The Orthodox Pages

email: pater@christopherklitou.com

 

ΟΚΤΩΗΧΟΣ

 

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΙΤΗ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ

Στιχηρα Προσμοια Δεσποτικ

χος βαρς

Σμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰούδας

Δσποτα κα Θεπανοικτρμον, ος πστασαι κρμασι, δς μοι ν καρδίᾳ, τν σν φβον χειν, δς μοι τφιλεν σε, ἐξ λης ψυχς μου, δς μοι τμυσττεσθαι, τς πρξεις τοῦ ἀλστορος, καποιεν τ θλημα, τ σν τ σωτριον σ γρ ε Θες μν, επν Ατετε κα λαμβνετε.

Γγονα τν δαιμνων μν γλως, τν νθρπων δὲ ὄνειδος, τν Δικαων θρνος, τν γγλων πνθος, μολυσμς ἀέρος, καγς καὶ ὑδτων σμα γρ μανα, ψυχν κα νον σπλωσα, παραλγοις πρξεσι, Θεῷ ἐχθρς πφυκα, ομοι! Κριε, ἥμαρτν σοι, ἥμαρτον συγχρησον.

Δομαι π' ἐμοτῷ ἀκρπῳ, μακροθμησον Δσποτα, καμμε κκψς, ὡς καρπον δνδρον, τομτοθαντου, ες πρ ποπμπων, ἀλλκαρποφρον με, ποισαι παρακλθητι, καιρν μετανοας μοι, διδος ς φιλνθρωπος, ὅπως πονψω μου, τς πολλς Σωτρ μου μαρτας Χριστέ.

τερα το Προδρμου

Καταφρονήσαντες

Νυμφοστολσας τος λγοις, ἱερς τν κκλησαν Χριστοῦ, προσηγγου Σοφὲ ὡς νμφην, πανμωμον, καὶ ὑπκοον τατην, τΔεσπτπαρστησας, ἀλλ' ὡς χων νν δυναστεαν, ατς περσπισον, καὶ ὑπρμαχος φνηθι, ἀππσης κακας, τοδιαβλου Παμμκαρ λυτρομενος.

Φς νοερν πιλμψας, τταπεινψυχμου Πρδρομε, ἐναποδωξον ατς, ὁμχλην τν πασαν, ἡδονν ψυχοφθρων, καπαθν τν το σματος, καὶ ὡς χων νν δυναστεαν, κμοῦ ὑπερσπισον, καπροσττης μοι φνηθι, ἀππσης νγκης, καπεριστσεως δεινς λυτρομενος.

Προφητν ἡ ἀκρτης, κασφραγς το νμου το τυπικοῦ, ὦ τν πντων γηγενν, μεζων γιτης, ὦ Χριστοπαρουσας, θεος Κρυξ κα Πρδρομος, ὦ Διδσκαλε μετανοας, ὦ ἁγνεας γαλμα, τος σος δολους περσζε, ἀππσης νγκης, καπεριστσεως, ἡμς λυτρομενος.

Δξα... Κα νν... Θεοτοκον

Χαρε γνή, τσεπτν κειμλιον παρθενας. Χαρε σεμνή, ἐνδιατημα θεον. Χαρε Παρθνε, τν πιστν σωτηρα. Χαρε Δσποινα, Νμφη νμφευτε.

πστιχα Κατανυκτικ

ς ὁ Ἄσωτος υἱός, ἦλθον κγΟκτρμον, δξαι με προσππτοντα, ὡς να τν μισθων σου, ὁ Θες, καὶ ἐλησν με.

ς περιπεσν ες τος λστς, κα τετραυματισμνος, οτω κγπεριπεσα, ἐξ μν μαρτιν, κα τετραυματισμνη πρχει μου ψυχή, πρς τνα καταφγω το θεραπευθναι, εμπρς Σ τν εσπλαγχνν,τν ψυχν τν ατρν; Ἐπχεε π' ἐμὲ ὁ Θες, τμγα σου λεος.

Μαρτυρικν

γιοι Μρτυρες, οκαλς θλσαντες, κα στεφανωθντες, πρεσβεσατε πρς Κριον, ἐλεηθναι τς ψυχς μν.

Δξα... Κα νν... Θεοτοκον

Ερνευσον πρεσβεαις τς Θεοτκου, τν ζων μν, τν βοντων σοιλεμον Κριε δξα σοι.

