The Orthodox Pages

 

 ΜΙΚΡΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ

 

GREEK WITH ENGLISH PHONETIC

TRANSLITERATION

 

Homepage

Back                                                             

 

 

 

 

 

ΜΙΚΡΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ

ΙΕΡΕΥΣ

Εὐλογητὸς Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: μήν.

Ψαλμός 142

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου· καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν. Ὅτι κατεδίωξεν ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου, ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος· καὶ ἠκηδίασεν ἐπ᾿ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη καρδία μου. Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου, ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι. Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου· μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωΐ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα· γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδόν, ἐν πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου· ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε, ὅτι πρὸς σὲ κατέφυγον. Δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ Θεός μου· τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου· καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι.

ΧΟΡΟΣ

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Στίχ, α'. ξομολογεῖσθε τῶ Κυρίω, καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...

Στίχ, β'. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῶ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...

Στίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἐστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...

Ήχος δ'  Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Τῇ Θεοτόκῳ ἐκτενῶς νῦν προσδράμωμεν, ἁμαρτωλοὶ καὶ ταπεινοί, καὶ προσπέσωμεν ἐν μετανοίᾳ, κράζοντες ἐκ βάθους ψυχῆς· Δέσποινα, βοήθησον ἐφ' ἡμῖν σπλαγχνισθεῖσα, σπεῦσον, ἀπολλύμεθα ὑπὸ πλήθους πταισμάτων, μὴ ἀποστρέψῃς σοὺς δούλους κενούς· σὲ γὰρ καὶ μόνην ἐλπίδα κεκτήμεθα.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.   

Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος, Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου

Καὶ τρόπων μέτοχος, καὶ θρόνων διάδοχος, τῶν Ἀποστόλων γενόμενος, τὴν πρᾶξιν εὗρες θεόπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν· διὰ τοῦτο τὸν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομῶν, καὶ τῇ πίστει ἐνήθλησας μέχρις αἵματος, Ἱερομάρτυς Ἰγνάτιε, Πρέσβευε Χριστῷ τῷ  Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

Οὐ σιωπήσωμέν ποτε, Θεοτόκε, τὰς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι· εἰμὴ γὰρ σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, τὶς ἡμᾶς ἐρρύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων; Τὶς δὲ διεφύλαξεν ἕως νῦν ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶμεν, Δέσποινα, ἐκ σοῦ· σοὺς γὰρ δούλους σῴζεις ἀεί, ἐκ παντοίων δεινῶν.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Ν' Ψαλμός

λέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου· ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός. Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου. Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ· τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα· τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.

ΙΕΡΕΥΣ: Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον.

ΙΕΡΕΥΣ

τι ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: μήν.

Είτα τα παρόντα Τροπάρια

Ήχος πλ. δ'.

Νυν επέστη ο καιρός,  ο πάντας αγιάζων, και ο δίκαιος ημάς αναμένει Κριτής·   αλλ’ επίστρεψον, ψυχή, προς μετάνοιαν, ως η Πόρνη κράζουσα συν δάκρυσι· Κύριε, ελέησον με.

Νάμασιν επομβρήσας, Χριστέ, πηγήν των ιάσεων, εν τω πανσέπτω ναώ της Παρθένου σήμερον, τω της σης ευλογίας ραντισμώ, φυγαδεύεις τας νόσους των ασθενούντων, ιατρέ των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Παρθένος έτεκες απειρόγαμε, και Παρθένος έμεινας, Μήτηρ ανύμφευτε, Θεοτόκε, Μαρία· Χριστόν τον Θεόν ημών ικέτευε, σωθήναι ημάς.

Παναγία Θεοτόκε  Παρθένε, των χειρών ημών τα   έργα   κατεύθυνον,   και   συγχώρησιν   των πταισμάτων ημών αίτησαι, εν τω ψάλλειν ημάς των Αγγέλων τον ύμνον.

γιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (γ΄)

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.   

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

γιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

γιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

Προκείμενον. Ήχος δ',

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Κύριος φωτισμός μου καὶ σωτήρ μου.

ΙΕΡΕΥΣ: Πρόσχωμεν.

Στίχ. Κύριος ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς μου.

ΙΕΡΕΥΣ: Σοφία.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Πρὸς  Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τό  Ἀνάγνωσμα.

