The Orthodox Pages

email: pater@christopherklitou.com

 

THE OLD TESTAMENT

SEPTUAGINT

GREEK / ENGLISH

JOB CHAPTERS 11-20

Homepage

  Back                                                        

 

   

  

 

 

ΙΩΒ
 

11

ΥΠΟΛΑΒΩΝ δὲ Σωφὰρ ὁ Μιναῖος λέγει·

2 ὁ τὰ πολλὰ λέγων, καὶ ἀντακούσεται· ἢ καὶ ὁ εὔλαλος οἴεται εἶναι δίκαιος; εὐλογημένος γεννητὸς γυναικὸς ὀλιγόβιος.

 

3 μὴ πολὺς ἐν ρήμασι γίνου, οὐ γάρ ἐστιν ὁ ἀντικρινόμενός σοι·

4 μὴ γὰρ λέγε ὅτι καθαρός εἰμι τοῖς ἔργοις καὶ ἄμεμπτος ἐναντίον αὐτοῦ.

5 ἀλλὰ πῶς ἂν ὁ Κύριος λαλήσαι πρός σε, καὶ ἀνοίξει χείλη αὐτοῦ μετὰ σοῦ;

6 εἶτα ἀναγγελεῖ σοι δύναμιν σοφίας, ὅτι διπλοῦς ἔσται τῶν κατά σέ· καὶ τότε γνώσῃ ὅτι ἄξιά σοι ἀπέβη ἀπὸ Κυρίου ὧν ἡμάρτηκας.

 

7 ἦ ἴχνος Κυρίου εὑρήσεις ἢ εἰς τὰ ἔσχατα ἀφίκου, ἃ ἐποίησεν ὁ Παντοκράτωρ;

 

8 ὑψηλὸς ὁ οὐρανός, καὶ τί ποιήσεις; βαθύτερα δὲ τῶν ἐν ᾃδου τί οἶδας;

 

9 ἢ μακρότερα μέτρου γῆς ἢ εὔρους θαλάσσης;

 

10 ἐὰν δὲ καταστρέψῃ τὰ πάντα, τίς ἐρεῖ αὐτῷ· τί ἐποίησας;

11 αὐτὸς γὰρ οἶδεν ἔργα ἀνόμων, ἰδὼν δὲ ἄτοπα οὐ παρόψεται.

12 ἄνθρωπος δὲ ἄλλως νήχεται λόγοις, βροτὸς δὲ γεννητὸς γυναικὸς ἴσα ὄνῳ ἐρημίτῃ.

13 εἰ γὰρ σὺ καθαρὰν ἔθου τὴν καρδίαν σου, ὑπτιάζεις δὲ χεῖρας πρὸς αὐτόν,

14 εἰ ἄνομόν τί ἐστιν ἐν χερσί σου, πόρρω ποίησον αὐτὸ ἀπὸ σοῦ, ἀδικία δὲ ἐν διαίτῃ σου μὴ αὐλισθήτω.

15 οὕτως γὰρ ἀναλάμψει σου τὸ πρόσωπον ὥσπερ ὕδωρ καθαρόν, ἐκδύσῃ δὲ ρύπον, καὶ οὐ μὴ φοβηθῇς·

16 καὶ τὸν κόπον ἐπιλήσῃ ὥσπερ κῦμα παρελθὸν καὶ οὐ πτοηθήσῃ.

17 ἡ δὲ εὐχή σου ὥσπερ ἑωσφόρος, ἐκ δὲ μεσημβρίας ἀνατελεῖ σοι ζωή·

18 πεποιθώς τε ἔσῃ ὅτι ἔστι σοι ἐλπίς, ἐκ δὲ μερίμνης καὶ φροντίδος ἀναφανεῖταί σοι εἰρήνη.

 

19 ἡσυχάσεις γάρ, καὶ οὐ ἔσται ὁ πολεμῶν σε· μεταβαλόμενοι δὲ πολλοί σου δεηθήσονται.

 

20 σωτηρία δὲ αὐτοὺς ἀπολείψει· ἡ γὰρ ἐλπὶς αὐτῶν ἀπώλεια, ὀφθαλμοὶ δὲ ἀσεβῶν τακήσονται.

 

 
12

ΥΠΟΛΑΒΩΝ δὲ ᾿Ιὼβ λέγει·

2 εἶτα ὑμεῖς ἐστε ἄνθρωποι· ἦ μεθ᾿ ὑμῶν τελευτήσει σοφία.

3 κἀμοὶ μὲν καρδία καθ᾿ ὑμᾶς ἐστι·

4 δίκαιος γὰρ ἀνὴρ καὶ ἄμεμπτος ἐγεννήθη εἰς χλεύασμα·

5 εἰς χρόνον γὰρ τακτὸν ἡτοίμαστο πεσεῖν ὑπὸ ἄλλων, οἴκους τε αὐτοῦ ἐκπορθεῖσθαι ὑπὸ ἀνόμων. οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ μηδεὶς πεποιθέτω πονηρὸς ὢν ἀθῷος ἔσεσθαι,

 

6 ὅσοι παροργίζουσι τὸν Κύριον, ὡς οὐχὶ καὶ ἔτασις αὐτῶν ἔσται.

7 ἀλλὰ δὴ ἐρώτησον τετράποδα ἐάν σοι εἴπωσι, πετεινὰ δὲ οὐρανοῦ ἐάν σοι ἀπαγγείλωσιν·

8 ἐκδιήγησαι γῇ, ἐάν σοι φράσῃ, καὶ ἐξηγήσονταί σοι οἱ ἰχθύες τῆς θαλάσσης.

9 τίς οὖν οὐκ ἔγνω ἐν πᾶσι τούτοις ὅτι χεὶρ Κυρίου ἐποίησε ταῦτα;

10 εἰ μὴ ἐν χειρὶ αὐτοῦ ψυχὴ πάντων ζώντων καὶ πνεῦμα παντὸς ἀνθρώπου;

11 οὖς μὲν γὰρ ρήματα διακρίνει, λάρυγξ δὲ σῖτα γεύεται.

12 ἐν πολλῷ χρόνῳ σοφία, ἐν δὲ πολλῷ βίῳ ἐπιστήμη.

13 παρ᾿ αὐτῷ σοφία καὶ δύναμις, αὐτῷ βουλὴ καὶ σύνεσις.

14 ἐὰν καταβάλῃ, τίς οἰκοδομήσει; ἐὰν κλείσῃ κατ᾿ ἀνθρώπων, τίς ἀνοίξει;

15 ἐὰν κωλύσῃ τὸ ὕδωρ, ξηρανεῖ τὴν γῆν· ἐὰν δὲ ἐπαφῇ, ἀπώλεσεν αὐτὴν καταστρέψας.

 

16 παρ᾿ αὐτῷ κράτος καὶ ἰσχύς, αὐτῷ ἐπιστήμη καὶ σύνεσις.

17 διάγων βουλευτὰς αἰχμαλώτους, κριτὰς δὲ γῆς ἐξέστησε.

18 καθιζάνων βασιλεῖς ἐπὶ θρόνους καὶ περιέδησε ζώνῃ ὀσφύας αὐτῶν.

19 ἐξαποστέλλων ἱερεῖς αἰχμαλώτους, δυνάστας δὲ γῆς κατέστρεψε.

20 διαλλάσσων χείλη πιστῶν, σύνεσιν δὲ πρεσβυτέρων ἔγνω.

21 ἐκχέων ἀτιμίαν ἐπ᾿ ἄρχοντας, ταπεινοὺς δὲ ἰάσατο.

22 ἀνακαλύπτων βαθέα ἐκ σκότους, ἐξήγαγε δὲ εἰς φῶς σκιὰν θανάτου.

23 πλανῶν ἔθνη καὶ ἀπολλύων αὐτά, καταστρωνύων ἔθνη καὶ καθοδηγῶν αὐτά.

 

24 διαλλάσσων καρδίας ἀρχόντων γῆς, ἐπλάνησε δὲ αὐτοὺς ἐν ὁδῷ, ᾗ οὐκ ᾔδεισαν.