Μετ τν α' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

χος βαρς

χουσα ψυχμου, τὸ ἰατρεον τς μετανοας, πρσελθε προσππτουσα, ἐν στεναγμος κραυγζουσα, τῷ Ἰατρψυχν τε κασωμτων· λευθρωσν με φιλνθρωπε, ἐκ τν μν πλημμελημτων, συναρθμησν με τΠρνῃ, κατΛστκατΤελνῃ, καδρησαμοι Θες, τν νομιν μου τν συγχρησιν, κασσν με.

Τ πλαγος το βου, χειμζει με Κριε, τκματα τν νομιν μου, βυθζουσμε Δσποτα, ἀλλ' ἔκτεινν σου τν χερα, κασσν με, ὡς τν Πτρον φιλνθρωπε.

Δξα... Κα νν... Θεοτοκον

Προστασα θερμή, καὶ ἀντληψις Χριστιανν, ὑπρχεις Θεοτκε νμφευτε δισν τ Προδρμῳ, τν Υἱόν σου δυσπησον, τοερεν μς λεος.

Μετ τν β' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

ΤοΤελνου τν μετνοιαν οκ ζλωσα, κατς Πρνης τ δκρυα ο κκτημαιποργρ κ πωρσεως, τς τοιατης διορθσεωςλλτσεσπλαγχνίᾳ ὁ Θες, σσν με ς φιλνθρωπος.

τοΠτρου τν ρνησιν, τος δκρυσι καθαρσας, κατοΤελνου τ πτασματα, τστεναγμσυγχωρσας, φιλνθρωπε Κριε λησν με.

Δξα... Κα νν... Θεοτοκον

Κριε, ἡμες σμν λας σου, καπρβατα νομς σου, πλανηθντας ς ποιμν, ἐπστρεψον μς, σκορπισθντας τ φθορᾷ, συνγαγε μς, ἐλησον τν πομνην σου Φιλνθρωπε, σπλαγχνσθητι πτν λαν σου, πρεσβεαις τς Θεοτκου, μνε ναμρτητε.

Μετ τν γ' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

Κριε, τν ῥύπον τς ψυχς μου, ἐλους σου σσπῳ, σπλαγχνισθες ς γαθς, ἀππλυνον Σωτρ, κακαθαρσας μολυσμοῦ, τς λος τν παθν, ἐλησν με Δσποτα, δισωσον τ πλσμα σου, πρεσβεαις το σοΠροδρμου, μνε Πολυλεε.

Μαρτυρικν

Οἱ Ἅγιοσου Κριε, ἐπτς γς γωνισμενοι, τν χθρν κατεπτησαν, κατν εδλων τν πλνην κατργησαν δικατος στεφνους, παρσοῦ ἐκομσαντο, τοφιλανθρπου Δεσπτου, καὶ ἐλεμονος Θεοῦ, τοπαρχοντος τ κσμῳ, τμγα λεος.

Δξα... Κα νν... Θεοτοκον

ς χουσα τ συμπαθς, ες τν ταπενωσιν μν, κασκπουσα τος πγς, ες περστατον λαν, σπλαγχνσθητι ελογημνη Θεοτκε, ἐπμεινον πρεσβεουσα, μὴ ἀπολμεθα δεινς, ἱκτευε ς χραντος, τν εδιλλακτον Θεν, σωθναι τς ψυχς μν, Παναγα Παρθνε.

Κανν Κατανυκτικς. Ποημα ωσφ 

δ α' Ἦχος βαρς

Ὁ Εἱρμὸς

Τ συντρψαντι πολμους, ἐν βραχονι ατοῦ, καὶ ἀναβτας τρισττας βυθσαντι, ᾄσωμεν ατῷ, ὡς λυτρωτῇ ἡμν Θεῷ, ὅτι δεδξασται.

Καθ' ἑκστην μαρτνω, καοφρττω σε Χριστέ, μακροθυμίᾳ ζητοντμου τν μετνοιαν, δς μοι λογισμν πιστροφς ς γαθς, καμπαρδς με.

μαρταις μαρτας, προστιθμενος Χριστέ, διαλιμπνω οδλως τλας γώ, μνε γαθκαὶ ἀναμρτητε Σωτρ, οκτειρον σσν με.

