The Orthodox Pages

 

 Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

GREEK WITH ENGLISH PHONETIC

TRANSLITERATION

Homepage

Back                                                             

 

 

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Εὐλόγησον, δέσποτα.

ΙΕΡΕΥΣ

Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: μήν.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

ν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

πέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης, καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

 πέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου, καί τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας, καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πέρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πέρ τοῦ πατρός καὶ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (δεῖνος), τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας, παντός τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

 πέρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Ἔθνους, πάσης Ἀρχῆς καὶ Ἐξουσίας ἐν αὐτῷ, τοῦ κατὰ ξηρὰν θάλασσαν καὶ ἀέρα φιλοχρίστου ἡμῶν στρατοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πέρ τῆς πόλεως (Μονῆς κώμης) ταύτης, ῆς νήσου ταύτης) πάσης πόλεως καὶ χώρας καί τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

 πὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων καί τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοὶ Κύριε.

ΕΥΧΗΝ ΤΟΥ Α΄ ΑΝΤΙΦΩΝΟΥ

Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὗ τὸ κράτος ἀνείκαστον καὶ ἡ δόξα ἀκατάληπτος, οὗ τὸ ἔλεος ἀμέτρητον καὶ ἡ φιλανθρωπία ἄφατος, Αὐτὸς Δέσποτα, κατὰ τὴν εὐσπλαχνίαν σου, ἐπίβλεψον ἐφ' ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὸν ἅγιον οἶκον τοῦτον καὶ ποίησον μεθ' ἡμῶν, καί τῶν  συνευχομένων ἡμῖν, πλούσια τὰ ἐλέη σου καί τοὺς οἰκτιρμούς σου.

ΙΕΡΕΥΣ

τι πρέπει σοι, πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ:  μήν.  

Α΄ ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ

Εἰ μέν ἐστι Δεσποτικὴ ἢ Θεομητορικὴ ἑορτὴ ἢ μεθέορτα ἢ ἀπόδοσις αὐτῶν, ψάλλεται τό Α΄ Ἀντίφωνο τῆς ἑορτῆς.

Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον καί, πάντα τὰ ἐντός μου, τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς. 

Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς. 

Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.   

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς. 

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

τι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ  Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Τῆς  Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν  Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοὶ Κύριε.

ΕΥΧΗΝ ΤΟΥ Β΄ ΑΝΤΙΦΩΝΟΥ

Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, σῶσον τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, τὸ πλήρωμα τῆς  ἐκκλησίας σου φύλαξον, ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ  οἴκου σου. Σὺ αὐτοὺς ἀντιδόξασον τῇ θεϊκῇ σου δυνάμει καὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σέ.

ΙΕΡΕΥΣ  

τι σὸν τὸ κράτος καί σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καί τοῦ  Υἱοῦ καί τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν  αἰώνων. Ἀμήν.

ΧΟΡΟΣ:  μήν.  

Β΄ ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ

Αἴνει ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον· αἰνέσω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω.

ΕΝ ΚΥΡΙΑΚΥ

Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα.

ΕΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα.

Μακάριος οὗ ὁ Θεὸς Ἰακὼβ βοηθὸς αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ. Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ,

Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ Θεός σου, Σιών, εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.

Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ,

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.   

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

Μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ  Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων καὶ καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν σαρκωθῆναι ἐκ τῆς  ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, σταυρωθείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτῳ θάνατον πατήσας, εἷς ὤν τῆς  Ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

τι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ  Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν  Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοὶ Κύριε.

ΕΥΧΗΝ ΤΟΥ Γ΄ ΑΝΤΙΦΩΝΟΥ

τὰς κοινὰς ταύτας καὶ συμφώνους ἡμῖν χαρισάμενος προσευχάς, ὁ καὶ δυσὶ καὶ τρισὶ συμφωνοῦσιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου τὰς αἰτήσεις παρέχειν ἐπαγγειλάμενος. Αὐτός καὶ νῦν τῶν  δούλων σου τὰ αἰτήματα πρὸς τὸ συμφέρον πλήρωσον, χορηγῶν ἡμῖν ἐν τῷ παρόντι αἰῶνι τὴν ἐπίγνωσιν τῆς  σῆς ἀληθείας καὶ ἐν τῷ μέλλοντι ζωὴν αἰώνιον χαριζόμενος.

ΙΕΡΕΥΣ

τι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν  αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ:  μήν.  

Γ΄ ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ

Τό Ἀπολυτίκιον τῆς ἡμέρας.

Εἰ μέν ἐστι Δεσποτικὴ ἢ Θεομητορικὴ ἑορτὴ ἢ μεθέορτα ἢ ἀπόδοσις αὐτῶν, ψάλλεται τό Γ΄ Ἀντίφωνο τῆς ἑορτῆς.

Ψαλλομένου τοῦ τρίτου ἀντιφώνου γίνεται ἡ μικρὰ Εἴσοδος τοῦ Εὐαγγελίου.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΙΕΡΕΥΣ μυστικῶς

Δέσποτα Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ καταστήσας ἐν οὐρανοῖς τάγματα καὶ στρατιὰς ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων, εἰς λειτουργίαν τῆς σῆς δόξης, ποίησον σὺν τῇ εἰσόδῳ ἡμῶν, εἴσοδον ἁγίων ἀγγέλων γενέσθαι, συλλειτουργούντων ἡμῖν καὶ συνδοξολογούντων τὴν σὴν ἀγαθότητα. Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Εὐλόγησον Δέσποτα τὴν ἁγίαν εἴσοδον.

Ὁ ἱερεὺς εὐλογῶν, ποιῶν διά τῆς δεξιᾶς κατά ἀνατολάς σταυρόν λέγει:

Εὐλογημένη εἴσοδος τῶν ἁγίων σου, πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: μήν.

Σοφία· Ὀρθοί.

Ὁ χορὸς ψάλλει τὸ εἰσοδικόν.

ΕΝ ΚΥΡΙΑΚΥ

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ. Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι· Ἀλληλούϊα.

ΕΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ. Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι· Ἀλληλούϊα.

Τα Ἀπολυτίκια και τὸ Κοντάκιον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιόδου.

Ψαλλομένων ὑπό τῶν χορῶν τά Ἀπολυτίκια καί τὸ Κοντάκιον, ὁ Ἱερεύς λέγει τήν εὐχὴν ταῦτην: 

Εὐχὴν τοῦ Τρισαγίου

Θεὸς ὁ ἅγιος, ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος, ὁ τρισαγίῳ φωνῇ ὑπὸ τῶν Σεραφεὶμ ἀνυμνούμενος καὶ ὑπὸ τῶν Χερουβεὶμ δοξολογούμενος καὶ ὑπὸ πάσης ἐπουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ὁ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγαγὼν τὰ σύμπαντα· ὁ κτίσας τὸν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα σὴν καὶ ὁμοίωσιν καὶ παντί σου χαρίσματι κατακοσμήσας· ὁ διδοὺς αἰτοῦντι σοφίαν καὶ σύνεσιν καὶ μὴ παρορῶν ἁμαρτάνοντα, ἀλλὰ θέμενος ἐπὶ σωτηρίᾳ μετάνοιαν· ὁ καταξιώσας ἡμᾶς τοὺς ταπεινοὺς καὶ ἀναξίους δούλους σου καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ στῆναι κατενώπιον τῆς δόξης τοῦ ἁγίου σου θυσιαστηρίου καὶ τὴν ὀφειλομένην σοι προσκύνησιν καὶ δοξολογίαν προσάγειν· Αὐτός, Δέσποτα, πρόσδεξαι καὶ ἐκ στόματος ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν τὸν τρισάγιον ὕμνον καὶ ἐπίσκεψαι ἡμᾶς ἐν τῇ χρηστότητί σου. Συγχώρησον ἡμῖν πᾶν πλημμέλημα ἑκούσιόν τε καὶ ἀκούσιον· ἁγίασον ἡμῶν τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα· καὶ δὸς ἡμῖν ἐν ὁσιότητι λατρεύειν σοι πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν· πρεσβείαις τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων, τῶν ἀπ' αἰῶνός σοι εὐαρεστησάντων.

 

 

Μετά τό Κοντάκιον

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον.

ΙΕΡΕΥΣ

τι ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: μήν.

γιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (γ΄)

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.   

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

γιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Δύναμις.

ΧΟΡΟΣ

γιος Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

Εἶτα ὁ Ἱερεὺς καὶ ὁ Διάκονος λέγουσιν ἐναλλὰξ τὸν Τρισάγιον ὕμνον, ποιοῦντες ὁμοῦ τρία προσκυνήματα μετὰ σταυρῶν ἔμπροσθεν τῆς ἁγίας Τραπέζης.

Εἰ ἐστι συλλείτουργον, τό Τρισάγιον Ὕμνον ψάλλεται ὡς ἐξής:

Τό πρῶτον ἀπό τήν δεξιάν, τό δεύτερον ἀπό τήν ἀριστεράν, τό τρίτον ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, τό τέταρτον ἀπό τήν δεξιάν, τό πέμπτον ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, Δόξα... ἀπό τήν ἀριστεράν, Καί νῦν... ἀπό τήν δεξιάν, Ἅγιος ἀθάνατος... ἀπό τήν ἀριστεράν  καί τό Δύναμις ἀπό τήν δεξιάν.

Ψαλλομένου τό Δύναμις τοῦ Τρισαγίου παρά τῶν ψαλτῶν, ὁ Διάκονος λέγει

Κέλευσον, Δέσποτα.

Ἀπέρχονται εἰς τὴν Πρόθεσιν, τοῦ Ἱερέως λέγοντος:

Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Και Ἀπέρχονται εἰς τὴν καθέδραν, λέγει ὁ Διάκονος:

Εὐλόγησον, Δέσποτα, τὴν ἄνω καθέδραν.

Ὁ Ἱερεὺς εὐλογεῖ κατά ανατολάς λέγων:

Εὐλογημένος εἶ, ὁ ἐπὶ θρόνου δόξης τῆς βασιλείας σου, ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶν Χερουβείμ, πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Καί ὅταν συμπληρωθεῖ τό Τρισάγιον ὓμνον Διάκονος ἔρχεται ἔμπροθεν τῆς Ὡραίας Πύλης καί ὅταν Ἀναγνώστης ἐκφωνήσει τό Προκείμενον, λέγει Διάκονος:

Πρόσχωμεν.

Καί ὅταν ὁ Ἀναγνώστης ἐκφωνήσει τόν Στίχον, λέγει ὁ  Διάκονος:

Σοφία.

Καί ὅταν ἐκφωνήσει τήν ἐπιγραφήν τῆς  Ἀποστολικῆς περικοπῆς, λέγει ὁ Διάκονος:

Πρόσχωμεν.

Πληρωθέντος δέ τοῦ Αποστόλου, ὁ Ιερεύς, λέγει:

Εἰρήνη σοι.

ΧΟΡΟΣ:  λληλούϊα. (γ΄) Μετά τῶν στίχων.

Ψαλλομένων τῶν Ἀλληλουαρίων και τῶν στίχων, ὁ Διάκονος λέγει τῷ Ιερεί:

Εὐλόγησον, Δέσποτα, τό θυμίαμα.

Καί ὁ Ἱερεὺς εὐλογεῖ  ὡς συνήθως λέγων:

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Καί ὁ Διάκονος θυμιᾷ κατά τόν συνήθη τρόπον. Ὁ Ιερεύς λέγει χαμηλοφώνως τήν εὐχήν τοῦ Εὐαγγελίου:

λλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, φιλάνθρωπε, Δέσποτα, τὸ τῆς Σῆς θεογνωσίας ἀκήρατον φῶς, καὶ τοὺς τῆς διανοίας ἡμῶν διάνοιξον ὀφθαλμοὺς εἰς τὴν τῶν εὐαγγελικῶν Σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ἔνθες ἡμῖν καὶ τὸν τῶν μακαρίων Σου ἐντολῶν φόβον, ἵνα τὰς σαρκικὰς ἐπιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικὴν πολιτείαν μετέλθωμεν, πάντα τὰ πρὸς εὐαρέστησιν τὴν Σὴν καὶ φρονοῦντες καὶ πράττοντες. Σὺ γὰρ εἶ ὁ φωτισμὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ Σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

 

Ὁ δὲ Διάκονος μετὰ τὸ θυμίαμα, ὑποκλίνας τὴν κεφαλὴν  τῷ Ἱερεῖ καὶ λέγει:

Εὐλόγησον, δέσποτα, τὸν εὐαγγελιστὴν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ (Ματθαίου ἢ Μάρκου ἢ Λουκᾶ ἢ Ἰωάννου).

Ὁ δὲ Ἱερεὺς σφραγίζων αὐτόν, λέγει:

Θεός, διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ (δεῖνος) δῴη σοι ῥῆμα τῷ εὐαγγελιζομένῳ δυνάμει πολλῇ, εἰς ἐκπλήρωσιν τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ ἀγαπητοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ, Κυρίου δὲ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

μήν. Ἀμήν. Ἀμήν. Γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου.

Εἶτα λαβὼν ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ Ἱερέως τὸ ἅγιον Εὐαγγέλιον καὶ προσκυνήσας μετ᾿ εὐλαβείας, αἴρει αὐτὸ καί, προπορευομένων λαμπάδων, ἀπέρχεται εἰς τὸν Ἄμβωνα, ἐνῷ ὁ Ἱερεύς, μετὰ τὴν συμπλήρωσιν τῶν Ἀλληλουαρίων, ἀπὸ τῆς πύλης τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ἐκφωνεῖ:

Σοφία. Ὀρθοί, ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου. Εἰρήνη πᾶσι.

ΧΟΡΟΣ: Καὶ τῷ πνεύματί σου.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: κ τοῦ κατὰ (δεῖνα) ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα.

ΙΕΡΕΥΣ Πρόσχωμεν.

ΧΟΡΟΣ Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.

Καὶ ἀναγινώσκει ὁ Διάκονος τὴν τεταγμένην περικοπὴν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου. 

Μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν, ὁ Ἱερεὺς λέγει:

Εἰρήνη σοι ῷ εὐαγγελιζομένῳ).

ΧΟΡΟΣ Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.

Τούτου ψαλλομένου κατέρχεται ὁ Διάκονος τοῦ Ἄμβωνος κρατῶν ὑψηλά τό Εὐαγγέλιον.  Ἔμπροθεν τῆς Ὡραίας πύλης ἀποδίδει αὐτό τῷ Ἱερεί καί ἀσπάζεται τήν χείρα αὐτοῦ. Ὁ δέ Ἱερεύς ἀσπαζόμενος τό ἅγιον Εὐαγγέλιον χαράζει μετ᾿ αὐτοῦ  τύπον σταυροῦ πρός τόν λαόν καί εἰσέρχεται ἐν τῷ Ἱερῷ καί ἀποθέτει αὐτό ἐπί τῆς ἁγίας Τραπέζης.

Ὁ Διάκονος, σταθεῖς ἐν τῷ συνήθει τόπῳ λέγει τήν Ἐκτενήν.

Εἴπωμεν πάντες ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας ἡμῶν, εἴπωμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. (γ΄) [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Κύριε, Παντοκράτορ, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

λέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου, δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

τι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ Ὀρθοδόξων χριστιανῶν.

τι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ πατρός καὶ  Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (δεῖνος).

τι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν ἱερέων, ἱερομονάχων, ἱεροδιακόνων καὶ μοναχῶν καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.

τι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν τῶν κατοικούντων καὶ παρεπιδημούντων ἐν τῇ πόλει καὶ ἐνορίᾳ ταύτῃ, τῶν ἐπιτρόπων, συνδρομητῶν καὶ ἀφιερωτῶν του ἁγίου ναοῦ τούτου.

τι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν μακαρίων καὶ ἀειμνήστων κτιτόρων τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας (ἢ Μονῆς) ταύτης καὶ ὑπὲρ πάντων τῶν προαναπαυσαμένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων καὶ ἀπανταχοῦ ὀρθοδόξων.

τι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν καρποφορούντων καὶ καλλιεργούντων ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ πανσέπτῳ ναῷ τούτῳ, κοπιώντων, ψαλλόντων καὶ ὑπὲρ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ τοῦ ἀπεκδεχομένου τὸ παρὰ σοῦ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος.

Τούτων δέ λεγομένων λέγει ὁ Ἱερεύς τήν εὐχήν τῆς ἐκτενοῦς ἱκεσίας.

Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, τὴν ἐκτενῆ ταύτην ἱκεσίαν πρόσδεξαι παρὰ τῶν Σῶν δούλων, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους Σου, καὶ τοὺς οἰκτιρμούς Σου κατάπεμψον ἐφ' ἡμᾶς καὶ ἐπὶ πάντα τὸν λαόν Σου, τὸν ἀπεκδεχόμενον τὸ παρὰ σοῦ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος.

