The Orthodox Pages

THE EUCHOLOGION

THE ORDER BEFORE

 HOLY BAPTISM

GREEK / ENGLISH

 

Homepage

Back to Euchologion section         

 

  

 ΤΑΞΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΟΙΗΣΑΙ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΝ


 

Ὁ Ἱερεὺς φέρων Ἐπιτραχήλιον, ἐμφυσᾷ εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ μέλλοντος φωτισθῆναι καὶ σφραγίζει μετὰ τῆς χειρὸς αὐτοῦ τὸ μέτωπον καὶ τὸ στῆθος ἐκ τρίτου λέγων:

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.

Ἐπιτίθησι τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, λέγων τὴν παροῦσαν

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πὶ τῷ ὀνόματί σου, Κύριε, ὁ Θεὸς τῆς ἀληθείας, καὶ τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος, ἐπιτίθημι τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τὸν δοῦλονὴν δούλην) σου (τόνδε) (τήνδε) τὸν καταξιωθέντα ὴν καταξιωθεῖσαν) καταφυγεῖν ἐπὶ τὸ ἅγιον ὄνομά σου, καὶ ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν πτερύγων σου διαφυλαχθῆναι. Ἀπόστησον ἀπ’ αὐτοῦ ὐτὴν) τὴν παλαιὰν ἐκείνην πλάνην, καὶ ἔμπλησον αὐτὸν ὐτὴν) τῆς εἰς σὲ πίστεως καὶ ἐλπίδος καὶ ἀγάπης, ἵνα γνῶ ὅτι σὺ εἶ Θεὸς μόνος, Θεὸς ἀληθινός, καὶ ὁ μονογενής σου Υἱός, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, καὶ τὸ Ἅγιόν σου Πνεῦμα. Δὸς αὐτῷ (αὐτῇ) ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς σου πορευθῆναι, καὶ τὰ ἀρεστά σοι φυλάξαι· ὅτι ἐὰν ποιήσῃ αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς. Γράψον αὐτὸν ὐτὴν) ἐν βίβλῳ ζωῆς σου καὶ ἔνωσον αὐτὸν ὐτὴν) τῇ ποίμνῃ τῆς κληρονομίας σου· δοξασθήτω τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον ἐπ’ αὐτῷ ὐτῇ) καὶ τοῦ ἀγαπητοῦ σου Υἱοῦ, Κυρίου δὲ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τοῦ ζωοποιοῦ σου Πνεύματος. Ἔστωσαν οἱ ὀφθαλμοί σου ἀτενίζοντες εἰς αὐτὸν ὐτὴν) ἐν ἐλέει διαπαντός, καὶ τὰ ὦτά σου τοῦ ἀκούειν τῆς φωνῆς τῆς δεήσεως αὐτοῦ ὐτῆς). Εὔφρανον αὐτὸν ὐτὴν) ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτοῦ ὐτῆς), καὶ ἐν παντὶ τῷ γένει αὐτοῦ ὐτῆς)· Ἵνα ἐξομολογήσηταί σοι, προσκυνῶν (προσκυνοῦσα) καὶ δοξάζων (δοξάζουσα) τὸ ὄνομά σου τὸ μέγα καὶ ὕψιστον, καὶ αἰνέσῃ σε διαπαντὸς πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ ὐτῆς).

Σὲ γὰρ ὑμνεῖ πᾶσα ἡ δύναμις τῶν οὐρανῶν, καὶ σοῦ ἐστιν ἡ δόξα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΑΦΟΡΚΙΣΜΟΣ Α'