 

25 ψηλαφήσαισαν σκότος καὶ μὴ φῶς, πλανηθείησαν δὲ ὥσπερ ὁ μεθύων.


13

ΙΔΟΥ ταῦτα ἑώρακέ μου ὁ ὀφθαλμὸς καὶ ἀκήκοέ μου τὸ οὖς·

2 καὶ οἶδα ὅσα καὶ ὑμεῖς ἐπίστασθε, καὶ οὐκ ἀσυνετώτερός εἰμι ὑμῶν.

3 οὐ μὴν δὲ ἀλλ᾿ ἐγὼ πρὸς Κύριον λαλήσω, ἐλέγξω δὲ ἐναντίον αὐτοῦ ἐὰν βούληται.

4 ὑμεῖς δέ ἐστε ἰατροὶ ἄδικοι καὶ ἰαταὶ κακῶν πάντες.

5 εἴη δὲ ὑμῖν κωφεῦσαι, καὶ ἀποβήσεται ὑμῖν εἰς σοφίαν.

6 ἀκούσατε ἔλεγχον τοῦ στόματός μου, κρίσιν δὲ χειλέων μου προσέχετε.

7 πότερον οὐκ ἔναντι Κυρίου λαλεῖτε, ἔναντι δὲ αὐτοῦ φθέγγεσθε δόλον;

8 ἦ ὑποστελεῖσθε; ὑμεῖς δὲ αὐτοὶ κριταὶ γίνεσθε.

 

9 καλόν γε, ἐὰν ἐξιχνιάσῃ ὑμᾶς· εἰ γὰρ τὰ πάντα ποιοῦντες προστεθήσεσθε αὐτῷ,

 

10 οὐθὲν ἧττον ἐλέγξει ὑμᾶς· εἰ δὲ καὶ κρυφῇ πρόσωπα θαυμάσεσθε,

11 πότερον οὐχὶ δεινὰ αὐτοῦ στροβήσει ὑμᾶς, φόβος δὲ παρ᾿ αὐτοῦ ἐπιπεσεῖται ὑμῖν;

12 ἀποβήσεται δὲ ὑμῶν τὸ γαυρίαμα ἴσα σποδῷ, τὸ δὲ σῶμα πήλινον.

13 κωφεύσατε, ἵνα λαλήσω καὶ ἀναπαύσωμαι θυμοῦ

14 ἀναλαβὼν τὰς σάρκας μου τοῖς ὀδοῦσι, ψυχὴν δέ μου θήσω ἐν χειρί.

15 ἐάν με χειρώσηται ὁ δυνάστης, ἐπεὶ καὶ ἦρκται, ἦ μὴν λαλήσω καὶ ἐλέγξω ἐναντίον αὐτοῦ·

 

16 καὶ τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν, οὐ γὰρ ἐναντίον αὐτοῦ δόλος εἰσελεύσεται.

17 ἀκούσατε ἀκούσατε τὰ ρήματά μου, ἀναγγελῶ γὰρ ὑμῶν ἀκουόντων.

18 ἰδοὺ ἐγὼ ἐγγύς εἰμι τοῦ κρίματός μου, οἶδα ἐγὼ ὅτι δίκαιος ἀναφανοῦμαι·

19 τίς γάρ ἐστιν ὁ κριθησόμενός μοι, ὅτι νῦν κωφεύσω καὶ ἐκλείψω;

20 δυοῖν δέ μοι χρήσῃ· τότε ἀπὸ τοῦ προσώπου σου οὐ κρυβήσομαι.

21 τὴν χεῖρα ἀπ᾿ ἐμοῦ ἀπέχου, καὶ ὁ φόβος σου μή με καταπλησσέτω.

22 εἶτα καλέσεις, ἐγὼ δέ σοι ὑπακούσομαι· ἢ λαλήσεις, ἐγὼ δέ σοι δώσω ἀνταπόκρισιν.

23 πόσαι εἰσὶν αἱ ἁμαρτίαι μου καὶ ἀνομίαι μου; δίδαξόν με τίνες εἰσί.

24 διατί ἀπ᾿ ἐμοῦ κρύπτῃ, ἥγησαι δέ με ὑπεναντίον σοι;

25 ἦ ὡς φύλλον κινούμενον ὑπὸ ἀνέμου εὐλαβηθήσῃ ἢ ὡς χόρτῳ φερομένῳ ὑπὸ πνεύματος ἀντίκεισαί μοι;

26 ὅτι κατέγραψας κατ᾿ ἐμοῦ κακά, περιέθηκας δέ μοι νεότητος ἁμαρτίας,

27 ἔθου δέ μου τὸν πόδα ἐν κωλύματι, ἐφύλαξας δέ μου πάντα τὰ ἔργα, εἰς δὲ ρίζας τῶν ποδῶν μου ἀφίκου·

28 ὃ παλαιοῦται ἴσα ἀσκῷ ἢ ὥσπερ ἱμάτιον σητόβρωτον.


14

ΒΡΟΤΟΣ γὰρ γεννητὸς γυναικὸς ὀλιγόβιος καὶ πλήρης ὀργῆς

2 ἢ ὥσπερ ἄνθος ἀνθῆσαν ἐξέπεσεν, ἀπέδρα δὲ ὥσπερ σκιὰ καὶ οὐ μὴ στῇ.

3 οὐχὶ καὶ τούτου λόγον ἐποιήσω καὶ τοῦτον ἐποίησας εἰσελθεῖν ἐν κρίματι ἐνώπιόν σου;

4 τίς γὰρ καθαρὸς ἔσται ἀπὸ ρύπου; ἀλλ᾿ οὐθείς,

 

5 ἐὰν καὶ μία ἡμέρα ὁ βίος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, ἀριθμητοὶ δὲ μῆνες αὐτοῦ παρ᾿ αὐτοῦ· εἰς χρόνον ἔθου, καὶ οὐ μὴ ὑπερβῇ.

 

6 ἀπόστα ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἵνα ἡσυχάσῃ καὶ εὐδοκήσῃ τὸν βίον ὥσπερ ὁ μισθωτός.

7 ἔστι γὰρ δένδρῳ ἐλπίς· ἐὰν γὰρ ἐκκοπῇ, ἔτι ἐπανθήσει, καὶ ὁ ράδαμνος αὐτοῦ οὐ μὴ ἐκλίπῃ

 ·

8 ἐὰν γὰρ γηράσῃ ἐν γῇ ἡ ρίζα αὐτοῦ, ἐν δὲ πέτρᾳ τελευτήσῃ τὸ στέλεχος αὐτοῦ,

9 ἀπὸ ὀσμῆς ὕδατος ἀνθήσει, ποιήσει δὲ θερισμὸν ὥσπερ νεόφυτον.

10 ἀνὴρ δὲ τελευτήσας ᾤχετο, πεσὼν δὲ βροτὸς οὐκέτι ἐστί·

11 χρόνῳ γὰρ σπανίζεται θάλασσα, ποταμὸς δὲ ἐρημωθεὶς ἐξηράνθη·

12 ἄνθρωπος δὲ κοιμηθεὶς οὐ μὴ ἀναστῇ, ἕως ἂν ὁ οὐρανὸς οὐ μὴ συρραφῇ· καὶ οὐκ ἐξυπνισθήσονται ἐξ ὕπνου αὐτῶν.

13 εἰ γὰρ ὄφελον ἐν ᾅδῃ με ἐφύλαξας, ἔκρυψας δέ με ἕως ἂν παύσηταί σου ἡ ὀργὴ καὶ τάξῃ μοι χρόνον, ἐν ᾧ μνείαν μου ποιήσῃ·

 

14 ἐὰν γὰρ ἀποθάνῃ ἄνθρωπος, ζήσεται συντελέσας ἡμέρας τοῦ βίου αὐτοῦ· ὑπομενῶ ἕως ἂν πάλιν γένωμαι.

15 εἶτα καλέσεις, ἐγὼ δέ σοι ὑπακούσομαι, τὰ δὲ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ ἀποποιοῦ.

16 ἠρίθμησας δέ μου τὰ ἐπιτηδεύματα, καὶ οὐ μὴ παρέλθῃ σε οὐδὲν τῶν ἁμαρτιῶν μου·

17 ἐσφράγισας δέ μου τὰς ἀνομίας ἐν βαλλαντίῳ, ἐπεσημήνω δέ, εἴ τι ἄκρων παρέβην.

