The Orthodox Pages

email: pater@christopherklitou.com

 

ΟΚΤΩΗΧΟΣ

 

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΧΟΣ ΠΛ Δ΄ 

Στιχηρ Προσμοια Σταυρσιμα

χος πλ. δ'

το παραδξου θαύματος

Λγε Θεοῦ ὑπεργαθε, ὁ δι' ἡμς ν Σταυρῷ, κρεμασθες ς κατκριτος, το πυρς τομλλοντος, κα φρικτς ποφσεως, κα ποινς πσης μς ξρπασον, ἐκδυσωποσης τς Θεομτορος· σγρ φιλνθρωπε, καθ' ἑκστην παντες, ἐν λογισμος, Χριστ παροργζομεν, τν περγαθον.

λιος δών σε φριξεν, ἐπ Σταυροῦ Ἰησοῦ, ἡπλωμνον θελματι, καὶ ἡ γῆ ἐσεετο, κααπτραι ρργνυντο, κατ μνημεα φβῳ ἠνογοντο, καα Δυνμεις πσαι ξσταντο, σὲ ὡς ἑώρακεν, ἡ Παρθνος Δσποτα, ἐν τ Σταυρῷ. Ομοι! ἀνεκραγαζε, τί τὸ ὁρμενον.

τς περου χρησττητος, το σαρκωθντος κ σοῦ, Θεοτκε πανμνητε! Σταυρν γρ καθνατον, ἑκουσως πμεινεν, ἵνα τν κσμον, σσῃ ὃν πλασεν, ὃν κδυσπει, κμτν θλιον, κα πολυδυνον, ῥύσασθαι κολσεως, ἔνθα τφς, λμπει τὸ ἀνσπερον, κατασκηνσα με.

τερα τς Θεοτκου, ὅμοια

Χαρε Παρθνε Θενυμφε, χαρε πιστν ἡ ἐλπς, χαρε κσμου καθρσιον, χαρε πσης θλψεως, ἡ τος δολους σου σζουσα, ἡ το θαντου, χαρε κατλυσις, ὁ ζωηφρος χαρε Παρδεισος, χαρε ντληψις, τν προσκαλουμνων σε, χαρε Θεοῦ, θεον νδιατημα, καὶ ὄρος γιον.

Χαρε Θεοτκε Πναγνε, χαρε πηγτς ζως, χαρε κλμαξ ορνιε, χαρε πσης Δσποινα, κα Κυρα τς Κτσεως. Ελογημνη, χαρε Πανμωμε, δεδοξασμνη, χαρε μλυντε, χαρε πανμνητε, χαρε θεον σκνωμα, χαρε σεμνή, χαρε Μητροπρθενε, Νμφη νμφευτε.

Χαρε Μητρθεε Δσποινα, χαρε μνη λπς, τν βροτν καὶ ἀντληψις, χαρε καταφγιον, χαρε λυχνα φωτς, ἠγλαϊσμνον, χαρε παλτιον, τ φωτοφρον, χαρε λαμπδιον, χαρε μλυντον, παρθενας καχημα, χαρε πηγή, βρουσα, ἰάματα, τος προσιοσ σοι.

Δξα... Κα νν...

Σταυροθεοτοκον, ὅμοιον

το παραδξου θαματος! ὢ μυστηρου καινοῦ! ὢ φρικτς γχειρσεως! ἡ Παρθνος λεγεν, ἐν Σταυρ σε ς βλεψεν, ἐν μσδο λστν κρεμμενον, ὃν νωδνως, φρικτς κησεν, ἔκλαιε κρζουσα· Ομοι Τκνον φλτατον! πς σε δεινς, δμος καὶ ἀχριστος, Σταυρ προσλωσεν.

πστιχα Σταυρσιμα

ψθης ν Σταυρ Χριστὲ ὁ Θες, καὶ ἔσωσας τν νθρπων τγνος, δοξζομν σου τ παθματα.

πγης ν τ Σταυρ Χριστὲ ὁ Θες, καὶ ἤνοιξας παραδεσου τς πλας, δοξζομν σε Λυτρωτὰ ἡμν.

Μαρτυρικν

ΟΜρτυρς σου Κριε, ἐπιλαθμενοι τν ν τβίῳ, καταφρονσαντες κατν βασνων, διτν μλλουσαν ζων, τατης κληρονμοι νεδεχθησαν· θεν καὶ Ἀγγλοις συναγλλονται. Ατν τας κεσαις, δρησαι τ λα σου, τμγα λεος.

Δξα... Κα νν... Σταυροθεοτοκον

Σταυρ σε καθηλομενον, ὡς θεσατο σ Τεκοσα, μνε μακρθυμε, ὀδυρομνη δκρυα ρρει κρουνηδν, κατὸ ὑπερβλλον τς χρησττητος, κατ συμπαθς τὸ ὑπρ νθρωπον, λαν κπληττομνη, ὕμνει τ κρτος σου.