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πιτιμᾷ σοι Κύριος, Διάβολε, ὁ παραγενόμενος εἰς τὸν κόσμον καὶ κατασκηνώσας ἐν ἀνθρώποις, ἵνα τὴν σὴν καθέλῃ τυραννίδα καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἐξέληται· ὃς ἐπὶ ξύλου τάς ἀντικειμένας δυνάμεις ἐθριάμβευσεν, ἡλίου σκοτισθέντος καὶ γῆς σαλευομένης, καὶ μνημάτων ἀνοιγομένων, καὶ σωμάτων Ἁγίων ἀνισταμένων· ὃς ἔλυσε θανάτῳ τὸν θάνατον, καὶ κατήργησε τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τουτέστι, σὲ τὸν Διάβολον. Ὁρκίζω σε κατὰ τοῦ Θεοῦ, τοῦ δείξαντος τὸ ξύλον τῆς ζωῆς καὶ τάξαντος τὰ Χερουβὶμ καὶ τὴν φλογίνην ῥομφαίαν τὴν στρεφομένην φρουρεῖν αὐτό. Ἐπιτιμήθητι καὶ ἀναχώρησον· κατ’ ἐκείνου γάρ σε ὁρκίζω τοῦ περιπατήσαντος, ὡς ἐπὶ ξηρᾶς, ἐπὶ νῶτα θαλάσσης, καὶ ἐπιτιμήσαντος τῇ λαίλαπι τῶν ἀνέμων· οὗ τὸ βλέμμα ξηραίνει ἀβύσσους καὶ ἡ ἀπειλὴ τήκει ὄρη. Αὐτὸς γὰρ καὶ νῦν ἐπιτάσσει σοι δι’ ἡμῶν· Φοβήθητι, ἔξελθε, καὶ ὑπαναχώρησον ἀπὸ τοῦ πλάσματος τούτου, καὶ μὴ ὑποστρέψῃς, μηδὲ ὑποκρυβῇς ἐν αὐτῷ, μηδὲ συναντήσῃς αὐτῷ ἢ ἐνεργήσῃς, μὴ ἐν νυκτί, μὴ ἐν ἡμέρᾳ ἢ ὤρᾳ ἢ ἐν μεσημβρίᾳ· ἀλλ’ ἄπελθε εἰς τὸν ἴδιον τάρταρον, ἕως τῆς ἡτοιμασμένης μεγάλης ἡμέρας τῆς κρίσεως. Φοβήθητι τὸν Θεὸν τὸν καθήμενον ἐπὶ τῶν Χερουβίμ, καὶ ἐπιβλέποντα ἀβύσσους· ὃν τρέμουσιν Ἄγγελοι, Ἀρχάγγελοι, Θρόνοι, Κυριότητες, Ἀρχαί, Ἐξουσίαι, Δυνάμεις, τὰ πολυόμματα Χερουβίμ, καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ· ὃν τρέμει ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἡ θάλασσα καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς. Ἔξελθε καὶ ἀναχώρησον ἀπὸ τοῦ σφραγισθέντος νεολέκτου στρατιώτου Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· κατ’ ἐκείνου γάρ σε ὁρκίζω, τοῦ περιπατοῦντος ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων, τοῦ ποιοῦντος τοὺς Ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πῦρ φλέγον. Ἔξελθε καὶ ἀναχώρησον ἀπὸ τοῦ πλάσματος τούτου σὺν πάσῃ τῇ δυνάμει καὶ τοῖς ἀγγέλοις σου.

τι δεδόξασται τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΑΦΟΡΚΙΣΜΟΣ Β'