 

18 καὶ πλὴν ὄρος πῖπτον διαπεσεῖται, καὶ πέτρα παλαιωθήσεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς.

19 λίθους ἐλέαναν ὕδατα, καὶ κατέκλυσεν ὕδατα ὕπτια τοῦ χώματος τῆς γῆς· καὶ ὑπομονὴν ἀνθρώπου ἀπώλεσας.

20 ὦσας αὐτὸν εἰς τέλος, καὶ ᾤχετο· ἐπέστησας αὐτῷ τὸ πρόσωπον, καὶ ἐξαπέστειλας·

21 πολλῶν δὲ γενομένων τῶν υἱῶν αὐτοῦ, οὐκ οἶδεν, ἐὰν δὲ ὀλίγοι γένωνται, οὐκ ἐπίσταται·

22 ἀλλ᾿ ἢ αἱ σάρκες αὐτοῦ ἤλγησαν, ἡ δὲ ψυχὴ αὐτοῦ ἐπένθησεν.


15

ΥΠΟΛΑΒΩΝ δὲ ᾿Ελιφὰζ ὁ Θαιμανίτης λέγει·

2 πότερον σοφὸς ἀπόκρισιν δώσει συνέσεως πνεῦμα καὶ ἐνέπλησε πόνον γαστρὸς

3 ἐλέγχων ἐν ρήμασιν, οἷς οὐ δεῖ, καὶ ἐν λόγοις, οἷς οὐδὲν ὄφελος;

4 οὐ καὶ σὺ ἀπεποιήσω φόβον, συνετελέσω δὲ ρήματα τοιαῦτα ἔναντι τοῦ Κυρίου;

5 ἔνοχος εἶ ρήμασι στόματός σου, οὐδὲ διέκρινας ρήματα δυναστῶν.

6 ἐλέγξαι σε τὸ σὸν στόμα καὶ μὴ ἐγώ, τὰ δὲ χείλη σου καταμαρτυρήσουσί σου·

7 τί γάρ; μὴ πρῶτος ἀνθρώπων ἐγεννήθης; ἢ πρὸ θινῶν ἐπάγης;

8 ἦ σύνταγμα Κυρίου ἀκήκοας, ἢ συμβούλῳ σοι ἐχρήσατο ὁ Θεός, εἰς δὲ σὲ ἀφίκετο σοφία;

 

9 τί γὰρ οἶδας, ὃ οὐκ οἴδαμεν; ἢ τί συνίεις σύ, ὃ οὐ καὶ ἡμεῖς;

10 καί γε πρεσβύτης καί γε παλαιὸς ἐν ἡμῖν, βαρύτερος τοῦ πατρός σου ἡμέραις.

11 ὀλίγα ὧν ἡμάρτηκας μεμαστίγωσαι, μεγάλως ὑπερβαλλόντως λελάληκας.

12 τί ἐτόλμησεν ἡ καρδία σου, ἢ τί ὑπένεγκαν οἱ ὀφθαλμοί σου;

13 ὅτι θυμὸν ἔρρηξας ἔναντι Κυρίου, ἐξήγαγες δὲ ἐκ στόματος ρήματα τοιαῦτα.

14 τίς γὰρ ὢν βροτός, ὅτι ἔσται ἄμεμπτος, ἢ ὡς ἐσόμενος δίκαιος γεννητὸς γυναικός;

 

15 εἰ κατὰ ἁγίων οὐ πιστεύει, οὐρανὸς δὲ οὐ καθαρὸς ἐναντίον αὐτοῦ;

16 ἔα δὲ ἐβδελυγμένος καὶ ἀκάθαρτος ἀνήρ, πίνων ἀδικίας ἴσα ποτῷ·

17 ἀναγγελῶ δέ σοι, ἄκουέ μου· ἃ δὴ ἐώρακα, ἀναγγελῶ σοι,

18 ἃ σοφοὶ ἐροῦσι καὶ οὐκ ἔκρυψαν πατέρες αὐτῶν·

19 αὐτοῖς μόνοις ἐδόθη ἡ γῆ, καὶ οὐκ ἐπῆλθεν ἀλλογενὴς ἐπ᾿ αὐτούς.

20 πᾶς ὁ βίος ἀσεβοῦς ἐν φροντίδι, ἔτη δὲ ἀριθμητὰ δεδομένα δυνάστῃ,

21 ὁ δὲ φόβος αὐτοῦ ἐν ὠσὶν αὐτοῦ· ὅταν δοκῇ ἤδη εἰρηνεύειν, ἥξει αὐτοῦ ἡ καταστροφή.

22 μὴ πιστευέτω ἀποστραφῆναι ἀπὸ σκότους· ἐντέταλται γὰρ ἤδη εἰς χεῖρας σιδήρου,

 

23 κατατέτακται δὲ εἰς σῖτα γυψίν· οἶδε δὲ ἐν ἑαυτῷ ὅτι μένει εἰς πτῶμα. ἡμέρα δὲ σκοτεινὴ αὐτὸν στροβήσει,

 

24 ἀνάγκη δὲ καὶ θλῖψις αὐτὸν καθέξει ὥσπερ στρατηγὸς πρωτοστάτης πίπτων.

25 ὅτι ἦρκε χεῖρας ἐναντίον τοῦ Κυρίου, ἔναντι δὲ Κυρίου παντοκράτορος ἐτραχηλίασεν,

26 ἔδραμε δὲ ἐναντίον αὐτοῦ ὕβρει ἐν πάχει νώτου ἀσπίδος αὐτοῦ,

27 ὅτι ἐκάλυψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν στέατι αὐτοῦ καὶ ἐποίησε περιστόμιον ἐπὶ τῶν μηρίων.

28 αὐλισθείη δὲ πόλεις ἐρήμους, εἰσέλθοι δὲ εἰς οἴκους ἀοικήτους· ἃ δὲ ἐκεῖνοι ἡτοίμασαν, ἄλλοι ἀποίσονται.

29 οὔτε μὴ πλουτισθῇ, οὔτε μὴ μείνῃ αὐτοῦ τὰ ὑπάρχοντα, οὐ μὴ βάλῃ ἐπὶ τὴν γῆν σκιὰν

 

30 οὐδὲ μὴ ἐκφύγῃ τὸ σκότος. τὸν βλαστὸν αὐτοῦ μαράναι ἄνεμος, ἐκπέσοι δὲ αὐτοῦ τὸ ἄνθος.

31 μὴ πιστευέτω ὅτι ὑπομενεῖ, κενὰ γὰρ ἀποβήσεται αὐτῷ·

32 ἡ τομὴ αὐτοῦ πρὸ ὥρας φθαρήσεται, καὶ ὁ ράδαμνος αὐτοῦ οὐ μὴ πυκάσῃ·

33 τρυγηθείη δὲ ὡς ὄμβραξ πρὸς ὥρας, ἐκπέσοι δὲ ὡς ἄνθος ἐλαίας.

34 μαρτύριον γὰρ ἀσεβοῦς θάνατος, πῦρ δὲ καύσει οἴκους δωροδεκτῶν.

35 ἐν γαστρὶ δὲ λήψεται ὀδύνας, ἀποβήσεται δὲ ἑαυτῷ κενά, ἡ δὲ κοιλία αὐτοῦ ὑποίσει δόλον.


16

ΥΠΟΛΑΒΩΝ δὲ ᾿Ιὼβ λέγει·

2 ἀκήκοα τοιαῦτα πολλά, παρακλήτορες κακῶν πάντες.

3 τί γάρ; μὴ τάξις ἐστὶ ρήμασι πνεύματος; ἢ τί παρενοχλήσει σοι, ὅτι ἀποκρίνῃ;

4 κἀγὼ καθ᾿ ὑμᾶς λαλήσω, εἰ ὑπέκειτό γε ἡ ψυχὴ ὑμῶν ἀντὶ τῆς ἐμῆς· εἶτ᾿ ἐναλοῦμαι ὑμῖν ρήμασι, κινήσω δὲ καθ᾿ ὑμῶν κεφαλήν·

5 εἴη δὲ ἰσχὺς ἐν τῷ στόματί μου, κίνησιν δὲ χειλέων οὐ φείσομαι.