ΙΕΡΕΥΣ: Πρόσχωμεν.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

(Ἑβραίους Κεφ. Β',  11-18)

δελφοί, ὅ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες· δι᾿ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν, λέγων· «Ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε»· καὶ πάλιν· «Ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ᾿ αὐτῷ»· καὶ πάλιν· «Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός». Ἐπεὶ οὖν «τὰ παιδία» κεκοινώνηκε σαρκὸς καὶ αἵματος, καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ᾿ ἔστι τὸν διάβολον, καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας. Οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ «σπέρματος ᾿Αβραὰμ» ἐπιλαμβάνεται. Ὅθεν ὤφειλε κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν Θεόν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. Ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι.

ΙΕΡΕΥΣ: Εἰρήνη σοι.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Καὶ τῷ πνεύματί σου.

ΧΟΡΟΣ: :  λληλούϊα. (γ΄)

ΙΕΡΕΥΣ: Σοφία. Ὀρθοί, ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου. Εἰρήνη πᾶσι.

ΧΟΡΟΣ: Καὶ τῷ πνεύματί σου.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: κ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα.

ΙΕΡΕΥΣ Πρόσχωμεν.

ΧΟΡΟΣ Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.

ΙΕΡΕΥΣ

(Ιωάννην Κεφ. ε', 1-4).

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,  ἀνέβη ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς ῾Ιεροσόλυμα. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς ῾Ιεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα, ἡ ἐπιλεγομένη ῾Εβραῑστὶ Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἔχουσα. Ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν. Ἄγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ ἐτάραττε τὸ ὕδωρ· ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι.

ΧΟΡΟΣ: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.

ΙΕΡΕΥΣ

ν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

πέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης, καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

 πέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου, καί τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας, καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πέρ τοῦ πατρός καὶ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (δεῖνος), τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας, παντός τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

 πέρ τῆς πόλεως (Μονῆς κώμης) ταύτης, ῆς νήσου ταύτης) πάσης πόλεως καὶ χώρας καί τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

 Εν οίκω

Υπέρ του οίκου τούτου και των κατοικούντων εν αυτώ του Κυρίου δεηθώμεν.

 Εν πλοίω

Υπέρ του πλοίου τούτου και των συμπλεόντων εν αυτώ του Κυρίου δεηθώμεν.

πὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων καί τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πὲρ τοῦ ἁγιασθῆναι τὸ ὕδωρ τοῦτο, τῇ δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ καὶ ἐπιφοιτήσει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πὲρ τοῦ καταπεμφθήναι αὐτῷ τὴν χάριν τῆς ἀπολυτρώσεως, τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἰορδανού, τοῦ Κυρίου δεηθώμεν.

πὲρ τοῦ δωρηθῆναι αὐτῷ δύναμιν ἰαματικὴν διὰ τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πὲρ τοῦ φωτισθῆναι ἡμᾶς φωτισμὸν γνώσεως διὰ τῆς ὁμοουσίου Τριάδος τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοὶ Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

τι πρέπει σοι, πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ:  μήν.  

ΙΕΡΕΥΣ

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον.

Ο Ιερεύς λέγει την Ευχήν ταύτην

Θεέ μεγαλώνυμε, ο ποιῶν θαυμάσια ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ἐλθέ τανῦν καὶ πρὸς τοὺς ἐπικαλουμένους σε δούλους σου, ἐξαπόστειλον τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον καὶ ἁγίασον τὸ ὕδωρ τοῦτο (εκ γ΄). Καὶ δὸς τοῖς μεταλαμβάνουσι καὶ ῥαντιζομένοις ἐξ αὐτοῦ ἀπαλλαγὴν παντὸς κακοῦ· στερέωσιν καὶ καθαρισμὸν οἴκων καὶ ἀπέλασιν πάσης διαβολικῆς ἐνεργείας.

τι ηὐλόγηται καὶ δεδόξασται τὸ πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομά σου, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.   

ΧΟΡΟΣ:  μήν.  

ΙΕΡΕΥΣ

Εἰρήνη πᾶσι.

ΧΟΡΟΣ

Καὶ τῷ πνεύματί σου.

ΙΕΡΕΥΣ

Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν.

ΧΟΡΟΣ

Σοὶ Κύριε.

 

Και ο Ιερεύς την ευχην της κεφαλοκλισιας.