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Θεός, ὁ ἅγιος, ὁ φοβερὸς καὶ ἔνδοξος, ὁ ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἔργοις καὶ τῇ ἰσχύι αὐτοῦ ἀκατάληπτος καὶ ἀνεξιχνίαστος ὑπάρχων αὐτὸς ὁ προορίσας σοι, Διάβολε, τῆς αἰωνίου κολάσεως τὴν τιμωρίαν, δι’ ἡμῶν τῶν ἀχρείων αὐτοῦ δούλων κελεύει σοι, καὶ πάσῃ τῇ συνεργῷ σου δυνάμει, ἀποστῆναι ἀπὸ τοῦ νεωστὶ σφραγισθέντος ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Ὁρκίζω σε οὖν, παμπόνηρον καὶ ἀκάθαρτον καὶ μιαρὸν καὶ ἐβδελυγμένον καὶ ἀλλότριον πνεῦμα, κατὰ τῆς δυνάμεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ πᾶσαν ἐξουσίαν ἔχοντος ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς, τοῦ εἰπόντος τῷ κωφῷ καὶ ἀλάλῳ δαίμονι· Ἔξελθε ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. Ἀναχώρησον, γνώρισον τὴν σὴν ματαίαν δύναμιν, τὴν μηδὲ χοίρων ἐξουσίαν ἔχουσαν. Ὑπομνήσθητι τοῦ ἐπιτάξαντός σοι, κατὰ τὴν σὴν αἴτησιν, εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων εἰσελθεῖν. Φοβήθητι τὸν Θεόν, οὗ τῷ προστάγματι ἡ γῆ καθ’ ὑδάτων ἐστήρικται· τὸν κτίσαντα τὸν οὐρανόν, καὶ στήσαντα τὰ ὅρη σταθμῷ, καὶ τάς νάπας ζυγῷ, καὶ θέντα ἄμμον θαλάσσῃ ὅριον, καὶ ἐν ὕδατι σφοδρῷ τρίβον ἀσφαλῆ· τὸν ἁπτόμενον τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται· τὸν ἀναβαλλόμενον φῶς ὡς ἱμάτιον· τὸν ἐκτείνοντα τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέρριν· τὸν στεγάζοντα ἐν ὕδασι τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ· τὸν θεμελιοῦντα τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς· οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος· τὸν προσκαλούμενον τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης καὶ ἐκχέοντα αὐτὸ ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. Ἔξελθε, καὶ ἀναχώρησον ἀπὸ τοῦ πρὸς τὸ ἅγιον φώτισμα εὐτρεπιζομένου ὐτρεπιζομένης). Ὁρκίζω σε κατὰ τοῦ σωτηριώδους πάθους τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τοῦ τιμίου αὐτοῦ Σώματος καὶ Αἵματος, καὶ κατὰ τῆς ἐλεύσεως αὐτοῦ τῆς φοβερᾶς. Ἥξει γάρ, καὶ οὐ χρονιεῖ, κρίνων πᾶσαν τὴν γῆν, καὶ σὲ καὶ τὴν συνεργόν σου δύναμιν, κολάσει εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός, παραδοὺς εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ὅπου ὁ σκώληξ ὁ ἀκοίμητος, καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται.

τι τὸ κράτος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΑΦΟΡΚΙΣΜΟΣ Γ΄

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Κύριε Σαβαώθ, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὁ ἰώμενος πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν, ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸν δοῦλον (δούλην) σου, ἐκζήτησον, ἐξερεύνησον, καὶ ἀπέλασον ἀπ’ αὐτοῦ (αὐτῆς) πάντα τὰ ἐνεργήματα τοῦ Διαβόλου. Ἐπιτίμησον τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασι, καὶ δίωξον αὐτά, καὶ καθάρισον τὸ ἔργον τῶν χειρῶν σου, καί, τῇ ὀξείᾳ σου χρησάμενος ἐνεργείᾳ, σύντριψον τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ ὐτῆς) ἐν τάχει, καὶ δὸς αὐτῷ ὐτῇ) νίκας κατ’ αὐτοῦ καὶ τῶν ἀκαθάρτων αὐτοῦ πνευμάτων· ὅπως, τοῦ παρὰ σοῦ ἐλέους τυγχάνων (τυγχάνουσα), καταξιωθῇ τῶν ἀθανάτων καὶ ἐπουρανίων σου μυστηρίων, καὶ δόξαν σοι ἀναπέμψῃ, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΕΥΧΗ

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὧν, Δέσποτα Κύριε, ὁ ποιήσας τὸν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα σὴν καὶ ὁμοίωσιν, καὶ δοὺς αὐτῷ ἐξουσίαν ζωῆς αἰωνίου· εἶτα ἐκπεσόντα διὰ τῆς ἁμαρτίας μὴ παριδών· ἀλλ’ οἰκονομήσας διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ σου τὴν σωτηρίαν τοῦ κόσμου· Αὐτὸς καὶ τὸ πλάσμα σου τοῦτο, λυτρωσάμενος ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, πρόσδεξαι εἰς τὴν βασιλείαν σου τὴν ἐπουράνιον. Διανοιξον αὐτοῦ ὐτῆς) τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς διανοίας, εἰς τὸ αὐγάσαι ἐν αὐτῷ ὐτῇ) τὸν φωτισμὸν τοῦ Εὐαγγελίου σου. Σύζευξον τῇ ζωῇ αὐτοῦ ὐτῆς) Ἄγγελον φωτεινόν, ῥυόμενον αὐτὸν (αὐτὴν) ἀπὸ πάσης ἐπιβουλῆς τοῦ ἀντικειμένου, ἀπὸ συναντήματος πονηροῦ, ἀπὸ δαιμονίου μεσημβρινοῦ, ἀπὸ φαντασμάτων πονηρῶν.