 

ΙΕΡΕΥΣ

τι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: μήν.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Εὔξασθε οἱ Κατηχούμενοι τῷ Κυρίῳ.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Οἱ πιστοί, ὑπὲρ τῶν Κατηχουμένων δεηθῶμεν.

να ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ.

Κατηχήσῃ αὺτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.

ποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ Εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης.

νώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ Καθολικῇ καὶ Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ.

Σῶσον, ἐλέησον, ἀντιλαβοῦ καὶ διαφύλαξον αὐτούς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

Οἱ κατηχούμενοι τὰς κεφαλὰς ὑμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνατε.

Τούτων δέ λεγομένων λέγει ὁ Ἱερεύς τήν εὐχήν ὑπέρ τῶν κατηχουμένων. .

Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν καὶ τὰ ταπεινὰ ἐφορῶν, ὁ διὰ σωτηρίαν τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων ἐξαποστείλας τὸν μονογενῆ Σου Υἱὸν καὶ Θεόν, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἐπίβλεψον ἐπὶ τοὺς δούλους Σου τοὺς Κατηχουμένους, τοὺς ὑποκεκλικότας Σοι τὸν ἑαυτῶν αὐχένα, καὶ καταξίωσον αὐτοὺς ἐν καιρῷ εὐθέτῳ τοῦ λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας, τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν, καὶ τοῦ ἐνδύματος τῆς ἀφθαρσίας· ἕνωσον αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ Σου Καθολικῇ καὶ Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ, καὶ συγκαταρίθμησον αὐτοὺς τῇ ἐκλεκτῇ Σου ποίμνῃ.

ΙΕΡΕΥΣ

να καὶ αὐτοὶ σὺν ἡμῖν δοξάζωσι τὸ πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομά Σου, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: μήν.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

σοι Κατηχούμενοι, προέλθετε· οἱ Κατηχούμενοι, προέλθετε· ὅσοι Κατηχούμενοι, προέλθετε.

Μή τις τῶν Κατηχουμένων.

σοι πιστοί, ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Σοφία.

ΙΕΡΕΥΣ

Α΄ ΕΥΧΗΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Εὐχαριστοῦμέν Σοι, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Δυνάμεων, τῷ καταξιώσαντι ἡμᾶς παραστῆναι καὶ νῦν τῷ ἁγίῳ Σου θυσιαστηρίῳ, καὶ προσπεσεῖν τοῖς οἰκτιρμοῖς Σου ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων. Πρόσδεξαι, ὁ Θεός, τὴν δέησιν ἡμῶν· ποίησον ἡμᾶς ἀξίους γενέσθαι τοῦ προσφέρειν Σοι δεήσεις καὶ ἱκεσίας καὶ θυσίας ἀναιμάκτους ὑπὲρ παντὸς τοῦ λαοῦ Σου· καὶ ἱκάνωσον ἡμᾶς, οὓς ἔθου εἰς τὴν διακονίαν Σου ταύτην, ἐν τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματός Σου τοῦ ἁγίου, ἀκαταγνώστως καὶ ἀπροσκόπτως ἐν καθαρῷ τῷ μαρτυρίῳ τῆς συνειδήσεως ἡμῶν, ἐπικαλεῖσθαί Σε ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τόπῳ, ἵνα, εἰσακούων ἡμῶν, ἵλεως ἡμῖν εἴης ἐν τῷ πλήθει τῆς Σῆς ἀγαθότητος.

τι πρέπει Σοι πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: μήν.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:

τι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Σοφία.

ΙΕΡΕΥΣ

Β΄ ΕΥΧΗΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Πάλιν καὶ πολλάκις Σοὶ προσπίπτομεν καὶ Σοῦ δεόμεθα, ἀγαθὲ καὶ φιλάνθρωπε, ὅπως, ἐπιβλέψας ἐπὶ τὴν δέησιν ἡμῶν, καθαρίσῃς ἡμῶν τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, καὶ δῴης ἡμῖν ἀνένοχον καὶ ἀκατάκριτον τὴν παράστασιν τοῦ ἁγίου Σου θυσιαστηρίου. Χάρισαι δέ, ὁ Θεός, καὶ τοῖς συνευχομένοις ἡμῖν προκοπὴν βίου καὶ πίστεως καὶ συνέσεως πνευματικῆς· δὸς αὐτοῖς πάντοτε μετὰ φόβου καὶ ἀγάπης λατρεύειν Σοι, ἀνενόχως καὶ ἀκατακρίτως μετέχειν τῶν ἁγίων Σου Μυστηρίων, καὶ τῆς ἐπουρανίου Σου βασιλείας ἀξιωθῆναι.

πως, ὑπὸ τοῦ κράτους Σου πάντοτε φυλαττόμενοι, Σοὶ δόξαν ἀναπέμπωμεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: μήν.

Καὶ ψάλλει τὸν Χερουβικὸν ὕμνον ἀργῶς καὶ μετὰ μέλους, εἰς τὸν κύριον ἦχον τῆς ἡμέρας:

Οἱ τὰ Χερουβεὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες, καὶ τῇ ζωοποιῷ Τριάδι τὸν τρισάγιον ὕμνον προσᾴδοντες, πᾶσαν νῦν βιοτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν.

ς τὸν Βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι, ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν. Ἀλληλούϊα.

Τούτου δὲ ᾀδομένου, ὁ Ἱερεὺς κλινόμενος τήν κεφαλήν ποιεῖ εὐχήν ὑπέρ ἑαυτοῦ λέγων τὴν:

ΕΥΧΗΝ ΤΟΥ ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΥ

Οὐδεὶς ἄξιος τῶν συνδεδεμένων ταῖς σαρκικαῖς ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς προσέρχεσθαι ἢ προσεγγίζειν ἢ λειτουργεῖν Σοι, Βασιλεῦ τῆς δόξης· τὸ γὰρ διακονεῖν Σοι μέγα καὶ φοβερὸν καὶ αὐταῖς ταῖς ἐπουρανίοις Δυνάμεσιν. Ἀλλ' ὅμως, διὰ τὴν ἄφατον καὶ ἀμέτρητόν Σου φιλανθρωπίαν, ἀτρέπτως καὶ ἀναλλοιώτως γέγονας ἄνθρωπος, καὶ Ἀρχιερεὺς ἡμῶν ἐχρημάτισας, καὶ τῆς λειτουργικῆς ταύτης καὶ ἀναιμάκτου θυσίας τὴν ἱερουργίαν παρέδωκας ἡμῖν, ὡς Δεσπότης τῶν ἁπάντων. Σὺ γὰρ μόνος, Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, δεσπόζεις τῶν ἐπουρανίων καὶ τῶν ἐπιγείων, ὁ ἐπὶ θρόνου χερουβικοῦ ἐποχούμενος, ὁ τῶν Σεραφεὶμ Κύριος καὶ Βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, ὁ μόνος Ἅγιος καὶ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος. Σὲ τοίνυν δυσωπῶ, τὸν μόνον ἀγαθὸν καὶ εὐήκοον. Ἐπίβλεψον ἐπ' ἐμὲ τὸν ἁμαρτωλὸν καὶ ἀχρεῖον δοῦλόν Σου, καὶ καθάρισόν μου τὴν ψυχὴν καὶ τὴν καρδίαν ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς, καὶ ἱκάνωσόν με τῇ δυνάμει τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος, ἐνδεδυμένον τὴν τῆς Ἱερατείας χάριν, παραστῆναι τῇ ἁγίᾳ Σου ταύτῃ τραπέζῃ καὶ ἱερουργῆσαι τὸ ἅγιον καὶ ἄχραντόν Σου Σῶμα καὶ τὸ τίμιον Αἷμα. Σοὶ γὰρ προσέρχομαι, κλίνας τὸν ἑμαυτοῦ αὐχένα, καὶ δέομαί Σου. Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν Σου ἀπ' ἐμοῦ, μηδὲ ἀποδοκιμάσῃς με ἐκ παίδων Σου· ἀλλ' ἀξίωσον προσενεχθῆναί Σοι ὑπ' ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ ἀναξίου δούλου Σου τὰ δῶρα ταῦτα. Σὺ γὰρ εἶ ὁ προσφέρων καὶ προσφερόμενος καὶ προσδεχόμενος καὶ διαδιδόμενος, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ Σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

 

Μετὰ τὴν εὐχὴν ὁ Ἱερεύς καὶ ὁ Διάκονος λέγουσι καί αὐτοί τὸν Χερουβικὸν ὕμνον (γ΄).  

ΙΕΡΕΥΣ

Οἱ τὰ Χερουβεὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες, καὶ τῇ ζωοποιῷ Τριάδι τὸν τρισάγιον ὕμνον προσᾴδοντες, πᾶσαν νῦν βιοτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν.

 

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

ς τὸν Βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι, ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν. Ἀλληλούϊα.

Μετά λαμβάνει ὁ Ἱερεύς τὸ θυμιατήριον καί εὐλογεί κατά τό συνήθης τρόπο, θυμιᾷ κύκλῳ τὴν ἁγίαν Τράπεζαν, τήν Πρόθεσιν, τό Εἰκονοστάσι καί τόν λαόν λέγοντας μυστικῶς τό «Δεῦτε προσκυνήσωμεν...» (γ΄), καὶ εἶτα τὸν Ν' ψαλμόν. Εἰ μέν ἐστι Κυριακή λέγει τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι...» καὶ τὸν Ν΄ ψαλμόν ἕως τόν στίχον «θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει.» Ἐπανερχόμενος εἰς τό Ἱερό, θυμιᾷ πάλιν τήν ἁγίαν Τράπεζαν, την Ἱεράν Πρόθεσιν καί τό Ἱερατείον καί ἀποδίδει τό θυμιατήριον. Οἱ Ἱερουργούντες προσκυνοῦντες τρίς πρό τῆς ἁγίας Τραπέζης καί ἀσπαζόμενοι τό Ἀντιμήνσιον καί τήν ἁγίαν Τράπεζα, λέγουσι  καθ᾿ ἑαυτοὺς τά τροπάρια ταῦτα:   

μαρτον εἰς σὲ Σωτήρ, ὡς ὁ ἄσωτος υἱός· δέξαι με, Πάτερ, μετανοοῦντα καὶ ἐλέησόν με ὁ Θεός.

Κράζω σοι Χριστὲ Σωτὴρ τοῦ τελώνου τὴν φωνήν· Ἱλάσθητί μοι ὥσπερ ἐκείνῳ καὶ ἐλέησόν με ὁ Θεός.

Εἶτα εἰς ἕκαστος ὑποκλινόμενος τοῖς συλλειτουργοῖς λέγει:

Συγχωρήσατέ μοι, ἀδελφοὶ καὶ συλλειτουργοί.

Καὶ πρὸς τὸν λαὸν ὑποκλινόμενοι, ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης, λέγουν:

Τοῖς μισοῦσι καὶ ἀγαπῶσιν ἡμᾶς, ὁ Θεός, συγχώρησον.

Καὶ ἀπέρχονται εἰς τὴν ἁγίαν Πρόθεσιν καὶ λέγουν:

Θεὸς ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ καὶ ἐλέησόν με.

Καὶ προσκυνοῦσι τρὶς τὰ τίμια Δῶρα, ἐκ τρίτου λέγουν:

γιος ὁ Θεὸς, ὁ Πατήρ ὁ ἄναρχος· ἅγιος ἰσχυρός, ὁ Υἱός ὁ συνάναρχος· ἅγιος ἀθάνατος, τὸ πανάγιον Πνεύμα· Τριὰς Ἁγία δόξα σοι.

Εἶτα ὁ Διάκονος λέγει:

παρον, Δέσποτα.

Ὁ ἱερεὺς ἄρας τὸν Ἀέρα ἐπιτίθησι τοῖς ὤμοις τοῦ Διακόνου, λέγων:

ν εἰρήνῃ ἐπάρατε τὰς χεῖρας ὑμῶν εἰς τὰ ἅγια καὶ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον.

Καὶ δίδει τὸ ἅγιον Δισκάριον εἰς τὸν Διάκονον. Αὐτὸς δὲ λαμβάνει τὸ ἅγιον Ποτήριον, λέγων:

νέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος.

Ὅταν δὲ ὁ Χορός εἴπῃ τὸ «Ὡς τὸν Βασιλέα...» ὁ Διάκονος μετὰ τοῦ Ἱερέως ἐξέρχονται ἐκ τῆς βορείας πύλης προπορευομένων θυμιατηρίου, λαμπάδων καὶ εξαπτερύγων  καὶ διέρχονται τὸ ἀριστερὸν κλῖτος καὶ τὸ μέσον τοῦ Ναοῦ ποιοῦντες τὴν Μεγάλην Εἴσοδον, τοῦ Διακόνου ἐκφωνοῦντος μεγαλοφώνως:

Πάντων ὑμῶν, μνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ· πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: μήν.

Καί τοῦ Ἱερέως εἰσερχομένου, λέγει πρός αὐτόν ὁ προεισελθών Διάκονος.

Τῆς Ἱερωσύνη σου μνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Καί ὁ Ἱερεύς πρός αὐτόν

Τῆς  Ἱεροδιακονίας (Διακονίας) σου μνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ο Χορός συμπληροῖ τὸν χερουβικὸν ὕμνον.

 Ὁ Ἱερεύς ἀποτίθησι τό ἅγιον ποτήριον ἐν τῇ ἁγίᾳ Τραπέζη εἶτα αἴρει τόν ἅγιον Δίσκον ἀπό τῆς τοῦ Διακόνου κεφαλῆς καί τίθησιν αὐτόν ἐξ ἀριστερῶν τοῦ ἁγιου Ποτηρίου λέγων:

εὐσχήμων Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντόν σου σῶμα, σινδόνι καθαρᾷ εἱλήσας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῷ κηδεύσας ἀπέθετο.

Εἶτα αἴρει τά καλύμματα ἀπό τε τοῦ ἁγίου Δίσκου καί τοῦ Ποτηρίου καί τίθησιν αὐτά ἐν τῷ ἄνω μέρει τῆς ἁγίας Τραπέζης καί λαβών τόν ἀέρα ἀπό τῶν τοῦ Διακόνου ὤμων καί θυμιάσας αὐτόν, σκεπάζει τά ἅγια. Μετά τοῦτο λαβών τόν θυμιατόν καί τοῦ Διακόνου εἰπόντος το

γάθυνον, Δέσποτα.

Ὁ Ἱερεύς θυμιῶν τρίς τὰ Ἅγια, λέγει ἅπαξ:   

γάθυνον Κύριε ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιὼν καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλημ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους

Ἀποδοὺς δὲ τὸ θυμιατὸν καὶ κλίνας τὴν κεφαλήν, λέγει τῷ Διακόνῳ:

Μνήσθητί μου, ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργέ.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Τῆς Ἱερωσύνη σου μνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Εἶτα ὁ διάκονος, ὑποκλίνας τὴν κεφαλήν, κρατῶν ἅμα καὶ τὸ Ὀράριον, λέγει:

Εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ, δέσποτα ἅγιε.

ΙΕΡΕΥΣ

Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Αὐτὸ τὸ Πνεῦμα συλλειτουργήσει ἡμῖν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν. Μνήσθητί μου, Δέσποτα ἅγιε.

ΙΕΡΕΥΣ

Μνησθείη σου Κύριος ὁ Θεὸς ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

μήν.

Καὶ ἀσπασάμενος τὴν χεῖρα τοῦ Ἱερέως ἐξέρχεται ἐν τῷ συνήθει τόπῳ καὶ ἅμα τῇ λήξει τοῦ Χερουβικοῦ ὕμνου λέγει τὴν τά Πληρωτικά. 

Τούτων δὲ λεγομένων, ὁ Ἱερεὺς ἀναγινώσκει μυστικῶς τὴν ἑξῆς εὐχὴν τῆς Προθέσεως, μετὰ τὴν ἐν τῇ ἁγίᾳ Τραπέζῃ ἀπόθεσιν τῶν θείων Δώρων:

 

Κύριε, ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ μόνος Ἅγιος, ὁ δεχόμενος θυσίαν αἰνέσεως παρὰ τῶν ἐπικαλουμένων Σε ἐν ὅλῃ καρδίᾳ, πρόσδεξαι καὶ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν τὴν δέησιν, καὶ προσάγαγε τῷ ἁγίῳ Σου θυσιαστηρίῳ. Καὶ ἱκάνωσον ἡμᾶς προσενεγκεῖν Σοι δῶρά τε καὶ θυσίας πνευματικὰς ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων. Καὶ καταξίωσον ἡμᾶς εὑρεῖν χάριν ἐνώπιόν Σου, τοῦ γενέσθαι Σοι εὐπρόσδεκτον τὴν θυσίαν ἡμῶν, καὶ ἐπισκηνῶσαι τὸ Πνεῦμα τῆς χάριτός Σου τὸ ἀγαθὸν ἐφ' ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα δῶρα ταῦτα καὶ ἐπὶ πάντα τὸν λαόν Σου.