Κλῖνον, Κύριε, τὸ οὖς σου, καὶ ἐπάκουσον ἡμῶν, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ βαπτισθῆναι καταδεξάμενος, καὶ ἁγιάσας τὰ ὕδατα· καὶ εὐλόγησον πάντας ἡμᾶς, τοὺς διὰ τῆς κλίσεως τῶν ἑαυτῶν αὐχένων σημαίνοντας τὸ τῆς δουλείας πρόσχημα. Καὶ καταξίωσον ἡμᾶς ἐμπλησθῆναι τοῦ ἁγιασμοῦ σου διὰ τῆς τοῦ ὕδατος τούτου μεταλήψεώς τε καὶ ῥαντισμοῦ, καὶ γενέσθω ἡμῖν, Κύριε, εἰς ὑγείαν ψυχῆς καὶ σώματος.

Σὺ γὰρ εἶ ὁ ἁγιασμὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν, καὶ εὐχαριστίαν, καὶ προσκύνησιν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.   

ΧΟΡΟΣ:  μήν.  

Καὶ εὐθὺς, λαβών ὁ Ἱερεὺς τὸν τίμιον Σταυρόν, μετὰ βασιλιῶν κλάδων, βαπτίζει εἰς τὸ ὕδωρ ὄρθιον αὐτὸν κατάγων τρὶς καὶ ἀνάγων, ψάλλων τὸ τροπάριον:  

 

Ἦχος α'.

Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοὶς βασιλεύσι, κατὰ βαρβάρων δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν φυλάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.  (εκ γ').

Εἶτα, ῥαντίζων σταυροειδῶς, ψάλλει τὸ παρὸν Τροπάριον.

 

Ήχος β'.

Τῶν σῶν δωρεῶν, ἀξίους ἡμάς ποίησον, Θεοτόκε Παρθένε,  παρορῶσα  τὰ   πλημμελήματα  ἡμῶν, καὶ παρέχουσα ἰάματα, τοῖς ἐν πίστει λαμβάνουσι τὴν εὐλογίαν σου, Ἄχραντε.

Καὶ ἀσπάζεται ὁ Ἱερεύς τὸν τίμιον Σταυρὸν ὡσαύτως δὲ καὶ ἅπας ὁ λαός, μεταλαμβάνοντες δ’ ἅμα καὶ ἐκ τοῦ ἁγιάματος. Κατὰ τὸν ὑπὸ τοῦ Ἱερέως ῥαντισμὸν τοῦ λαοῦ ψάλλονται ὑπὸ τοῦ χοροῦ τὰ κλατωθι τροπάρια τῶν ἁγίων Ἀναργύρων καὶ τῆς Θεοτόκου μέχρι ἀπορραντίσεως.     

Ἦχος δ'.

Πηγὴν ἰαμάτων ἔχοντες, Ἅγιοι Ἀνάργυροι, τὰς ἰάσεις παρέχετε πᾶσι τοῖς δεομένοις, ὡς μεγίστων δωρεῶν ἀξιωθέντες, παρὰ τῆς ἀενάου πηγῆς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ· Φησὶ γὰρ πρὸς ὑμᾶς ὁ Κύριος, ὡς ὁμοζήλους τῶν Ἀποστόλων. Ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν, κατὰ πνευμάτων ἀκαθάρτων, ὥστε αὐτὰ ἐκβάλλειν, καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον, καὶ πᾶσαν μαλακίαν. Διὸ τοῖς προστάγμασιν αὐτοῦ καλῶς πολιτευσάμενοι, δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν παρέχετε, ἰατρεύοντες τὰ πάθη τῶν ψυχῶν, καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

θεοτοκίον

Νεῦσον παρακλήσεσι σῶν ἱκετῶν Πανάμωμε, παύουσα δεινῶν ἡμῶν ἐπαναστάσεις, πάσης θλίψεως ἡμᾶς ἀπαλλάττουσα· σὲ γὰρ μόνην ἀσφαλῆ, καὶ βεβαίαν ἄγκυραν ἔχομεν, καὶ τὴν σὴν προστασίαν κεκτήμεθα. Μὴ αἰσχυνθῶμεν Δέσποινα, σὲ προσκαλούμενοι, σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, τῶν σοὶ πιστῶς βοώντων· Χαῖρε Δέσποινα, ἡ πάντων βοήθεια, χαρὰ καὶ σκέπη, καὶ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Καὶ τὸ

Δέσποινα πρόσδεξαι, τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου, καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς, ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως.