Καὶ ἐμφυσᾷ αὐτῷ (αὐτὴ) τρίτον ὁ Ἱερεύς, καὶ σφραγίζει τὸ μέτωπον αὐτοῦ (αὐτῆς) καὶ τὸ στόμα, καὶ τὸ στῆθος, λέγων·

ξέλασον ἀπ’ αὐτοῦ ὐτῆς) πᾶν πονηρὸν καὶ ἀκάθαρτον πνεῦμα, κεκρυμμένον καὶ ἐμφωλεῦον αὐτοῦ ὐτῆς) τῇ καρδίᾳ (καὶ λέγει τοῦτο ἐκ γ'). Πνεῦμα πλάνης, πνεῦμα πονηρίας, πνεῦμα εἰδωλολατρίας καὶ πάσης πλεονεξίας· πνεῦμα ψεύδους καὶ πάσης ἀκαθαρσίας, τῆς ἐνεργούμενης κατὰ τὴν διδασκαλίαν τοῦ Διαβόλου. Καὶ ποίησον αὐτὸν ὐτὴν) πρόβατον λογικὸν τῆς ἁγίας ποίμνης τοῦ Χριστοῦ σου, μέλος τίμιον τῆς Ἐκκλησίας σου, σκεῦος ἠγιασμένον, υἱὸν (θυγατέρα) φωτὸς καὶ κληρονόμον τῆς βασιλείας σου· ἵνα, κατὰ τάς ἐντολάς σου πολιτευσάμενος (πολιτευσαμένη), καὶ φυλάξας (φυλάξασα) τὴν σφραγῖδα ἄθραυστον, καὶ διατηρήσας (διατηρήσασα) τὸν χιτῶνα ἀμόλυντον, τύχῃ τῆς μακαριότητας τῶν Ἁγίων ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.

Χάριτι, καὶ οἰκτιρμοῖς, καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, μεθ’ οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἀποδυομένου δὲ καὶ ὑπολυομένου τοῦ βαπτιζομένου, εἰ ἐν ἡλικίᾳ ἐστί, στρέφει αὐτὸν ὁ Ἱερεὺς ἐπὶ δυσμάς, ἄνω τάς χεῖρας ἑνόντα, καὶ λέγει ἐκ γ'.

ποτάσσῃ τῷ Σατανᾷ; Καὶ πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ; Καὶ πάσῃ τῇ λατρείᾳ αὐτοῦ; Καὶ πᾶσι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ; Καὶ πάσῃ τῇ πομπῇ αὐτοῦ;

Καὶ ἀποκρίνεται πρὸς ἕκαστον ὁ Κατηχούμενος ἢ ὁ Ἀνάδοχος αὐτοῦ, εἴ ἐστιν ὁ βαπτιζόμενος (βαπτιζομένη) βάρβαρος ἢ παιδίον καὶ λέγει·

ποτάσσομαι.

Καὶ ὅταν εἴπῃ τρίς, ἐρωτᾷ πάλιν ὁ Ἱερεὺς τὸν βαπτιζόμενον.

πετάξω τῷ Σατανᾷ;

Καὶ ἀποκρίνεται ὁ Κατηχούμενος ἢ ὁ Ἀνάδοχος αὐτοῦ.

πεταξάμην.

Καὶ ὅταν εἴπῃ τρίς, λέγει ὁ Ἱερεύς·

Καὶ ἐμφύσησον, καὶ ἔμπτυσον αὐτῷ.

Καὶ τοῦτο ποιήσαντος, στρέφει αὐτὸν ὁ Ἱερεὺς κατὰ ἀνατολάς, κάτω τάς χεῖρας ἔχοντα καὶ λέγει αὐτῷ τρίς.