Μαρτυρικ

Θαρσαλως ο γενναοι, ἐπεφνουν θληταί. Ἰδοτστδιον πλρες γνων, δρμωμεν, κθηται Χριστς, ἀγωνοθτης στεφανν, τος νικητς τοῦ ἐχθροῦ.

πεκδσασθε τ σμα, πολυτρποις ακισμος, καὶ ἀφθαρσας χιτνα περιεβλεσθε, Μρτυρες σοφοί, κατοΠατρς τν οκτιρμν, υογεγνατε.

Θεοτοκον

Τν πολλας κεκακωμνον, ἁμαρταις τν ψυχν, Θεογενντορ Παρθνε θερπευσον, ὅπως ν φωνας, εχαριστας κτενς, ἀεδοξζω σε.

Κανν το Προδρμου, οὗ ἡ Ἀκροστιχς

Κατν δε, Κλεινέ, τν μελδαν δχου ωσφ

Ερμς

Νεσει σου πρς γεώδη

Κσμος τς κκλησας, ὡραϊσμνος δεχθης, μακριε Πρδρομε, ἣν πντοτε πρεσβεαις σου, σζε πσης καταδκης, τν αρετιζντων, ἑδρααν κλνητον.

μωμον ερεον, τποιητπροσηνχθης, τυθες θεε Πρδρομε, ὥσπερ ρνον κακον θεν πστει δυσωπσε, πσης με κακας, ἐχθρν πολτρωσαι.

ασαι τν σωμτων, κατν ψυχν μν νσους, ἀοδιμε Πρδρομε, ἐκδυσωπν κστοτε, Λγον τν πντων τς νσους, κατς μαλακας, εσπλγχνως ρμενον.

Θεοτοκον

Ττοκας Παναγα, τν περληπτον Λγον, σαρκκαθ' ὑπστασιν, ἡμν προσομιλσαντα, τοτον πντοτε δυσπει, σσαι τος πιστς σε, ἀεμακαρζοντας.

δ γ'

Ὁ Εἱρμὸς

ορανος τ λγστερεσας, καττς γς θεμλιον δρσας, ἐπὶ ὑδτων πολλν, στερωσν μου τν νον, ες τ θλημσου, μνε Φιλνθρωπε.

παρορν νθρπων μαρτας, διπολλν Χριστ φιλανθρωπαν, πριδε μνε Σωτρ, τπλθη μου τν κακν, ἵνα δοξζω σε, τν περγαθον.

να σαρκς τ θλημα ποισω, τσΧριστέ, θελματα παρεδον, ὁ ἀσυνεδητος, καδδοικα τς φλογς, τν τιμωραν Λγε, ἀφ' ἧς με λτρωσαι.

Μαρτυρικ

Σωματικος προσομιλοντες πνοις, οἱ Ἀθλητατν πονον σκπουν, ζων καὶ ἄνεσιν, ἧς τυχον ν χαρᾷ, τν νθρπων πνους εκουφζοντες.

Μαρμαρυγας τν θλων θεοφροι, πλνης δεινς λσατε τν νκτα, καπρς νσπερον φς, μετβητε τν μν, ὀδυνν τ σκτος εὶ ἐξαροντες.

Θεοτοκον

Πλην Θεοπροεδεν Προφτης, δι' ἧς ατς διλθε καθς οδε, Παρθνε χραντε δισε κδυσωπῶ, μετανοας πλας ατμοι νοιξον.

Κανν το Προδρμου

Ὁ Εἱρμὸς

κατ' ἀρχς τος ορανος, παντοδυνμσου Λγῳ, στερεσας Κριε Σωτρ, κατ παντουργκαθείῳ Πνεματι, πσαν τν δναμιν ατν, ἐν σαλετμε πτρᾳ, τς μολογας σου στερωσον.

λιοβλοις στραπας, πσαν φωτζεις τν κτσιν τοῦ Ἡλου γρ το νοητοῦ, ἀστρ φωτεινς δεχθης Πρδρομε, ὃν κδυσπει κτενς, παθν τ σκτος διξαι, ἐκ τν πανωδνων καρδιν μν.

Νμου κα χριτος στώς, ἐν μσθεε Προφτα, παρεδλους πσιν μφανς, τν παλαν το μν, τς δ τν λλαμψιν, γενησομνην καθαρς, ἀνακαινσει τελείᾳ, τν παλαιωθντων μαρτμασι.