ΙΕΡΕΥΣ

λέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου, δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. (γ΄) [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

τι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ Ὀρθοδόξων χριστιανῶν.

τι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ πατρός καὶ  Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (δεῖνος) καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.

τι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ (....) καὶ πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν.

τι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ διαφυλαχθήναι τὴν ἁγίαν Ἐκκλησίαν (ἤ τὴν πόλιν) ταύτην, (τὴν νῆσον ταύτην), καὶ πᾶσαν πόλιν και χώραν ἀπὸ λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ, πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων, ἐμφυλίου πολέμου καὶ αἰφνιδίου θανάτου· ὑπέρ τοῦ ἵλεων, εὐμενῆ καὶ εὐδιάλλακτον γενέσθαι τὸν ἀγαθών καὶ φιλάνθρωπον Θεὸν ἡμῶν, τοῦ ἀποστρέψαι καὶ διασκεδάσει πᾶσαν ὀργὴν καὶ νόσον τὴν καθ' ἡμῶν κινουμένην καὶ ῥύσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐπικειμένης δικαίας αὐτοῦ ἀπειλῆς καὶ ἐλεῆσαι ἡμᾶς.

τι δεόμεθα καὶ ὑπέρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν Θεὸν φωνῆς τῆς δεήσεως ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ἐλεῆσαι ἡμᾶς.

πάκουσον ἡμῶν, ὁ Θεός, ὁ Σωτήρ ἡμῶν, ἡ ἐλπίς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς καὶ τῶν ἐν θαλάσση μακράν, καὶ ἵλεως, ἵλεως γενοῦ ἡμῖν, Δέσποτα ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.

τι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: μήν.

ΙΕΡΕΥΣ

Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.

ΧΟΡΟΣ:  

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

Κύριε ἐλέησον (γ). Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον.

ΙΕΡΕΥΣ

Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ Μητρός· δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ· προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων· ἱκεσίαις τοῦ τιμίου, ἐνδόξου, Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου· τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων· τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων μαρτύρων· τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, τῶν ἁγίων καὶ θαυματουργν Ἀναργύρων, (τοῦ ἁγίου τοῦ Ναοῦ), τῶν ἁγίων καὶ δικαίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, (τοῦ ἁγίου τῆς ἡμέρας, οὗ καὶ τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν), καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.

ΧΟΡΟΣ:  μήν.  

 

 

 

 

 

 MIKROS AYIASMOS

PRIEST

Evloyidós o Theós imón, bándode, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

READER: Amín.

Psalm 142

Gírie iságouson dis brosevhís mou, enódise din dheisín mou en di alithía sou, iságousón mou en di dhigeosíni sou. Ge mi isélthis is grísin medá dou dhoúlou sou, ódi ou dhigeothísede enóbión sou bas zon, Ódi gadedhíoxen o ehthós din psihín mou edabínosen is gin din zoín mou. Egáthise me en skodinís os negroús eónos ge igidhíasen eb emé do bnévma mou, en emí edaráhthi i gardhía mou. Emnísthin imerón arhéon, emelédisa en bási tis éryis sou, en biímasi don hirón sou emelédon. Dhiebédasa bros se das híras mou, i psihí mou os yi ánidhrós si. Dahí iságousón mou Gírie, exélibe do bnévma mou. Mi abostrépsis do brósobón sou ab emoú ge omiothísome dis gadavénousin is lákkon. Agoustón bíison mi do broí do éleós sou, ódi ebí si ílbisa. Ynórisón mi, Gírie, odhón en i borévsome, ódi bros se íra din psihín mou. Exeloú me ek don ehthrón mou, Gírie, bros se gadéfiyon. Dhídhaxón me dou biín do thélimá sou ódi si i o Theós mou. Do bnévma sou do ayathón odhiyísi me en yi evthía. Énegen dou onómadós sou, Gírie zísis me. En di dhigeosíni sou exáxis ek thlípseos din psihín mou, ge en do eléi sou exolethrévsis dous ehthroús mou. Ge abolís bándas dous thlívondas din psihín mou ódi eyó dhoúlos sou imí.

 

 

 

 

CHOIR

Theós Gírios, ge ebéfanen imín, evloyiménos o erxómenos en onómadi Giríou.