Μετ τν α' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

χος πλ. δ'

Βλπων Λστς, τν ρχηγν τς ζως, ἐπ Σταυρο κρεμμενον λεγεν· Εμ Θες πρχε σαρκωθες, ὁ σν μν σταυρωθες, οκ ν ὁ ἥλιος, τς κτνας ναπκρυψεν, οδὲ ἡ γ σειομνη κυμανετο, ἀλλ' ὁ πντων νεχμενος. Μνσθητ μου Κριε, ἐν τ Βασιλείᾳ σου.

ν μσδο Λστν, ζυγς δικαιοσνης, ερθη Σταυρς σου, τομν καταγομνου ες δην, τβρει τς βλασφημας, τοδ κουφιζομνου πταισμτων, πρς γνσιν θεολογας, Χριστὲ ὁ Θες, δξα σοι.

Δξα... Κα νν... Σταυροθεοτοκον

Τν Σοφαν καὶ Λόγον

Τν μνν κα ποιμνα, κα λυτρωτν, ἡ ἀμνς θεωροσα, ἐν τ Σταυρῷ, ἠλλαζε δακρουσα, κα πικρς νεκραγαζεν· μν κσμος γλλεται, δεχμενος τν λτρωσιν, τδ σπλγχνα μου φλγονται, ὁρσης σου τν σταρωσιν, ἥν περ πομνεις, δι σπλγχνα λους, Θεὲ ὑπεργαθε, ἀνεξκακε Κριε, ᾗ πιστς κβοσωμεν· Σπλαγχνσθητι Παρθνε φ' ἡμς, κα πταισμτων δρησαι τν φεσιν, τος προσκυνοσιν ν πστει, ατοτ παθματα.

Μετ τν β' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

νστης κ νεκρῶν

ν μστς δμ, ξλον θνατον νθησεν, ἐν μσδτς γς, ξλον ζων βλστησε· γευσμενοι γρ το πρτου, ἄφθαρτοι ντες, φθαρτο γεγναμεν, σχντες δ το δευτρου, τς φθαρσας κατετρυφσαμεν· ν τ Σταυργρ σωσε Χριστς, τγνος τν νθρπων.

Τ προσταχθν μυστικῶς

ν Παραδεσμν τ πρν, ξλον γμνωσεν, ἐπτ γεσει ὁ ἐχθρς, εσφρων νκρωσιν, το Σταυροδτξλον, τς ζως τὸ ἔνδυμα, ἀνθρποις, φρον πγη, ἐπτς γς, κακσμος, ὅλος πλσθη, πσης χαρς, ὃν ρντες ψομενον, Θεῷ ἐν πστει λαοί, συμφνως κβοσωμεν· Πλρης δξης οκς σου.

Δξα... Κα νν...

Σταυροθεοτοκον, ὅμοιον

Παρισταμνη τ Σταυρῷ, δακρυρροοσα, ἐλεεινς Θεοτκος νεβα· κατληπτον ντως, Υἱὲ τπθος σου, οφρω τν σπλγχνων μου χωρισμν, ο στγω ρσ σε, ἐν Σταυρῷ, μ παρδς τν δολην σου, ἀνστα κ τν νεκρν, δοξζων με κραυγζουσαν· Πολυλεε δξα σοι.

Μετ τν γ' Στιχολογαν, ἕτερα

Τ προσταχθν μυστικῶς

Ξλον πικραν ν δμ, τ πρν ξνεγκε, ξλον Σταυροδ γλυκερν, ζων ξνθησεν· ὁ Ἀδμ γρ φαγν, ες φθορν, κατλισθεν· μες δέ, κατατρυφντες σαρκς Χριστοῦ, ζωομεθα, κα θεομεθα μυστικς, Βασιλεαν λαμβνοντες, ἀΐδιον το Θεο· δι καπστει κρζομεν· Δξα Λγε τπθει σου.

Μαρτυρικν, ὅμοιον

Δι' ἐγκρατεας τν παθν, τς πυριφλκτους, ἀπονεκρσαντες ρμάς, κατς κινσεις, το ΧριστοοΜρτυρες, ἔλαβον τν χριν, τς νσους ποδικειν, τν σθενν, καζντες κα μεττλος, θαυματουργεν, ὄντως θαμα παρδοξον! ὅτι στα γυμνά, ἐκβλζουσιν ἰάματα. Δξα τμν Θεῷ ἡμν.

Δξα... Κα νν... Σταυροθεοτοκον

νστης κ νεκρῶν

σπιλος μνς, τν μνν κα ποιμνα, κρεμμενον Σταυρῷ, κατιδοσα βα· Τκνον μου τί τξνον, κα παρ' ἐλπδα, νν τοτο θαμα; Πς ζωτν πντων, βροτος μοως καταδεδκασαι; Ἀλλὰ ἀνστα Λγε κ νεκρν, τριμερος ς ερηκας.

Κανν Σταυρσιμος, οὗ ἡ Ἀκροστιχς νευ τν Σταυροθεοτοκων

Τ προσπαγντι τξλ Θεχρις. Ἰωσφ

δ α' χος πλ. δ'

Ὁ Εἱρμὸς

ρματηλτην Φαραὼ ἐβθισε, τερατουργοσα ποτέ, Μωσαϊκὴ ῥάβδος, σταυροτπως πλξασα, κα διελοσα θλασσαν, Ἰσραλ δ φυγδα, πεζν δτην δισωσεν, ᾆσμα τ Θεῷ ἀναμλποντα.