Δαιμονικς πιφορς, ἐκ τν σκανδλων το βου, ἀππσης θλψεως μς, ΧριστοΒαπτιστά, βομεν, λτρωσαι, ἐκδυσωπν τν γαθν, καὶ ἐν μρτς δκης, τν κολαστηρων πολτρωσαι.

Θεοτοκον

Ελογημνη Θεν, ἀνερμηνετως τεκοσα, σν τ θείῳ τοτου Βαπτιστῇ, δυσπει γνὴ ἀπαστως Δσποινα, ὑπρ μν τν συμφορας, περιπιπτντων το βου, κασυνεχομνων μαρτμασι.

δ δ'

Ὁ Εἱρμὸς

Τν νσαρκον παρουσαν σου Χριστέ, πιστομενος Προφτης, Ἀββακομ κραγαζε Δξα τ δυνμει σου Κύριε.

ξνευσα τς δοτς πρς ζων, φεροσης με, καες βθρον τν κακν κατπεσον. Στερ μ παρδς με.

Δακρων μοι χετος Λγε Θεοῦ, κατπεμψον, ἵνα πλνω, τν πολλν πταισμτων μου, Δσποτα τν βρβορον.

Μαρτυρικ

γμενοι ς ρνα πρς σφαγν, οΜρτυρες, τν πολμιον χθρν κατσφαττον, δξης ξιομενοι.

Κενομενοι τν αμτων ο κρουνοί, Πανεφημοι το χειμρρου, τς τρυφς, ητρπιζον, πσι τν πλαυσιν.

Θεοτοκον

Σεσρκωται ξ αμτων σου γνν, ὁ Κριος, τν μετνοιαν, βροτος, δωρομενος, Κρη μεσιτεαις σου.

Κανν το Προδρμου

Ὁ Εἱρμὸς

Πατρικος κλπους μ λιπν, κακαταβς πτς γς Χριστὲ ὁ Θες, τμυστριον κκοα, τς οκονομας σου, καὶ ἐδξασσε μνε Φιλνθρωπε.

Καταβαλν στφος δυσμενν, καὶ ἀριστεσας κατ' ατν λαμπρτατα, ἐν μοτν βασιλεουσαν, ἁμαρταν δομαι, Βαπτιστεχας σου κατβαλε.

Λχνος φθες Μκαρ νοητς, δικαιοσνης τος βροτος πδειξας, Ἰησον τν μγαν λιον, ὑφ' οκαταυγζεσθαι, τς καρδας πντων κτευε.

ν νομαις συλληφθες κα γεννηθες, ζῶ ἀμελς κα δδοικα, τὰ ἐκεθεν κολαστρια, ἐξ ν με ξρπασον, ΒαπτιστΘεν λεομενος.

κετηραν πρ μν, τν σ τιμντων τ Θεπροσγαγε, ὅπως πσης μς ῥύσηται, δεινς περιστσεως, καδαιμνων βλβης πανλβιε.

Θεοτοκον

Νμου σκιασε πολυειδς, τν τεξαμνην τν Θεν δλωσαν, ὃν κτευε Πανμωμε, πσης νομας με, καπαθν υσθναι το σματος.

δ ε'

Ὁ Εἱρμὸς

Διασκεδσας τν νκτα τν παθν, λμψον μοι φς νοερν, ὁ τὸ ἀρχγονον σκτος, τς βσσου διξας, κατπρωτκτιστον φς, καταλμψας τ κσμῳ, Δημιουργτοπαντς.

σαμε Λγε δικαας σου ργς, ἡνκα κρνς τν γν, κατν πολλν μου πταισμτων, μετανοίᾳ καθρας, ναν με δεξον τς σς, ἀγαθτητος μνε, Δημιουργτοπαντς.

πτς γαν χλος τν παθν, ἀπετυφλθην τν νον, καογινσκω τ πρττω, πωρωθες τν καρδαν, ἐπστρεψν με Χριστέ, καμετνοιαν μοι δδου, καθαρτικν μολυσμν.

Μαρτυρικ

Στδιον πλρες δρτων θληταί, δραμντες νεανικς, πρς τν ορνιον νσσαν κατηντσατε, νκης, βραβεα ζωαρχικς, ἐκ χειρς δεδεγμνοιθεν παγλλεσθε νν.

σχυροτταις νευρας τν ερν, πνων μν θληταί, ἀπηγχονσατε ντως, τν ρχκακον φιν, καΠαραδεσου τρυφς, ἠξιθητεθεν, ἀνευφημομεν μς.