6 ἐὰν γὰρ λαλήσω, οὐκ ἀλγήσω τὸ τραῦμα· ἐὰν δὲ καὶ σιωπήσω, τί ἔλαττον τρωθήσομαι;

 

7 νῦν δὲ κατάκοπόν με πεποίηκε, μωρόν, σεσηπότα,

8 καὶ ἐπελάβου μου, εἰς μαρτύριον ἐγενήθη· καὶ ἀνέστη ἐν ἐμοὶ τὸ ψεῦδός μου, κατὰ πρόσωπόν μου ἀνταπεκρίθη.

9 ὀργῇ χρησάμενος κατέβαλέ με, ἔβρυξεν ἐπ᾿ ἐμὲ τοὺς ὀδόντας, βέλη πειρατῶν αὐτοῦ ἐπ᾿ ἐμοὶ ἔπεσεν.

10 ἀκίσιν ὀφθαλμῶν ἐνήλατο, ὀξεῖ ἔπαισέ με εἰς τὰ γόνατα, ὁμοθυμαδὸν δὲ κατέδραμον ἐπ᾿ ἐμοί·

 

 

11 παρέδωκε γάρ με ὁ Κύριος εἰς χεῖρας ἀδίκων, ἐπὶ δὲ ἀσεβέσιν ἔρριψέ με.

12 εἰρηνεύοντα διεσκέδασέ με, λαβών με τῆς κόμης διέτιλε, κατέστησέ με ὥσπερ σκοπόν.

 

13 ἐκύκλωσάν με λόγχαις βάλλοντες εἰς νεφρούς μου, οὐ φειδόμενοι ἐξέχεαν εἰς τὴν γῆν τὴν χολήν μου·

14 κατέβαλόν με πτῶμα ἐπὶ πτώματι, ἔδραμον πρός με δυνάμενοι.

15 σάκκον ἔρραψαν ἐπὶ βύρσης μου, τὸ δὲ σθένος μου ἐν γῇ ἐσβέσθη.

16 ἡ γαστήρ μου συγκέκαυται ἀπὸ κλαυθμοῦ, ἐπὶ δὲ βλεφάροις μου σκιά.

17 ἄδικον δὲ οὐδὲν ἦν ἐν χερσί μου, εὐχὴ δέ μου καθαρά.

18 γῆ, μὴ ἐπικαλύψῃ ἐφ᾿ αἵματι τῆς σαρκός μου, μηδὲ εἴη τόπος τῇ κραυγῇ μου.

19 καὶ νῦν ἰδοὺ ἐν οὐρανοῖς ὁ μάρτυς μου, ὁ δὲ συνίστωρ μου ἐν ὑψίστοις.

20 ἀφίκοιτό μου ἡ δέησις πρὸς Κύριον, ἔναντι δὲ αὐτοῦ στάζοι μου ὁ ὀφθαλμός.

21 εἴη δὲ ἔλεγχος ἀνδρὶ ἔναντι Κυρίου καὶ υἱῷ ἀνθρώπου τῷ πλησίον αὐτοῦ.

22 ἔτη δὲ ἀριθμητὰ ἥκασιν, ὁδῷ δέ, ᾖ οὐκ ἐπαναστραφήσομαι, πορεύσομαι.


17

ΟΛΕΚΟΜΑΙ πνεύματι φερόμενος, δέομαι δὲ ταφῆς καὶ οὐ τυγχάνω.

2 λίσσομαι κάμνων, καὶ τί ποιήσας;

3 ἔκλεψαν δέ μου τὰ ὑπάρχοντα ἀλλότριοι. τίς ἐστιν οὗτος; τῇ χειρί μου συνδεθήτω.

4 ὅτι καρδίαν αὐτῶν ἔκρυψας ἀπὸ φρονήσεως, διὰ τοῦτο οὐ μὴ ὑψώσῃς αὐτούς.

5 τῇ μερίδι ἀναγγελεῖ κακίας, ὀφθαλμοὶ δὲ ἐφ᾿ υἱοῖς ἐτάκησαν.

6 ἔθου δέ με θρύλημα ἐν ἔθνεσι, γέλως δὲ αὐτοῖς ἀπέβην·

7 πεπώρωνται γὰρ ἀπὸ ὀργῆς οἱ ὀφθαλμοί μου, πεπολιόρκημαι μεγάλως ὑπὸ πάντων.

8 θαῦμα ἔσχεν ἀληθινοὺς ἐπὶ τούτῳ, δίκαιος δὲ ἐπὶ παρανόμῳ ἐπανασταίη·

9 σχοίη δὲ πιστὸς τὴν ἑαυτοῦ ὁδόν, καθαρὸς δὲ χεῖρας ἀναλάβοι θάρσος.

10 οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ πάντες ἐρείδετε, καὶ δεῦτε δή, οὐ γὰρ εὑρίσκω ἐν ὑμῖν ἀληθές.

11 αἱ ἡμέραι μου παρῆλθον ἐν βρόμῳ, ἐράγη δὲ τὰ ἄρθρα τῆς καρδίας μου.

12 νύκτα εἰς ἡμέραν ἔθηκα, φῶς ἐγγὺς ἀπὸ προσώπου σκότους·

13 ἐὰν γὰρ ὑπομείνω, ᾅδης μου ὁ οἶκος, ἐν δὲ γνόφῳ ἔστρωταί μου ἡ στρωμνή.

14 θάνατον ἐπεκαλεσάμην πατέρα μου εἶναι, μητέρα δέ μου καὶ ἀδελφὴν σαπρίαν.

15 ποῦ οὖν μου ἔτι ἐστὶν ἡ ἐλπίς; ἦ τὰ ἀγαθά μου ὄψομαι;

16 ἦ μετ᾿ ἐμοῦ εἰς ᾅδην καταβήσομαι, ἢ ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ χώματος καταβησόμεθα;


18

ΥΠΟΛΑΒΩΝ δὲ Βαλδὰδ ὁ Σαυχίτης λέγει·

2 μέχρι τίνος οὐ παύσῃ; ἐπίσχες, ἵνα καὶ αὐτοὶ λαλήσωμεν.

3 διατὶ δὲ ὥσπερ τετράποδα σεσιωπήκαμεν ἐναντίον σου;

4 κέχρηταί σοι ὀργή· τί γάρ; ἐὰν σὺ ἀποθάνῃς, ἀοίκητος ἡ ὑπ᾿ οὐρανόν; ἢ καταστραφήσεται ὄρη ἐκ θεμελίων;

 

5 καὶ φῶς ἀσεβῶν σβεσθήσεται, καὶ οὐκ ἀποβήσεται αὐτῶν ἡ φλόξ·

6 τὸ φῶς αὐτοῦ σκότος ἐν διαίτῃ, ὁ δὲ λύχνος ἐπ᾿ αὐτῷ σβεσθήσεται.

7 θηρεύσαισαν ἐλάχιστοι τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, σφάλαι δὲ αὐτοῦ ἡ βουλή.

8 ἐμβέβληται δὲ ὁ ποὺς αὐτοῦ ἐν παγίδι, ἐν δικτύῳ ἑλιχθείη.

9 ἔλθοισαν δὲ ἐπ᾿ αὐτὸν παγίδες, κατισχύσει ἐπ᾿ αὐτὸν διψῶντας.

10 κέκρυπται ἐν τῇ γῇ σχοινίον αὐτοῦ καὶ ἡ σύλληψις αὐτοῦ ἐπὶ τρίβων.

11 κύκλῳ ὀλέσαισαν αὐτὸν ὀδύναι, πολλοὶ δὲ περὶ πόδα αὐτοῦ ἔλθοισαν

12 ἐν λιμῷ στενῷ. πτῶμα δὲ αὐτῷ ἡτοίμασται ἐξαίσιον.

13 βρωθείησαν αὐτοῦ κλῶνες ποδῶν, κατέδεται δὲ αὐτοῦ τὰ ὡραῖα θάνατος.