Τῇ ἐκ τοξλου νηδν βρσει με, νεκρν γενμενον, ἐπ ΣταυροΛγε, νεκρωθες ζωσας, καδξ κατεκλλυνας, προσκυν σου τ κρτος, ὑμνολογτ παθματα, κατν εσπλαγχναν τν μετρον.

ς φηπλθη πξλου μπελος, ἡ ἀγεργητος, ονον μν θεας, χριτος πσταξε, καρδας τν εφρανοντα, κατς πλνης τν μθην, ὁλοσχερς ναστλλοντα, κατν μαρταν καθαροντα.

Μαρτυρικ

Πεποικιλμνοι ερος ν στγμασι, ΧριστοοΜρτυρες, καὶ ἀθλητν πνοις, ἐγκαλλωπιζμενοι, καλλοποι παρστασθε, μετδξης Δεσπτῃ, πανευκλες εφραινμενοι, κα θεοειδες γνωριζμενοι.

μτ θείᾳ προφανς ωννμενοι, ἅγιοι Μρτυρες, το δυνατοπσαν, ἰσχν τν λθριον, ἀνδρεως κατεβλετε, κα στεφθντες ραως, νικητικος διαδμασι, χαροντες Κυρίῳ παρστασθε.

Σταυροθεοτοκον

Παρισταμνη τ Σταυρ σου Κριε, ἡ Ἀπειργαμος, κατς ν σο τρσεις, καθορσα Δσποτα, τιτρωσκομνη λεγεν· Ομοι Τκνον! ὠδνας, ἀποφυγοσα ττκ σου, νν δυνηρς κατατρχομαι.

Κανν τς Θεοτκου, οὗ ἡ Ἀκροστιχς

Δησς στιν γδη τ Παρθνῳ. Ἰωσφ

Ερμς ατς

Δεδοξασμνα περ σο λελληνται, δεδοξασμνη γνή, ἡ τν πιστν δξα, μνη χρηματσασα· δι μελλοσης δξης με, κοινωνν σας πρεσβεαις, δοξζοντ σε νδειξον, ἄχραντε πανμωμε Δσποινα.

Ελογημνος καρπς Πανμωμε, ὁ τς κοιλας σου, δι' ο βροτοπντες, τς ρς λθημεν, ελογημνη Πναγνε, ἀνερμνευτον θαμα, ἀκατανητον ραμα, πντων τν βροτν τ δισωσμα.

τν γγλων δυσωπεσΚριε, πληθς κστοτε, τν Μαθητν δμος, Προφητν σλλογος, Μαρτρων καὶ Ὁσων σου, διτς Θεοτκου, ἁμαρτημτων συγχρησιν, δρησαι μν ς φιλνθρωπος.

Στν ν σπλγχνοις δεξαμνην χραντε, τπρ τὸ ἄστεκτον, ἐκδυσωππστει, τς γεννης ῥῦσα με, κατς ποκειμνης μοι, δι πλθος πταισμάτων, κολσεως λευθρωσον, σο τας επροσδκτοις δεσεσι.

δ γ'

Ὁ Εἱρμὸς

στερεσας κατ' ἀρχς, τος ορανος ν συνσει, κατν γν πὶ ὑδτων δρσας, ἐν τπτρ με Χριστέ, τν ντολν σου στριξον, ὅτι οκ στι πλν σου, ἅγιος μνε Φιλνθρωπε.

στερεσας ορανν, καγν θεμελισας, κατν θλασσαν τλγ πεδσας, σὺ ἐδθης δι' ἐμέ, Σταυρ προσαναρτμενος, ὅπως δεσμν με λσς, τς μαρτας Φιλνθρωπε.

Σταυροτξλῳ ὁ ἐχθρς, προσκψας θανατθη, σν τος δαμοσιν ατο τος κακοργοις, καὶ ὁ γεσει πονηρᾷ, κατακριθες ληται, καὶ ἑδρασμῷ ἡ κτσις, εσεβεας νδρυται.

Μαρτυρικ

Πολυειδσιν ακισμος, καξφεσι κα θηροις, κα γυμντητι σωμτων ο θεοι, κα γενναοι θληταί, διδμενοι χερωτοι, τ πονηρ δικτῃ, ἔμειναν νεσει τ κρεττονι.

ποσκοποντες λογισμῷ, νηφοσ τε διανοίᾳ, πρς τμνοντα εντων τελεως, κατεφρνησαν, Χριστοῦ, οΜρτυρες οἱ ἔνδοξοι· θεν τος νυποστους, πνους πφερον χαροντες.

Σταυροθεοτοκον

πολυμνητος μνς, τν ρνα θεασαμνη, πρς κοσιον λκμενον πθος, κα σταυρομενον σαρκί, ἠλλαζε δακρουσα, κατν μακροθυμαν, ὕμνει τν τοτου δοξζουσα.