VERSE 1. Exomoloyísthe do Girío, ge ebikalísthe do ónoma do áyion avtoú.

Theós Gírios, ge ebéfanen imín…

VERSE 2. Bánda da éthni egíglosán me ge do onómadi Kiríou iminámin avtoús.

Theós Gírios, ge ebéfanen imín…

VERSE 3. Bará Giríou eyénedo ávti, ge esti thavmastí en ofthalmís imón.

Theós Gírios, ge ebéfanen imín…

Tone 4

Di Theodógo ektenós nin brosdhrámomen, amardolí ge dabiní, ge brosbésomen en medanía, grázondes ek váthous psihís: Dhésbina, voíthison ef imín splayhnisthísa, spévson, abollímetha ibó blíthous ptesmádon, mi abostrépsis sous dhoúlous genoús; se yar ge mónin elbídha gektímetha.

Dhóxa Badrí ge Ió ge Ayío Bnévmadi,

Troparion for the holy Hieromartyr Ignatius, Bishop of Antioch

Ge dróbon médohos, ge thrónon dhdhohos, don Abostólon yenómenos, din bráxin évres theóbnevste, is theorías ebívasin; dhiá doúdo don lógon dis alithías orthodomón, ge di bísti eníthlisas méhris émados, Ieromárdis Ignádie, brésveve Hristó do Theó, sothíne das psihás imón.

Ge nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

Ou siobísomén bodé, Theodóge, das dhinastías sou lalín i anáxii; imí yar si broístaso bresvévousa, dis imás errísado ek dosoúdon gindhínon? Dis dhe dhiefílaxen éos nin elevthérous? Ouk abostómen Dhésbina, ek sou; sous yar dhoúlous sózis aí, ek bandíon dhinón.

READER

Psalm 50

Eléisón me, o Theós, gadá do méya éleós sou ge gadá do blíthos don iktirmón sou exálipson do anómimá mou; ebí blíon blínon me abó dis anomías mou ge abó dis amardías mou gathárisón me. Ódi din anomían mou eyó ginósko, ge i amardía mou enóbión mou esti dhiabandós. Si móno ímardon ge do bonirón enóbión sou ebíisa, óbos an dhigeothís en dis lóyis sou, ge nigísis en do grinesthé se. Idhoú yar en anomíes sinelífthin, ge en amardíes egísisé me i mídir mou. Idhoú yar alíthian iyábisas, da ádhila ge da grífia dis sofías sou edhílosás mi. Randiís me issóbo, ge gatharisthísome, blinís me, ge ibér hióna levganthísome. Agoudiís mi ayallíasin ge evfrosínin, ayalliásonde ostéa dedabinoména. Abóstrepson do brósobón sou abó don amardión mou ge básas das anomías mou exálipson. Gardhían gatharán ktíson en emí, o Theós, ge bnévma evthés engénison en dis engádis mou. Mi aborrípsis me abó dou brosóbou sou ge do bnévma sou do áyion mi andenélis ab emoú. Abódhos mi din ayallíasin dou sodiríou ge bnévmadi iyemonigó stírixon me. Dhidáxo anómous das odhoús sou, ge asevís ebi se abistrépsousi. Ríse me ex emádon, o Theós o Theós dis sodirías mou; ayalliásede i ylóssa mou din dhigeosínin sou. Gírie da híli mou aníxis, ge do stóma mou anangelí din énesín sou. Ódi i ithélisas thisían, édhoga an; ologavtómada ouk evdhogísis. Thisía do Theó bnévma sindedrimménon, gardhían sindedrimménin ge dedebinoménin o Theós ouk exoudhenósi. Ayáthinon Gírie en di endhogía sou din Sión ge igodhomithído da díhi Ierousalím. Dóde evdhogísis thisían dhigeosínis, anaforán ge ologavtómata. Dóde anísousin ebí do thisiastírion sou móshous.

 

 

 

PRIEST: Dou Giríou dheithómen.

CHOIR: Gírie eléison.

PRIEST

Ódi áyios i o Theós imón ge si, din dhóxa, anabémbomen, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí,  ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

 

Then the following Troparia

Tone 8

Nin ebésti o gerós, o bándas ayiázon, ge o dhígeos imás anaméni gridís; al ebístrepson psihí, bros medánian, os i bórni grázousa sin dhágrisi: Gírie eleison me.