14 ἐκραγείη δὲ ἐκ διαίτης αὐτοῦ ἴασις, σχοίη δὲ αὐτὸν ἀνάγκη αἰτίᾳ βασιλικῇ.

 

15 κατασκηνώσει ἐν τῇ σκηνῇ αὐτοῦ ἐν νυκτὶ αὐτοῦ, κατασπαρήσονται τὰ εὐπρεπῆ αὐτοῦ θείῳ.

16 ὑποκάτωθεν αἱ ρίζαι αὐτοῦ ξηρανθήσονται, καὶ ἐπάνωθεν ἐπιπεσεῖται θερισμὸς αὐτοῦ.

17 τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ ἀπόλοιτο ἐκ γῆς, καὶ ὑπάρξει ὄνομα αὐτῷ ἐπὶ πρόσωπον ἐξωτέρω.

18 ἀπώσειεν αὐτὸν ἐκ φωτὸς εἰς σκότος.

19 οὐκ ἔσται ἐπίγνωστος ἐν λαῷ αὐτοῦ, οὐδὲ σεσωσμένος ἐν τῇ ὑπ᾿ οὐρανὸν ὁ οἶκος αὐτοῦ,

20 ἀλλ᾿ ἐν τοῖς αὐτοῦ ζήσονται ἕτεροι. ἐπ᾿ αὐτῷ ἐστέναξαν ἔσχατοι, πρώτους δὲ ἔσχε θαῦμα.

21 οὗτοί εἰσιν οἱ οἶκοι ἀδίκων, οὗτος δὲ ὁ τόπος τῶν μὴ εἰδότων τὸν Κύριον.


19

ΥΠΟΛΑΒΩΝ δὲ ᾿Ιὼβ λέγει·

2 ἕως τίνος ἔγκοπον ποιήσετε ψυχήν μου καὶ καθαιρεῖτέ με λόγοις; γνῶτε μόνον ὅτι ὁ Κύριος ἐποίησέ με οὕτως·

3 καταλαλεῖτέ μου, οὐκ αἰσχυνόμενοί με ἐπίκεισθέ μοι.

4 ναὶ δὴ ἐπ᾿ ἀληθείας ἐγὼ ἐπλανήθην, παρ᾿ ἐμοὶ δὲ αὐλίζεται πλάνος λαλῆσαι ρήματα, ἃ οὐκ ἔδει, τὰ δὲ ρήματά μου πλανᾶται καὶ οὐκ ἐπὶ καιροῦ.

 

5 ἔα δὲ ὅτι ἐπ᾿ ἐμοὶ μεγαλύνεσθε, ἐνάλλεσθε δέ μοι ὀνείδει.

6 γνῶτε οὖν ὅτι Κύριός ἐστιν ὁ ταράξας, ὀχύρωμα δὲ αὐτοῦ ἐπ᾿ ἐμὲ ὕψωσεν.

7 ἰδοὺ γελῶ ὀνείδει καὶ οὐ λαλήσω· κεκράξομαι, καὶ οὐδαμοῦ κρίμα.

8 κύκλῳ περιῳκοδόμημαι, καὶ οὐ μὴ διαβῶ, ἐπὶ πρόσωπόν μου σκότος ἔθετο.

9 τὴν δὲ δόξαν ἀπ᾿ ἐμοῦ ἐξέδυσεν, ἀφεῖλε δὲ στέφανον ἀπὸ κεφαλῆς μου.

10 διέσπασέ με κύκλῳ καὶ ᾠχόμην· ἐξέκοψε δὲ ὥσπερ δένδρον τὴν ἐλπίδα μου.

11 δεινῶς δέ μοι ὀργῇ ἐχρήσατο, ἡγήσατο δέ με ὥσπερ ἐχθρόν.

12 ὁμοθυμαδὸν δὲ ἦλθον τὰ πειρατήρια αὐτοῦ ἐπ᾿ ἐμοί, ταῖς ὁδοῖς μου ἐκύκλωσαν ἐγκάθετοι.

13 ἀπ᾿ ἐμοῦ ἀδελφοί μου ἀπέστησαν, ἔγνωσαν ἀλλοτρίους ἢ ἐμέ· φίλοι δέ μου ἀνελεήμονες γεγόνασιν.

14 οὐ προσεποιήσαντό με οἱ ἐγγύτατοί μου, καὶ οἱ εἰδότες μου τὸ ὄνομα ἐπελάθοντό μου.

15 γείτονες οἰκίας θεράπαιναί τέ μου, ἀλλογενὴς ἤμην ἐναντίον αὐτῶν.

16 θεράποντά μου ἐκάλεσα, καὶ οὐχ ὑπήκουσε· στόμα δέ μου ἐδέετο.

17 καὶ ἱκέτευον τὴν γυναῖκά μου, προσεκαλούμην δὲ κολακεύων υἱοὺς παλλακίδων μου·

18 οἱ δὲ εἰς τὸν αἰῶνά με ἀπεποιήσαντο· ὅταν ἀναστῶ, κατ᾿ ἐμοῦ λαλοῦσιν.

19 ἐβδελύξαντό με οἱ ἰδόντες με· οὓς δὴ ἠγαπήκειν, ἐπανέστησάν μοι.

20 ἐν δέρματί μου ἐσάπησαν αἱ σάρκες μου, τὰ δὲ ὀστᾶ μου ἐν ὀδοῦσιν ἔχεται.

21 ἐλεήσατέ με, ἐλεήσατέ με, ὦ φίλοι, χεὶρ γὰρ Κυρίου ἡ ἁψαμένη μού ἐστι.

22 διατί με διώκετε ὥσπερ καὶ ὁ Κύριος; ἀπὸ δὲ σαρκῶν μου οὐκ ἐμπίπλασθε;

23 τίς γὰρ ἂν δοίη γραφῆναι τὰ ρήματά μου, τεθῆναι δὲ αὐτὰ ἐν βιβλίῳ εἰς τὸν αἰῶνα;

24 ἐν γραφείῳ σιδηρῷ καὶ μολίβῳ ἢ ἐν πέτραις ἐγγλυφῆναι;

25 οἶδα γὰρ ὅτι ἀένναός ἐστιν ὁ ἐκλύειν με μέλλων ἐπὶ γῆς,

26 ἀναστήσει δὲ τὸ δέρμα μου τὸ ἀναντλοῦν ταῦτα· παρὰ γὰρ Κυρίου ταῦτά μοι συνετελέσθη,

 

27 ἃ ἐγὼ ἐμαυτῷ συνεπίσταμαι, ἃ ὁ ὀφθαλμός μου ἑώρακε καὶ οὐκ ἄλλος, πάντα δέ μοι συντετέλεσθαι ἐν κόλπῳ.

28 εἰ δὲ καὶ ἐρεῖτε· τί ἐροῦμεν ἔναντι αὐτοῦ; καὶ ρίζαν λόγου εὑρήσομεν ἐν αὐτῷ·

29 εὐλαβήθητε δὴ καὶ ὑμεῖς ἀπὸ ἐπικαλύμματος, θυμὸς γὰρ ἐπ᾿ ἀνόμους ἐπελεύσεται, καὶ τότε γνώσονται ποῦ ἐστιν αὐτῶν ἡ ὕλη.


20

ΥΠΟΛΑΒΩΝ δὲ Σωφὰρ ὁ Μιναῖος λέγει·

2 οὐχ οὕτως ὑπελάμβανον ἀντερεῖν σε ταῦτα, καὶ οὐχὶ συνίετε μᾶλλον ἢ καὶ ἐγώ.

3 παιδείαν ἐντροπῆς μου ἀκούσομαι, καὶ πνεῦμα ἐκ τῆς συνέσεως ἀποκρίνεταί μοι.