Κανν τς Θεοτκου

Ὁ Εἱρμὸς

Ορανας ψδος ροφουργΚριε, κατς κκλησας δομτορ, σύ με στερωσον, ἐν τῇ ἀγπτσῇ, τν φετν ἡ ἀκρτης, τν πιστν τ στριγμα, μνε φιλνθρωπε.

ερς πολιτεας, ἀποπεσν χραντε, παρασυνεβλθην τος κτνεσι, κα κατκριτος, ὅλος γεγνημαι, ἡ τν Κριτν τετοκυα, πσης κατακρσεως, ῥῦσαι κασσν με.

Στεναγμος νενδτους, κα ψυχικν δκρυον, κα διηνεκ μοι παρσχου, Κρη κατνυξιν, ὅπως πενθσω μου, τ συμφυντα μοι πθη, ἐξ προσεξας μου, Θεοχαρτωτε.

πουρνιαι τξεις, λειτουργικ πνεματα, δμος Προφητν ποστλων σου, κα Μαρτρων σου, σν τ Τεκοσ σε, ἐκδυσωποσιν Οκτρμον, τ λα σου δρησαι, πταισμτων φεσιν.

Συμπαθεας με θεας, ὡς συμπαθς χραντε, νν καταξισαι δυσπει, τν εσυμπθητον· τρπους σπλγχνους γρ, ἀσυμπαθες κεκτημνον, μετανοας τρποις με, νν νακλεσαι.

δ δ'

Ὁ Εἱρμὸς

Σ μου σχς, Κριε σ μου καδναμις, σ Θες μου, σ μου γαλλαμα, ὁ Πατρικος κλπους μ λιπών, κατν μετραν, πτωχεαν πισκεψμενος· δισν τ Προφτῃ, Ἀββακούμ σοι κραυγζω· τ δυνμει σου δξα Φιλνθρωπε.

Γνος βροτν, το πτματος νακκληται, οὗ ὑπστη, πλαι πρωτπλαστος· γρ τν λων Δημιουργς, ἤρθη πξλου, δακτλους ξαιματομενος, καὶ ἥλοις κουσως, προσηλομενος χερας, κα πλευρν πλγχης νυττμενος.

στη Σταυρς, κα πλνη πσα κατπεσεν, ἐγυμνθη, Στερ ὁ ἀλλτριος, σο γυμνωθντος, καὶ ὁ Ἀδμ, θεας φθαρσας, καταστολν πενδσατο, ἡ κτσις φωτσθη, σκοτισθντος λου, ἐπξλου Χριστ σταυρουμνου σου.

Μαρτυρικ

Νεοσφαγῆ, καθπερ θματα Μρτυρες, τ τυθντι, Λγ προσηνχθητε, τας τν αμτων πιρροας, πλνης τς θαλσσας, ξηρναντες θείᾳ χριτι, καχσιν παθημτων, ἐπομβραις θαυμτων, ἀναστλλοντες πντοτε νδοξοι.

Τξιν μελν, πντων δντων κρζωσιν, καὶ ὀνχων, Μρτυρες πστητε, χερας κοπτμενοι φειδς, γλσσν τε καπδας, καὶ ἁρμονας τοσματος· διὸ ὑπερβαλλοσης, ἠξιθητε δξης, ττν λων Θε παριστμενοι.

Σταυροθεοτοκον

Τν αυτς, μσχον ἡ ἄμεμπτος δμαλις, κατιδοσα, ξλῳ ἀναρτμενον, τκνον βα λαλαγμῷ, πς σε παρανμων, δμος οδλως κτερησεν, ατν κτειρηκτα, ἀλλ σκψει δολίᾳ, θανατσαι δκως προελετο.

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Τ πονηρν, ἁμαρτιν μου χειργραφον, θείᾳ λγχῃ, Πναγνε διρρηξον, τ κεντησσ θεαν πλευρν, τοῦ ἐνανθρωπσαι, ἐκ σο Παρθνε θελσαντος, καββλ με γραφναι, σζομνων δυσπει, τν φρνως Θεο μακρυνμενον.

να φωνας, χαριστηροις δοξζω σε, ἵνα θείῳ πθ μεγαλνω σε, τν τ μεγστ σου τοκετῷ, πντας σμικρυνθντας, Πανμωμε μεγαλνασαν, μεγλως μαρτντα, κα δεινς συμπτωθντα, συγχωρσεως Κρη ξωσον.

Νμοι ν σοί, κεκαινοτμηνται φσεως· πρ φσιν Λγον γρ κησας· διό σε πστει κδυσωπῶ. Τν πρ τν φσιν, τν νθρωπνην Πανμωμε, πολλὰ ἡμαρτηκτα, κα Θεο μακρυνθντα, ἐπιστρψαντα σσον πρεσβεαις σου.

δυσμενς, τς μαρτας τος βλεσι, τν ψυχν μου, ὅλην τραυμτισε, κα κατεμλυνεν δονας, τν μν καρδαν, κατς δοῦ ἀπεπλνησε, Παρθνε τς εθεας· δι τοτο βο σοι· πιστρφοντα δξαι κασσν με.

