The Orthodox Pages

THE PEOPLE'S HANDBOOK

PRAYERS OF THANKSGIVING

TO BE READ AFTER PARTAKING OF

HOLY COMMUNION

 

Homepage

Back to People's section                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επάν δε τύχης της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς, ευχαρίστησον μέγα. Και τάδε θερμώς εκ ψυχής Θεώ λέγε.

Δόξα σοι, ο Θεός, Δόξα σοι, ο Θεός, Δόξα σοι, ο Θεός.

Και ευθύς τας επομένας Ευχαριστηρίους Ευχάς.

Ευχαριστώ σοι, Κύριε ο Θεός μου, ότι ουκ απώσω με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνόν με γενέσθαι των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι, ότι με τον ανάξιον μεταλαβείν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπέρ ημών αποθανών τε και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωοποιά σου μυστή­ρια, επ’ ευεργεσία και αγιασμώ των ψυχών και των σωμάτων ημών, δος γενέσθαι ταύτα καμοί εις ίασιν ψυχής τε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρ­δίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστιν ακαταίσχυντον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλησμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου, χάρι­τος, και της σης βασιλείας οικείωσιν, ίνα, εν τω αγιασμώ σου δι’ αυτών φυλαττόμενος, της σης χάριτος μνημονεύω διαπαντός, και μηκέτι εμαυτώ ζω, αλλά σοι τω ημετέρω Δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τήδε βίου απάρας επ’ ελπίδι ζωής αιωνίου, εις την αϊδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, και η απέραντος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλλος το άρρητον. Συ γαρ ει το όντως εφετόν, και η ανέκφραστος ευφροσύνη των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε υμνεί πάσα η κτίσις εις τους αιώνας. Αμήν.

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων, και δημιουργέ  των απάντων, ευχαριστώ σοι επί πάσιν, οις παρέσχου μοι αγαθοίς, και επί τη μεταλήψει των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέομαι ουν σου, αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον με υπό την σκέπην σου, και εν τη των πτερύγων σου σκιά, και δώρησαι μοι εν καθαρώ συνειδότι, μέχρις εσχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών, και εις ζωήν αιώνιον. Συ γαρ ει ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, συν τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΣΥΜΕΩΝ   ΤΟΥ   ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ

Ο δους τροφήν μοι σάρκα σην εκουσίως, ο πυρ υπάρχων, και φλέγων αναξίους, μη δη καταφλέξης με, μη, πλαστουργέ μου, μάλλον δίελθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν. Φλέξον δ' ακάνθας των όλων μου πταισμάτων ψυχήν κάθαρον, αγίασον τας φρένας, τας ιγνύας στήριξον, οστέοις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλον με τω σω συγκαθήλωσον φόβω. Αεί σκέπε, φρούρει τε και φύλαττε με εκ παντός έργου, και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε, και κάθαρε, και ρύθμιζε με, κάλλυνε, συνέτιζε, και φώτιζε με, δείξον με σον σκήνωμα Πνεύματος μόνου, και μηκέτι σκήνωμα της αμαρτίας, ιν’ ως σον οίκον, εισόδω κοινωνίας, ως πυρ με φεύγη πάς κακούργος, παν πάθος. Πρέσβεις φέρω σοι πάντας ηγιασμένους, τας ταξιαρχίας τε των Ασωμάτων, τον Πρόδρομον σου, τους σοφούς Αποστόλους, προς τοις δε, σήν άχραντον αγνήν Μητέρα, ων τας λιτάς, εύσπλαγχνε, δέξαι Χριστέ μου, και φωτός παίδα, τον σον έργασαι λάτριν.

Συ γαρ υπάρχεις αγιασμός, και μόνος ημών, αγαθέ, των ψυχών, και λαμπρότης, και σοι πρεπόντως, ως Θεώ και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπομεν καθ’ ημέραν.

ΕΥΧΗ   ΕΤΕΡΑ   ΑΝΩΝΥΜΟΥ

Το Σώμα σου το άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, γέ­νοιτο μοι εις ζωήν αιώνιον, και το Αίμα σου το τίμιον, εις άφεσιν αμαρτιών. Γένοιτο δε μοι η ευχαριστία αύτη εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην και εν τη φοβερή και δευτέρα ελεύσει σου αξίωσον με τον αμαρτωλόν στήναι εκ δεξιών της σης δόξης, πρεσβείαις της παναχράντου σου Μητρός, και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.