4 μὴ ταῦτα ἔγνως ἀπὸ τοῦ ἔτι, ἀφ᾿ οὗ ἐτέθη ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς γῆς;

5 εὐφροσύνη γὰρ ἀσεβῶν πτῶμα ἐξαίσιον, χαρμονὴ δὲ παρανόμων ἀπώλεια,

6 ἐὰν ἀναβῇ εἰς οὐρανὸν αὐτοῦ τὰ δῶρα, ἡ δὲ θυσία αὐτοῦ νεφῶν ἅψηται·

7 ὅταν γὰρ δοκῇ ἤδη κατεστηρίχθαι, τότε εἰς τέλος ἀπολεῖται· οἱ δὲ εἰδότες αὐτὸν ἐροῦσι· ποῦ ἐστιν;

 

8 ὥσπερ ἐνύπνιον ἐκπετασθὲν οὐ μὴ εὑρεθῇ, ἔπτη δὲ ὥσπερ φάσμα νυκτερινόν.

9 ὀφθαλμὸς παρέβλεψε καὶ οὐ προσθήσει, καὶ οὐκέτι προσνοήσει αὐτὸν ὁ τόπος αὐτοῦ.

10 τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ὀλέσαισαν ἥττονες, αἱ δὲ χεῖρες αὐτοῦ πυρσεύσαισαν ὀδύνας.

11 ὀστᾶ αὐτοῦ ἐνεπλήσθησαν νεότητος αὐτοῦ, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἐπὶ χώματος κοιμηθήσεται.

12 ἐὰν γλυκανθῇ ἐν στόματι αὐτοῦ κακία, κρύψει αὐτὴν ὑπὸ τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ·

13 οὐ φείσεται αὐτῆς καὶ οὐκ ἐγκαταλείψει αὐτὴν καὶ συνάξει αὐτὴν ἐν μέσῳ τοῦ λάρυγγος αὐτοῦ,

14 καὶ οὐ μὴ δυνηθῇ βοηθῆσαι ἑαυτῷ· χολὴ ἀσπίδος ἐν γαστρὶ αὐτοῦ.

15 πλοῦτος ἀδίκως συναγόμενος ἐξεμεθήσεται, ἐξ οἰκίας αὐτοῦ ἐξελκύσει αὐτὸν ἄγγελος,

16 θυμὸν δὲ δρακόντων θηλάσειεν, ἀνέλοι δὲ αὐτὸν γλῶσσα ὄφεως.

17 μὴ ἴδοι ἄμελξιν νομάδων, μηδὲ νομὰς μέλιτος καὶ βουτύρου.

18 εἰς κενὰ καὶ μάταια ἐκοπίασε, πλοῦτον ἐξ οὗ οὐ γεύσεται, ὥσπερ στρίφνος ἀμάσητος, ἀκατάποτος·

19 πολλῶν γὰρ δυνατῶν οἴκους ἔθλασε, δίαιταν δὲ ἥρπασε, καὶ οὐκ ἔστησεν.

 

20 οὐκ ἔστιν αὐτοῦ σωτηρία τοῖς ὑπάρχουσιν, ἐν ἐπιθυμίᾳ αὐτοῦ οὐ σωθήσεται.

21 οὐκ ἔστιν ὑπόλειμμα τοῖς βρώμασιν αὐτοῦ, διὰ τοῦτο οὐκ ἀνθήσει αὐτοῦ τὰ ἀγαθά.

22 ὅταν δὲ δοκῇ ἤδη πεπληρῶσθαι, θλιβήσεται, πᾶσα δὲ ἀνάγκη ἐπ᾿ αὐτὸν ἐπελεύσεται.

23 εἴ πως πληρῶσαι γαστέρα αὐτοῦ, ἐπαποστεῖλαι ἐπ᾿ αὐτὸν θυμὸν ὀργῆς, νίψαι ἐπ᾿ αὐτὸν ὀδύνας·

24 καὶ οὐ μὴ σωθῇ ἐκ χειρὸς σιδήρου, τρώσαι αὐτὸν τόξον χάλκειον·

25 διεξέλθοι δὲ διὰ σώματος αὐτοῦ βέλος, ἀστραπαὶ δὲ ἐν διαίταις αὐτοῦ· περιπατήσαισαν ἐπ᾿ αὐτῷ φόβοι,

26 πᾶν δὲ σκότος αὐτῷ ὑπομείναι· κατέδεται αὐτὸν πῦρ ἄκαυστον, κακώσαι δὲ αὐτοῦ ἐπήλυτος τὸν οἶκον.

27 ἀνακαλύψαι δὲ αὐτοῦ ὁ οὐρανὸς τὰς ἀνομίας, γῆ δὲ ἐπανασταίη αὐτῷ.

28 ἑλκύσαι τὸν οἶκον αὐτοῦ ἀπώλεια εἰς τέλος, ἡμέρα ὀργῆς ἐπέλθοι αὐτῷ.

29 αὕτη ἡ μερὶς ἀνθρώπου ἀσεβοῦς παρὰ Κυρίου, καὶ κτῆμα ὑπαρχόντων αὐτῷ παρὰ τοῦ ἐπισκόπου.


 


 

    

 

    

       

JOB
 

11

Then Sophar the Minaean answered and said,

2 He that speaks much, should also hear on the other side: or does the fluent speaker think himself to be righteous? blessed is the short lived offspring of woman.

3 Be not a speaker of many words; for is there none to answer thee?

4 For say not, I am pure in my works, and blameless before him.

5 But oh that the Lord would speak to thee, and open his lips to thee!

6 Then shall he declare to thee the power of wisdom; for it shall be double of that which is with thee: and then shalt thou know, that a just recompence of thy sins has come to thee from the Lord.

7 Wilt thou find out the traces of the Lord? or hast thou come to the end of that which the Almighty has made?

8 Heaven is high; and what wilt thou do? and there are deeper things than those in hell; what dost thou know?

9 Or longer than the measure of the earth, or the breadth of the sea.

10 And if he should overthrow all things, who will say to him, What hast thou done?

11 For he knows the works of transgressors; and when he sees wickedness, he will not overlook it.

12 But man vainly buoys himself up with words; and a mortal born of woman is like an ass in the desert.

13 For if thou hast made thine heart pure, and liftest up thine hands towards him;

14 if there is any iniquity in thy hands, put if far from thee, and let not unrighteousness lodge in thy habitation.

15 For thus shall thy countenance shine again, as pure water; and thou shalt divest thyself of uncleanness, and shalt not fear.

16 And thou shalt forget trouble, as a wave that has passed by; and thou shalt not be scared.

17 And thy prayer shall be as the morning star, and life shall arise to thee as from the noonday.

18 And thou shalt be confident, because thou hast hope; and peace shall dawn to thee from out of anxiety and care.

19 For thou shalt be at ease, and there shall be no one to fight against thee; and many shall charge, and make supplication to thee.

20 But safety shall fail them; for their hope is destruction, and the eyes of the ungodly shall waste away.

 

12

And Job answered and said,

2 So then ye alone are men, and wisdom shall die with you?

3 But I also have a heart as well as you.

4 For a righteous and blameless man has become a subject for mockery.

5 For it had been ordained that he should fall under others at the appointed time, and that his houses should be spoiled by transgressors: let not however any one trust that, being evil, he shall be held guiltless,

6 even as many as provoke the Lord, as if there were indeed to be no inquisition made of them.

7 But ask now the beasts, if they may speak to thee; and the birds of the air, if they may declare to thee.

8 Tell the earth, if it may speak to thee: and the fishes of the sea shall explain to thee.

9 Who then has not known in all these things, that the hand of the Lord has made them?

10 Whereas the life of all living things is in his hand, and the breath of every man.

11 For the ear tries words, and the palate tastes meats.

  

12 In length of time is wisdom, and in long life knowledge.

13 With him are wisdom and power, with him counsel and understanding.

14 If he should cast down, who will build up? if he should shut up against man, who shall open?

15 If he should withhold the water, he will dry the earth: and if he should let it loose, he overthrows and destroys it.

16 With him are strength and power: he has knowledge and understanding.

17 He leads counsellors away captive, and maddens the judges of the earth.

18 He seats kings upon thrones, and girds their loins with a girdle.

19 He sends away priests into captivity, and overthrows the mighty ones of the earth.

20 He changes the lips of the trusty, and he knows the understanding of the elders.

21 He pours dishonour upon princes, and heals the lowly.

22 Revealing deep things out of darkness: and he has brought into light the shadow of death.

23 Causing the nations to wander, and destroying them: overthrowing the nations, and leading them away.

24 Perplexing the minds of the princes of the earth: and he causes them to wander in a way, they have not known, saying,

25 Let them grope in darkness, and let there be no light, and let them wander as a drunken man.

 

13

Behold, mine eye has seen these things, and mine ear has heard them.

