The Orthodox Pages

ΤΟ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ

ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΦΡΑΓΙΣΑΙ

ΠΑΙΔΙΟΝ ΤΗ ΟΓΔΟΗ ΗΜΕΡΑ

ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ
 

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

Επιστροφή  στις Ακολουθίες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ἰστέον δὲ ὅτι τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ, μετὰ τὴν γέννησιν προσάγεται ἐν τῷ Ναῷ τὸ βρέφος παρὰ τῆς μαίας καὶ ἵσταται πρὸ τῶν πυλῶν τοῦ Ναοῦ. Ὁ δὲ Ἱερεὺς φέρων, ὡς εἴθισται, τὸ Ἐπιτραχήλιον, λέγει·

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

γιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς ´).

Δόξα. Καὶ νῦν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.

Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.

Δόξα. Καὶ νῦν.

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

τι σοῦ ἐστιν ἡ Βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Τὸ Ἀπολυτίκιον τῆς ἡμέρας ἢ τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ· εἶτα.

Τῇ πρεσβείᾳ, Κύριε πάντων τῶν Ἁγίων καὶ τῆς Θεοτόκου, τὴν σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν καὶ ἐλέησον ἡμᾶς, ὡς μόνος οἰκτίρμων.

Εἶτα σφραγίζει τὸ μέτωπον, τὸ στόμα, καὶ τὸ στῆθος τοῦ βρέφους, λέγων τὴν ἑπομένην Εὐχήν·

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, σοῦ δεόμεθα καὶ σὲ παρακαλοῦμεν· Σημειωθήτω τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου (τόνδε), καὶ σημειωθήτω ὁ Σταυρὸς τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ τοῖς διαλογισμοῖς αὐτοῦ, εἰς τὸ φυγεῖν τὴν ματαιότητα τοῦ κόσμου, καὶ πᾶσαν τὴν πονηράν ἐπιβουλήν τοῦ ἐχθροῦ, ἀκολουθεῖν δὲ τοῖς προστάγμασί σου. Κα δός, Κύριε, νεξάρνητον μεναι τ νομά σου τ γιον π᾿ ατόν, συναπτόμενον ν καιρ εθέτ τ γί σου κκλησί κα τελειούμενον δι τν φρικτν Μυστηρίων το Χριστο σου· να, κατ τς ντολάς σου πολιτευσάμενος κα φυλάξας τν σφραγδα θραυστον, τύχ τς μακαριότητος τν κλεκτν ν τ βασιλεί σου. Χάριτι κα φιλανθρωπί το μονογενος σου Υο, μεθ᾿ ο ελογητς ε, σν τ παναγί κα γαθ κα ζωοποι σου Πνεύματι, νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων. μήν.

Ετα ν χερας λαβν τ παιδίον, σταται μπροσθεν τν πυλν το Ναο τς εκόνος τς περαγίας Θεοτόκου, κα ποιν Σταυρο τύπον, λέγει·

Χαρε, κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε· κ σο γρ νέτειλεν λιος τς δικαιοσύνης, Χριστς Θες μν, φωτίζων τος ν σκότει. Εφραίνου κα σύ, Πρεσβτα δίκαιε, δεξάμενος ν γκάλαις τν λευθερωτν τν ψυχν μν, χαριζόμενον μν κα τν νάστασιν.

Ετα ποιε τν πόλυσιν.

Δε δ γινώσκειν, τι τ γεννηθν βρέφος, ἐὰν ρα σθενον μ θηλάζ, λλ κα πρς θάνατον φορ, ο χρ περιμένειν, ς τινες κακς φασι, τν κτην, τν γδόην μέραν, κα οτω βαπτίζειν ατό, λλ τ ρ, γεννήθη, μόνον ποπλυθναι, κα εθς βαπτισθναι, να μ τελευτήσ φώτιστον. Ε γρ α πέντε μνας γκυμονοσαι, ε τύχοι πό τινος πληγς τ μβρυον κτρσαι, φόνου δίκ κατ τος νόμους κα τος κανόνας νέχονται, πολλ μλλον τ κρμα δε κφεύγειν τν γεννωμένων, να μ φώτιστα τελευτσιν.