 

ΑΝΩΝΥΜΟΥ,   ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ  ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλλίαμα μου, ευχαριστώ σοι, ότι ηξίωσας με τον ανάξιον κοινωνόν γενέσθαι του αχράντου Σώματος και του τιμίου Αίματος του Υιού σου. Αλλ’ η τεκούσα το αληθινόν φως, φώτισον μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγήν της αθανασίας κυήσασα, ζωοποίησον με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, η του ελεή­μονος Θεού φιλεύσπλαγχνος Μήτηρ, ελέησον με, και δος κατάνυξιν και συντριβήν εν τη καρδία μου, και ταπείνωσιν εν τοις διανοήμασι μου, και ανάκλησιν εν ταις αιχμαλωσίαις των λογισμών μου. Και αξίωσον με, μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεσθαι των αχράντων Μυστηρίων τον αγιασμόν, εις ίασιν ψυχής τε και σώματος, και παράσχου μοι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνείν και δοξάζειν σε πάσας τας ημέ­ρας της ζωής μου. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.[3]

ΙΕΡΕΥΣ

Νυν απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα,   κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριον σου, ο ητοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψιν εθνών, και δόξαν λαού σου Ισραήλ.

ΧΟΡΟΣ

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. [3]

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα,   συγχώρησον  τας  ανομίας  ημίν. Άγιε επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματος σου.

Κύριε ελέησον. [3]

Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομα Σου. Ελθέτω η Βασιλεία Σου. Γενηθήτω το θέλημα Σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον. Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

ΙΕΡΕΥΣ

Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΧΟΡΟΣ: Αμήν.

Η του στόματος σου καθάπερ πυρσός  εκλάμψασα χάρις,  την οικουμένην εφώτισεν  αφιλαργυρίας τω κόσμω θησαυρούς εναπέθετο, το ύψος   ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά σοις λόγοις παιδεύων, πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε,   πρέσβευε τω Λόγω Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγίω Πνεύματι.

Εκ των ουρανών εδέξω την θείαν χάριν, και δια των σων χειλέων πάντας διδάσκεις, προσκυνείν εν Τριάδι τον ένα Θεόν, Ιωάννη   Χρυσόστομε,  παμμακάριστε,  όσιε.   Επαξίως  ευφημούμεν σε, υπάρχεις γαρ καθηγητής, ως τα θεία σαφών.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Τη πρεσβεία Κύριε, πάντων των αγίων, και της Θεοτόκου, την σην ειρήνην δος ημίν, και ελέησον ημάς, ως μόνος οικτίρμων.

Κύριε, ελέησον.[12]

Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν.

Εν ονόματι Κυρίου Πάτερ Άγιε ευλόγησον.

ΙΕΡΕΥΣ

Δόξα σοι, ο Θεός ημών, Κύριε δόξα σοι.

Ο [Αναστάς εκ νεκρών], Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, ταις πρεσβείαις της παναχράντου και παναμώμου αγίας αυτού Μητρός, των αγίων, ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων, του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, του αγίου, ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου και πάντων των Αγίων, ελεήσαι και σώσαι ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Δι’  ευχών   των αγίων Πατέρων ημών,   Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

ΧΟΡΟΣ: Αμήν.

 

 

 

 

The prayers of Thanksgiving are from the ORTHODOX LITURGY by the Holy Stavropegic Monastery of St. John the Baptist, Essex.

 

When thou hast partaken of the life-giving and mystical gifts praise God straightway. Give much thanks and say with a fervent soul:

Glory be to Thee, O God. Glory be to Thee, O God. Glory be to Thee, O God. 

And then these prayers of thanksgiving.

I thank Thee, O Lord my God, for that Thou hast not rejected me, a sinner, but hast suffered me to be a partaker of Thy holy things. I thank Thee that unworthy as I am Thou hast enabled me to receive of Thy most pure and heavenly gifts. And yet more over I beseech Thee, O Lord and lover of mankind, who for our sakes didst die and rise again, and hast provided us these dread and life-giving mysteries unto the benefit and hallowing of our souls and bodies: Grant that these Thy gifts may be even unto me for the healing of soul and body, and the driving out of every adversary; for the enlightening of the eyes of my understanding, and peace for the powers of my soul; for faith unashamed, and love without dissimulation; for the fullness of wisdom, and the keeping of Thy commandments; for the increase of  Thy divine grace, and an inheritance in the kingdom. That preserved by them in Thy holiness I may be ever mindful of Thy grace, and not henceforth live unto myself but unto Thee, our bountiful Lord. And when I have departed this life in the hope of life everlasting, vouchsafe that I may enter unto eternal rest, where the voice of them that flourish is unceasing, and the delight of them that behold the unsearchable beauty of Thy countenance knoweth no bound: for Thou art the true desire and the ineffable joy of them that love Thee, O Christ our God, and all creation doth sing Thy praise, for ever and ever. Amen.

 

  A PRAYER OF S. BASIL THE GREAT

Lord Christ our God, King of the ages and Maker of all things: I thank Thee for the blessings that Thou hast bestowed on me, and for the communion of Thy pure and life-giving mysteries. Wherefore I beseech Thee, gracious Lord and lover of mankind. Protect and hide me under the shadow of Thy wings; and grant me even unto my last breath to partake of Thy sacred gifts, worthily and with a clean conscience, for the remission of sins and unto life everlasting. For Thou art the bread of life, the well-spring of holiness, the giver of all good; and unto Thee we ascribe glory, together with the Father and the Holy Ghost; now and for ever: world without end. Amen.