2 And I know all that ye too know; and I have not less understanding than you.

3 Nevertheless I will speak to the Lord, and I will reason before him, if he will.

4 But ye are all bad physicians, and healers of diseases.

 

5 But would that ye were silent, and it would be wisdom to you in the end.

6 But hear ye the reasoning of my mouth, and attend to the judgment of my lips.

7 Do ye not speak before the Lord, and utter deceit before him?

8 Or will ye draw back? nay do, ye yourselves be judges.

9 For it were well if he would thoroughly search you: for though doing all things in your power ye should attach yourselves to him,

10 he will not reprove you at all the less: but if moreover ye should secretly respect persons,

11 shall not his whirlpool sweep you round, and terror from him fall upon you?

12 And your glorying shall prove in the end to you like ashes, and your body like a body of clay.

13 Be silent, that I may speak, and cease from mine anger,

14 while I may take my flesh in my teeth, and put my life in my hand.

15 Though the Mighty One should lay hand upon me, forasmuch as he has begun, verily I will speak, and plead before him.

16 And this shall turn to me for salvation; for fraud shall have no entrance before him.

17 Hear, hear ye my words, for I will declare in your hearing.

18 Behold, I am near my judgment: I know that I shall appear evidently just.

19 For who is he that shall plead with me, that I should now be silent, and expire?

20 But grant me two things: then I will not hide myself from thy face.

21 Withhold thine hand from me: and let not thy fear terrify me.

22 Then shalt thou call, and I will hearken to thee: or thou shalt speak, and I will give thee an answer.

23 How many are my sins and my transgressions? teach me what they are.

24 Wherefore hidest thou thyself from me, and deemest me thine enemy?

25 Wilt thou be startled at me, as at a leaf shaken by the wind? or wilt thou set thyself against me as against grass borne upon the breeze?

26 for thou hast written evil things against me, and thou hast compassed me with the sins of my youth.

27 And thou hast placed my foot in the stocks; and thou hast watched all my works, and hast penetrated my heels.

28 I am as that which waxes old like a bottle, or like a moth-eaten garment.

 

14

For a mortal born of a woman is short lived, and full of wrath.

2 Or he falls like a flower that has bloomed; and he departs like a shadow, and cannot continue.

3 Hast thou not taken account even of him, and caused him to enter into judgment before thee?

4 For who shall be pure from uncleanness? not even one;

5 if even his life should be but one day upon the earth: and his months are numbered by him: thou hast appointed him for a time, and he shall by no means exceed it.

6 Depart from him, that he may be quiet, and take pleasure in his life, though as a hireling.

7 For there is hope for a tree, even if it should be cut down, that it shall blossom again, and its branch shall not fail.

8 For though its root should grow old in the earth, and its stem die in the rock;

9 it will blossom from the scent of water, and will produce a crop, as one newly planted.

10 But a man that has died is utterly gone; and when a mortal has fallen, he is no more.

11 For the sea wastes in length of time, and a river fails and is dried up.

12 And man that has lain down in death shall certainly not rise again till the heaven be dissolved, and they shall not awake from their sleep.

13 For oh that thou hadst kept me in the grave, and hadst hidden me until thy wrath should cease, and thou shouldest set me a time in which thou wouldest remember me!

14 For if a man should die, shall he live again, having accomplished the days of his life? I will wait till I exist again?

15 Then shalt thou call, and I will hearken to thee: but do not thou reject the work of thine hands.

16 But thou hast numbered my devices: and not one of my sins shall escape thee?

17 An thou hast sealed up my transgressions in a bag, and marked if I have been guilty of any transgression unawares.

18 And verily a mountain falling will utterly be destroyed, and a rock shall be worn out of its place.

19 The waters wear the stones, and waters falling headlong overflow a heap of the earth: and thou destroyest the hope of man.

20 Thou drivest him to an end, and he is gone: thou settest thy face against him, and sendest him away;

21 and though his children be multiplied, he knows it not; and if they be few, he is not aware.

22 But his flesh is in pain, and his soul mourns.

  

 

15

Then Eliphaz the Thaemanite answered and said,

2 Will a wise man give for answer a mere breath of wisdom? and does he fill up the pain of his belly,

3 reasoning with improper sayings, and with words wherein is no profit?

4 Hast not thou moreover cast off fear, and accomplished such words before the Lord?

5 Thou art guilty by the words of thy mouth, neither hast thou discerned the words of the mighty.

6 Let thine own mouth, and not me, reprove thee: and thy lips shall testify against thee.

7 What! art thou the first man that was born? or wert thou established before the hills?

8 Or hast thou heard the ordinance of the Lord? or has God used thee as his counsellor? and has wisdom come only to thee?

9 For what knowest thou, that, we know not? or what understandest thou, which we do not also?

10 Truly among us are both the old and very aged man, more advanced in days than thy father.

11 Thou hast been scourged for but few of thy sins: thou hast spoken haughtily and extravagantly.

12 What has thine heart dared? or what have thine eyes aimed at,

13 that thou hast vented thy rage before the Lord, and delivered such words from thy mouth?

14 For who, being a mortal, is such that he shall be blameless? or, who that is born of a woman, that he should be just?

15 Forasmuch as he trusts not his saints; and the heaven is not pure before him.

16 Alas then, abominable and unclean is man, drinking unrighteousness as a draught.

17 But I will tell thee, hearken to me; I will tell thee now what I have seen;

18 things wise men say, and their fathers have not hidden.

19 To them alone the earth was given, and no stranger came upon them.

20 All the life of the ungodly is spent in care, and the years granted to the oppressor are numbered.

21 And his terror is in his ears: just when he seems to be at peace, his overthrow will come.

22 Let him not trust that he shall return from darkness, for he has been already made over to the power of the sword.

23 And he has been appointed to be food for vultures; and he knows within himself that he is doomed to be a carcass: and a dark day shall carry him away as with a whirlwind.

24 Distress also and anguish shall come upon him: he shall fall as a captain in the first rank.

25 For he has lifted his hands against the Lord, and he has hardened his neck against the Almighty Lord.

26 And he has run against him with insolence, on the thickness of the back of his shield.

27 For he has covered his face with his fat, and made layers of fat upon his thighs.

28 And let him lodge in desolate cities, and enter into houses without inhabitant: and what they have prepared, others shall carry away.

29 Neither shall he at all grow rich, nor shall his substance remain: he shall not cast a shadow upon the earth.

30 Neither shall he in any wise escape the darkness: let the wind blast his blossom, and let his flower fall off.

31 Let him not think that he shall endure; for his end shall be vanity.

32 His harvest shall perish before the time, and his branch shall not flourish.

33 And let him be gathered as the unripe grape before the time, and let him fall as the blossom of the olive.

34 For death is the witness of an ungodly man, and fire shall burn the houses of them that receive gifts.

35 And he shall conceive sorrows, and his end shall be vanity, and his belly shall bear deceit.

 

16

But Job answered and said,

2 I have heard many such things: poor comforters are ye all.

3 What! is there any reason in vain words? or what will hinder thee from answering?

4 I also will speak as ye do: if indeed your soul were in my soulís stead, then would I insult you with words, and I would shake my head at you. 

5 And would there were strength in my mouth, and I would not spare the movement of my lips.

6 For if I should speak, I shall not feel the pain of my wound: and if I should be silent, how shall I be wounded the less?

7 But now he has made me weary, and a worn-out fool; and thou hast laid hold of me.

8 My falsehood has become a testimony, and has risen up against me: it has confronted me to my face.

 

9 In his anger he has cast me down; he has gnashed his teeth upon me: the weapons of his robbers have fallen upon me.

10  He has attacked me with the keen glances of his eyes; with his sharp spear he has smitten me down upon my knees; and they have run upon me with one accord.