Συντάσσῃ τῷ Χριστῷ;

Καὶ ἀποκρίνεται ὁ Κατηχούμενος ἢ ὁ Ἀνάδοχος, λέγων·

Συντάσσομαι. (ἐκ τρίτου)

Εἶτα πάλιν λέγει αὐτῷ ὁ Ἱερεὺς ἐκ τρίτου.

Συνετάξω τῷ Χριστῷ;

Καὶ ἀποκρίνεται.

Συνεταξάμην.

Καὶ πάλιν λέγει·

Καὶ πιστεύεις αὐτῷ;

Καὶ ἀποκρίνεται.

Πιστεύω αὐτῷ, ὡς Βασιλεῖ καὶ Θεῶ.

Καὶ λέγει τὸ Σύμβολον τῆς πίστεως·

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων. Φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι’ οὐ τὰ πάντα ἐγένετο. Τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τάς Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς Οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς· οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ Ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν Προφητῶν.

Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἐν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.

Καὶ ὅταν πληρώσῃ τὸ ἅγιον Σύμβολον, λέγει πάλιν πρὸς αὐτὸν ἐκ τρίτου·

Συνετάξω τῷ Χριστῷ;

Καὶ ἀποκρίνεται·

Συνεταξάμην.

Καὶ λέγει ὁ Ἱερεύς·

Καὶ προσκύνησον αὐτῷ.

Καὶ προσκυνεῖ λέγων·

Προσκυνῶ Πατέρα, Υἱόν, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καὶ ἀχώριστον.

Ὁ Ἱερεύς, ἐκφώνως·

Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ πάντας ἀνθρώπους θέλων σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Καὶ οὕτως ἐπεύχεται λέγων·

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Δέσποτα, Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, προσκάλεσαι τὸν δοῦλον ὴν δούλην) σου (τόνδε) (τήνδε) πρὸς τὸ ἅγιόν σου φώτισμα, καὶ καταξίωσον αὐτὸν (αὐτὴν) τῆς μεγάλης ταύτης χάριτος τοῦ ἁγίου σου Βαπτίσματος. Ἀπόδυσον αὐτοῦ ὐτῆς) τὴν παλαιότητα, καὶ ἀνακαίνισον αὐτὸν ὐτὴν) εἰς τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, καὶ πλήρωσον αὐτὸν ὐτὴν) τῆς του Ἁγίου σου Πνεύματος δυνάμεως, εἰς ἕνωσιν τοῦ Χριστοῦ σου· ἵνα μηκέτι τέκνον σώματος ᾖ, ἀλλὰ τέκνον τῆς σῆς Βασιλείας.

Εὐδοκίᾳ καὶ χάριτι τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, μεθ’ οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
 

 

  ORDER BEFORE

 HOLY BAPTISM

Prayers at the making of a catechumen

 

The Priest divests the candidate that is to be illuminated of robes and shoes. Then breathing thrice on his/her face and signing him/her thrice on the forehead and breast says:

 

In the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

Laying his hand upon the candidate’s head, the Priest says:

Let us pray unto the Lord.

In Thy Name, O Lord, God of truth, and in Thine Only-begotten Son and in Thy Holy Spirit, I lay my hand upon this Thy servant (Name) who has been accounted worthy to seek refuge in Thy Holy Name and safe-keeping under the shelter of Thy wings. Cast from him/her that old deception, and fill him/her with Thy faith, hope and love, that he/she may know that Thou alone art God, the true God, and Thine Only-begotten Son, our Lord Jesus Christ and Thy Holy Spirit. Grant him/her to walk in Thy commandments and to observe all things that are pleasing unto Thee; for if thus doeth a man shall he find life in them. Inscribe him/her in Thy book of life and unite him/her to the flock of Thine inheritance; that Thy Holy Name may be glorified in him/her and that of Thy Beloved Son, our Lord Jesus Christ, and Thy Life-giving Spirit. Let thine eyes forever watch over him/her in mercy, and let Thine ears be attentive unto the voice of his/her prayer. Let him/her rejoice in the works of his/her hands and in all his/her generation, that he/she may confess Thee, worshipping and glorifying Thy great and Most High Name, and for ever praise Thee all the days of his/her life.