Θεοτοκον

τοῦ Ἡλου νεφλη φωτεινή, λμψον μοι φς νοερν, τς ληθος μετανοας, καὶ ἀπλασον σκτος, τν πονηρν λογισμν, ἵνα πστει μνσε, ὡς σωτηραν πιστν.

Κανν το Προδρμου

Ὁ Εἱρμὸς

Κριε Θες μου, ἐκ νυκτς ρθρσας, σὲ ἱκετεω, παρσχου μοι φεσιν, τν παραπτωμτων μου, καπρς φς τν σν προσταγμτων, τς δος μου εθυνον δομαι.

φυς φωνβοντος, ἐν ρμοις Πνσοφε διανοαις, Θεοῦ ἐπιγνσεως διὸ ἱκετεω σε, τν ψυχν μου ρημωθεσαν, πσπαραβσει καινοργησον.

Τμιον το Δεσπτου, σκεος δεδειγμνος ΘεοΠροφτα, ἀτμων με πρξεων, πρεσβεαις σου λτρωσαι, κατιμς τυχεν αωνου, τν γαθοδτην δυσπησον.

γγισαν νομαι, ἐπ' ἐμεσδτς αθυμας, τρποις μετανοας με, μακριε Πρδρομε, βελτωσον, ὅπως προθμως, τς δος Κυρου φκωμαι.

Θεοτοκον

Νκρωσον τς σαρκς μου, τγεδες φρνημα Θεοτκε, ζων κυσασα, θανττν θνατον, παντελς θείᾳ δυναστείᾳ, Ἄχραντε σεμνὴ ἀφανσασαν.

δ ς'

Ὁ Εἱρμὸς

Βυθῷ ἁμαρτημτων, περιπεσν γαθέ, ὡς ωνς κ το κτους βο σοινγαγε κ φθορς τν ζων μου, κασσν με φιλνθρωπε.

Νος σωτος φθην, ασχρς βισας ν γῇ, καὶ ἡδονν ποκψας τας ρμας, ἐπστρεψν με Χριστὲ ὁ Θες μου, κασσον ς φιλνθρωπος.

Στναξον ψυχμου, ἵνα υσθς στεναγμν, δκρυσον πως δακρων παστων, μλβς περαν κεῖ ἐν δνῃ, οδν χντων φελος.

Μαρτυρικ

φθητε σπερ λθοι, ἐν τστεφνσαφς, τς το Χριστοῦ Ἐκκλησας πηχθντες, κακσμος τατης τερπνς γεγοντες, σεπτοΜεγαλομρτυρες.

Τλους ξιοθου, ἀξιωθντες σοφοί, ἀτελευττους κληροσθε μοιβς διττλη μν ν μετανοίᾳ, γενσθαι κετεσατε.

Θεοτοκον

Βυθομε αθυμας, τν μετρτων παθν, ἡ τν βυθν εσπλαγχνας τεκοσα, ἀνγαγε γαθκαδακρων, πολλν πηγν μοι δρησαι.

Κανν το Προδρμου

Εἱρμὸς

ωνς κ κοιλας δου βα νγαγε κ φθορς τν ζων μου, ἡμες δ σοι βομεν Παντοδναμε Σωτρ λησον μς.

Μαρμαρυγας ρετν σαφς ξαστρπτων, καφωταυγεμαρτυρίῳ ἐκλμπων, φωτζεις πσαν κτσιν, νοητς νατολς Φλε γνσιε.

βλστησας γηραλας Μκαρ κ στερας διβοῶ ἁμαρταις πολλας με, γηρσαντα, εχας σου, μετανοας καλλονας νακανισον.

Λχνε φωτς νεσπρου θεε Προφτα, τν λχνον μου, τς καρδας σβεσθντα, ἐπναψον εχας σου, καφωτς με κοινωνν θεου ποησον.

Θεοτοκον

ς ετς ν γαστρσου Λγος κατβη, ὃν ατησαι Παναγα Παρθνε, τὰ ῥεματα ξηρναι, τν μτρων μου κακν κετεω σε.

δ ζ'

Ὁ Εἱρμὸς

Τος ν καμνΠαδας οκ φλεξεν, οδπαρηνχλησε τ πρ ττε ο Τρες, ὡς ξ νς στματος, ὕμνουν, καελγουν λγοντες Ελογητς Θες, ὁ τν Πατρων μν.