11 For the Lord has delivered me into the hands of unrighteous men, and thrown me upon the ungodly.

12 When I was at peace he distracted me: he took me by the hair of the head, and plucked it out: he set me up as a mark.

13 They surrounded me with spears, aiming at my reins: without sparing me they poured out my gall upon the ground.

14 They overthrew me with fall upon fall: they ran upon me in their might.

15  They sewed sackcloth upon my skin, and my strength has been spent on the ground.

16 My belly has been parched with wailing, and darkness is on my eyelids.

17 Yet there was no injustice in my hands, and my prayer is pure.

18 Earth, cover not over the blood of my flesh, and let my cry have no place.

19 And now, behold, my witness is in heaven, and my advocate is on high.

20 Let my supplication come to the Lord, and let mine eye weep before him.

21 Oh that a man might plead before the Lord, even as the son of man with his neighbor!

22 But my years are numbered and their end come, and I shall go by the way by which I shall not return.

 

17

I perish, carried away by the wind, and I seek for burial, and obtain it not.

2 Weary I intreat; and what have I done?

3 and strangers have stolen my goods. Who is this? let him join hands with me.

4 For thou hast hid their heart from wisdom; therefore thou shalt not exalt them.

5 He shall promise mischief to his companions: but their eyes have failed for their children.

6 But thou has made me a byword amount the nations, and I am become a scorn to them.

7 For my eyes are dimmed through pain; I have been grievously beset by all.

8 Wonder has seized true men upon this; and let the just rise up against the transgressor.

9 But let the faithful hold on his own way, and let him that is pure of hands take courage.

10  Howbeit, do ye all strengthen yourselves and come now, for I do not find truth in you.

11 My days have passed in groaning, and my heart-strings are broken.

12 I have turned the night into day: the light is short because of darkness.

13 For if I remain, Hades is my habitation: and my bed has been made in darkness.

14 I have called upon death to be my father, and corruption to be my mother and sister.

15 Where then is yet my hope? or where shall I see my good?

16 Will they go down with me to Hades, or shall we go down together to the tomb?

 

18

Then Baldad the Sauchite answered and said,

2 How long wilt thou continue? forbear, that we also may speak.

3 For wherefore have we been silent before thee like brutes?

4 Anger has possessed thee: for what if thou shouldest die; would the earth under heaven be desolate? or shall the mountains be overthrown from their foundations?

5 But the light of the ungodly shall be quenched, and their flame shall not go up.

6 His light shall be darkness in his habitation, and his lamp shall be put out with him.

7 Let the meanest of men spoil his goods, and let his counsel deceive him.

8 His foot also has been caught in a snare, and let it be entangled in a net.

9 And let snares come upon him: he shall strengthen those that thirst for his destruction.

10 His snare is hid in the earth, and that which shall take him is by the path.

11 Let pains destroy him round about, and let many enemies come about him,

12 vex him with distressing hunger: and a signal destruction has been prepared for him.

13 Let the soles of his feet be devoured: and death shall consume his beauty.

14 And let health be utterly banished from his tabernacle, and let distress seize upon him with a charge from the king.

15 It shall dwell in his tabernacle in his night: his excellency shall be sown with brimstone.

 

16 His roots shall be dried up from beneath, and his crop shall fall away from above.

17 Let his memorial perish out of the earth, and his name shall be publicly cast out.

18 Let one drive him from light into darkness.

19 He shall not be known among his people, nor his house preserved on the earth.

20 But strangers shall dwell in his possessions: the last groaned for him, and wonder seized the first.

21 These are the houses of the unrighteous, and this is the place of them that know not the Lord.

 

19

Then Job answered and said,

2 How long will ye vex my soul, and destroy me with words? only know that the Lord has dealt with me thus.

3 Ye speak against me; ye do not feel for me, but bear hard upon me.

4 Yea verily, I have erred in truth, (but the error abides with myself) in having spoken words which it was not right to speak; and my words err, and are unreasonable.

5 But alas! for ye magnify yourselves against me, and insult me with reproach.

6 Know then that it is the Lord that has troubled me, and has raised his bulwark against me.

7 Behold, I laugh at reproach; I will not speak: or I will cry out, but there is nowhere judgment.

8 I am fenced round about, and can by no means escape: he has set darkness before my face.

9 And he has stripped me of my glory, and has taken the crown from my head.

10 He has torn me around about, and I am gone: and he has cut off my hope like a tree.

11 And he has dreadfully handled me in anger, and has counted me for an enemy.

12 His troops also came upon me with one accord, liars in wait compassed my ways.

13 My brethren have stood aloof from me; they have recognized strangers rather than me: and my friends have become pitiless.

14 My nearest of kin have not acknowledged me, and they that knew my name, have forgotten me.

15 As for my household, and my maid-servants, I was a stranger before them.

16 I called my servant, and he hearkened not; and my mouth intreated him.

17 And I besought my wife, and earnestly intreated the sons of my concubines.

18 But they rejected me for ever; whenever I rise up, they speak against me.

19 They that saw me abhorred me: the very persons whom I had loved, rose up against me.

20 My flesh is corrupt under my skin, and my bones are held in my teeth.

21 Pity me, pity me, O friends; for it is the hand of the Lord that has touched me.

22 Wherefore do ye persecute me as also the Lord does, and are not satisfied with my flesh?

23 For oh that my words were written, and that they were recorded in a book forever,

24 with an iron pen and lead, or graven in the rocks!

 

25 For I know that he is eternal who is about to deliver me,

26 and to raise up upon the earth my skin that endures these sufferings: for these things have been accomplished to me of the Lord;

27 which I am conscious of in myself, which mine eye has seen, and not another, but all have been fulfilled to me in my bosom.

28 But if ye shall also say, What shall we say before him, and so find the root of the matter in him?

29 Do ye also beware of deceit: for wrath will come upon transgressors; and then shall they know where their substance is.

 

20

Then Sophar the Minaean answered and said,

2 I did not suppose that thou wouldest answer thus: neither do ye understand more than I.

3 I will hear my shameful reproach; and the spirit of my understanding answers me.

4 Hast thou not known these things of old, from the time that man was set upon the earth?

5 But the mirth of the ungodly is a signal downfall, and the joy of transgressors is destruction:

6 although his gifts should go up to heaven, and his sacrifice reach the clouds.

7 For when he shall seem to be now established, then he shall utterly perish: and they that knew him shall say, Where is he?

8 Like a dream that has fled away, he shall not be found; and he has fled like a vision of the night.

9 The eye has looked upon him, but shall not see him again; and his place shall no longer perceive him.

10 Let his inferiors destroy his children, and let his hands kindle the fire of sorrow.

11 His bones have been filled with vigour of his youth, and it shall lie down with him in the dust.

12 Though evil be sweet in his mouth, though he will hide it under his tongue;

13 though he will not spare it, and will not leave it, but will keep it in the midst of his throat:

14 yet he shall not at all be able to help himself; the gall of an asp is in his belly.

15 His wealth unjustly collected shall be vomited up; a messenger of wrath shall drag him out of his house.

16 And let him suck the poison of serpents, and let the serpentís tongue slay him.

17 Let him not see the milk of the pastures, nor the supplies of honey and butter.

18 He has laboured unprofitably and in vain, for wealth of which he shall not taste: it is as a lean thing, unfit for food, which he cannot swallow.

19 For he has broken down the houses of many mighty men: and he has plundered an habitation, though he built it not.

20 There is no security to his possessions; he shall not be saved by his desire.

21 There is nothing remaining of his provisions; therefore his goods shall not flourish.

22 But when he shall seem to be just satisfied, he shall be straitened; and all distress shall come upon him.

23 If by any means he would fill his belly, let God send upon him the fury of wrath; let him bring a torrent of pains upon him.

24 And he shall by no means escape from the power of the sword; let the brazen bow wound him.

25 And let the arrow pierce through his body; and let the stars be against his dwelling-place: let terrors come upon him.

26 And let all darkness wait for him: a fire that burns not out shall consume him; and let a stranger plague his house.

27 And let the heaven reveal his iniquities, and the earth rise up against him.

28 Let destruction bring his house to an end; let a day of wrath come upon him.

29 This is the portion of an ungodly man from the Lord, and the possession of his goods appointed him by the all-seeing God. 


next ►►►