 

Πληρώσωμεν τὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

πὲρ τῶν προτεθέντων τιμίων Δώρων, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου καὶ τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς ὁ Θεὸς τῇ σῇ χάριτι.

Τὴν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Παράσχου Κύριε. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

γγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, αἰτησώμεθα.

Της παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοὶ Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

Διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, μεθ' οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ:  μήν.  

ΙΕΡΕΥΣ

Εἰρήνη πᾶσι.

ΧΟΡΟΣ

Καὶ τῷ πνεύματί σου.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

γαπήσωμεν ἀλλήλους, ἵνα ἐν ὁμονοίᾳ ὁμολογήσωμεν.

ΧΟΡΟΣ

Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καὶ ἀχώριστον.

Ὁ Ἱερεὺς προσκυνήσας τρὶς ἀσπάζεται τὰ κεκαλυμμένα Ἅγια, πρῶτον τόν Δίσκον, εἶτα τό ἅγιον Ποτήριον καί τό ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἄκρον τῆς ἁγίας Τραπέζης λέγων καθ᾿ ἑαυτόν τό: 

 

γαπήσω σε, Κύριε, ἡ ἰσχύς μου, Κύριος στερέωμά μου, καὶ καταφυγή μου καὶ ῥύστης μου.

Καί ἐν συλλειτούργῳ, διδόασιν οἱ Ἱερεις τόν ἀσπασμόν τῆς εἰρήνης, ἀσπαζόμενοι ἀλλήλοις, ἀρχόμενοι ἐξ ἀριστερῶν πρός τά δεξιά, καί τέλος τήν τοῦ ἑτέρου δεξιάν χεῖρα, λέγοντες διαλογικῶς ὁ εἶς·

 

Χριστὸς ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν·

Kαί ὁ ἕτερος·

Καὶ ἔστι καὶ ἔσται.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Τὰς θύρας, τὰς θύρας.  Ἐν σοφίᾳ πρόσχωμεν.

Ὁ Ἱερεύς, ἄρας καί κατά μικρόν ὑψῶν τὸν Ἀέρα, ἀνασείει αὐτόν ἀνοικτόν ἠρέμως ἐπάνω τῶν τιμίων δώρων· εἶτα, διπλώσας και ἀσπασάμενος, ἀποτίθησι μετά τῶν ἑτέρων καλυμμάτων.  

ΧΟΡΟΣ

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.

Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.

 

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Στῶμεν καλῶς· στῶμεν μετὰ φόβου· πρόσχωμεν τὴν ἁγίαν Ἀναφορὰν ἐν εἰρήνῃ προσφέρειν.

ΧΟΡΟΣ

λεον εἰρήνης, θυσίαν αἰνέσεως.

Ὁ Ἱερεύς, ῥιπίζων τὰ Ἅγια μετά ῥιπιδίου, ἤ μή ὄντος, μετά τοῦ Ἀέρος καί εἶτα ἐκφωνεῖ:

χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν.

Καὶ στραφεὶς πρὸς τὸν λαὸν εὐλογεῖ αὐτὸν διὰ χειρός αὐτοῦ.

ΧΟΡΟΣ

Καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός σου.

Ὁ Ἱερεύς, ὑψῶν ἀμφοτέρας τὰς χεῖρας, λέγει:

νω σχῶμεν τὰς καρδίας.

ΧΟΡΟΣ

χομεν πρὸς τὸν Κύριον.

Καὶ στραφεὶς πρὸς ἀνατολάς λέγει ὁ Ἱερεὺς:

Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ.

ΧΟΡΟΣ

ξιον καὶ δίκαιον.

Ὁ Ἱερεύς κλινόμενος  ἀπάρχεται τῆς ἁγίας Ἀναφορᾶς: 

ξιον καὶ δίκαιον σὲ ὑμνεῖν, σὲ εὐλογεῖν, σὲ αἰνεῖν, σοὶ εὐχαριστεῖν, σὲ προσκυνεῖν ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας σου. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἀνέκφραστος, ἀπερινόητος, ἀόρατος, ἀκατάληπτος, ἀεὶ ὤν, ὡσαύτως ὤν, σὺ καὶ ὁ μονογενής σου Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον. Σὺ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς παρήγαγες, καὶ παραπεσόντας ἀνέστησας πάλιν, καὶ οὐκ ἀπέστης πάντα ποιῶν, ἕως ἡμᾶς εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνήγαγες καὶ τὴν βασιλείαν σου ἐχαρίσω τὴν μέλλουσαν. Ὑπὲρ τούτων ἁπάντων εὐχαριστοῦμέν σοι καὶ τῷ μονογενεῖ σου Ὑἱῷ καὶ τῷ Πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ, ὑπὲρ πάντων ὧν ἴσμεν καὶ ὧν οὐκ ἴσμεν, τῶν φανερῶν καὶ ἀφανῶν εὐεργεσιῶν τῶν εἰς ἡμᾶς γεγενημένων. Εὐχαριστοῦμέν σοι καὶ ὑπὲρ τῆς Λειτουργίας ταύτης, ἣν ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν δέξασθαι κατηξίωσας καίτοι σοι παρεστήκασι χιλιάδες ἀρχαγγέλων καὶ μυριάδες ἀγγέλων, τὰ Χερουβεὶμ καὶ τὰ Σεραφείμ, ἑξαπτέρυγα, πολυόμματα, μετάρσια, πτερωτά.

Τὸν ἐπινίκιον ὕμνον ᾄδοντα, βοῶντα, κεκραγότα καὶ λέγοντα·

Τούτου λεγομένου, λαβών ὁ Διάκονος τόν ἀστερίσκον ἐκ τοῦ ἁγίου Δίσκου, ποιεῖ σταυροῦ τύπον ἐπάνω αὐτοῦ και, ἀποσπογγίσας καί ἀσπασάμενος αὐτόν, ἀποτίθησι μετά τοῦ ἀέρος.

ΧΟΡΟΣ

γιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος Σαβαώθ· πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης σου, ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Ὡσαννὰ ὁ ἐν τοῖς ὑψίστοις.

Ὁ δέ Ἱερεὺς κλινόμενος ἐπεύχεται·

Μετὰ τούτων καὶ ἡμεῖς τῶν μακαρίων δυνάμεων, Δέσποτα φιλάνθρωπε, βοῶμεν καὶ λέγομεν: Ἅγιος εἶ καὶ πανάγιος Σὺ καὶ ὁ μονογενής σου Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον. Ἅγιος εἶ καὶ πανάγιος καὶ μεγαλοπρεπὴς ἡ δόξα σου. Ὃς τὸν κόσμον σου οὕτως ἠγάπησας, ὥστε τὸν Υἱόν σου τὸν μονογενῆ δοῦναι, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Ὃς ἐλθὼν καὶ πᾶσαν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν οἰκονομίαν πληρώσας, τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο, μᾶλλον δὲ ἑαυτὸν παρεδίδου ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς, λαβὼν ἄρτον ἐν ταῖς ἁγίαις αὐτοῦ καὶ ἀχράντοις καὶ ἀμωμήτοις χερσί, εὐχαριστήσας καὶ εὐλογήσας, ἁγιάσας, κλάσας, ἔδωκε τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ μαθηταῖς καὶ ἀποστόλοις, εἰπὼν·

Λάβετε, φάγετε, τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα, τὸ ὑπὲρ ἡμῶν κλώμενον, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

ΧΟΡΟΣ:  μήν.  

Εἶτα ἐπευχόμενος λέγει ὁ Ἱερεύς:  

μοίως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων

Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου, τὸ τῆς Καινῆς Διαθήκης, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

ΧΟΡΟΣ:  μήν.  

Ὁ Ἱερεύς καί πάλιν κλινόμενος λέγει τήν εὐχήν:   

Μεμνημένοι τοίνυν τῆς σωτηρίου ταύτης ἐντολῆς καὶ πάντων τῶν ὑπὲρ ἡμῶν γεγενημένων, τοῦ Σταυροῦ, τοῦ Τάφου, τῆς τριημέρου Ἀναστάσεως, τῆς εἰς οὐρανοὺς Ἀναβάσεως, τῆς ἐκ δεξιῶν Καθέδρας, τῆς δευτέρας καὶ ἐνδόξου πάλιν Παρουσίας.

Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν σοὶ προσφέρομεν κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα.

ΧΟΡΟΣ

Σὲ ὑμνοῦμεν, σὲ εὐλογοῦμεν, σοὶ εὐχαριστοῦμεν, Κύριε, καὶ δεόμεθά σου, ὁ Θεὸς ἡμῶν.

Ὁ Ἱερεὺς κλινόμενος ἐπεύχεται·

τι προσφέρομέν σοι τὴν λογικὴν ταύτην καὶ ἀναίμακτον λατρείαν, καὶ παρακαλοῦμέν σε καὶ δεόμεθα καὶ ἱκετεύομεν· κατάπεμψον τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον ἐφ' ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα Δῶρα ταῦτα.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Εὐλόγησον, δέσποτα, τὸν ἅγιον Ἄρτον.

Καί ὁ Ἱερεύς ἐπάνω τοῦ ἁγίου Ἄρτον εὐλογῶν λέγει:

Καὶ ποίησον τὸν μὲν Ἄρτον τοῦτον, τίμιον Σῶμα τοῦ Χριστοῦ σου.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

μήν.

Εὐλόγησον, δέσποτα, τὸ ἅγιον Ποτήριον.

 Ὁ Ἱερεύς εὐλογῶν ἐπάνω τοῦ ἁγίου Ποτηρίου λέγει:

Τὸ δὲ ἐν τῷ Ποτηρίῳ τούτῳ, τίμιον αἷμα τοῦ Χριστοῦ σου.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

μήν.

Εὐλόγησον, δέσποτα, ἀμφότερα τὰ ἅγια.

Ὁ δέ Ἱερεύς εὐλογῶν ἅμα τόν τε ἅγιον Ἄρτον  καί τό ἅγιον Ποτήριου λέγει:

Μεταβαλὼν τῷ Πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

μήν· Ἀμήν· Ἀμήν.

Ὁ Ἱερεὺς κλινόμενος ἐπεύχεται·

στε γενέσθαι τοῖς μεταλαμβάνουσιν εἰς νῆψιν ψυχῆς, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, εἰς κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος, εἰς Βασιλείας οὐρανῶν πλήρωμα, εἰς παρρησίαν τὴν πρὸς σέ, μὴ εἰς κρῖμα ἢ εἰς κατάκριμα. Ἔτι προσφέρομέν σοι τὴν λογικὴν ταύτην λατρείαν, ὑπὲρ τῶν ἐν πίστει ἀναπαυσαμένων Προπατόρων, Πατέρων, Πατριαρχῶν, Προφητῶν, Ἀποστόλων, Κηρύκων, Εὐαγγελιστῶν, Μαρτύρων, Ὁμολογητῶν, Ἐγκρατευτῶν καὶ παντὸς πνεύματος δικαίου ἐν πίστει τετελειωμένου.

Και θυμιῶν τρίς κατέμπροσθεν τῆς ἁγίας Τραπέζης λέγει ἐκφώνως:

ξαιρέτως τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.

ΧΟΡΟΣ

ξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ· τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Εἶτα ἐπιδίδωσι τό θυμιατήριον τῷ Διακόνῳ καί κλινόμενος εὔχεται:

Τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ· τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων· τοῦ Ἁγίου (δεῖνος) οὗ καὶ τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν, καὶ πάντων σου τῶν Ἁγίων, ὧν ταῖς ἱκεσίαις ἐπίσκεψαι ἡμᾶς ὁ Θεός. Καὶ μνήσθητι πάντων τῶν κεκοιμημένων ἐπ' ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου (ἐνταῦθα μνημονεύει ὀνομαστὶ ὧν βούλεται τεθνεώτων)  καὶ ἀνάπαυσον αὐτούς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὅπου ἐπισκοπεῖ τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου. Ἔτι παρακαλοῦμέν σε· Μνήσθητι, Κύριε, πάσης ἐπισκοπῆς ὀρθοδόξων, τῶν ὀρθοτομούντων τὸν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας, παντὸς τοῦ πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας καὶ παντὸς ἱερατικοῦ καὶ μοναχικοῦ τάγματος. Ἔτι προσφέρομέν σοι τὴν λογικὴν ταύτην λατρείαν ὑπὲρ τῆς οἰκουμένης· ὑπὲρ τῆς ἁγίας σου Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας· ὑπὲρ τῶν ἐν ἁγνείᾳ καὶ σεμνῇ πολιτείᾳ διαγόντων· ὑπὲρ τῶν πιστοτάτων καὶ φιλοχρίστων ἡμῶν βασιλέων, παντὸς τοῦ παλατίου καὶ τοῦ στρατοπέδου αὐτῶν. Δὸς αὐτοῖς, Κύριε, εἰρηνικὸν τὸ βασίλειον, ἵνα καὶ ἡμεῖς, ἐν τῇ γαλήνῃ αὐτῶν, ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν, ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι.

 

Εἶθ' οὕτως ὑψῶν εὐλογεῖ τὸ Ἀντίδωρον, λέγων:

Μέγα τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἐκφώνως:

ν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ πατρός καὶ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (δεῖνος), ὃν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ, σῷον, ἔντιμον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα καὶ ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Καὶ ὧν ἕκαστος κατὰ διάνοιαν ἔχει, καὶ πάντων καὶ πασῶν.

ΧΟΡΟΣ

Καὶ πάντων καὶ πασῶν.

ΙΕΡΕΥΣ

Μνήσθητι, Κύριε, τῆς πόλεως (Μονῆς, κώμης), ἐν ᾗ παροικοῦμεν, καὶ πάσης πόλεως καὶ χώρας καὶ τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς. Μνήσθητι, Κύριε, πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων καὶ τῆς σωτηρίας αὐτῶν. Μνήσθητι, Κύριε, τῶν καρποφορούντων καὶ καλλιεργούντων ἐν ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις καὶ μεμνημένων τῶν πενήτων, καὶ ἐπὶ πάντας ἡμᾶς τὰ ἐλέη σου ἐξαπόστειλον.

Καὶ δὸς ἡμῖν, ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ, δοξάζειν καὶ ἀνυμνεῖν τὸ πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομά σου, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ:  μήν.  

Καί εὐλογῶν τὸν λαόν, ὁ Ἱερεὺς λέγει:

Καὶ ἔσται τὰ ἐλέη τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ἡμῶν.

ΧΟΡΟΣ

Καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός σου.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες, ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

πὲρ τῶν προσκομισθέντων καὶ ἁγιασθέντων τιμίων Δώρων, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πως ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς ἡμῶν, ὁ προσδεξάμενος αὐτὰ εἰς τὸ ἅγιον καὶ ὑπερουράνιον καὶ νοερὸν αὐτοῦ θυσιαστήριον, εἰς ὀσμὴν εὐωδίας πνευματικῆς, ἀντικαταπέμψῃ ἡμῖν τὴν θείαν χάριν καὶ τὴν δωρεὰν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δεηθῶμεν.

πὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

Τὴν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Παράσχου Κύριε.  [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

γγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, αἰτησώμεθα.

Τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως, καὶ τὴν κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος αἰτησάμενοι, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

 

ΧΟΡΟΣ: Σοὶ Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

Σοὶ παρακατιθέμεθα τὴν ζωὴν ἡμῶν ἅπασαν καὶ τὴν ἐλπίδα, Δέσποτα φιλάνθρωπε, καὶ παρακαλοῦμέν σε καὶ δεόμεθα καὶ ἱκετεύομεν· καταξίωσον ἡμᾶς μεταλαβεῖν τῶν ἐπουρανίων σου καὶ φρικτῶν μυστηρίων ταύτης τῆς ἱερᾶς καὶ πνευματικῆς Τραπέζης, μετὰ καθαροῦ συνειδότος, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, εἰς συγχώρησιν πλημμελημάτων, εἰς Πνεύματος Ἁγίου κοινωνίαν, εἰς βασιλείας οὐρανῶν κληρονομίαν, εἰς παρρησίαν τὴν πρὸς σέ, μὴ εἰς κρῖμα ἢ εἰς κατάκριμα.