For all the powers of heaven hymn Thee, and Thine is the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRST EXORCISM

Let us pray unto the Lord.

The Lord reproaches thee, o devil, He that came into the world and made His dwelling amongst men, that He might cast down thy tyranny and deliver mankind; He who upon the Cross triumphed over the opposing powers, and the sun was darkened, and the earth did shake, and the tombs were opened and the bodies of the saints arose; who by death didst overcome death and overthrew him who had dominion over death, that is to say, thee the devil. I adjure thee by the living God, He who hath shown forth the tree of life, and ordered the Cherubim and the flaming sword, which turns every way to guard it. Be rebuked and depart for I adjure thee by Him who walked upon the waves of the sea as though upon dry land, who commanded the storm of the winds, whose glance dries up the deep and whose threatening melts mountains. For it is He that now commands thee through us; be afraid, come out and depart from this creature, and return not, neither hide thyself in him/her, nor encounter him/her, nor operate in him/her, or influence him/her, either by night or by day, nor in the morning or at noon: but get thee hence to thine own hell, until the appointed day of judgement. Fear God who sitteth upon the Cherubim and looketh upon the depths, before whom tremble Angels, Archangels Thrones, Principalities, Authorities, Powers, the many-eyed Cherubim and the six-winged Seraphim; before whom shaketh heaven and earth, the sea and all that live therein. Come out and depart from the sealed and newly enlisted soldier of Christ our God, for I adjure thee by Him that walketh upon the wings of the winds, who maketh His Angels spirits and His Ministers a flame of fire. Come out and depart from this creature together with all thy power and demonic angels.

For glorified is the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and for ever: world without end. Amen.

 

 

 

 

 

SECOND EXORCISM

Let us pray unto the Lord.

God, the Holy, the fearful and glorious, He who is incomprehensible and unsearchable in all His works and strength: He who hath foreordained for thee, o devil, the retribution of eternal suffering, He commands thee and all thy collaborating might, through us, His unworthy servants, to go forth from him/her that is newly sealed in the name of our Lord Jesus Christ, our True God. Therefore thou most evil, unclean, impure, loathsome and alien spirit, I adjure thee by the power of Jesus Christ, who hath all authority in heaven and on earth, who said unto the deaf and dumb demon, “Come out of the man and enter no more into him.” Depart; realize the ineffectualness of thy power, which had not jurisdiction even over the swine. Remember Him who bade thee, at thy request, to enter into the herd of swine. Fear God, at whose command the earth was established upon the waters; who created the heavens, and fixed the mountains with a line, and the valleys with a measure; who placed the sands as a boundary to the sea, and made safe paths through the violent waters; who touched the hills and they smoked, who covers Himself with light as with a garment, who stretched out the heavens like a curtain; who covers His chambers with waters, who hath established the earth on her sure foundation, that it shall not be moved for ever; who calleth up the water of the sea, and sprinkleth it on the face of the earth. Come out, and depart from him/her who is now being made ready for Holy Illumination. I adjure thee by the saving Passion of our Lord Jesus Christ, and by His Precious Body and Blood, and by His dreadful Coming Again. For He shall come and shall not delay, to judge all the earth, and He shall punish thee and thy collaborating might in the everlasting hell fire, casting thee to the outer darkness where the worm dieth not and the fire is not quenched.

For of Christ our God is the might, together with the Father and the Holy Spirit, now and for ever: world without end. Amen.

 

 

 

 

 

 

THIRD EXORCISM

Let us pray unto the Lord.

O Lord of Sabaoth, the God of Israel, Thou who healest all manner of sickness and  disease, look down upon this Thy servant, seek out, examine, and drive out from him/her every operation of the devil. Rebuke the unclean spirits and cast them out, and cleanse the work of Thine hands, and using Thine overpowering energy, hastily crush Satan under his/her feet, giving him/her victory over him and his unclean spirits; that obtaining mercy from Thee, he/she may be accounted worthy of Thine immortal and heavenly Mysteries, and ascribe glory to Thee, the Father, and the Son and the Holy Spirit, now and for ever: world without end. Amen.

 

 

 

PRAYER

Let us pray unto the Lord.