Námasin ebomvrísas, Hristé, biyí don iáseon, en do bansépto naó dis Barthénou símeron, do dis sis evloyías randismó, fiyadhévis das nósous don asthenoúndon, iadré don psixón ge don somádon imón.

Barthénos édeges abiróyame, ge Barthénos éminas, Mídir anímfevde, Theodóge, María; Hristón don Theón imón igédeve, sothíne imás.

Banagía Theodóge Barthéne, don hirón imón da érya gadévthinon, ge sinhórisin don ptesmádon imón édise, en do psállin imás don angélon don ímnon.

Áyios o Theós, áyios ishirós, áyios athánados, eléison imás. (3)

 

Dhóxa Badrí ge Ió ge Ayío Bnévmadi,

Ge nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

Áyios athánados, eléison imás.

Áyios o Theós, áyios ishirós, áyios athánados, eléison imás.

 

Prokhimenon Tone 4

READER: Gírios fodismós mou ge sodír mou

PRIEST: Bróshome.

READER: Gírios iberaspistís dis zoís mou

PRIEST: Sofía

READER:  Bros Evréous Ebistolís Bávlou do anáynosma

 

PRIEST: Bróshome.

READER:

(Hebrews 2: 11-18)

Adhefí, o ayiázon ge i ayiazómeni ex enós bántes; dhi in edían ouk ebeshínede adhelfoús avtoús galín, léyon: “Abangeló do ónomá sou dis adhelfís mou, en méso egglisías imníso se”; ge bálin: “Eyó ésome bebithós eb avtó”; ge bálin: “Idhoú eyó ge da bedhía a mi édhoge o Theós”. Ebi oun “da bedhía” geginónige sargós ge émados, ge avtós barablisíos medéshe don avtón, ína dhiá dou thanádou gadaryísi don do grádos éhonda dou thanádou, doud ésti don dhiávolon, ge aballáxi doúdous, ósi fóvo thanádou dhiá bandós dou zin énohi ísan dhoulías. Ou yar dhíbou angélon ebilamvánede, allá spérmados Avraám ebilamvánede. Óthen ófile gadá bánda dis adhelfís omiothíne, ína eleímon yénide ge bistós arhierévs da bros don Theón, is do iláskesthe das amardías dou laoú. En o yar bébonthen avtós birasthís, dhíinade dis birazoménis voithíse.

 

PRIEST: Iríni si

READER: Ge do bnévmadí sou 

CHOIR:  Alliloúia (3)

 

PRIEST: Sofía. Orthí, agoúsomen dou ayíou Evangelíou. Iríni bási 

CHOIR: Ge do bnévmadí sou 

DEACON: Ek dou gadá Ioánnin ayíou Evangelíou do anáynosma.

PRIEST: Bróshomen.

CHOIR: Dhóxa Si Gírie, dhóxa Si.

PRIEST

(John 5: 1-4)

Do geró egíno, anévi o Iisoús is Ierosólima. Ésti de en dis Ierosolímis ebí di brovadigí golimvíthra, i ebileyoméni Evraistí Vithesdhá, bénde stoás éhousa. En dávtes gadégido blíthos bolí don asthenoúndon, diflón, holón, xirón, ekdhehoménon din dou ídhados gínisin. Ángelos yar gadá gerón gadévenen en di golimvíthra, ge edárate do ídhor: o oun bródos emvás medá din darahín dou ídhados iyiís eyínedo o dhíbode gadíhedo nosímadi. 

CHOIR: Dhóxa Si Gírie, dhóxa Si.

PRIEST

En iríni dou Giríou dheithómen.

CHOIR: Gírie eléison. (and after each petition)

Ibér dis ánothen irínis ge dis sodirías don psihón imón dou Giríou dheithómen.

Ibér dis irínis dou símbandos gósmou, evstathías don ayíon dou Theóu Egglisión ge dis don bándon enóseos dou Giríou dheithómen.

Ibér dou ayíou ígou doúdou ge don medá bísteos evlavías ge fóvou Theoú isióndon en avtó dou Giríou dheithómen.

 

Ibér dou badrós ge arhiebiscóbou imón (name), dou dimíou bresvideríou, dis en Hristó dhiagonías, bandós dou glírou ge dou laoú, dou Giríou dheithómen.

Ibér dis bóleos (Monís, gómis) dávtis, (dis nísou dávtis), básis bóleos ge hóras ge don bísti igoúndon en avtés, dou Giríou dheithómen.