Ες πθη τιμας νπεσα, κτνεσι Στερ μοιωθες, κα σκοτισθες, οθεωρτς νοχς σου, Λγε τ μακρθυμον, ἐπιστροφς μοι καιρν, δδου κα σσν με.

αθμως τν ζων μου ξετλεσα, πρττων οκ ξεστι ποιεν, κανν δού, ᾅδου λοιπν πλαις γγζω, μλαμβνων ασθησιν, μμε παρδς Χριστέ, ὁ μνος ν γαθς.

Μαρτυρικ

Ποθσαντες ζων τν αἰώνιον, κσμῳ ἐνεκρθητε σοφοί, κατν χθρν πονεκρσαντες τελεως, ες ορανος νπτασθε, ὑπρ μν θληταί, ἀεπρεσβεοντες.

Λυθντες ναγκν τν το σματος, ἐλσατε πλνης τ δεσμά, καττοΧριστοῦ Ἅγιοι Μρτυρες, στοργῇ, ψυχς συνεδσατε, τοδεσμευθντος σαρκί, καλσαντος τν φθορν.

Θεοτοκον

Τμον καινν σε Προφτης βλεψεν, ἐν Λγος γγραπται Πατρςθεν γνὴ ἐκδυσωπῶ, ββλμε ζντων γραφναι κτευε, τν καινουργν το παντς, ἐκδυσωποσα ησον.

Κανν το Προδρμου

Ὁ Εἱρμὸς

Κμινον Παδες, πυρφλεκτον πλαι, δροσοβολοσαν πδειξαν, ἕνα Θεν νυμνοντες κα λγοντες ὁ ὑπερυψομενος, τν Πατρων Θες καὶ ὑπερνδοξος.

Δδου μοι μβρους, δακρων εχας σου, τς εσπλαγχνας τν βυσσον, ὁ ποταμοπροχοας λοσας Πρδρομε, καὶ ὅλον με κθαρον, μολυσμοσαρκς τε καπνεματος.

κετηραν, προσγαγε μκαρ, τῷ ἐππντων Θεῷ ἡμν, ὅπως κμὲ ἐλεσῃ ὡς εσπλαγχνος, πολλὰ ἁμαρτνοντα, καὶ ἀννευσιν νν μὴ ἔχοντα.

γονε σπεσον, ψυχμεταγνναι, μὴ ὡς συκν σε τν καρπον, ἡ θεα δκη κτλπροθλυμνον, τΔεσπτβησον, ὁ Θες λσθητι, σσν με.

Θεοτοκον

Νενεκρωμνην, ψυχν κεκτημνος, τας χαλεπας παραβσεσι. Στν νεκρσασαν δην τ τκσου, ἱκετεω Δσποινα. Μετανοας τρποις με ζωσον.

δ η'

Ὁ Εἱρμὸς

Τν π' Ἀγγλων σιγτως, ἐν ψστοις δοξαζμενον Θεν, οορανοτν ορανν, γκαὶ ὅροι καβουνοκαβυθς, καπν γνος νθρπων, ὕμνοις ατν ς Κτστην, καΛυτρωτν ελογετε.

περβαλλντως ντρυφσας, τας βλαπτοσαις δονας φρενοβλαβς, ὁ ἀσυνεδητος γώ, ὑπερβην πντας μαρτωλος, ὁ ἔχων εσπλαγχνας περβολν, παρσχου μοι, ἱλασμν τν πταισμτων.

Νν πθραις Νυμφος, τν λαμπδα κατακσμησον ψυχή, ἐλαίῳ ἄρδευσον ατν, συμπαθεας κα παντοων καλν, πρν ν κλεισθῇ, ἡ θρα, σπεσον Χριστ συνεισελθεν, ἐν χαρᾷ ἀσυγκρτῳ.

Μαρτυρικ

Ο δειλιντες τς βασνους, ογενναοι νεβων θληταδοεπρσδεκτος καιρς, στμεν πντες στερροττω νο, κτησμεθα βραχσι πνοις, ζων τν πονον, κατρυφν τν γρω.

Νμασι θεοις θλοφροι, τοΣωτρος προσκλυζμενοι εί, πσαν ρδεετε γν, ἐκμιμσει τν γωνων μν, κακαρποφρον τατην, τας ρετας ργζεσθε, ἐν Χριστες αἰῶνας.