δ ε'

Ὁ Εἱρμὸς

να τί με πσω, ἀπ το προσπου σου, τφς τὸ ἄδυτον, καὶ ἐκλυψ με, τὸ ἀλλτριον σκτος τν δελαιον; ἀλλ' ἐπστρεψν με, κα πρς τφς τν ντολν σου, τς δος μου κατεθυνον δομαι.

να τς νηδνου, γεσεως λυτρσς με, χολς Μακρθυμε, ἀπεγεσω θλων, κα νεκρσεως πως κδσς με, Ἰησοτπθος, γυμνς παγναι κατεδξω, ἐπξλου, ὑμν σου τεσπλαγχνον.

Τν φθαρεσαν ψυχν μου, Λγε τος παθμασι, καινοποιομενος, τν ψυχν παρθου, τ Πατρὶ ἐπξλου κρεμμενος, καοφρει τατα, ἄψυχος γ κατανοοσα, ἀλλφβ κλονεται μνοσ σε.

Μαρτυρικ

ραιθητε θεοις, Μρτυρες παθμασι καλλωπιζμενοι, καὶ ἰχνηλατοντες, τν τος πθεσι πσιν πθειαν, δεδωκτα Λγον, μονογεν Πατρς νρχου· δι τοτο ατ συνδοξζεσθε.

Ξενωθντες τν κτω, τμ θεωρομενα κατεκληρσασθε, ἐν πουρανοις, αλιζμενοι θεοις σκηνμασι, κα μεθξει θείᾳ, θεοποιομενοι ἀΰλως, το Σωτρος ἀήττητοι Μρτυρες.

Σταυροθεοτοκον

Ξνον θαμα βλπω, ἔκραζες Πανμνητε· πς τ βλμματι, πσαν γν σαλεων, ἐπξλου ψομενος πνωσας; τος πνοντας μλλων, ἐκ τοαἰῶνος φυπνζειν. Προσκυν σου Υἱὲ τ μακρθυμον.

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Γενεα γενεν σε, τν ειμακριστον νν μακαρζουσιν, ορανν Δυνμεις, ὡς τκτω τος νω συνψασαν, εφημοσι μνην, ἐν γυναιξν ελογημνη, το πεσντος δμ ἡ ἀνκλησις.

Διαμνειν με σον, μ περιτρεπμενον στσεως κρεττονος, ἀλλ' εθυποροντα, κα Θετεὐάρεστα πρττοντα, ἐνδυνμωσν με, τν γαθν τεκοσα Λγον, τν μς λογας υσμενον.

ταμ σου Λγε, διὰ ὑπερβλλουσαν, ἐλους βυσσον, ἐν Σταυρ κενσας, τν παθν μου τν βυσσον ξρανον, καὶ ἐν κατανξει, σοτ Θεεαρεστσαι, διτς Θεοτκου ξωσον.

δ ς'

Ὁ Εἱρμὸς

βυσσος μαρτιν, κα πταισμτων καταιγίς με ταρττει, κα πρς βυθν βιαως, συνωθεῖ ἀπογνσεως· λλστν κραταιν, χερ μοι κτεινον, ὡς τΠτρῳ, ὦ Κυβερντα κα δισωσον.

μνησαν τν ορανν, α Δυνμεις, καὶ ἐξστησαν πσαι, ἐπ Σταυρο σε Λγε, καθορσαι κρεμμενον, καὶ Ἀδμ πληγωθες, Στερ ἰάτρευται τ Σταυρ σου, καὶ ἡ κατρα ξωστρκισται.

Λλυται κ τν δεσμν, τὸ ἀνθρπινον Μακρθυμε γνος, σοῦ ἐν σαρκ δεθντος, κα δεσμεται τραννος, ὑππντων τν πιστν, καταπαιζμενος ς στρουθον. Δξα Χρισττ δυναστείᾳ σου.

Μαρτυρικ

φθητε θεοειδες, Ἀθλοφροι σπερ νθρακες πσαν, τς δυσσεβεας λην, κατακαοντες χριτι, ἐπ' ἀνθρκων τε πυρς περιχορεοντες, κατν θεαν, ἀναψυχν ποδεχμενοι.

Θρμματα ληθινοῦ, δεδειγμνοι θλοφροι Ποιμνος, μσον γρων λκων, ἀβλαβες διεμενατε, κα τελσαντες καλς, δρμον τν νθεον, ἐν τμνδρᾳ, τορανίῳ ἐσκηνσατε.

Σταυροθεοτοκον

Κριν σε τς ζως, καὶ ὡραον πεκησα κλλει, ὑπρ υος νθρπων, ἡ Παρθνος κραγαζε· καπς θνσκεις νν Υἱέ, κλλος οκ χων ν τ σταυροσθαι, ὁ καλλωπζων πντα νεματι;

Κανν τς Θεοτκου

Ὁ Εἱρμὸς

λσθητ μοι Σωτρ· πολλαγρ αἱ ἀνομαι μου, καὶ ἐκ βυθοτν κακν, ἀνγαγε δομαι· πρς σγρ βησα, καὶ ἐπκουσν μου, ὁ Θες τς σωτηρας μου.

ληται δι σοῦ, ἡ φσις τς νθρωπτητος· τν λεμονα γρ, ἐκησας Κριον, ἐλεμον Πναγνε· θεν δυσωπ σε, τν μν ψυχν λησον.