Ἐκφώνως:

Καὶ καταξίωσον ἡμᾶς, Δέσποτα, μετὰ παρρησίας, ἀκατακρίτως τολμᾶν ἐπικαλεῖσθαι Σὲ τὸν ἐπουράνιον Θεὸν Πατέρα καὶ λέγειν:

ΧΟΡΟΣ

Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

ΙΕΡΕΥΣ

τι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ:  μήν.  

ΙΕΡΕΥΣ

Εἰρήνη πᾶσι.

ΧΟΡΟΣ

Καὶ τῷ πνεύματί σου.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν.

ΧΟΡΟΣ

Σοὶ Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

Εὐχαριστοῦμέν σοι, Βασιλεῦ ἀόρατε, ὁ τῆ ἀμετρήτῳ σου δυνάμει τὰ πάντα δημιουργήσας καὶ τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου ἐξ οὐκ ὄντων εἰς τὸ εἶναι τὰ πάντα παραγαγών. Αὐτός, Δέσποτα, οὐρανόθεν ἔπιδε ἐπὶ τοὺς ὑποκεκλικότας σοι τὰς ἑαυτῶν κεφαλάς· οὐ γὰρ ἔκλιναν σαρκὶ καὶ αἵματι, ἀλλὰ σοὶ τῶ φοβερῷ Θεῷ. Σὺ οὖν, Δέσποτα, τὰ προκείμενα πᾶσιν ἡμῖν εἰς ἀγαθὸν ἐξομάλισον, κατὰ τὴν ἑκάστου ἰδίαν χρείαν· τοῖς πλέουσι σύμπλευσον· τοῖς ὁδοιποροῦσι συνόδευσον· τοὺς νοσοῦντας ἴασαι, ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν.

Ἐκφώνως:

Χάριτι καὶ οἰκτιρμοῖς καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, μεθ' οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ:  μήν.  

Ὁ Ἱερεὺς κλινόμενος ἐπεύχεται·

Πρόσχες Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου καὶ ἀπὸ θρόνου δόξης τῆς βασιλείας σου, καὶ ἐλθὲ εἰς τὸ ἁγιάσαι ἡμᾶς, ὁ ἄνω τῷ Πατρὶ συγκαθήμενος καὶ ὧδε ἡμῖν ἀοράτως συνών· καὶ καταξίωσον τῇ κραταιᾷ σου χειρὶ μεταδοῦναι ἡμῖν τοῦ ἀχράντου Σώματός σου, καὶ τοῦ τιμίου Αἵματος, καὶ δι' ἡμῶν παντὶ τῷ λαῷ.

Εἶτα προσκυνεῖ τρίς λέγων τό:   

Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ, καὶ ἐλέησόν με.  

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Πρόσχωμεν.

Ὁ Ἱερεύς, ἁψάμενος τοῦ ἁγίου Ἄρτου ἄκροις δακτύλοις τῶν δύο χειρῶν, ὑψοῖ αὐτόν, ποιῶν σταυροῦ τύπον ἄνωθεν τοῦ ἁγίου Δίσκου, ἐκφωνῶν: 

Τὰ Ἅγια τοῖς ἁγίοις.

ΧΟΡΟΣ

Εἷς Ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν.

Εἶτα ψάλλει τὸ κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας (εἰς τὸν ἦχον, εἰς ὃν ἐψάλη καὶ τὸ Χερουβικόν). Τῇ μὲν Κυριακῇ τό:

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν. Ἀλληλούϊα.

Εἰ δὲ τύχοι Δεσποτικὴ ἢ Θεομητορικὴ ἑορτὴ ἢ ἀπόδοσις αὐτῆς, ψάλλεται τὸ κοινωνικὸν τῆς ἑορτῆς.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Μέλισον, δέσποτα, τὸν ἅγιον Ἄρτον.

Ὁ Ἱερεύς, μελίζων αὐτὸν εἰς τέσσαρας λέγων:

Μελίζεται καὶ διαμερίζεται ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ μελιζόμενος καὶ μὴ διαιρούμενος· ὁ πάντοτε ἐσθιόμενος καὶ μηδέποτε δαπανώμενος ἀλλὰ τοὺς μετέχοντας ἁγιάζων.

Καὶ τίθησιν αὐτὰς σταυροειδῶς ἐν τῷ ἁγίῳ δίσκῳ οὕτως:

 

 

 

 ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Πλήρωσον, δέσποτα, τὸ ἅγιον Ποτήριον.   

Ὁ  δέ Ἱερεύς, λαβὼν τὴν ἄνω κειμένην μερίδα τοῦ ἀμνοῦ (ΙΣ), ποιεῖ σταυρὸν μετ᾿  αὐτῆς ἐπάνω τοῦ ἁγίου Ποτηρίου, καὶ ἐμβάλλων ταύτην ἐν αὐτῷ λέγει:

Πλήρωμα Ποτηρίου πίστεως, Πνεύματος Ἁγίου.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: μήν.

Καὶ λαβὼν τὸ Ζέον, λέγει πρὸς τὸν Ἱερέα ὁ Διάκονος:

Εὐλόγησον, δέσποτα, τὸ ζέον.

ΙΕΡΕΥΣ

Εὐλογημένη ἡ ζέσις τῶν ἁγίων σου πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ὁ Διάκονος ἐγχέει ἐκ τοῦ Ζέοντος τὸ ἀρκοῦν σταυροειδῶς ἐν τῷ ἁγίῳ Ποτηρίῳ, λέγων:

Ζέσις πίστεως, Πνεύματος ἁγίου. Ἀμήν.

Καὶ προσερχόμενος ὁ Ἱερεὺς ἵνα κοινωνήσῃ, λέγει τῷ Διακόνῳ:

 

δελφὲ καὶ συλλειτουργέ, συγχώρησόν μοι τῷ ἁμαρτωλῷ.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Τῆς ἱερωσύνης σου μνησθείη Κύριος ὁ Θεός, ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Καί προσκυνοῦντες τρίς λέγουσι  καθ᾿ ἑαυτοὺς:

Θεὸς ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ καὶ ἐλέησόν με. (γ΄)

Καὶ πλησιάσας εἰς τὰ Ἅγια, μετὰ φόβου καὶ τρόμου, ὁ Ἱερεὺς λαμβάνει ἓν μέρος ἐκ τοῦ ἁγίου Ἄρτου καὶ λέγει:

 

δοὺ προσέρχομαι Χριστῷ τῷ ἀθανάτῳ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.

Μεταδίδοταί μοι (δεῖνι) τῷ ἀναξίῳ πρεσβυτέρῳ τὸ τίμιον καὶ πανάγιον Σῶμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,  εἰς ἄφεσίν μου ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

Καὶ οὕτω μεταλαμβάνει τῆς ἐν χερσί μερίδος μετά πάσης ἀσγαλείας· καί ἀποσπογγίσας τήν δεξιάν παλάμην διά τῆς μούσης λέγει ἡσύχως:  

Διάκονε (Ἱεροδιάκονε), πρόσελθε.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

δοὺ προσέρχομαι Χριστῷ τῷ ἀθανάτῳ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.

Μετάδος μοι, Δέσποτα, (δεῖνι) τῷ ἀναξίῳ Διακόνῳ τὸ τίμιον καὶ πανάγιον Σῶμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς ἄφεσίν μου ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

Καί προσελθόντος τοῦ Διακόνου, ὁ Ἱερεὺς μεταδίδει αὐτῷ ἐν τῇ παλάμῃ τό ἕτερον μέρος τῆς μερίδος τοῦ ἁγίου Ἄρτου λέγων: 

Μεταδίδοταί σοι (δεῖνι) τῷ εὐλαβεστάτῳ Διακόνῳ τὸ τίμιον καὶ πανάγιον Σῶμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς ἄφεσίν σου ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

 

Ὁ δὲ Διάκονος λαμβάνει τὸν ἅγιον Ἄρτον καὶ ἀπέρχεται ὄπισθεν τῆς ἁγίας Τραπέζης καὶ μεταλαμβάνει.

Εἶτα ὁ Ἱερεὺς διά τῆς ἀριστερᾶς χειρός τό ἄκρον τοῦ ἁγίου μανδηλίου, θέτει τοῦτο κάτωθεν τῶν χειλέων αὐτοῦ καί διά τῆς δεξιᾶς χειρός κρατεῖ τὸ ἅγιον Ποτήριον λέγων:

τι μεταδίδοταί μοι (δεῖνι) τῷ ἀναξίῳ πρεσβυτέρῳ τὸ τίμιον καὶ πανάγιον καὶ ζωηρὸν Αἷμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς ἄφεσίν μου ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

 

Καὶ ἀποσπογγίζον  διά τοῦ ἐν χερσί καλύμματος τά τε ἴδια χείλη καί τὸ ἅγιον Ποτήριον, ὅπερ καὶ ἀσπάζεται λέγων: 

Τοῦτο ἥψατο τῶν χειλέων μου, καὶ ἀφελεῖ τὰς ἀνομίας μου καὶ τὰς ἁμαρτίας μου περικαθαριεῖ.

Εἶτα προσκαλεῖ τὸν Διάκονον λέγων:

Διάκονε (Ἱεροδιάκονε), ἔτι πρόσελθε.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

δοὺ προσέρχομαι Χριστῷ τῷ ἀθανάτῳ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.

Μετάδος μοι Δέσποτα, (δεῖνι) τῷ ἀναξίῳ Διακόνῳ τὸ τίμιον καὶ πανάγιον καὶ ζωηρὸν αἷμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς ἄφεσίν μου ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

Καί ὁ Ἱερεὺς, τοῦ Διακόνου προσελθόντος ἐξ ἀριστερῶν αὐτοῦ, μεταδίδει αὐτῷ τρίτον ἐκ τοῦ ἁγίου Ποτηρίου οὗτος δέ, κρατῶν τόν αὐχένα τούτου διά τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ χειρός, τοῦ Διακόνου μόνου ὠθοῦντος τρίς τήν βάσιν τοῦ ἁγίου Ποτηρίου, λέγει:     

 

 

τι μεταδίδοταί σοι (δεῖνι) τῷ εὐλαβεστάτῳ Διακόνῳ τὸ τίμιον καὶ πανάγιον καὶ ζωηρὸν Αἷμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς ἄφεσίν σου ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

Μεταλαβόντος δέ τοῦ Διακόνου λέγει ὁ Ἱερεὺς:

Τοῦτο ἥψατο τῶν χειλέων σου καὶ ἀφελεῖ τὰς ἀνομίας σου, καὶ τὰς ἁμαρτίας σου περικαθαριεῖ.

Εἶτα τοῦ Ἱερέως διαμελίσαντος τάς μερίδας τοῦ ἀμνοῦ, λαβών ὁ Διάκονος εἰς χείρας τόν τε ἅγιον Δίσκον καί τήν μοῦσαν εἰσκομίζει πρῶτον τό ἅγιον σῶμα καί εἶτα ἅπαντα ἐν τῷ ἁγίῳ Ποτηρίῳ μετά προσοχῆς καί εὐλαβείας, λέγων:

Καὶ ἀποσπογγίζει καλῶς τὸ ἅγιον Δισκάριον ἔνδον τοῦ ἁγίου Ποτηρίου, λέγων:

πόπλυνον, Κύριε, τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἐνθάδε μνημονευθέντων δούλων σου τῷ Αἵματί σου τῷ ἁγίῳ· πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων σου τῶν Ἁγίων. Ἀμήν.

Εἰ δέ πολλοί εἰσιν οἱ βουλόμενοι κοινωνῆσαι, εἰσκομίζει μόνον τὸν ἅγιον Ἄρτον εἰς τό ἅγιον Ποτήριον. Καί οὕτω σκεπάζει τό ἅγιον Ποτήριον τῷ καλύμματι, ἐπί δέ τοῦ ἁγίου Δίσκου τίθησι τόν ἀστέρα καί τά καλύμματα. Εἶτα ὁ Ἱερεύς ἐπαίρει τό  ἅγιον Ποτήριον καί δίδει τοῦτο τῷ Διακόνῳ, ὅστις καί δείκνυσιν αὐτό τῷ λαῷ λέγων:

Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε.

ΧΟΡΟΣ

μήν. Ἀμήν. Ἀμήν. Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν.

Καί εἰ μέν εἰσι πιστοί μεταλαβεῖν βουλόμενοι, αἴρει ἀπό τῶν τοῦ Διακόνου χειρῶν ὁ Ἱερεύς τό ἅγιον Ποτήριον καί μεταδίδωσιν αὐτοῖς λέγων ἑνί ἑκάστω:

Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ.

Μεταλαμβάνει ὁ (ἡ) δοῦλος (η) τοῦ Θεοῦ (δεῖνα) τοῦ τιμίου Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον. Ἀμήν.

Ἐν δὲ τῷ κοινωνεῖν τοὺς πιστοὺς ὁ χορὸς ψάλλει:

Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ, σήμερον Υἱὲ Θεοῦ κοινωνόν με παράλαβε· οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς σου τὸ μυστήριον εἴπω· οὐ φίλημά σοι δώσω, καθάπερ ὁ Ἰούδας· ἀλλ' ὡς ὁ λῃστὴς ὁμολογῶ σοι· Μνήσθητί μου Κύριε ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

ἤ τό:

Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα. Ἀλληλούϊα.

Καί μετά τήν τῶν πιστῶν θείαν κοινωνίαν ὁ Ἱερεύς εὐλογεῖ τόν λαόν ἐπιλέγων ἐκφώνως: 

Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου.

ΧΟΡΟΣ

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες, αὕτη γὰρ ἡμᾶς ἔσωσεν.

Εἶτα εἰσελθόντες τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ὁ μέν Ἱερεύς ἀποτίθησι τό ἅγιον Ποτήριον ἐν τῇ ἁγίᾳ Τραπέζῃ καί εὐθέως λαμβάνει τόν θυμιατόν, ὁ δέ Διάκονος λέγει:

ψωσον Δέσποτα.

Ὁ Ἱερεύς, θυμιᾷ τρὶς τα  Ἅγια Δῶρα λέγων:

ψώθητι ἐπὶ τοὺς οὐρανούς, ὁ Θεός, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἡ δόξα Σου. (γ΄)

Εἶτα τόν μέν θυμιατόν ἐπιδίδωσι τῇ δεξιᾷ τοῦ Διακόνου, ἐπιτίθησι δέ καί τόν ἅγιον Δίσκον μετά τῶν καλυμμάτων καί τοῦ ἀστερίσκου τῇ κεφαλῇ αὐτοῦ καὶ ὁ μὲν Διάκονος ἀπέρχεται εἰς τὴν ἁγίαν Πρόθεσιν καὶ ἀποθέτει αὐτά. Ὁ  δέ Ἱερεύς, λαμβάνει τό ἅγιον Ποτήριον ἐν ταῖς χερσίν αὐτοῦ καί λέγει ἡσύχως πρό τῆς ἁγίας Τραπέζης:  

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν,

Καί ἐκφώνως πρὸς τὸν λαόν στρεφόμενος:

Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Καί ἀποτίθησι τά ἅγια ἐν τῇ ἁγίᾳ Προθέσει

ΧΟΡΟΣ:  μήν. Ἀμήν. Ἀμήν. Εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν αἰνέσεως σου Κύριε, ὅπως ὑμνήσωμεν τὴν δόξαν σου, ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς μετασχεῖν τῶν ἁγίων μυστηρίων σου· στήρηξον ἡμᾶς ἐν τῷ σῷ ἁγιασμῷ, ὅλην τὴν ἡμέραν μελετᾶν  τὴν δικαιοσύνην σου. Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

ρθοί. Μεταλαβόντες τῶν θείων, ἁγίων, ἀχράντων, ἀθανάτων, ἐπουρανίων καὶ ζωοποιῶν, φρικτῶν τοῦ Χριστοῦ μυστηρίων, ἀξίως εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

Τὴν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον αἰτησάμενοι, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοί Κύριε.

Ὁ  δέ Ἱερεύς, διπλώσας τό ειλητόν επεύχεται τήν ευχήν μετά τό πάντας μεταλαβείν:

Εὐχαριστοῦμέν σοι, Δέσποτα, φιλάνθρωπε, εὐεργέτα τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ὅτι καὶ τῇ παρούσῃ ἡμέρᾳ κατηξίωσας ἡμᾶς τῶν ἐπουρανίων σου καὶ ἀθανάτων Μυστηρίων. Ὀρθοτόμησον ἡμῶν τὴν ὁδόν, στήριξον ἡμᾶς ἐν τῷ φόβῳ σου τοὺς πάντας, φρούρησον ἡμῶν τὴν ζωήν, ἀσφάλισαι ἡμῶν τὰ διαβήματα· εὐχαῖς καὶ ἱκεσίαις τῆς ἐνδόξου Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας καὶ πάντων τῶν Ἁγίων σου.