In a home

Ibér dou ígou doúdou ge don gadigoúundon en avtó, dou Giríou dheithómen.

On a ship

Ibér dou blíou doúdou ge don simbleóndon en avtó, dou Giríou dheithómen.

Ibér evgrasías aéron, evforías don garbón dis yis ge gerón irinigón, dou Giríou dheithómen.

Ibér bleóndon, odhiboroúndon, nosoúndon, gamnóndon, ehmalódon ge dis sodirías avtón, dou Giríou dheithómen.

 

Ibér dou ayiasthíne do ídhor doúdo, di dinámi ge eneryía ge ebifidísi dou Ayíou Bnévmados, dou Giríou dheithómen.

 

Ibér dou gadabemfthíne avtó din hárin dis abolidróseos, din evloyían dou Iordhánou, dou Giríou dheithómen.

 

Ibér dou dhorithíne avtó dhínamin iamadigín dhiá dis ebifidíseos dou Ayíou Bnévmados, dou Giríou dheithómen.

Ibér dou fodisthíne imás fodismón gnóseos dhiá dis omoousíou Triádhos, dou Giríou dheithómen.

Ibér dou risthíne imás abó básis thlípseos, oryís, kinthínou kai anángis, dou Giríou dheithómen.

Andilavoú, sóson, eléison ge dhiafílaxon imás, o Theos, di si háridi.

Dis Banayías, ahrándou, iberevlogiménis, enthóxou, Dhesbínis imón Theodógou ge aibarthénou Marías, medá bándon don Ayíon mnimonévsandes, eavtoús ge allílous ge básan din zoín imón, Hristó do Theó barathómetha.

 

CHOIR: Si Gírie

 

PRIEST

Ódi brébi si, bása dhóxa, dimí ge broskínisis, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

PRIEST

Dou Giríou dheithómen.

CHOIR: Gírie eléison.

The Priest says the following prayer

Theé meyalónime, o bión thavmásia on ouk éstin arithmós, elthé dannín ge bros dous ebikalouménous se dhoúlous sou, exabóstilon do Bnévma sou do áyion ge ayíason do ídhor doúdo (3). Ge dhos dis medalambánousi ge randizoménis ex avtoú aballayín bandós gagoú: steréosin ge gatharismón ígon ge abélasin básis dhiavoligís eneryías.

 

Ódi ivlóyide ge dhedhóxaste do bándimon ge meyalobrebés ónoma sou, dou Badrós ge dou Ioú ge dou Ayíou Bnévmados, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.  

CHOIR: Amín.

PRIEST

Iríni bási.

CHOIR

Ge do bnévmadí sou.

PRIEST

Das gefalás imón do Girío glínomen.

CHOIR

Si Gírie

 

The Priest bowing his head shall also say this prayer:

Glínon, Gírie do ous sou, ge ebágouson imón, o en Iordháni vaptisthíne gadadhexámenos, ge ayiásas da ídhada; ge evlóyison bándas imás, dous dhiá dis glíseos don eavtón avhénon siménondas do dis dhoulías bróshima. Ge gadaxíoson imás emblisthíne dou ayiasmoú sou dhiá dis dou ídhados doúdou medalípseos de ge randismoú, ge yenésthe imín, Gírie, is iyían psihís ge sómados.

Si yar i o ayiasmós don psihón ge don somádon imón ge si, din dhóxa, ge evharistían ge broskínisin anabémbomen, sin do anárho sou Badrí, ge do bayayío ge ayathó, ge zoobió sou Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

And straightway, the Priest takes up the precious Cross with some basil, and plunges it into the water, immersing and emerging it three times, all the while chanting the following Troparion: 

Tone 1

Sóson Gírie, don laón sou, ge evlóyison din glironomían sou, nígas dis basilévsi, gadá varváron dhoroúmenos, ge do son filátton, dhiá dou Stavroú sou bolídevma. (3)

Then sprinkling the water with the basil crosswise, he shall chant:

Tone 2

Don son dhoreón, axíous imás bíison, Theodóge Barthéne, barorósa da blimmelímada imón, ge baréhousa iámada dis en bísti lamvánousi din evloyían sou, Áhrande.

And the Priest shall kiss the precious Cross and also all the people present, and also partake of the sanctified water. During the sprinkling of the people, the choir shall sing the following hymns to the Selfless Physicians and the Mother of God until all have been sprinkled.