Τν σωμτων, Χριστέ, ττγματα δυσωποσ σε, Μαρτρων τε Προφητν, κατν ποστλων σου, διτς Τεκοσης σε, τν λαν σου σζε, ἀππσης περιστσεως.

γεργητος γῆ, τν γεωργν κυσασα, καπντων Δημιουργν, τν λομανσασαν, ψυχν μου τος πθεσι, δεξον καρποφρον, δι θεας πιγνσεως.

Παρβην τς ντολς, τς πρς Θεν δηγοσας με, καθλων τος πονηρος, δεδολωμαι πθεσι· διὸ ἱκετεω σε, τς ατν με ῥῦσαι, δεσποτεας ειπρθενε.

δ ζ'

Ὁ Εἱρμὸς

Θεο συγκατβασιν τπρ δσθη ν Βαβυλν ποτε· δι τοτο ο Παδες ν τ καμνῳ ἀγαλλομν ποδὶ ὡς ν λειμνι χορεοντες ψαλλον· Ελογητς Θες, ὁ τν Πατρων μν.

πλγης τς χερς σου, ἐν ας εργσω, Χρισττ θαματα, κα τραυμτων νσχου, τ τραματ μου πντα ἰώμενος, ὑμν σε Λγε, κραυγζων Μακρθυμε· Ελογητς Θες, ὁ τν Πατρων μν.

ρχθης τς χερς σου, καπδας λοις, Χριστ σταυρομενος, κα πλευρν λογχεθης, κρουνος πηγζων πσιν φσεως, τος μελδοσιν παστως καλγουσιν· Ελογητς Θες, ὁ τν Πατρων μν.

Μαρτυρικ

Χορεαν στησμεθα, ὑμνολογοντες Θεο τος Μρτυρας, τος χορος τν γγλων, ἀριθμουμνους, κατὰ ἐπγεια, φωταγωγοντας, καπντοτε μλποντας· Ελογητς Θες, ὁ τν Πατρων μν.

γων λαμπρτησιν, ἁγιασθντες κατεσκηνσατε, ἐπιπμποντες πσιν, ἁγιασμν τε καὶ ἀπολτρωσιν, τος εφημοσιν, ὑμς κα κραυγζουσιν· Ελογητς Θες, ὁ τν Πατρων μν.

Σταυροθεοτοκον

δυτος λιος, πς δυς ξλΛγε τεινμενος, ἡ Παρθνος βα, κα βλπων στη το δρμου λιος, φανειν μ σθνων, σοπσχοντος Δσποτα; Ὑμνολογῶ, προσκυντ θεον κρτος σου.

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

ρρτ κυσει σου, φρικτν ρρτων μς ξωσας, Θεοτκε πραγμτων· δι φρικτς με ῥῦσαι κολσεως, κατς ρρτου χαρς καταξωσον, ἵνα μν σε ετν πολυμνητον.

αθμως τν βον μου, ἐκδαπανσας καρπος μεινα, κα πτοομαι τν δκην, κατς γεννης τπρ τὸ ἄσβεστον, ἡ πρ τεκοσα Παρθνε τὸ ἄστεκτον, ῥῦσα με, το πυρς, τ μεσιτείᾳ σου.

Θαυμτων πκεινα, τμγα θαμα τς σς κυσεως· δι τοτο βο σοι· γν παρθνε Θεογενντρια, τσὰ ἐλη π' ἐμο θαυμστωσον, κατς μελλοσης ργς, ῥῦσαι κασσν με.

μτν βισαντα, ἐν μελείᾳ, κα παραβλψαντα, τος γους σου νμους, κατ σεπτ σου Στερ ντλματα, οκτειρον σσον διτς Τεκοσης σε, ὡς εεργτης Θες, κα πολυλεος.

δ η'

Ὁ Εἱρμὸς

πταπλασως κμινον, τν Χαλδαων τραννος, τος θεοσεβσιν, ἐμμανς ξκαυσε, δυνμει δ κρεττονι, περισωθντας τοτους δν, τν Δημιουργν κα Λυτρωτν νεβα· ο Παδες ελογετε, Ἱερες νυμνετε, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

ζης Χριστὲ ἐβλστησας, Ἱεσσα σωματομενος, καὶ ῥιζοτομες τν κφυεσαν κανθαν, Ἀδμ παραβσεως, στφος φορν κνθινον, ξλδ παγες, τν κ τοξλου ἰάσω, βλαστσασαν κατραν, κα τος μλποντας σζεις· λας περυψοτε, Χριστν ες τος αἰῶνας.

να Θεν τν νθρωπον, ἀπεργσ φιλνθρωπε, γγονας βροτς, κατ Σταυρῷ ὡμλησας, πλευρν κκεντομενος, καὶ ὄξος ποτιζμενος· θεν ο σωθντες, σο τος πθεσι Λγε, βομεν εχαρστως· ερες ελογετε, λας περυψοτε, Χριστν ες τος αἰῶνας.