Θεοτοκον

Θεοτκε οσα βεβαα, προστασα καὶ ἐλπς Χριστιανν, ἐν τῇ ἡμρτφρικτῇ, πρστηθμοι πταικτι πολλά, καὶ ῥῦσαι τς γεννης τς φοβερς, προβτοις με, δεξιος ριθμσασα.

Κανν το Προδρμου

Ὁ Εἱρμὸς

Τν μνον ναρχον, Βασιλα τς δξης, ὃν ελογοσιν ορανν α Δυνμεις, καφρττουσι τν γγλων α τξεις, ὑμνετε ερες, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

Δεσμν λυθναμε, τν πολλν μου πταισμτων, τν δεσμευθντα, καδεσμταις τν λσιν, βραβεσαντα, ἱκετεων Προφτα, τν μνον Λυτρωτν, μπασες αἰῶνας, ἀεί σε εφημοντα.

πλγην Πρδρομε, ἡδονς τῇ ῥομφαίᾳ καὶ ἐν δνσοι καρδας κραυγζω Ἰάτρευσον τς ψυχς μου τὸ ἄλγος, Χριστν κδυσωπν, τν μνον ατρα, ψυχν τε κασωμτων.

Χειρσου Πρδρομε, ὃν βπτισας Λγον, μδιαλπς κετεειν παστως, ῥυσθναμε κ χειρς μαρτας, τν πτασαντα πολλά, κα τεταπεινωμνον, κα κατακεκριμνον.

τι κατρυξα, ες τν γν γνωμνως, τλαντον, ὅπερ κ Θεοῦ ἐπιστεθην, ἐκδχομαι τν πικρν τιμωραν, ἐξ ς με Βαπτιστά, ἐξρπασον εχας σου, πιστς κδυσωπσε.

Θεοτοκον

πρξας φλεκτος, δεξαμνη ν σπλγχνοις, τπρ τὸ ἄστεκτον, ὦ Παρθνε διμε, ἐξρπασον το πυρς τοῦ ἀσβστου, δροσζουσμε νν, γνησας μετανοας, περικαλλσι

τρποις.

δ θ'

Ὁ Εἱρμὸς

σπρου τκου σλληψιν, τς ρμηνεσει βροτν; ἀφθρου τκου γννησιν, τς μ θαυμσει γηγενν; δισε αφυλατς γς, Θεοτκε μεγαλνομεν.

να κληρονομσωμεν, τμλλοντα γαθά, πενθσωμεν, στενξωμεν, παρακαλσωμεν Χριστν, ἐν σκαιρν χομεν πιστοί, μετανοας κα δεσεως.

ς Χαναναα κρζω σοιλησν με Χριστέ, ὡς πλαι τν συγκπτουσαν, ἀνρθωσν με ησοῦ, κασσν με Σωτρ μου τν πολλας, ἁμαρταις βυθιζμενον.

Μαρτυρικ

Στενομενοι ν θλψεσι, καφυλακας κα ποινας, οἱ Ἀθλοφροι Μρτυρες, πρς πλατυσμν ναψυχς, μετλθον κ στενσεως μς, ἐγκλημτων κλυτρομενοι.

γμν κατεκλυψεν, ὑμν τ σματα, ορανς δὲ Ἅγιοι, φρει τ πνεματα εί, τθρνπαρεσττα τς δξης, μετ' Ἀγγλων γαλλμενα.

Θεοτοκον

Φορσας με Κριος, ἐκ σοπρολθεν γνατν ον κδυσπησον, στολφαιδρναμε φωτς, Παρθνε κδυθντα τν παθν, νν τν σκκον τν βαρτατον.

Κανν το Προδρμου

Ὁ Εἱρμὸς

Μ τς φθορς διαπερκυοφορσασα, καπαντεχνμονι Λγσρκα δανεσασα, Μτερ περανδρε, Παρθνε Θεοτκε, δοχεον τοῦ ἀστκτου, χωρον τοῦ ἀπερου, Πλαστουργοσου, σμεγαλνομεν.

ερωττης Προφτα, ῥίζης βλστησας, κατς κακας τς ῥίζας, πσας νσπασας, κασυμπνιγμενον, κα κατηχρειωμνον, ἐπσκεψαμε Μκαρ, καθεας μετανοας, ἐκβλαστνειν καρπος εὐόδωσον.