Tone 4

Biyín iamádon éhondes, Áyii Anáryiri, das iásis baréhede bási dis dheoménis, os meyíston dhoreón axiothéndes, bará dis aenáou biyís dou Sodíros Hristoú; Fisí yar bros imás o Gírios, os omozílous don Apostólon. Idhoú dhédhoga imín din exousían, gadá bnevmádon agathárton, óste avtá ekvállin, ge therabévin básan nóson, ge básan malagían. Dhió dis brostáymasin avtoú galós bolidevsámeni, dhoreán elávede, dhoreán baréhede, iadrévondes da báthi don psihón ge don somádon imón.

Dhóxa Badrí ge Ió ge Ayío Bnévmadi, ge nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

Theotokion

Névson baraglísesi son igedón Banámome, bávousa dhinón imón ebanastásis, básis thípseos imás aballáttousa; se yar mónin asfalí, ge vevéan ángiran éhomen, ge din sin brostasían gektímetha. Mi eshinthómen Dhésbina, se brosgaloúmeni, spévson is ikesían, don si bistὸs voὸndon: Hére Dhésbina, i bándon voíthia, hará ge skébi, ge sodiría don psihón imón.

And also

Dhésbina brósdhexe, das dheísis don dhoúlon sou, ge lídrose imás abó básis anángis ge thlípseos.

PRIEST

Eléison imás, o Theós, gadá do méya éleos Sou, dheómethá Sou ebágouson ge eléison.

CHOIR: Gírie eléison. (3) (and after each petition)

Édi dheómethá ibér don evsevón ge orthodhóxon hristianón.

 

Édi dheómethá ibér dou badrós ge arhiebiscóbou imón (name) ge básis dis en Hristó imón adhelfódidos.

Édi dheómethá ibér eléous, zoís, irínis, iyías, sodirías, ebisképseos, sinhoríseos ge aféseos don amardión don dhoúlon dou Theoú (….) ge bándon don evsevón ge orthodhóxon hristianón.

Édi dheómethá ibér dou dhiafilahthíne din ayían Egglisían (i din bólin) dávtin (din níson dávtin), ge básan bólin ge hóran abó limoú, limoú, sismoú, kadabondismoú, birós, mahéras, ebidhromís allofílon, emfilíou bolemou ge efnidhíou thanádou: ibér dou íleon, evmení ge evdhiállakton yenésthe don ayathón ge filánthrobon Theón imón, dou abostrépse ge dhiaskedhási básan nóson din gath imón ginouménin ge rísasthe imás ek dis ebigiménis dhigéas avtoú abilís ge eleíse imás.

Édi dheómethá ge ibér dou isagoúse Gírion don Theón fonís dis dheíseos imón don amardolón ge eleíse imás.

 

Ebágouson imón, o Theós, o Sodír imón, i elbís bándon don berádon dis yis ge don en thalássi magrán, ge íleos, íleos yenoú imín, Dhésboda ebí des amardíes imón ge eléison imás.

 

Ódi eleímon ge filánthrobos Theós ibárhis, ge Si din dhóxa, anabémbomen, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

PRIEST

Dhóxa si o Theós imón, dhóxa si.

CHOIR

Dhóxa Badrí ge Ió ge Ayío Bnévmadi, ge nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

Gírie eléison  [3] Báder áyie evlóyison.

PRIEST

Hristós o alithinós Theós imón, des brevíes dis banahrándou ge banamómou ayías avtoú Midrós; dhinámi dou dimíou ge zoobioú Stavroú; brostasíes don dimíon ebouraníon Dhinámeon Asomádon; igesíes dou dimíou endhóxou Brofídou, Brodhrómou ge Vaptistoú Ioánnou; don ayíon endhóxon ge banevfímon Abostólon;  don ayíon endhóxon ge gallinígon mardíron; don osíon ge theofóron Baréron imón, don ayíon ge thavmadouryón Anaryíron, dou ayíou (Name of the saint to whom the Church is dedicated); don ayíon ge dhigéon Theobadóron Ioakím ge Ánnis, dou ayíou (Name of saint of the day) ou ge din mnímin ebideloúmen ge bándon don Ayíon, eleíse ge sóse imás, os ayathós ge filánthrobos.

 

Dhi evhón don ayíon Badéron imón, Gírie Iisoú Hristé, o Theós, eléison ge sóson imás.

CHOIR: Amín.