 

  A PRAYER OF S. SYMEON METAPHRATES

O Thou who didst gladly give me Thy flesh for nourishment; Who art fire to consume the unworthy: Burn me not, O my Creator, But search out my members. Quicken my reins and my heart. Let Thy flames devour the thorns of all my transgressions. Purify my soul. Sanctify my thoughts. Knit firm my bones. Enlighten my senses. Piece me with Thy fear. Be Thou my continual shield. Watch over and preserve me from every word and deed that corrupt the soul. Purge me and wash me clean and adorn me. Order my ways, give me understanding and enlighten me. Make me the temple of Thy Holy Ghost, and no more the habitation of sin, that as from fire all evil, every passion, may flee from me, Who through Holy Communion am become a place for Thy dwelling. I bring unto Thee all the saints to make intercession: The ranks of the heavenly hosts; Thy Forerunner; the wise Apostles; And withal Thy pure and holy Mother. Their prayers receive, O merciful Christ, And make Thy servant a child of light.

For Thou art our hallowing. Thou only art the brightness of our souls, O gracious Lord: And we rightly give glory to Thee, our Lord and our God, all the days of our life.

 

 ANOTHER PRAYER

Lord Jesus Christ our God, may Thy sacred body be for me unto life everlasting, and Thy precious blood unto remission of sins. May this Eucharist be for me unto joy, health and gladness. And at Thy dread second coming, account me, a sinner, worthy to stand on the right hand of Thy glory: By the prayers of thy most holy Mother, and of all Thy saints.

 

 

 PRAYER TO THE MOTHER OF GOD

Most holy Mother of God, who art the light of my darkened soul; my hope, my refuge and shelter; my comfort and my joy: I give thee thanks for that thou hast suffered me, unworthy as I am, to be a partaker of the pure body and precious blood of thy Son. Do thou who didst bring forth the true light, enlighten the eyes of my understanding. Thou that gavest birth to the fountain of immortality, quicken me who am slain by sin. Thou who art all compassion, O Mother of the merciful God, have mercy upon me, and bestow on me the spirit of remorse and a contrite heart. Give me lowliness of mind. Loose my captive thoughts. And vouchsafe that even unto my last breath I may without condemnation receive the hallowing of the most pure sacrament unto the healing of soul and body. And grant me the grace of repentance and confession that I may praise and glorify thee all the days of my life. For blessed art thou and all glorious for ever and ever. Amen. [3]

 

 

PRIEST

Lord, now lettest Thou Thy servant depart in peace, according to Thy word: for mine eyes have seen Thy salvation, which Thou hast prepared before the face of all people; a light to lighten the Gentiles, and the glory of Thy people Israel.

 

CHOIR

O Holy God, Holy and Strong, Holy and Immortal, have mercy upon us. [3]

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever, world without end. Amen.

Most Holy Trinity, have mercy upon us; O Lord, cleanse us from our sins; O Master, pardon our transgressions; O Holy One, visit and heal our infirmities, for Thy Name’s sake.

Kyrie eleison. [3]

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever: world without end. Amen.

Our Father, which art in heaven, hallowed be Thy Name, Thy kingdom come, Thy will be done, in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.

PRIEST

For Thine is the kingdom, the power and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

CHOIR: Amen.

Then after the Liturgy of St. John Chrysostom

Grace shone forth from thy lips like a flame of fire to illumine the universe. Thou didst teach us to neglect the treasures of this world. Thou hast shewn unto us the height of divine humility. Thou whose words are for our admonition, O Father John Chrysostom, pray unto Christ the Word that our souls be saved.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

From on high didst thou receive grace divine, and the words of thy lips instruct all men to worship one God in the Holy Trinity. O blessed Saint John Chrysostom; we rightly praise thee, for thou art our guide who dost manifest things divine.

Now and for ever: world without end. Amen.

O Lord, by the intercessions of the Mother of God and of all Thy saints, do Thou grant unto us Thy peace and have mercy upon us, for Thou alone art loving-kind.

Kyrie eleison. [12]

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever, world without end. Amen.

More honourable than the cherubim and past compare more glorious that the seraphim, who inviolate didst bear God the Word. Very Mother of God, thee we magnify.

Holy Father, give the blessing.

PRIEST

Glory be to Thee, O our God,  glory be to Thee

May [He who is risen from the dead], Christ our true God, by the prayers of His most holy Mother; of the holy and all-glorious Apostles; of our father among the saints, John Chrysostom, Archbishop of Constantinople; of the holy and glorious Great Martyr George the Victory-bearer; and of all the saints, have mercy upon us, and save us, for He is good and loving-kind.

By the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ our God, have mercy upon us and save us.

CHOIR: Amen.