Μαρτυρικ

Συμποδισθντες Μρτυρες, καὶ ὡς ρνες θυμενοι, καὶ ἐπ πυρς, ἀνηλες πτμενοι, θηρσν κδιδμενοι, τς κεφαλς τεμνμενοι, χαρετε χαρᾷ, ἀνεκλαλτ βοντες· Ο Παδες ελογετε, Ἱερες νυμνετε, λας περυψοτε, Χριστν ες τος αἰῶνας.

Στεφανηφροι Μρτυρες, τν γγλων συμμτοχοι, ο τος μοττους, δυσμενες πατσαντες, πρεσβεαν ποισατε, ὑπρ μν πρς Κριον, ὅπως ν γπῃ, κα πολλῇ ὁμονοίᾳ, ζησμεθα βοντες· ερες ελογετε, λας περυψοτε, Χριστν ες τος αἰῶνας.

Σταυροθεοτοκον

δυνηρς στενζουσα, μητρικς λαλζουσα, κατν κ τν σπλγχνων, συνοχν μφρουσα, Σταυρῷ ἐνητνιζες, τῷ ἐκ τς σς τεχθντι γαστρς, Τκνον, ἐκβοσα, τί τὸ ὅραμα τοτο; πς πσχεις τφσει παθς; πντως θλων, τγνος τν νθρπων, φθορς λευθερσαι.

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Νενεκρωμνην ζωσον, συμπτωθεσαν νστησον, τετραυματισμνην, τν ψυχν μου ασαι, τν νον μου ερνευσον, τν πειρασμν τκματα, πρϋνον Παρθνε, κα βοντ με σσον. Ο Παδες ελογετε, Ἱερες νυμνετε, λας περυψοτε, Χριστν ες τος αἰῶνας.

ς Λστς κραυγζω σοι· Μνσθητ μου Φιλνθρωπε, κλαω ς Πρνη, κα βο σοι· μαρτον, ὡς πλαι ὁ Ἄσωτος, μετανοοντα δξαι με, τν πεγνωσμνον, διτς Θεοτκου, προθμως να μλπω· ερες ελογετε, λας περυψοτε, Χριστν ες τος αἰῶνας.

κετικς βομν σοι, Θεοτκε πανμνητε, μεττν περων, νοερν Δυνμεων, Μαρτρων σων τε, καὶ Ἀποστλων κα Προφητν, ποησον πρεσβεαν, ὑπρ πντων τν πστει, ἐνθως μελδοντων· ερες ελογετε, λας περυψοτε, Χριστν ες τος αἰῶνας.

δ θ'

Ὁ Εἱρμὸς

ξστη π τοτῳ ὁ ορανς, κατς γς κατεπλγη τπρατα, ὅτι Θες, ὤφθη τος νθρποις σωματικς, καὶ ἡ γαστρ σου γγονεν, ερυχωροτρα τν ορανν· διό σε Θεοτκε, Ἀγγλων καὶ ἀνθρπων, ταξιαρχαι μεγαλνουσι.

ατρεύσας μου Δσποτα τς πληγς, πληγωθες κααμξας, τς χερς σου, κα πρς δος, βανειν σωτηρους ς γαθς, κατεθυνς με Κριε, πδας ρυχθες π το Σταυροῦ, ος πλαι ο Γενρχαι, βαδζοντας δντες, ἐν Παραδεσ κατεκρπτοντο.

ρθθη ρθωθντος σου ν Σταυρῷ, ὁ πεσν πτμα μγα Πρωτπλαστος, ἡ δὲ ἰσχς, ἅπασα πτθη το δυσμενος, πσα δγῆ ἡγασται, αματι καὶ ὕδατι κ τς σς, πλευρς προχεομν· διό σε Πανοικτρμον, ἀκαταπαστως μεγαλνομεν.

Μαρτυρικ

Στρεβλομενοι τς στρβλας το πονηροῦ, διελσατε γιοι Μρτυρες, κα τος δεσμος, ος περ πεμενατε καρτερς, τοτον συνεποδσατε, κα καθυπετξατε τος ποσίν, ασχνης πεπλησμνον, καγλως τος ρσι, χριτι θείᾳ χρηματσαντα.

γτ καταθσει τν ερν, τν Μαρτρων λειψνων γασται· καγρ πηγν, βρουσαν ἰάσεις παντοδαπάς, τατα νθως κκτηται, πθη τν σωμτων κατν ψυχν, ἀπαστως ωμνην, καλβην τν δαιμνων, ἐκκρουομνην θείῳ Πνεματι.

Σταυροθεοτοκον

Φυγοσα τς δνας τς μητρικς, τ καιρτς λοχεας Μακρθυμε, σὲ ἐν τνν, πθει κουσως προσομιλεν, καὶ ἄλγος καθυφστασθαι, ἤλγησα τ σπλγχνα κατν ψυχν, ὀδνης πληρθην, ἡ Πναγνος βα· ν παξως μεγαλνομεν.

Κανν τς Θεοτκου

Ὁ Εἱρμὸς

φριξε πσα κοή, τν πρρητον Θεο συγκατβασιν, ὅπως ὁ Ὕψιστος, ἑκν κατλθε, μχρι κασματος, παρθενικς π γαστρς, γενμενος νθρωπος· διτν χραντον, Θεοτκον ο πιστο μεγαλνομεν.