Ἐκφώνως: 

τι σὺ εἶ ὁ ἁγιασμὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ταύτης τῆς ἐκφωνήσεως λεγομένης, λαμβάνει ὁ Ἱερεύς συγχρόνως τό ἅγιον Εὐαγγέλιον, ποιεῖ τό σημεῖον τοῦ Σταυροῦ ἐπί τοῦ ἀντιμηνσίου καί ἀσπασάμενος ἐπιτίθησιν αὐτό ἐπ᾿ αὐτοῦ.

ΧΟΡΟΣ:  μήν.  

Στραφείς δέ πρός τόν λαόν ἐκφωνεῖ: 

ν εἰρήνῃ προέλθωμεν.

ΧΟΡΟΣ:  

ν ὀνόματι Κυρίου.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ:  

Κύριε ἐλέησον. (γ΄) Πάτερ ἅγιε Εὐλόγησον.

ΙΕΡΕΥΣ

Καί ἐξελθών τοῦ Βήματος ἐκ τῶν ἁγίων θυρῶν καί βλέπων πρός ἀνατολάς  ἀναγινώσκει μεγαλοφώνως τὴν

ΟΠΙΣΘΑΜΒΩΝΟΝ ΕΥΧΗΝ

εὐλογῶν τοὺς εὐλογοῦντάς Σε, Κύριε, καὶ ἁγιάζων τοὺς ἐπὶ Σοὶ πεποιθότας, σῶσον τὸν λαόν Σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν Σου. Τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας Σου φύλαξον, ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου Σου. Σὺ αὐτοὺς ἀντιδόξασον τῇ θεϊκῇ Σου δυνάμει, καὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ Σέ. Εἰρήνην τῷ κόσμῳ Σου δώρησαι, ταῖς Ἐκκλησίαις Σου, τοῖς Ἱερεῦσι, (τοῖς Βασιλεῦσιν ἡμῶν,) τῷ στρατῷ καὶ παντὶ τῷ λαῷ Σου. Ὅτι πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον, ἐκ Σοῦ τοῦ Πατρὸς τῶν φώτων. Καὶ Σοὶ τὴν δόξαν καὶ εὐχαριστίαν καὶ προσκύνησιν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ:  μήν.  

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. (γ΄)

Εἶτα ὁ Ἱερεύς, εἰσελθών διά τῆς ὡραίας πύλης, ἀπέρχεται ἐν τῇ ἁγίᾳ προθέσει καί εὔχεται τήν, ἐν τῷ συστεῖλαι τά ἅγια, εὐχήν ἐν τῷ σκευοφυλάκίῳ:  

Τὸ πλήρωμα τοῦ νόμου καὶ τῶν Προφητῶν αὐτὸς ὑπάρχων, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πληρώσας πᾶσαν τὴν πατρικὴν οἰκονομίαν, πλήρωσον χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ἡμῶν, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον.

Ὁ  δέ Ἱερεύς, ἐπί τῆς ὡραίας πύλης ἱστάμενος εὐλογεῖ τόν λαόν λέγων: 

Εὐλογία Κυρίου καὶ ἔλεος αὐτοῦ ἔλθοι ἐφ' ὑμᾶς, τῇ αὐτοῦ θείᾳ χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ:  μήν.  

ΙΕΡΕΥΣ

Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.

ΧΟΡΟΣ:  

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

Κύριε ἐλέησον (γ). Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον.

ΙΕΡΕΥΣ

(Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν) Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ Μητρός· δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ· προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων· ἱκεσίαις τοῦ τιμίου, ἐνδόξου, Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου· τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων· τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων μαρτύρων· τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, τοῦ ἁγίου (τοῦ Ναοῦ), τῶν ἁγίων καὶ δικαίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, τοῦ ἁγίου (τῆς ἡμέρας), οὗ καὶ τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

ΧΟΡΟΣ:  

Στερεώσαι Κύριος ὁ Θεός την ἁγίαν και ἀμώμητον πίστιν τῶν εὐσεβῶν και ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, συν τῇ ἁγίᾳ Ἐκκλησίᾳ, πόλει καί ἐνορίᾳ (κώμῃ) ταύτῃ εἰς αἰώνας αἰώνων. Ἀμήν.

Αἰωνία ἡ μνήμη τῶν μακαρίων καί ἀοιδίμων κτητόρων τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας ταύτης καί πάντων τῶν ὀρθοδόξων.

Εἶτα ὁ Ἱερεύς, εὐλογῶν τὸν λαὸν, λέγει:

Ἁγία Τριὰς διαφυλάξοι πάντας ὑμᾶς.

Ἁγία Τριὰς διαφυλάξοι τόν λαόν Αὐτῆς ἐν εἰρήνη, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ:  μήν.  

Τὸν εὐλογοῦντα καὶ ἁγιάζοντα ἡμᾶς, Κύριε, φύλαττε εἰς πολλὰ ἔτη.

ΙΕΡΕΥΣ

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.

ΧΟΡΟΣ:  μήν.  

Εἶτα ὁ  Ἱερεύς, διανέμει τὸ ἀντίδωρον λέγων ἑνί ἑκάστω:  

Εὐλογία Κυρίου καὶ ἔλεος αὐτοῦ ἔλθοι ἐφ᾿ ὑμᾶς.

Εἰς δὲ τὸν τελευταίως λαβόντα ἐπιλέγει:  

Τῇ αὐτοῦ θείᾳ χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἐν τούτοις ὁ μὲν Διάκονος ἀπελθὼν εἰς τὴν Πρόθεσιν συστέλλει τὰ Ἅγια μετὰ φόβου καὶ πάσης ἀσφαλείας, καὶ ἀπονίπτεται τὰς χεῖρας ἐν τῷ χωνευτηρίῳ· ὁ δὲ Ἱερεὺς μετὰ τὴν διανομὴν τοῦ Ἀντιδώρου εἰσελθὼν εἰς τὸ ἅγιον Βῆμα ἀπονίπτεται τὰς χεῖρας ἐν τῷ χωνευτηρίῳ καὶ ἀναγινώσκει τὴν Εὐχαριστίαν μετὰ τὴν θείαν Μετάληψιν, καὶ τέλος, ἐκδυθεὶς τὴν ἱερατικὴν στολὴν καὶ ἀσπασάμενος τὴν ἁγίαν Τράπεζαν, ἀπέρχεται τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ.

 

 

I THIA LITOURYIA TOU

AYIOU IOANNOU TOU HRISOSTOMOU

 

DEACON

Evlóyison Dhéspota.

PRIEST

Evloyimémi i vasilía dou Badrós ge dou Ioú ge dou Ayíou Bnévmados nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

DEACON

En iríni dou Giríou dheithómen.

CHOIR: Gírie eléison. (and after each petition)

Ibér dis ánothen irínis ge dis sodirías don psihón imón dou Giríou dheithómen.

Ibér dis irínis dou símbandos gósmou, evstathías don ayíon dou Theóu Egglisión ge dis don bándon enóseos dou Giríou dheithómen.

Ibér dou ayíou ígou doúdou ge don medá bísteos evlavías ge fóvou Theoú isióndon en avtó dou Giríou dheithómen.

Ibér don evsevón ge orthodhóxon hristianón dou Giríou dheithómen.

Ibér dou badrós ge arhiebiscóbou imón (name), dou dimíou bresvideríou, dis en Hristó dhiagonías, bandós dou glírou ge dou laoú, dou Giríou dheithómen.

Ibér dou evsevoús imón Éthnous, básis arhís ge exousías en avtó, dou gadá xirán thálassan ge aéra filoxrístou imón stradoú, dou Giríou dheithómen.

Ibér dis bóleos (Monís, gómis) dávtis, (dis nísou dávtis), básis bóleos ge hóras ge don bísti igoúndon en avtés, dou Giríou dheithómen.

Ibér evgrasías aéron, evforías don garbón dis yis ge gerón irinigón, dou Giríou dheithómen.

Ibér bleóndon, odhiboroúndon, nosoúndon, gamnóndon, ehmalódon ge dis sodirías avtón, dou Giríou dheithómen.

Ibér dou risthíne imás abó básis thlípseos, oryís, kinthínou kai anángis, dou Giríou dheithómen.

Andilavoú, sóson, eléison ge dhiafílaxon imás, o Theos, di si háridi.

Dis Banayías, ahrándou, iberevlogiménis, enthóxou, Dhesbínis imón Theodógou ge aibarthénou Marías, medá bándon don Ayíon mnimonévsandes, eavtoús ge allílous ge básan din zoín imón, Hristó do Theó barathómetha.

CHOIR: Si Gírie

Prayer of the 1st Antiphon

Gírie o Theós imón, ou do grátos anígaston ge i thóxa agadáliptos, ou do éleos amédridon ge i filanthrobía áfados, Avtós Dhésboda, gadá din evsblahnía sou, ebívlepson ef imás ge ebí don áyion ígon doúdon ge bíison meth imón, ge don sinevhoménon imín, bloúsia da eléi sou ge dous iktirmoús sou.

PRIEST

Ódi brébi si, bása dhóxa, dimí ge broskínisis, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

1st ANTIPHON

And the choir shall sing the first Antiphon or the Psalm of the Typika. Feasts of the Lord and the Mother of God have their own special Antiphons.

Evlóyi i psihí mou don Gírion ge bánda da endós mou, do ónoma do áyion avtoú.

Des bresvíes dis Theodógou, Sóter, sóson imás.

Evlóyi i psihí mou don Gírion ge mi ebilanthánou básas das andabodhósis avtoú.

Des bresvíes dis Theodógou, Sóter, sóson imás.

Gírios en do ouranó idímase don thrónon avtoú, ge i vasilía avtoú bándon dhesbózi.

Des bresvíes dis Theodógou, Sóter, sóson imás.

Dhóxa Badrí ge Ió ge Ayío Bnévmadi,

Ge nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

Des bresvíes dis Theodógou, Sóter, sóson imás.

DEACON

Édi ge édi en iríni dou Giríou dheithómen.

CHOIR: Gírie eléison. (and after each petition)

Andilavoú, sóson, eléison ge dhiafílaxon imás, o Theos, di si háridi.

Dis Banayías, ahrándou, iberevlogiménis, endhóxou, Thesbínis imón Theodógou ge aibarthénou Marías, medá bándon don Ayíon mnimonévsandes, eavtoús ge allílous ge básan din zoín imón, Hristó do Theó barathómetha.

CHOIR: Si Gírie

Prayer of the 2nd  Antiphon

Gírie o Theós imón, sóson don laón sou ge evlóyison din glironomían sou, do blíroma dis egglisías sou fílaxon, ayíason dous ayabóntas din evbrébian dou ígou sou. Si avtoús andidhóxason di theigí sou thinámi ge mi engadalíbis imás dous elbízondas ebí se.

PRIEST

Ódi son do grádos ge sou estín i vasilía ge i thínamis ge i dhóxa, dou Badrós ge dou Ioú ge dou Ayíou Bnévmados, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

 

2nd  ANTIPHON

Eni i psihí mou don Kírion, enéso Kírion en di zoi mou, psaló do Theó mou éos ibárho.

ON SUNDAYS

Sóson imás Ié Theoú, o anastás ek Negrón, psálondás si alliloúia.

ON WEEKDAYS

Sóson imás Ié Theoú, o en Ayíis thavmastós, psálondás si alliloúia.

Magários ou o Theós Iakóv voithós avtoú, i elbís avtoú ebí Gírion don Theón avtoú.

Sóson imás Ié Theoú…

Vasilévsi Gírios is don eóna, o Theós sou Sión, is yeneá ge yeneá.

Sóson imás Ié Theoú…

Dhóxa Badrí ge Ió ge Ayío Bnévmadi,

Ge nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

O Monoyenís Iós ge Lóyos dou Theoú, athánados ibárhon ge gadadhexámenos dhiá din imedéran sodirían sargothíne ek dis ayías Theodógou ge aibarthénou Marías, adrébtos enanthrobísas, stavrothís de Hristé o Theós, thanádo thánadon badísas, is on dis Ayías Driádhos, sinthoxazómenos do Badrí ge do Ayío Bnévmadi, sóson imás.

DEACON

Édi ge édi en iríni dou Giríou dheithómen.

CHOIR: Gírie eléison. (and after each petition)

Andilavoú, sóson, eléison ge dhiafílaxon imás, o Theos, di si háridi.

Dis Banayías, ahrándou, iberevlogiménis, endhóxou, Thesbínis imón Theodógou ge aibarthénou Marías, medá bándon don Ayíon mnimonévsandes, eavtoús ge allílous ge básan din zoín imón, Hristó do Theó barathómetha.

CHOIR: Si Gírie

Prayer of the 3rd Antiphon

O das ginás dávdas ge simfónous imín harisámenos brosevhás, o ge dhisí ge drisí simfonoúsin ebí to onómadí sou das edísis baréhin ebangelámenos. Avtós ge nin don dhoúlon sou da edímada bros do simféron blíroson, horiyón imín en do baróndi eóni din ebígnosin dis sis alithías ge en do méllondi zoi eónion harizómenos.

PRIEST

Ódi ayathós ge filánthrobos Theós ibárhis ge si, din dhóxa, anabémbomen, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

3rd  ANTIPHON

And if it be a Great Feast of the Lord or the Mother of God, the choir shall sing the third Antiphon of the feast. Otherwise the choir shall sing shall sing the hymn of the day or the Beatitudes.

During the singing of the 3rd Antiphon the Priest and Deacon holding the Gospel Book exit the sanctuary for the Little Entrance

DEACON

Dou Giríou dheithómen.

PRIEST (Silently)

Désboda Gírie, o Theós imón, o gadastísas en ouranís dáymada ge stradiás angélon ge arhangélon is lidouryían dis sis dhóxis, bíison sin di isódho imón, ísodhon ayíon angélon yenésthe, sinlidouryoúndon imín ge sindhoxoloyoúndon din sin ayathódita. Ódi brébi si, bása dhóxa, dimí ge broskínisis, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

DEACON

Evlóyison Dhéspota din ayían ísodhon

And the Priest giving the benediction with his right hand shall say:

Evloyiméni i ísodhos don ayíon sou, bándode, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

DEACON: Amín.

Sofía, Orthí.

And the choir shall sing the entrance hymn

ON SUNDAYS

Dhévde broskinísomen ge brosbésomen Hristó. Sóson imás Ié Theoú, o anastás ek Negrón, psálondás si, Alliloúia.

ON WEEKDAYS

Dhévde broskinísomen ge brosbésomen Hristó. Sóson imás Ié Theoú, o en Ayíis thavmastós, psálondás si, Alliloúia.

The choir shall sing the hymn of the day, the hymn to the saint to whom the Church is dedicated and the Kontakion of the day or feast.

While the choir sing the hymns the Priest shall say in a low voice:

Prayer of the Thriceholy hymn

O Theós o áyios, o en ayíis anabavómenos, o drisayío foní ibó don Seraphím animnoúmenos ge ibó don Herouvím dhoxoloyoúmenos ge ibó básis ebouraníou dhinámeos broskinoúmenos, o ek dou mi óndos is do íne barayayón da símbata; o ktísas don ánthrobon gad igóna sin ge omíosin ge bandí sou harísmati gadagosmísas; o dhidhoús edoúndi sofían ge sínesin ge mi barorón amardánonda, allá thémenos ebí sodiría medánian: o gadaxiósas imás dous dabinoús ge anaxíous dhoúlous sou ge en di óra dávti stíne gadenóbion dis dhóxis dou ayíou sou thisiastiríou ge din ofiloménin si broskínisin ge dhoxoloyían brosáyin: Avtós Dhésboda, brósdexe ge ek stómados imón don amardolón don drisáyion ímnon ge ebískepse imás en di hristodidí sou. Sinhórison imín ban blimmélima egoúsion de ge agoúsion; ayíason imón das psihás ge da sómada; ge dhos imín en osiódidi ladrévin si básas das iméras dis zoís imón: bresvíes dis ayías Theodógou ge bándon don ayíon don ab eónos si evarestisándon.

After the Kontakion

DEACON

Dou Giríou dheithómen.

CHOIR: Gírie eléison.

PRIEST

Ódi áyios i o Theós imón ge si, din dhóxa, anabémbomen, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí

DEACON: Ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

Áyios o Theós, áyios ishirós, áyios athánados, eléison imás. (3)

Dhóxa Badrí ge Ió ge Ayío Bnévmadi,

Ge nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

Áyios athánados, eléison imás.

DEACON: Dhínamis

CHOIR:  

Áyios o Theós, áyios ishirós, áyios athánados, eléison imás.

While the choir sing the thriceholy hymn, the Priest and the Deacon repeat the thriceholy secretly and together bow themselves thrice before the Holy Altar.