ραιοττην τρυγνα, καὶ ἀηδνα σε, ἡ Ἐκκλησα γνωρζει, μγιστε Πρδρομε τς μετανοας γρ, ἐβησας τ μλος, ψυχας ρημωθεσαις, κακακος χερσωθεσαιςθεν πστει σε μακαρζομεν.

Σ τς δος τς φεροσας, πσιν πδειξας, πρς σωτηρους εσδους, ἅγιε Πρδρομε ας βηματζειν με, εὐόδωσον τν πσαις, τοβου νοδαις πλανμενον πτῃ, τοκακαν δημιουργσαντος.

φοβερὰ ἐπθραις, ἡμρα γγικε, κακατακρσεως ργα, ἔχων δρομαι, εσπλαγχνε Κριε, ὁ μνος λεμων, εχας το σοΠροδρμου, καπντων τν γων, ἀκατκριτον ττε δεξν με.

Θεοτοκον

Φς τεκοσα, τθεον θεοχαρτωτε, τν σκοτισθεσαν ψυχν μου τας παραβσεσι, φτισον δομαι, κασκτους αωνου, ἐλεθερν με, δεξον, ὅπως Σμεγαλνω, καδοξζω ειμακριστε.

πστιχα τν Ανων Κατανυκτικ

ς τν συκν τν καρπον, μὴ ἐκκψς με Σωτρ τν μαρτωλν, ἀλλ' ἐππολλτῷ ἔτει, κατνυξν μοι δρησαι, ἀρδεων μου τν ψυχν, τος δκρυσι τς μετανοας, ἵνα κγώ, καρπν προσενγκω σοι λεημοσνης.

ς λιος πρχων δικαιοσνης, φωταγγησον τς καρδας, τν σο βοντων, Κριε δξα σοι.

Μαρτυρικν

ν μστοσταδου τν παρανμων, ἀγαλλμενοι νεβων οἱ Ἀθλοφροι, Κριε δξα σοι.

Δξα... Κα νν... Θεοτοκον

Σμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰούδας

Ερατο κ γαστρς στειρευοσης, θεολογεν τν ν σπλγχνοις σου, Θεν Λγον Κρη, φωνὴ ἡ τοΛγου ν τος σπασμος σου, τν χριν εροσαθεν Θεοτκον σε, μητρς τ γλσσῃ ἔκραζε, δι' ατς στρημα, πληροσα τς φσεως, καὶ ὀργνων στρησιν, δι' ὧν διαρθρονται τ νοματα.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Οἱ Μακαρισμοὶ

ραος ν, κακαλς ες βρσιν, ὁ ἐμθανατσας καρπς, Χριστς στι τ ξλον τς ζως, ἐξ οφαγν ο θνσκω, ἀλλβοσν τ Λστ· Μνσθητμου Κριε, ἐν τΒασιλείᾳ σου.

Τ τραματα, τς μς καρδας, τὰ ἀνατα Κριε, ἰάτρευσον ς μνος ατρς, ψυχν τε κασωμτων, καβηματζειν με ρθς, πντοτε εὐόδωσον, τς σωτηριδεις δος.

προδραμν τς δικαιοσνης, τοῦ Ἡλου ΧριστοΒαπτιστά, τν λχνον τς ψυχς μου τν τ πολλῇ, κακίᾳ ἐσβεσμνον, ἄναψον θεαις προσευχας, ὅπως μακαρζω σε, πντοτε σζμενος.

Μαρτυρικν

θλσαντες κα στεφανωθντες, τν χθρν κατσχνατε, κανν περιπολετε τος ορανος, φωτς διαδχου, ἀποπληρομενοι σοφοί, Μρτυρες πρεσβεοντες, ὑπρ τν ψυχν μν.

Δξα...

τρευσον τς ψυχς μου τπθη, τὰ ἀνατα θεα Τρις, καὶ ῥῦσαμε γεννης κα πειρασμν, ἡ ἐν μιΘετητι, δοξαζομνη εσεβς, κατν αωναν μοι Βασιλεαν δρησαι.

Κα νν... Θεοτοκον

χρησας στενοχωρτως, ἐν γαστρτν χρητον, ὃν πντοτε δυσπει Μτηρ γνή, στενοχωρας πσης, καπαθν παγωγς, ῥύσασθαι τος δολους σου, πθσε δοξζοντας.