θεα κλνη Σολομών, ἣν κυκλοσι δυνατονν ξκοντα, ῥήσει τς θεας Γραφς, ἐν ᾗ ὁ Λγος πανεπασατο, τας μυρισι με εί, δαιμνων κλονομενον, ἄτρωτον φλαξον, τ δυνμει σου γνὴ Ἀειπρθενε.

Στζουσα θεον γλυκασμν, τν πντων γλυκασμν κυσασα, ἰῷ τοῦ ὄφεως, τν φαρμαχθεσαν ψυχν μου γλκανον, ἀλλοτριοσ με πικρς μαρτας πντοτε, τ μεσιτείᾳ σου, προστασα τν πιστν κατασχυντε.

λιε δξης ησοῦ, τν θλαν μου ψυχν φωταγγησον, τας παρακλσεσι τς σέ, τεκοσης γνς θεπαιδος, τν σωμτων Λειτουργν, σεπτν ποστλων σου, Ἱεραρχν Προφητν, κα Μαρτρων εκλεν καὶ Ὁσων σου.

Φρττω σου μνε Βασιλεῦ, τν δευτραν παρουσαν καδδοικα, ὅλος κατκριτος, ἠπορημνος πρχων Κριε· δι πρτλους σοι βοῶ, διτς Τεκοσης σε· Φεσαι κασσν με, ἐλεμον γαθ κα Φιλνθρωπε.

πστιχα τν Ανων, Σταυρσιμα

Το Μωϋσως ἡ ῥάβδος, τν τμιον Σταυρν σου, προετπου Σωτρ μν· ν ατγρ σζεις, ὡς κ βυθο θαλσσης, τν λαν σου Φιλνθρωπε.

ν δμ Παρδεισος ποτέ, τξλον τς γνσεως, ἀνεβλστησεν ν μστν φυτν, ἡ Ἐκκλησα σου Χριστέ, τν Σταυρν σου ξνθησε, τν πηγσαντα, τκσμτν ζων, ἀλλτμν θαντωσε, βρσει φαγντα τν δμ, τδὲ ἐζωοποιησε, πστει σωθντα τν Λστν, οτς φσεως κοινωνος, ἡμς νδειξον Χριστὲ ὁ Θες, ὁ τπθει σου λσας, τν καθ' ἡμν μαναν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἀξωσον μς, τς ορανου Βασιλεας σου.

Μαρτυρικν

Τί μς καλέσωμεν

Μρτυρες Χριστοοἱ ἀήττητοι, ο νικσαντες τν πλνην, τ δυνμει το Σταυροῦ, ἀπολαετε τν χριν, αωνως τς ζως. Τυρννων, ἀπειλς οκ πτοθητε, βασνοις, ακιζμενοι εφρανεσθε, κανν ταματα μν, γγονεν ἰάματα τας ψυχας μν, πρεσβεσατε, το σωθναι τς ψυχς μν.

Δξα... Κα νν...

Σταυροθεοτοκον, ὅμοιον

Ξλ προσπηγνμενον Κριε, ὡς ἑώρακεν σπρως, ἡ Τεκοσ σε μνς, κατεξανετο τς ψεις, καὶ ἐβα ν κλαυθμῷ; Υἱέ μου, πς σφαγν φρεις τν δικον, πς θνσκεις, ὁ ἀθνατος ς νθρωπος, λγον μοι δς φς γλυκτατον, βλψον Μητρα θρηνοσν σε, καδξασον, τατην Λγε τῇ ἐγρσει σου.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Οἱ Μακαρισμοὶ

Μνσθητι μν, Χριστ Σωτρ τοκσμου, ὥσπερ τοΛστοῦ, ἐμνσθης πξλου, κα καταξωσον πντας μνε Οκτρμον, τς ορανου Βασιλεας σου.

βδ Μωϋσς, Σταυρν ξεικονζει, τμνει τν βυθν, λαν σραηλτην, διαβιβζων, ἡμες δ τοτον τυποντες, τος νοητος χθρος τροπομεθα.

Πλαι ακβ, ἐπευλογν τος Παδας, χερας ναλλξ, ἐφπλου σημαινοσας, τν σν Σταυρν, δι΄ οπντες κ τς κατρας, Χριστ Σωτρ λευθερθημεν.

Μαρτυρικν

Πθη το Χριστοῦ, ζηλοντες θλοφροι, βσανα πικρά, ἠνγκατε γενναως, καὶ ἀφθαρσας στεφνοις καταστεφθντες, τος ορανος περιπολεετε.

Δξα...

Δξα τ Πατρί, τμνῳ ἀθαντῳ, δξα τΥἱῷ, τζντι ες αἰῶνας, δξα τ Πνεματι μα, τ παναγίῳ, τπσαν κτσιν γιζοντι.

Κα νν... Θεοτοκον

κ παρθενικς, ἀντειλε γαστρς σου, ὁ Δημιουργς, ἡλου κα σελνης, ὃν καθορσα σταυρομενον Θεοτκε, πσα κτσις κυμανετο.