorify, * and honour thy boundless mercy, * and unto all confess thine enormous power, * and thy beneficence, * which thou hast lavishly poured forth on me. * I proclaim and magnify, * with my heart and with my soul, * with my mind and tongue forevermore. 

Now and for ever…

My poor supplication do thou accept, * and my weeping and tears and my sighing, * do thou not despise, but as thou art good do thou succour me, * fulfilling my petitions, * for thou canst do all things as Mother of * our God and Lord Almighty, * thou hast only to gesture * towards my pitiful humility.

Preserve * thy servants from every danger, O Mother of God, * for after God, unto thee do we flee for refuge; * an unassailable wall and protection.

In thy good will, * look thou upon me, O laudable Mother of God, * and behold my body’s grievous infirmity, * and heal the cause of my soul’s sorrow.

Magnificat

Meet it is in very truth, to call thee blessed, who didst bring forth God, ever blessed, and most pure, and Mother of our God.

More honourable than the Cherubim, and past compare more glorious than the Seraphim, who inviolate didst bear God the Word, very Mother of God, thee we magnify.

O thou who art Higher than the heavens, and much purer than the radiance of the sun. O thou who hast redeemed us, from the curse that held us, O Mistress of the world, with hymns we honour thee.

From the great abundance of all my sins, ill am I in body, ailing also am I in soul. Do thou, therefore, help me, for I come to thee for refuge: O hope of all the hopeless, thou who art full of grace.

O Lady and Mother of our Saviour, from us the unworthy, our supplications do thou receive. We pray thee, mediate with Him, who from thy womb came forth. O Mistress of creation, do thou intercede for us.

Now we chant with eagerness and with joy, this ode to thee, All-lauded, Mother of our God. Together with the Baptist, and all the ranks of saints; beseech O Mother of God, that we find clemency.

Speechless be the lips of the ungodly, who refuse to venerate thy most honourable Icon, known throughout history by the name Directress, depicted by the hands of Luke the Evangelist.

O all ye hosts of holy angels, together with the Baptist, the Apostles the blessed twelve, all the saints together with the Mother of God, we pray make intercession for our salvation.

The Thriceholy

O Holy God, Holy and Strong, Holy and Immortal, have mercy upon us. (3)

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever, world without end. Amen.

Most Holy Trinity, have mercy upon us; O Lord, cleanse us from our sins; O Master, pardon our transgressions; O Holy One, visit and heal our infirmities, for Thy Name’s sake.

Kyrie eleison or Lord have mercy. [3]

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever: world without end. Amen.

Our Father, which art in heaven, hallowed be Thy Name, Thy kingdom come, Thy will be done, in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.

 

For Thine is the kingdom, the power and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

Amen.

Have mercy upon us, O God, according to Thy great mercy. We pray Thee, hear us and have mercy.

Kyrie eleison. [3] And after each petition.

Again we pray for all pious and Orthodox Christians.

 

Kyrie eleison. [3]

Again we pray for our Archbishop […..], and for all our brethren in Christ.

Kyrie eleison. [3]

Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation, visitation, forgiveness and remission of the sins of the servants of God, [names] and all the pious Orthodox Christians who dwell or visit this village, the parishioners, the Church committee, those who give help and those who have dedicated gifts in this holy temple.

 

Kyrie eleison. [3]

Again we pray for the preservation of this holy temple, for this village, all cities and land, from destruction, pestilence, famine, earthquakes, flood, fire and the sword, from invasion of enemies, civil war and sudden death. We pray also that our good God and lover of mankind will be merciful, compassionate and easily reconciled and will turn away and dispel all wrath and sickness agitated against us and deliver us from His justified and impending admonition and have mercy upon us.

 

Kyrie eleison. [3]

 

Again we pray that the Lord our God hear the voice of the supplication of us sinners, and have mercy upon us.

Kyrie eleison. [3]

Hear us, O God and our Saviour, the hope of all the ends of the earth, and those far off at sea, and be merciful, yea, be merciful, O Master, upon our sins and have mercy upon us.

 

For Thou art a merciful God and a lover of mankind, and to Thee we ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

 

Amen.

 

Glory be to Thee, O God, glory be to Thee.

May Christ our true God, by the prayers of His most holy Mother, of the holy and all-glorious Apostles, of the holy and glorious Great-Martyr George the Victory-bearer, of (saint of the day) and of all the saints, have mercy upon us and save us, for He is good and loving-kind.

 

 Tone 3

O ye Apostles from afar, being now gathered together, here in the place called Gethsemane, give burial to my body; and thou my Son and my God, receive Thou my spirit.

Thou art the sweetness of angels, the joy of all those afflicted. To Christians thou art protectress, O Virgin Mother of our Lord. Do thou succour and save me, from the eternal torments.

I have thee as Mediator with God who lovest mankind. May He not reproach my actions, before the hosts of the angels. I beseech thee, O Virgin, come speedily to my help.

Thou art a tower of braided gold, a city bounded with twelve walls, a throne beaded with sun rays, a royal chair of the King. Incomprehensible wonder, that thou dost breastfeed the Master.

By the prayers of our Holy Fathers, Lord Jesus Christ, our God, have mercy upon us and save us. 

Amen.