[If the Liturgy is celebrated by two or more priests then the thriceholy is sung five times before the “Glory… and now…” on this wise: First by the right choir, second by the left, third by the clergy, fourth by the right, fifth by the clergy, Glory by the left, now by the right Holy and Immortal by the left, and the Power by the right.]

During the singing of the Power (Dhinamis) the Deacon shall say to the Priest: 

Gelevson Dhesboda.

And they shall proceed toward the throne, the Priest saying as he goes:

Evloyiménos o erhómenos en onómadi Giríou.

DEACON:  

Evlóyison Dhésboda din áno gathédhran 

PRIEST

Evloyiménos i o ebí thrónou dhóxis dis vasilías sou, o gathímenos ebí don Herouvím, bándode nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

And after the conclusion of the thriceholy, the Deacon shall come before the Holy Doors and when the reader has read the first line of the prokhimenon of the Apostle reading, he shall say:

Bróshome.

And when the reader has read the second line:

Sofía

And when he has announced which Apostolic reading is to be read:

Bróshome.

And on completion of the Apostolic reading, the Priest shall bless the reader saying:

Iríni si

CHOIR:  Alliloúia (3) With verses.

During the singing of the Alleluia the Deacon shall take up the censer with the incense and approaching the Priest shall say:

Evlóyison Dhésboda, do thimíama.

PRIEST

Evloyidós o Theós imón, bándode nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

And whilst the Deacon censes in the customary way, the Priest standing before the Holy Altar shall say in a low voice:

Élampson en des gardhíes imón, filánthrobe, Dhésboda, do dis Sis theognosías agíradon fos, ge dous dis dhianías imón dhiánixon ofthalmoús is din don evangeligón Sou giriymádon gadanóisin. Énthes imín ge don don magaríon Sou endolón fóvon, ína das sargigás ebithimías básas kadapadísandes, bnevmadigín bolidían medélthomen, bánda da bros evaréstisin din Sin ge fronoúndes ge bráttondes. Si yar i o fodismós don psihón ge don somádon imón, Hristé o Theós, ge Si din dhóxan anabémbomen, sin do anárho Sou Badrí ge do banayío ge ayathó ge zoobió Sou Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

The Deacon having put aside the censer shall come to the Priest and bowing his head shall say:

Evlóyison Dhésboda, don evaggelistín dou ayíou endhóxou Abostólou ge Evangelistoú (Matthéou, Márgou, Lougá, or Ioánnou).

The Priest signing him with the sign of the Cross shall say:

O Theós dhiá bresvión dou ayíou endhóxou Abostólou ge Evangelistoú (name) dhói si ríma do evangelizoméno dhinámi bollí is ekblírosin dou Evangelíou dou ayabidoú Ioú Avtoú, Giríou dhe imón Iisoú Hristoú.   

DEACON

Amín. Amín. Amín. Yénidó mi gadá do ríma sou.

And he shall give the Book to the Deacon who shall say Amen and kiss the Gospel Book and the Priest’s right hand and shall then step forth through the Holy Doors, preceded by lighted candles and go to the customary place. Then the Priest standing before the Holy Altar facing toward the west shall say:

Sofía. Orthí, agoúsomen dou ayíou Evangelíou. Iríni bási 

CHOIR: Ge do bnévmadí sou 

DEACON: Ek dou gadá (name) ayíou Evangelíou do anáynosma.

PRIEST: Bróshomen.

CHOIR: Dhóxa Si Gírie, dhóxa Si.

And after the reading of the Gospel, the Priest shall bless the Deacon saying:

Iríni si  (do evangelizoméno) 

CHOIR: Dhóxa Si Gírie, dhóxa Si.

Then the Deacon comes down from the Ambon holding high the Gospel Book. At the Holy Doors he shall deliver the Book to the Priest and kiss his hand. The Priest shall kiss the Gospel Book and make with it the sign of the Cross blessing the people before entering the Sanctuary and placing it upon the Holy Altar.

Then the Deacon standing in his accustomed place shall say the following petitions:

Íbomen bándes ex ólis dis psihís ge ex ólis dis dhianías imón íbomen.

CHOIR: Gírie eléison. (3) (and after each petition)

DEACON

Gírie, Bandográdor, o Theós don badéron imón, dheómethá Sou ebágouson ge eléison.

Eléison imás, o Theós, gadá do méya éleos Sou, dheómethá Sou ebágouson ge eléison.

Édi dheómethá ibér don evsevón ge orthodhóxon hristianón

Édi dheómethá ibér dou badrós ge Arhiebiscóbou imón (name).

Édi dheómethá ibér don adhelfón imón don ieréon, ieromonáhon, ierodhiagónon ge monahón ge basis dis en Hristó imón adhelfódidos.

Édi dheómethá ibér eléous, zoís, irínis, iyías, sodirías, ebisképseos, sinhoríseos ge aféseos don amardión don dhoúlon dou Theoú, bándon don evsevón ge orthodhóxon hristianón don gadigoúndon ge barabidhimoúndon en di bóli ge enoría dávdin, don ebidróbon, sinthromidón ge afierodón dou ayíou naoú doudoú.

Édi dheómethá ibér don magaríon ge aimníston ktidóron dis ayías Egglisías (Monís) dávtis ge ibér bándon don broanabavsaménon báderon ge adhelfón imón, don endháthe evsevós giménon ge abandahoú orthodhóxon.

Édi dheómethá ibér don garboforoúndon ge gallieryoúndon en do ayío ge bansépto naó doúdon, gobióndon, psallóndon ge ibér dou beriestódos laoú dou abekdhehoménou do bará sou méya ge bloúsion éleos.

While the Deacon says the above petitions the Priest shall say the following prayer:

Gírie, o Theós imón, din ektení dávtin igesían brósdhexe bará don Son dhoúlon, ge eléison imás gadá do blíthos dou eléous Sou, ge dous iktirmoús Sou gadábempson ef imás ge ebí bándon don laón Sou, don abekdhehómenon do bará sou méya ge bloúsion éleos.

PRIEST

Ódi eleímon ge filánthrobos Theós ibárhis, ge Si din dhóxa, anabémbomen, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

DEACON

Évxasthe i Gadihoúmeni do Girío.

CHOIR: Gírie eléison. (and after each petition)

DEACON

I bistí, ibér don Gadihouménon dheithómen.

Ína o Gírios avtoús eleísi.

Gadihísi avtoús don lóyon dis alithías.

Abogalípsi avtís do Evangélion dis dhigeosínis.

Enósi avtoús di ayía avtoú Gatholigí ge Abostoligí Egglisía.

Sóson, eléison, andilavoú ge dhiafílaxon avtoús, o Theós, di si háridi.

I gadihoúmeni das gefalás imón do Girío glínade.

While the Deacon says the above petitions the Priest shall say the following prayer for the Catechumen.

Gírie, o Theós imón, o en ipsilís gadigón ge da dabiná eforón, o dhiá sodirían do yéni don anthróbon exabostílas don monoyení Sou Ión ge Theón, don Gírion imón Iisoún Hristón, ebívlepson ebí dous dhoúlous Sou dous Gadihouménous, dous ibogegligódas Si don eavtón avhéna, ge gadaxíoson avtoús en geró evthédo dou loudroú dis balingenesías, dis aféseos don amardión, ge dou endhímados dis aftharsías: énoson avtoús di ayía Sou Gatholigí ge Abostoligí Egglisía, ge singadaríthmison avtoús di eglektí Sou bímni.

PRIEST

Ína ge avtí sin imín dhoxázosi do bándimon ge meyalobrebés ónomá Sou, dou Badrós ge dou Ioú ge dou Ayíou Bnévmados, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

DEACON

Ósi Gadihoúmeni, broélthede: i Gadihoúmeni, broélthede: ósi Gadihoúmeni, broélthede.

Mi dis don Gadihouménon.

Ósi bistí, édi ge édi en iríni dou Giríou dheithómen.

CHOIR: Gírie eléison.

DEACON

Andilavoú, sóson, eléison ge dhiafílaxon imás, o Theos, di si háridi.

CHOIR: Gírie eléison

DEACON

Sofía.

PRIEST

FIRST PRAYER OF THE FAITHFUL

Evharistoúmen Si, Gírie, o Theós don Dhinámeon, do gadaxiósandi imás barastíne ge nin do ayío Sou thisiastirío, ge bresbesín dis iktirmís Sou ibér don imedéron amardimádon ge don dou laoú agnoimádon. Brósdhexe, o Theós, din dhéisin imón: bíison imás axíous yenésthe dou brosférin Si dheísis ge igesías ge thisías anemáktous ibér bandós dou laoú Sou: ge igánoson imás, ous éthou is din dhiagonían Sou dávtin, en di dhinámi dou Bnévmados Sou dou Ayíou, agadagnóstos ge abroskóptos en gatharó do mardirío dis sinidhíseos imón, ebigalísthe Se en bandí geró ge dóbo, ína, isagoúon imón, íleos imín íis en do blíthi dis Sis ayathódidos.

Ódi brébi si, bása dhóxa, dimí ge broskínisis, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

DEACON

Édi ge édi en iríni dou Giríou dheithómen.

CHOIR: Gírie eléison.

DEACON

Andilavoú, sóson, eléison ge dhiafílaxon imás, o Theos, di si háridi.

CHOIR: Gírie eléison

DEACON

Sofía.

PRIEST

SECOND PRAYER OF THE FAITHFUL

Bálin ge bollágis Si brosbíptomen ge Sou dheómetha, ayathé ge filánthrobe, óbos, ebivlépsas ebí din dhéisin imón, gatharísis imón das psihás ge da sómada abó bandós molismoú sargós ge bnévmados, ge dhóis imín anénohon ge agadágridon din barástasin dou ayíou Sou thisiastiríou. Hárise dhe, o Theós, ge dis sinevhoménis imín brogobín víou ge bísteos ge sinéseos bnevmadigís: dhos avtís bándode medá fóvou ge ayábis ladrévin Si, anenóhos ge akadagrídos medéhin don ayíon Sou Mistiríon, ge dis ebouraníou Sou vasilías axiothíne.

Óbos, ibó dou grádous Sou bándode filattómeni, Si dhóxan anabémbomen, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

 

CHOIR: Amín.

And the choir shall sing the Cherubic Hymn slowly and solemnly in the tone of the day.

I da Herouvím mistigós igonízondes, ge di zoobió Driádhi don drisáyion ímnon brosádhondes, básan nin viodigín abothómetha mérimnan.

Os don Vasiléa don ólon ibodhexómeni, des angeligés aorádos dhoriforoúmenon dáxesin. Alliloúia.

During the singing of the Cherubicon, the Priest bowing his head shall say the following prayer on behalf of himself.

THE PRAYER OF THE CHERUBICON

Oudhís áxios don sindhedhoménon des sargigés ebithimíes ge idhonés brosérhesthe i brosengízin i lidouryín Si, Vasilév dis dhóxis: do yar dhiakonín Si méya ge foverón ge avtés des ebouraníis Dhinámesin. Al ómos, dhiá din áfadon ge amédridon Sou filanthrobían, adréptos ge analliódos yéyonas ánthrobos, ge Arhierévs imón ehrimádisas, ge dis lidouryigís dávtis ge anemáktou thisías din ierouryían barédhokas imín, os Dhesbódis don abándon. Si yar mónos, Gírios o Theós imón, dhesbózis don ebouraníon ge don ebiyíon, o ebí thrónou herouvigoú ebohoúmenos, o don Serafím Gírios ge Vasilévs dou Israíl, o mónos Áyios ge en ayíis anabavómenos. Se dínin dhisobó, don mónon ayathón ge evígoon. Ebívlepson eb emé don amardolón ge ahríon dhoúlon Sou, ge gathárison mou din psihín ge din gardhían  abó sinidhíseos bonirás, ge igánosón me di dhinámi dou Ayíou Sou Bnévmados, endhedhiménon din dis Ieradías hárin, barastíne di ayía Sou dávti drabézi ge ierouryíse do áyion ge áhrandón Sou Sóma ge to dímion Éma. Si yar brosérhome, glínas don emavtón avhéna, ge dhéomé Sou. Mi abostrépsis do brósobón Sou ab emoú, midhé abodhogimásis me ek bédhon Sou; al axíoson brosenehthíne Si ib emoú dou amardoloú ge anaxíou dhoúlou Sou da dhóra dávta. Si yar i o brosféron ge brosferómenos ge brosdhehómenos ge dhiadhidhómenos, Hriste o Theós imón, ge Si din dhóxan anabémbomen, sin do anárho Sou Badrí ge do banayío ge ayathó ge zoobió Sou Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

The prayer being finished, the Priest and the Deacon shall say the Cherubic hymn thrice, making a reverence at the end of each repetition.

PRIEST

I da Herouvím mistigós igonízondes, ge di zoobió Driádhi don drisáyion ímnon brosádhondes, básan nin viodigín abothómetha mérimnan.

DEACON

Os don Vasiléa don ólon ibodhexómeni, des angeligés aorádos dhoriforoúmenon dáxesin. Alliloúia.

Then the Priest taking up the censer and blessing the incense in the usual way, shall cense the Holy Table round about, the prothesis, the Iconostasis and the people saying secretly “O come let us worship, etc” and Psalm 50. On Sundays he shall say the hymn “We have seen the resurrection of Christ” and then Psalm 50 up to the verse “O God Thou wilt not despise”. On entering the sanctuary he shall again cense the Holy table, the prothesis and all the sanctuary and replace the censer in its customary place. Then standing before the Holy Altar, the Priest and the Deacon shall make two lowly reverences saying each to himself:

Ímardon is se Sodír, os o ásodos iós; dhéxe me, Báder, medanooúnda ge eléison me o Theós.

Grázo si Hristé Sodír, dou delónou din fonín; Ilásthidí mi ósber egíno ge eléison me o Theós.

And kissing the antiminsion they shall again make a reverence and turn and bow to each other saying:

Sinhorísadé mi, adhelfé ge sillidouryé

And then from the Holy doors they shall bow humbly to the people saying in a low voice:

Dis misoúsi ge ayabósin imás, o Theós, sinhórison.

Then shall they proceed to the offertory table saying as they go:

O Theós ilásthidi mi do amardoló ge eléison me.

And kissing the holy gifts they shall say:

Áyios o Theós, o Badír o ánarhos: áyios ishirós, o Iós o sinánarhos: áyios athánados, do banáyion Bnévma: Driás Ayía dhóxa si.

Then the Deacon shall say to the Priest:

Ébaron Dhésboda.

And the Priest taking the aer shall first cense it and then lay it on the Deacon’s shoulders saying:

En iríni ebárade das híras imón is da áyia ge evloyíde don Gírion.

Then the Priest shall give the paten and to the Deacon and himself shall take up the chalice saying:

Anévi o Theós en alalaymó, Gírios en foní sálbingos.

When the Choir has ”That we may receive the king of all” the Deacon leading and the Priest shall go out of the sanctuary by the north side and make the Great Entrance, preceded by lighted candles and the six-winged fans. And as they shall go round about the nave, the Deacon shall say in a loud voice:

Bándon imón, mnisthíi Gírios o Theós en di basilía avtoú; bándode: nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

The Deacon going in at the Holy Doors stands to the right and as the Priest enters he shall say to him:

Dis Ierosínis sou mnisthíi Gírios o Theós en di basilía avtoú; bándode: nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

And the Priest shall say to him:

Dis Ierodhiakonías (Dhiakonías) sou mnisthíi Gírios o Theós en di basilía avtoú; bándode: nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

The Choir shall complete the Cherubic Hymn.

The Priest shall meanwhile set the holy chalice upon the Altar, and taking the paten from the Deacon’s head he shall place it to the left of the chalice saying:

O evshímon Iosíf abó dou xílou gathelón do áhrandón sou sóma, sindhóni gathará ilísas ge arómasin, en mnímadi kenó kidhévsas abéthedo.

And removing the veils he shall place them on the one side or the upper part of the Altar, and taking from the Deacon’s shoulders the aer and censing it he shall cover therewith the holy gifts saying. And taking up the censer the Deacon shall say:

Ayáthinon, Dhésboda.

 And censing the holy gifts three times the Priest shall  say:

Ayáthinon Gírie en di endhogía sou din Sión ge igodhomithído da díhi Ierousalím. Dóde evdhogísis thisían dhigeosínis, anaforán ge ologavtómata. Dóde anísousin ebí do thisiastírion sou móshous.

And giving back the censer he shall bow his head and say to the Deacon:

Mnísthidi mou, adhelfé ge sillidouryé.

DEACON    

Dis Ierosínis sou mnisthíi Gírios o Theós en di basilía avtoú; bándode: nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

And the Deacon bowing his head shall say to the Priest:

Évxe ibér emóu, dhésboda áyie.