Thou that art, O Lord and Master, who didst create man in Thine image and likeness, and didst give to him power of eternal life; and when he had fallen through sin Thou didst not overlook him, but provided, through the incarnation of Thy Christ, the salvation of the world. Do Thou also accept this Thy creature, whom Thou hast redeemed from the yoke of the enemy, into Thy heavenly kingdom. Open the eyes of his/her understanding that the light of Thy Gospel may dawn upon him/her. Yoke unto his/her life an Angel of light to deliver him/her from every plot of the adversary, from encounter with evil, from the midday demon, and from evil delusions.

 And the Priest breathes on him/her thrice, making the sign of the Cross on his/her forehead, mouth and breast saying:

 

Drive out from him/her every evil and unclean spirit hiding and nestled in his/her heart (3). The spirit of delusion, the spirit of evil, the spirit of idolatry and all covetousness, the spirit of falsehood and all impurity, that operates according to the devil. And make him/her a reason-endowed sheep of the holy flock of Thy Christ, a honourable member of Thy Church, a hallowed vessel, son/daughter of light and heir of Thy kingdom. So that, having conducted his/her life according to Thy commandments, and having safe-guarded the seal unbroken, and having preserved his/her garment undefiled, he/she may attain the blessedness of the saints in Thy kingdom.

 

Through the grace and compassions and love for mankind of Thine Only-begotten Son, with whom Thou art blessed, together with Thine most holy, good and life-giving Spirit; now and for ever: world without end. Amen.

 

 

Then the Priest turns him/her that is to be baptized to face westward, unclothed, barefoot and hands upraised. The Priest then says thrice:

 

Do you renounce Satan, and all his works, and all his worship, and all his pomp?

 

Each time the Catechumen or the Sponsor answers and says:

 

I do renounce him.

And having answered thrice, the Priest again asks the candidate:

Have you renounced him?

And the candidate answers:

 I have renounced him.

And after the third time, the Priest says:

Then blow and spit upon him.

And having done this, the Priest turns the candidate to the east with lowered hands and says the following thrice:

Do you join Christ?

The Catechumen answers:

I do join Him.

Again the Priest asks:

Have you joined Christ?

The Catechumen answers:

I have joined Him.

And the Priest asks:

And do you believe in Him?

The Catechumen answers:

I believe in Him as King and as God.

The Catechumen then recites the Creed (Symbol of Faith).

I believe in One God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible.

And in One Lord Jesus Christ, the Only-begotten Son of God, begotten of the Father before all worlds. Light of Light, Very God of Very God, begotten not made, being of one substance with the Father, by whom all things were made. Who for us men and for our salvation came down from heaven, and was incarnate of the Holy Ghost and the Virgin Mary, and was made man. And was crucified also for us under Pontius Pilate, He suffered and was buried, and the third day He rose again according to the scriptures, and ascended into heaven, and sitteth on the right hand of the Father. And He shall come again with glory to judge both the quick and the dead: whose kingdom shall have no end.

And in the Holy Ghost, the Lord and Giver of life, who proceedeth from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spake by the Prophets.

And in one Holy, Catholic and Apostolic Church. I acknowledge one Baptism for the remission of sins. And I look for the Resurrection of the dead, and the life of the world to come. Amen.

 

 

 

And having said the Creed, the Priest again asks thrice:

Have you joined Christ?

The Catechumen answers:

I have joined Him.

Then the Priest says:

Then bow before Him and worship Him.

The Catechumen bows down saying:

I worship the Father, the Son, and the Holy Spirit: Trinity consubstantial and undivided.

 

PRIEST

Blessed is God, who desireth that all people should be saved and come to the knowledge of the Truth; now and for ever: world without end. Amen.

Let us pray unto the Lord.

O Lord and Master, our God, call this Thy servant (Name) to Thy Holy Illumination, and account him/her worthy of the great grace of Thy Holy Baptism. Put off from him/her the old man, and renew him/her unto life everlasting; fill him/her with the power of Thy Holy Spirit, unto union with Thy Christ; that he/she may no longer be a child of the body, but a child of Thy kingdom.

Through the favour and grace of Thine Only-begotten Son, with whom Thou art blessed, together with Thine all-holy, and good, and life-giving Spirit; now and for ever: world without end. Amen.