And the Priest blessing the Deacon shall say:

Bnévma Áyion ebelévsede ebí se ge dhínamis Ipsístou ebiskiási si.

DEACON

Avtó do Bnévma sillidouryísi imín básas das iméras dis zoís imón, Mnísthidí mou, Dhésboda áyie.

PRIEST

Mnisthíi sou Gírios o Theós en di basilía avtoú; bándode: nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

DEACON:

Amín.

And kissing the Priest’s right hand he shall stand in his customary place and after the completion of the Cherubic Hymn he shall say the following litany.

Meanwhile the Priest having set the divine gifts upon the Holy Altar shall say the following prayer.

Gírie o Theós o bandográdor, o mónos Áyios, o dhehómenos thisían enéseos bará don ebigalouménon Se en óli gardía, brósdhexe ge imón don amardolón din dhéisin, ge brosáyaye do ayío Sou thisiastírio. Ge igánoson imás brosenengín Si dhóra de ge thisías bnevmadigás ibér don imedéron amardimádon ge don dou laoú agnoimádon. Ge gadaxíoson imás evrín hárin enóbión Sou, dou yenésthe Si evbrósdhekton din thísian imón, ge ebiskínose do Bnévma dis háridós Sou do ayathón ef imás ge ebí da brogímena dhóra dávta ge ebí bánda don laón Sou.

Blirósomen din dhéisin imón do Girío.

CHOIR: Gírie eléison. (and after each petition)

Ibér don brodethéndon dimíon Dhóron, dou Giríou dheithómen.

Ibér dou ayíou ígou doúdou ge don medá bísteos evlavías ge fóvou Theoú isióndon en avtó dou Giríou dheithómen.

Ibér dou risthíne imás abó básis thlípseos, oryís, kinthínou ge anángis, dou Giríou dheithómen.

Andilavoú, sóson, eléison ge dhiafílaxon imás, o Theos, di si háridi.

Din iméran básan, delían, ayían, irinigín ge anamárdidon, bará dou Giríou edisómetha.

CHOIR:  Baráshou Gírie. And after each petition

Ángelon irínis, bistón odhiyón, fílaga don psihón ge don somádon imón, bará dou Giríou edisómetha.

Signómin ge áfesin don amardión ge don blimmelimádon imón, bará dou Giríou edisómetha.

Da galá ge simféronda des psihés imón, ge irínin do gósmo, bará dou Giríou edisómetha.

Don ibólibon hrónon dis zoís imón, en iríni ge medanía ektelése, bará dou Giríou edisómetha.

Hristianá da déli dis zoís imón, anódhina, anebéshinda, irinigá, ge galín aboloyían din ebí dou foveroú vímados dou Hristoú, edisómetha.

Dis Banayías, ahrándou, iberevlogiménis, endhóxou, Thesbínis imón Theodógou ge aibarthénou Marías, medá bándon don Ayíon mnimonévsandes, eavtoús ge allílous ge básan din zoín imón, Hristó do Theó barathómetha.

CHOIR: Si Gírie

PRIEST

Dhiá don iktirmón dou monogenoús sou Ioú, meth ou evlogidós i, sin do banayío ge ayathó ge zoobió Sou Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

And blessing the people, the Priest shall say:

Iríni bási 

CHOIR

Ge do bnévmadí sou 

DEACON

Ayabísomen allílous, ína en omonía omoloyísomen.

CHOIR

Badéra, Ión ge Áyion Bnévma, Driádha omooúsion ge ahóriston.

And while the choir sing “The Father and the Son…” the Priest shall bow himself thrice and kiss the holy gifts, they still being covered: first the paten, then the chalice and the edge of the Holy Altar before him saying within himself:

Ayabíso se, Gírie, i ishís mou, Gírios steréomá mou, ge kadafiyí mou ge rístis mou.

And if there be two priests or more, they likewise shall kiss the holy things and then embrace and kiss each other with the Kiss of Peace; first on the left then on the right and then each other’s right hand. And while they embrace, the Priest first in rank shall say:

O hristós en do méso imón:   

And the other shall say:

Ge ésti ge éste.

DEACON

Das thíras, das thíras. En sofia bróshomen.   The Priest shall take up the aer and hold it over the sacred gifts and calmly shake it up and down. Then he shall lift the aer from the holy gifts, fold it and kiss it and lay it aside with the other veils.  

CHOIR

Bistévo is éna Theón, Badéra, Bandográdora, biidín ouranóu ge yis, oradón de bándon ge aorádon.

Ge is éna Gírion Iisoún Hristón, don Yión dou Theoú don monoyení, don ek dou Badrós yennithénda bro bándon don eónon: fos ek fodós, Theón alithinón ek Theoú alithinoú, yennithénda ou biithénda, omooúsion do Badrí, dhi ou da bánda eyénedo. Don dhi imás dous anthróbous ge dhiá din imedéran sodirían gadelthónda ek don ouranón ge sargothénda ek Bnévmados Ayíou ge Marías dis Barthénou ge enanthrobísanda. Stavrothénda de ibér imón ebí Bondíou Biládou, ge bathónda ge dafénda. Ge anastánda di drídi iméra gadá das Yrafás. Ge anelthónda is dous ouranoús ge gathezómenon ek dhexión dou Badrós. Ge bálin erhómenon medá dhóxis gríne zóndas ge negroús, ou dis vasilías ouk éste délos.

Ge is do Bnévma do Áyion, do gírion, do zoobión, do ek dou Badrós ekborevómenon, do sin Badrí ge Yió sinbroskinoúmenon ge sindhoxazómenon, do lalísan dhiá don brofidón.

Is mían, Ayían, Gatholigín ge Abostoligín Egglisían. Omoloyó en váptisma is áfesin amardión. Brosdhogó anástasin negrón. Ge zoín dou méllondos eónos. Amín.

DEACON

Stómen galós: stómen medá fóvou: bróshomen din ayían Anaforán en iríni brosférin.   

CHOIR:

Éleon irínis, thisían enéseos. 

The Priest shall fan the holy things with a small fan or the folded aer saying:

I háris dou Giríou imón Iisoú Hristoú ge i ayábi dou Theoú ge Badrós ge i ginonía dou Ayíou Bnévmados íi medá bándon imón.   

And turning to face the people, the Priest shall bless them with his hand.

CHOIR

Ge medá dou bnévmadós sou.

And raising his hands he shall say:

Áno shómen das gardhías

CHOIR

Éhomen bros don Gírion.

And turning to face the Icon of Christ the Priest shall say:

Evharistísomen do Girío. 

CHOIR

Áxion ge dhígeon.

And standing before the Holy Altar, the Priest shall offer this prayer.

Áxion ge dhígeon se imnín, se evloyín, se enín, si evharistín, se broskinín en bandí dóbo dis dhesbodías sou. Si yar i Theós anékfrastos, aberinóidos, aórados, akadáliptos, aí on, osávtos on, si ge o monoyenís sou Iós ge do Bnévma sou do Áyion. Si ek dou mi óndos is do íne imás baríyayes, ge barabesóndas anéstisas bálin, ge ouk abéstis bánda bión, éos imás is don ouranón aníyayes ge din vasilían sou eharíso din méllousan. Ibér doúdon abándon evharistoúmen si ge do monoyení sou Ió ge do Bnévmadi sou do Ayío, ibér bándon on ísmen ge on ouk ísmen, don fanerón ge afanón everyesión don is imás yeyeniménon. Evharistoúmen si ge ibér dis Lidouryías dávtis, in ek don hirón imón dhéxasthe gadaxíosas gédi si barestígasi hiliádhes arhangélon ge miriádes angélon, da Herouvím ge da Serafím, exaptériya, boliómmada, medársia, pterodá.

Don ebinígion ímnon ádhoda, voónda, gegrayóda ge léyonda:

While saying this, the Deacon shall take the asterisk from off the paten and making the sign of the Cross over it shall kiss it and lay it aside with the Aer

 

 CHOIR

Áyios, áyios, áyios Gírios Savaóth; blíris o ouranós ge i yi dis dhóxis sou, osanná en dis ipsístis. Evloyiménos o erhómenos en onómadi Giríou. Osanná o en dis ipsístis.

The Priest shall continue:

Medá doúdon ge imís don magaríon dhinámeon, Dhésboda filánthrobe, voómen ge léyomen: Áyios i ge banáyios Si ge o monoyenís sou Iós ge do Bnévma sou do Áyion. Áyios i ge banáyios ge meyalobrebís i dhóxa sou. Os don gósmon sou oúdos iyábisas, óste don Ión sou don monoyení dhoúne, ína bas o bistévon is avtón mi abólide, al éhi zoín eónion. Os elthón ge básan din ubér imón igonomían blirósas, di niktí i baredhídhodo, mállon dhe eavtón baredhídhou ibér dis dou gósmou zoís, lavón árton en des ayíes avtoú ge ahrándis ge amomídis hersí, evharístisas ge evloyísas, ayiásas, glásas, édhoge dis ayiís avtoú mathidás ge abostólis, ibón:

Lávede, fáyede, doúdo mou estí do sóma, do ibér imón glómenon is áfesin amardión. 

CHOIR: Amín.

The Priest continues:

Omíos ge do bodírion medá do dhibníse, léyon:

Bíede ex avtoú bándes, doúdo estí do éma moú, do dis Genís Dhiathígis, do ubér imón ge bollón ekhinómenon, is áfesin amardión.

CHOIR: Amín.

The Priest bowing his head shall say:

Memniméni dínin dis sodirías dávtis endolón ge bándon don ibér imón yeyeniménon, dou Stavroú, dou Táfou, dis driimérou Anastáseos, dis is ouranoús Anabáseos, dis ek dhexión Gathédhras, dis dhevdéras ge endhóxou bálin Barousías.

Ta sa ek don son si brosféromen gadá bánda ge dhiá bánda.  

CHOIR

Se imnoúmen, se evloyoúmen, si evharistoúmen, Gírie, ge dheómethá sou, o Theós imón.

PRIEST

Édi brosféromen si din loyigín dávtin ge anémakton ladrían, ge baragaloúmen se ge dheómethá ge igedévomen: gadábepson do Bnévma sou do Áyion ef imás, ge ebí da brogímena Dhóra dávta.

DEACON

Evlóyison, dhésboda, don áyion Árton,  

And the Priest blessing the holy bread shall say:

Ge bíison don men Árton doúdon, dímion Sóma dou Hristoú sou.

DEACON

Amín.

Evlóyison, dhésboda, do áyion Bódirion.

And the Priest blessing the chalice shall say:

Do dhe en do Bodirío doúdo, dímion éma dou Hristoú sou.

DEACON

Amín.

Evlóyison, dhésboda, amfódera da áyia.

And the Priest blessing both the holy bread and the chalice shall say:

 

Medavalón do Bnévmadi sou do Ayío.

DEACON

Amín. Amín. Amín.

PRIEST

Óste yenésthe dis medalamvánousin is nípsin psihís, is áfesin amardión, is ginonía dou Ayíou sou Bnévmados, is Vasilías ouranón blíroma, is barrisían din bros se, mi is gríma i is kadágrima. Édi brosféromen si din loyigín dávtin ladrían, ibér don en bísti anabavsaménon Brobadóron, Badéron, Badriarhón, Brofidón, Abostólon, Girígon, Evangelistón, Mardíron, omoloyidón, Engradevdón ge bandós bnévmatos dhigéou en bísti dedelioménou.

And taking up the censer, he shall cense three times before the Holy Altar saying aloud:

Exerédos dis Banayías, ahrándou, iberevloyiménis, endhóxou, Dhesbínis imón Theodógou ge aibarthénou Marías.

CHOIR

Áxion estín os alithós magarízin se din Theodógon, din aimagáriston ge banamómidon ge midéra dou Theoú imón. Din dimiodéran don Herouvím ge endhoxodéran asingrídos don Serafím; din adhiafthóros Theón Lóyon degoúsan, din óndos Theodógon, se meyalínomen.

Then giving the censer to the Deacon, the Priest shall continue:

Dou ayíou Ioánnou, Brofídou, Brodhrómou ge Vaptistoú; don ayíon endhóxon ge banevfímon Abostólon; dou Ayíou (Name) ou ge din mnímin ebideloúmen, ge bándon sou don Ayíon, on des igesíes ebískepse imás o Theós. Ge mnísthidi bándon don gegimiménon eb elbídhi anastáseos zoís eoníou (and he remembers such as he will of the departed, pronouncing their names) ge anábavson avtoús, o Theós imón, óbou ebiskobí do fos dou brosóbou sou. Édi baragaloúmen se; Mnísthidi Gírie, básis ebiskobís orthodhóxon, don orthodomoúndon don lóyon dis sis alithías, bandós dou bresvideríou, dis en Hristó dhiagonías ge bandós ieradigoú ge monahigoú dáymados. Édi brosféromén si din loyigín dávtin ladrían ibér dis igouménis; ibér dis ayías sou Gatholigís ge Abostoligís Egglisías; ibér don en aynía ge semní bolidía dhiayóndon; ibér don bistodádon ge filohríston imón vasiléon, bandós dou baladíou ge dou stradobédhou avtón. Dhos avtís, Gírie, irinigón do vasílion, ína ge imís, en di yalíni avtón íremon ge isíhion víon dhiáyomen, en bási evsevía ge semnódidi.

And raising and blessing the Antidoron he shall say:

Méya do ónoma dis Ayías Driádhos, bándode: nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

 Then in a load voice the Priest shall say:

En bródis mnísthidi, Gírie, dou badrós ge Arhiebiskóbou imón (Name), on hárise des ayíes sou Egglisíes en iríni, sóon, éndimon, iyiá, magroimerévonda ge orthodomoúnda don lóyon dis sis alithías. 

DEACON

Ge on égastos gadá dhiánian éhi, ge bándon ge basón.

CHOIR

Ge bándon ge basón

PRIEST

Mnísthidi, Gírie, dis bóleos (monís, gómis), en i barigoúmen, ge básis bóleos ge hóras ge don bísti igoúndon en avtés. Mnísthidi, Gírie, bleóndon, odhiboroúndon, nosoúndon, gamnóndon, ehmalódon ge dis sodirías avtón. Mnísthidi, Gírie, don garboforoúndon ge gallieryoúndon en des ayíes sou Egglisíes ge memniménon don benídon ge ebí bándas imás da eléi sou exabóstilon.

Ge dhos imín, en ení stómadi ge miá gardhía, dhoxázin ge animnín do bándimon ge meyalobrebés onomá sou, dou Badrós ge dou Ioú ge dou Ayíou Bnévmados, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

And blessing the people, the Priest shall say:

Ge éste da eléi dou meyálou Theoú ge Sodíros imón Iisoú Hristoú medá bándon imón.

CHOIR

Ge medá dou bnévmadós sou.

DEACON

Bándon don ayíon mnimonévsandes, édi ge édi en iríni dou Giríou dheithómen.

CHOIR: Gírie eléison. (and after each petition)

DEACON

Ibér don broskomisthéndon ge ayiasthéndon dimíon Dhóron, dou Giríou dheithómen.

Óbos o filánthrobos Theós imón, o brosdhexámenos avtá is do áyion ge iberouránion ge noerón avtoú thisiastírion, is osmín evodhías bnevmadigís, andigadabémpsi imín din thían hárin ge din dhoreán dou Ayíou Bnévmados   dheithómen.

Ibér dou risthíne imás abó básis thlípseos, oryís, kinthínou kai anángis, dou Giríou dheithómen.

Andilavoú, sóson, eléison ge dhiafílaxon imás, o Theos, di si háridi.

Din iméran básan, delían, ayían, irinigín ge anamárdidon, bará dou Giríou edisómetha.

CHOIR:  Baráshou Gírie. (And after each petition)

DEACON

Ángelon irínis, bistón odhiyón, fílaga don psihón ge don somádon imón, bará dou Giríou edisómetha.

Signómin ge áfesin don amardión ge don blimmelimádon imón, bará dou Giríou edisómetha.

Da galá ge simféronda des psihés imón, ge irínin do gósmo, bará dou Giríou edisómetha.

Don ibólibon hrónon dis zoís imón, en iríni ge medanía ektelése, bará dou Giríou edisómetha.

Hristianá da déli dis zoís imón, anódhina, anebéshinda, irinigá, ge galín aboloyían din ebí dou foveroú vímados dou Hristoú, edisómetha.

Din enódida dis bísteos, ge din ginonía dou Ayíou Bnévmados edisámeni, eavtoús ge allílous ge básan din zoín imón Hristó do Theó barathómetha.

CHOIR: Si Gírie

PRIEST

Si baragadithémetha din zoín imón ábasan ge din elbídha, Dhésboda filánthrobe, ge baragaloúmen se ge dheómetha ge igedévomen; gadaxíoson imás medalavín don ebouraníon sou ge friktón mistiríon dávtis dis ierás ge bnevmadigís Drabézis, medá gatharoú sinidhódos, is áfesin amardión, is sinhórisin blimmelimádon, is Bnévmados Ayíou ginonían, is vasilías ouranón glironomían, is barrisían din bros se, mi is gríma i is gadágrima.

Aloud

Ge gadaxíoson imás, Dhésboda, medá barrisías, agadagrídos dolmán ebigalísthe Se don ebouránion Theón Badéra ge léyin:

CHOIR

Báder imón, o en dis ouranís; ayiasthído do ónoma sou, elthédo i vasilía sou, yenithído do thélima sou, os en ouranó ge ebí dis yis. Don árton imón don ebioúsion dhos imín símeron. Ge áfes imín da ofilímada imón, os ge imís afíemen dis ofilédes imón. Ge mi isenéngis imás is birasmón, allá ríse imás abó dou boniroú.

PRIEST

Ódi sou estín i vasilía ge i dhínamis ge i dhóxa, dou Badrós ge dou Ioú ge dou Ayíou Bnévmados, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

PRIEST

Iríni bási.

CHOIR

Ge do bnévmadí sou.

DEACON

Das gefalás imón do Girío glínomen.

CHOIR

Si Gírie

PRIEST

Evharistoúmen si, Vasilév aórade, o di amedrído sou dhinámi da bánda dhimiouryísas ge do blíthi dou eléous sou ex ouk óndon is do íne da bánda barayayón. Avtós, Dhésboda, ouranóthen ébidhe ebí dous ibogegligódas si das eavtón gefalás; ou yar églinan sargí ge émadi, allá si do foveró Theó. Si oun, Dhésboda, da brogímena básin imín is ayathón exomálison, gadá din egástou idhían hrían: dis bléousi símblevson; dis odhiboroúusi sinódhevson; dous nosoúndas íase, o iadrós don psihóon ge don somádon imón.

Aloud:

Háridi ge iktirmís ge filanthrobía dou monoyenoús sou Ioú, meth ou evloyidós i, sin do banayío ge ayathó ge zoobió Sou Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

The Priest, bowing his head shall say also this prayer:

Bróshes Gírie Iisoú Hristé, o Theós imón, ex ayíou gadigidiríou sou ge abó thrónou dhóxis dis vasilías sou, ge elthé is do ayiáse imás, o áno do Badrí singathímenos ge ódhe imín aorádos sinón; ge gadaxíoson di gradeá sou hirí medadhoúne imín dou ahrándou Sómados sou, ge dou dimíou Émados, ge dhi imón bandí do laó.

 

Then the Priest and the Deacon shall bow themselves thrice saying each to himself:

O Theós ilásthidi mi do amardoló, ge eléison me.

DEACON

Bróshomen.

The Priest taking the Holy Bread with both hands, and raising it a little and making the sign of the Cross with it shall say:

Da Áyia dis ayíis.

CHOIR

Is Áyios, is Gírios, Iisoús Hristós, is dhóxan Theoú Badrós. Amín.

The choir shall then sing the Communion Anthem in the same tone as was sung the Cherubic Hymn. On Sundays the following:

Eníde don Gírion ek don ouranón. Alliloúia.

If it be one of the Great Feasts of the Lord of the Mother of God or the leavetaking thereof, the Communion Hymn of the Feast is sung.

 

DEACON

Mélison, dhésboda, don áyion Árton.

And the Priest breaking it in four parts shall say:

Melízede ge dhiamerízede o Amnós dou Theoú, o melizómenos ge mi dhieroúmenos; o bándode esthiómenos ge midhébode dhabanómenos allá dous medéhondas ayiázon.

And he shall place the four pieces on the holy paten, in this way: 

 

 

DEACON

Blíroson, dhésboda, do áyion Bodírion.

And the Priest taking from the paten the particle, which lies uppermost, that marked IC, shall make therewith the sign of the Cross over the chalice, and placing it therein shall say:

Blíroma Bodiríou bísteos, Bnévmados Ayíou.

DEACON: Amín.

And taking the Zeon [warm water] he shall say to the Priest:

Evlóyison, dhésboda, do zéon.

The Priest blessing the warm water shall say:

Evloyiméni i zésis don ayíon sou bándode: nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

And the Deacon shall pour into the chalice, crosswise, so much as suffices saying:

Zésis bísteos, Bnévmados ayíou. Amín.

And approaching to partake of the Holy Mysteries, the Priest shall say to the Deacon:

Adhelfé ge sillidouryé, sinhórisón mi do amardoló.

DEACON

Dis Ierosínis sou mnisthíi Gírios o Theós en di basilía avtoú; bándode: nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

And they shall make three devout reverences saying each to himself:

O Theós ilásthidi mi do amardoló ge eléison me. (3)

And the Priest taking and dividing the particle of the Holy Bread with the XC shall place a piece in the palm of his right hand saying:

Idhoú brosérhome Hristó do athanádo vasilí ge Theó imón.

Medadhídhodé mi [Name] do anaxío bresvidéro do dímion ge banáyion Sóma dou Giríou ge Theoú ge Sodíros imón Iisoú Hristoú, is áfesin mou amardión ge is zoín eónion.

And in fear and with all precaution he shall partake of the particle in his hand. And wiping his palm with the sponge  he shall summon the Deacon saying:

Dhiágone (Ierodhiágone) bróselthe.

DEACON

Idhoú brosérhome Hristó do athanádo vasilí ge Theó imón.

Medádhos mi, Dhésboda, [Name] do anaxío Dhiagóno do dímion ge banáyion Sóma dou Giríou ge Theoú ge Sodíros imón Iisoú Hristoú, is áfesin mou amardión ge is zoín eónion.

And the Deacon approaching, the Priest shall place a particle of the Holy Bread in the palm of the Deacon’s right hand saying:

Medadhídhodé si [Name] do evlavestádo Dhiagóno do dímion ge banáyion Sóma dou Giríou ge Theoú ge Sodíros imón Iisoú Hristoú, is áfesin sou amardión ge is zoín eónion.

The Deacon, having received the Holy Bread shall go behind the Holy Altar and partake thereof.

Then the Priest taking with his left hand one end of the communion veil shall place it below his lips, and with his right hand holding the other end of the veil, he shall take up the chalice and partake of it three times saying:

Édi medadhídhodé mi [Name] do anaxío bresvidéro do dímion ge banáyion ge zoirón Éma dou Giríou ge Theoú ge Sodíros imón Iisoú Hristoú, is áfesin mou amardión ge is zoín eónion.

Then wiping his lips and the rim of the chalice with the veil and kissing the chalice he shall say:

Doúdo ípsado don hiléon mou, ge afelí das anomías mou ge das amardías mou berigatharií.

Then he shall summon the Deacon saying:

Dhiágone (Ierodhiágone), édi bróselthe.

DEACON

Idhoú brosérhome Hristó do athanádo vasilí ge Theó imón.

Medádhos mi, Dhésboda, [Name] do anaxío Dhiagóno do dímion ge banáyion ge zoirón Éma dou Giríou ge Theoú ge Sodíros imón Iisoú Hristoú, is áfesin mou amardión ge is zoín eónion.

And the Priest shall give to the Deacon to partake of the chalice three times on this wise: The Deacon taking the edge of the veil shall place it under his lips. The Priest shall hold the other end with his right hand together with the stem of the chalice. Only the Deacon shall make the movement of the chalice by pushing down the base of the chalice. As the Deacon partakes the Priest shall say:

Medadhídhodé si [Name] do evlavestádo Dhiagóno do dímion ge banáyion ge zoirón Éma dou Giríou ge Theoú ge Sodíros imón Iisoú Hristoú, is áfesin sou amardión ge is zoín eónion.

And when the Deacon has partaken the Priest shall say:

Doúdo ípsado don hiléon sou, ge afelí das anomías sou ge das amardías sou berigatharií.

Then the Priest shall divide the two remaining portions, the NI and the KA, into small particles sufficient for all. The Deacon shall then take up the paten and the sponge and with extreme care shall place the divided particles of the Lamb into the chalice and then all the other particles saying:

Abóblinon, Gírie, da amardímada don enthádhe mnimonevthéndon doúlon sou do Émadi sou do ayío: bresvíes dis Theodógou ge bándon sou don Ayíon Amín.

But if there be many that desire to communicate, then he shall not put in the other particles, but only the Lamb. Otherwise, he shall cover the chalice with the veil and place on the paten the asterisk and all the other veils. Then the Priest shall take up the chalice and give it to the Deacon who shall show it to the people saying:

Medá fóvou Theoú, bísteos ge ayábis brosélthede.

CHOIR

Amín. Amín. Amín. Evloyiménos o erhómenos en onómadi Giríou. Theós Gírios ge ebéfanen imín.

The Priest shall take the chalice from the Deacon and shall communicate to each who approach to partake of the Holy Mysteries saying to each:

Sóma ge Éma Hristoú.

Or

Medalamváni o (i) doúlos(i) dou Theoú [Name] dou dimíou Sómados ge Émados dou Giríou ge Theoú ge Sodíros imón Iisoú Hristoú, is áfesin amardión ge is zoín eónion. Amín.

Throughout the communion the choir shall sing the following

Dou dhíbnou sou dou mistigoú, símeron Ié Theoú ginonón me barálave; ou mi yar dis ehthís sou do mistírion íbo; ou fílima si dhóso, katháber o Ioúdhas; al os o listís omoloyó si: Mnísthidí mou Gírie en di vasilía sou.

 

Or  

 

Sóma Hristoú medalávede, biyís athanádou yévsasthe. Alliloúia. Alliloúia. Alliloúia.        

And when all have communicated, the Priest shall bless the people saying:

Sóson o Theós don laón sou, ge evlóyison din glironomían sou.

 

CHOIR

Ídhomen do fos do alithinón, elávomen Bnévma ebouránion, évromen bístin alithí, adhiéredon Driádha broskinoúndes, ávti yar imás ésosen.

And returning into the Sanctuary, the Priest shall place the holy Chalice on the holy Altar and receiving the censer, the Deacon shall say:

Ípsoson Dhésboda.

And the Priest shall cense the Holy Gifts thrice saying

Ιpsóthidi ebí dous ouranoús, o Theós, ge ebí básan din yin i dhóxa Sou. (3)

And giving the censer to the Deacon, he shall take up the paten with the asterisk and the veils, and set it upon the Deacon’s head who shall proceed to the offertory table where he shall set it down. The Priest shall then take up the chalice saying in secret before the Holy Altar:

Evloyidós o Theós imón,

And turning to face the people he shall say aloud:

Bándode, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

And he shall set down the Holy Things on the Offertory Table.

CHOIR: Amín. Amín. Amín. Is áfesin amardión ge is zoín eónion.  

Blirothído do stóma imón enéseos sou Gírie, óbos imnísomen din dhóxan sou, ódi ixíosas imás medashín don ayíon mistiríon sou: stírixon imás en do so ayiasmó, ólin din iméran meledán din dhigeosínin sou. Alliloúia, alliloúia, alliloúia.

DEACON

Orthí. Medalavóndes don thíon, ayíon, ahrándon, athanádon, ebouraníon ge zoobión, friktón dou Hristoú mistiríon, axíos evharistísomen do Girío.

CHOIR: Gírie eléison. (and after each petition)

DEACON

Andilavoú, sóson, eléison ge dhiafílaxon imás, o Theos, di si háridi.

Din iméran básan, delían, ayían, irinigín ge anamárdidon, edisámeni, eavtoús ge allílous ge básan din zoín imón, Hristó do Theó barathómetha.

CHOIR: Si Gírie

And the Priest folding the antiminsion shall say the following prayer:

Evharistoúmen si, Dhésboda, filánthrobe, everyéda don psihón imón, ódi ge di baroúsi iméra gadixíosas imás don ebouraníon sou ge athanádon Mistiríon. Orthodómison imón din odón, stírixon imás en do fóvo sou dous bándas, froúrison imón din zoín, asfálise imón da dhiavímada: evhés ge igesíes dis endhóxou Theodógou ge aibarthénou Marías ge bándon don Ayíon sou.

Aloud:

Ódi si i o ayiasmós imón ge si, din dhóxa, anabémbomen, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge s dous eónas don eónon.

And saying thus, the Priest shall take uo the Gospel Book and make with it the sign of the Cross over the antiminsion and lay the Book upon it.

CHOIR: Amín.

And turning to face the people he shall say:

En iríni broélthomen.

CHOIR:

En onómadi Giríou

DEACON

Dou Giríou dheithómen.

CHOIR:

Gírie eléison. [3] Báder áyie Evlóyison. 

PRIEST

And going out of the Sanctuary by the Holy Doors, the Priest shall stand before the Icon of Christ, or, below the chancel steps and say the following prayer.

BEHIND THE PULPIT PRAYER

O evloyón dous evloyoúndas Se Gírie, ge ayiázon dous ebí Si bebithódas, sóson don laón Sou ge evlóyison din glironomían Sou. Do blíroma dis Egglisías Sou fílaxon, ayíason dous ayabóndas din evbrébian dou ígou Sou. Si avtoús andidhóxason di theigí Sou dhinámi, ge mi engadalíbis imás dous elbízondas ebí Se. Iríni do gósmo Sou dhórise, des Egglisíes Sou, dis Ierévsi (dis Vasilévsin imón), do stradó ge bandí do laó Sou. Ódi bása dhósis ayathí ge ban dhórima délion ánothen estí gadavénon, ek Sou dou Badrós don Fóton. Ge Si din dhóxan ge evharistían ge broskínisin anabémbomen, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge s dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

 

Íi do ónoma Giríou evloyiménon abó dou nin ge éos dou eónos. [3]

The Priest shall enter the Sanctuary and going to the offertory table shall say the following prayer silently.

Do blíroma dou nómou ge don Brofidón avtós ibárhon, Hristé o Theós imón, o blirósas básan din badrigín igonomían, blíroson harás ge evfrosínis das gardhías imón, bándode, nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

DEACON

Dou Giríou dheithómen.

CHOIR: Gírie eléison. 

The Priest standing by the Holy Doors shall bless the people saying:

 

Evloyía Giríou ge éleos avtoú ef imás, di avtoú thía háridi ge filanthrobía, bándode, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

 

CHOIR: Amín.

PRIEST

Dhóxa si o Theós imón, dhóxa si.

CHOIR

Dhóxa Badrí ge Ió ge Ayío Bnévmadi, ge nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

Gírie eléison  [3] Báder áyie evlóyison.

 

PRIEST

[O anastás ek negrón) Hristós o alithinós Theós imón, des brevíes dis banahrándou ge banamómou ayías avtoú Midrós; dhinámi dou dimíou ge zoobioú Stavroú; brostasíes don dimíon ebouraníon Dhinámeon Asomádon; igesíes dou dimíou endhóxou Brofídou, Brodhrómou ge Vaptistoú Ioánnou; don ayíon endhóxon ge banevfímon Abostólon;  don ayíon endhóxon ge gallinígon mardíron; don osíon ge theofóron Baréron imón, dou ayíou (Name of the saint to whom the Church is dedicated); don ayíon ge dhigéon Theobadóron Ioakím ge Ánnis, dou ayíou (Name of saint of the day) ou ge din mnímin ebideloúmen ge bándon don Ayíon, eleíse ge sóse imás, os ayathós ge filánthrobos.

CHOIR

Stereóse Gírios o Theós din ayían ge amómidon bístin don evsevón ge orthodhóxon Hristianón, sin di ayía Egglísia, bóli ge enoría (gómi) dávti is eónas eónon. Amín.

Eonía i mními don magaríon ge aidhímon ktidóron dis ayías Egglisías dávtis ge bándon don orthodhóxon.

 

The Priest blessinf the people shall say:

I Ayía Driás dhiafiláxi bándas imás.

Or

I Ayía Driás dhiafiláxi don laón Avtís en iríni, bándode, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

Don evloyoúnda ge ayiázonda imás, Gírie fílatte is bollá édi.

PRIEST

Dhi evhón don ayíon Baderon imón, Gírie Iisoú Hristé, o Theós, eléison ge sóson imás.

CHOIR: Amín.

And distributing the antidoron the Priest shall say to each recipient:

Evloyía Giríou ge éleos avtoú élthi ef imás.

And to the last recipient he shall also say:

Di avtoú thía háridi ge filanthrobía bándode, nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

Meanwhile the Deacon shall consume the remainder of the Holy Things. And having consumed with care all that is in the chalice he shall pour in wine and water and again consume until the chalice is clean and no part remains. He shall then wipe and dry the chalice with a communion veil and covering the sacred vessels, he shall wash his hands. And saying the prayers of thanksgiving he shall remove his vestments.