The Orthodox Pages

email: pater@christopherklitou.com

THE PEOPLE'S HANDBOOK

MATTINS OF GREAT SATURDAY

(SUNG ON HOLY AND GREAT FRIDAY EVENING)

GREEK / ENGLISH

Homepage

Back to People's section                     

 

 

  

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΨΑΛΛΕΤΑΙ

ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΣΠΕΡΑΣ

 

ΙΕΡΕΥΣ

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: μήν.

ΙΕΡΕΥΣ: Δόξα σοὶ ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοί.

Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα της Ἀληθείας, ὁ Πανταχοῦ Παρὼν καὶ τὰ Πάντα Πληρῶν, ὁ Θησαυρός των Ἀγαθῶν καὶ Ζωῆς Χορτηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον, Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:

μήν. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ')

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τους αἰῶνας των αἰώνων. Ἀμήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς.  Κύριε, ἱλάσθητι ταὶς ἁμαρτίαις ἡμῶν, Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. 

Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τους αἰῶνας των αἰώνων. Ἀμήν.

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοίς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὦς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὦς καὶ ἡμεῖς ἄφίεμεν τοὶς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥύσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

ΙΕΡΕΥΣ

τι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα του Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας των αἰώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: μήν.

Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς βασιλεῦσι, κατὰ βαρβάρων δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν φυλάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

Δόξα...

ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ ἐπωνύμῳ σου καινῇ πολιτείᾳ, τοὺς οἰκτιρμούς σου δώρησαι, Χριστὲ ὁ Θεός, εὔφρανον ἐν τῇ δυνάμει σου, τοὺς πιστοὺς βασιλεῖς ἡμῶν, νίκας χορηγῶν αὐτοῖς, κατὰ τῶν πολεμίων, τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν σήν, ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον.

Καὶ νῦν  ... Θεοτοκίον

Προστασία φοβερὰ καὶ ἀκαταίσχυντε, μὴ παρίδῃς, ἀγαθή, τὰς ἱκεσίας ἡμῶν, πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ὀρθοδόξων πολιτείαν, σῷζε οὓς ἐκέλευσας βασιλεύειν, καὶ χορήγει αὐτοῖς οὐρανόθεν τὴν νίκην· διότι ἔτεκες τὸν Θεόν, μόνη εὐλογημένη.

 

ΙΕΡΕΥΣ

 λέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἐλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον (γ') [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

 

ΙΕΡΕΥΣ

τι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

τι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ πατρός καὶ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν,, καὶ πάσης τῆς  ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.

τι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν  αἰώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  μήν. ν ὀνόματι Κυρίου, εὐλόγησον, Πάτερ.

ΙΕΡΕΥΣ

Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  μήν.

Ο ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία (ἐκ γ').

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου (δίς).

ΨΑΛΜΟΣ 3.

Κύριε, τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με; πολλοὶ ἐπανίστανται ἐπ᾿ ἐμέ· πολλοὶ λέγουσι τῇ ψυχῇ μου· οὐκ ἔστι σωτηρία αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ. Σὺ δέ, Κύριε, ἀντιλήπτωρ μου εἶ, δόξα μου καὶ ὑψῶν τὴν κεφαλήν μου. Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, καὶ ἐπήκουσέ μου ἐξ ὄρους ἁγίου αὐτοῦ. Ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα· ἐξηγέρθην, ὅτι Κύριος ἀντιλήψεταί μου. Οὐ φοβηθήσομαι ἀπὸ μυριάδων λαοῦ τῶν κύκλῳ συνεπιτιθεμένων μοι. Ἀνάστα, Κύριε, σῶσόν με, Θεός μου, ὅτι σὺ ἐπάταξας πάντας τοὺς ἐχθραίνοντάς μοι ματαίως, ὀδόντας ἁμαρτωλῶν συνέτριψας. Τοῦ Κυρίου σωτηρία, καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου εὐλογία σου.

γὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα· ἐξηγέρθην, ὅτι Κύριος ἀντιλήψεταί μου.

ΨΑΛΜΟΣ 37.

Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με, μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με. Ὅτι τὰ βέλη σου ἐνεπάγησάν μοι, καὶ ἐπεστήριξας ἐπ᾿ ἐμὲ τὴν χεῖρά σου· οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς σου, οὐκ ἔστιν εἰρήνη ἐν τοῖς ὀστέοις μου ἀπὸ προσώπου τῶν ἁμαρτιῶν μου. Ὅτι αἱ ἀνομίαι μου ὑπερῇραν τὴν κεφαλήν μου, ὡσεὶ φορτίον βαρὺ ἐβαρύνθησαν ἐπ᾿ ἐμέ. Προσώζεσαν καὶ ἐσάπησαν οἱ μώλωπές μου ἀπὸ προσώπου τῆς ἀφροσύνης μου· ἐταλαιπώρησα καὶ κατεκάμφθην ἕως τέλους, ὅλην τὴν ἡμέραν σκυθρωπάζων ἐπορευόμην. Ὅτι αἱ ψόαι μου ἐπλήσθησαν ἐμπαιγμάτων, καὶ οὐκ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου· ἐκακώθην καὶ ἐταπεινώθην ἕως σφόδρα, ὠρυόμην ἀπὸ στεναγμοῦ τῆς καρδίας μου. Κύριε, ἐναντίον σου πᾶσα ἐπιθυμία μου, καὶ στεναγμός μου ἀπὸ σοῦ οὐκ ἀπεκρύβη. καρδία μου ἐταράχθη, ἐγκατέλιπέ με ἰσχύς μου, καὶ τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου, καὶ αὐτὸ οὐκ ἔστι μετ᾿ ἐμοῦ. Οἱ φίλοι μου καὶ οἱ πλησίον μου ἐξ ἐναντίας μου ἤγγισαν καὶ ἔστησαν, καὶ οἱ ἔγγιστά μου ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν· καὶ ἐξεβιάζοντο οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου, καὶ οἱ ζητοῦντες τὰ κακά μοι ἐλάλησαν ματαιότητας, καὶ δολιότητας ὅλην τὴν ἡμέραν ἐμελέτησαν. Ἐγὼ δὲ ὡσεὶ κωφὸς οὐκ ἤκουον καὶ ὡσεὶ ἄλαλος οὐκ ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ· καὶ ἐγενόμην ὡσεὶ ἄνθρωπος οὐκ ἀκούων καὶ οὐκ ἔχων ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ ἐλεγμούς. Ὅτι ἐπὶ σοί, Κύριε, ἤλπισα· σὺ εἰκακούσῃ, Κύριε Θεός μου. Ὅτι εἶπα· μήποτε ἐπιχαρῶσί μοι οἱ ἐχθροί μου· καὶ ἐν τῷ σαλευθῆναι πόδας μου ἐπ᾿ ἐμὲ ἐμεγαλοῤῥημόνησαν. Ὅτι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος, καὶ ἀλγηδών μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός. Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ ἀναγγελῶ καὶ μεριμνήσω ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας μου. Οἱ δὲ ἐχθροί μου ζῶσι καὶ κεκραταίωνται ὑπὲρ ἐμέ, καὶ ἐπληθύνθησαν οἱ μισοῦντές με ἀδίκως· οἱ ἀνταποδιδόντες μοι κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν ἐνδιέβαλλόν με, ἐπεὶ κατεδίωκον ἀγαθωσύνην. Μὴ ἐγκαταλίπῃς με, Κύριε· Θεός μου, μὴ ἀποστῇς ἀπ᾿ ἐμοῦ· πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου, Κύριε τῆς σωτηρίας μου.

Μ ἐγκαταλίπῃς με, Κύριε· Θεός μου, μὴ ἀποστῇς ἀπ᾿ ἐμοῦ·

Πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου, Κύριε τῆς σωτηρίας μου

ΨΑΛΜΟΣ 62.

Θεός, Θεός μου, πρὸς σὲ ὀρθρίζω· ἐδίψησέ σε ψυχή μου, ποσαπλῶς σοι σάρξ μου ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ. Οὕτως ἐν τῷ ἁγίῳ ὤφθην σοι τοῦ ἰδεῖν τὴν δύναμίν σου καὶ τὴν δόξαν σου. Ὅτι κρεῖσσον τὸ ἔλεός σου ὑπὲρ ζωάς· τὰ χείλη μου ἐπαινέσουσί σε. Οὕτως εὐλογήσω σε ἐν τῇ ζωῇ μου καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀρῶ τὰς χεῖράς μου. Ὡς ἐκ στέατος καὶ πιότητος ἐμπλησθείη ψυχή μου, καὶ χείλη ἀγαλλιάσεως αἰνέσει τὸ στόμα μου. Εἰ ἐμνημόνευόν σου ἐπὶ τῆς στρωμνῆς μου, ἐν τοῖς ὄρθροις ἐμελέτων εἰς σέ· ὅτι ἐγενήθης βοηθός μου, καὶ ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου ἀγαλλιάσομαι. Ἐκολλήθη ψυχή μου ὀπίσω σου, ἐμοῦ δὲ ἀντελάβετο δεξιά σου. Αὐτοὶ δὲ εἰς μάτην ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου, εἰσελεύσονται εἰς τὰ κατώτατα τῆς γῆς· παραδοθήσονται εἰς χεῖρας ῥομφαίας, μερίδες ἀλωπέκων ἔσονται. δὲ βασιλεὺς εὐφρανθήσεται ἐπὶ τῷ Θεῷ, ἐπαινεθήσεται πᾶς ὀμνύων ἐν αὐτῷ, ὅτι ἐνεφράγη στόμα λαλούντων ἄδικα.

ν τοῖς ὄρθροις ἐμελέτων εἰς σέ· ὅτι ἐγενήθης βοηθός μου, καὶ ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου ἀγαλλιάσομαι.

κολλήθη ψυχή μου ὀπίσω σου, ἐμοῦ δὲ ἀντελάβετο δεξιά σου.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τους αἰῶνας των αἰώνων. Ἀμήν.

λληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Δόξα σοι ὁ Θεὸς (ἐκ γ')

Κύριε, ἐλέησον. (ἐκ γ').

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τους αἰῶνας των αἰώνων. Ἀμήν.

 ΨΑΛΜΟΣ 87.

Κύριε, Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου· εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου προσευχή μου, κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν μου. Ὅτι ἐπλήσθη κακῶν ψυχή μου, καὶ ζωή μου τῷ ᾅδῃ ἤγγισε· προσελογίσθην μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον, ἐγενήθην ὡσεὶ ἄνθρωπος ἀβοήθητος ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος, ὡσεὶ τραυματίαι καθεύδοντες ἐν τάφῳ, ὧν οὐκ ἐμνήσθης ἔτι καὶ αὐτοὶ ἐκ τῆς χειρός σου ἀπώσθησαν. Ἔθεντό με ἐν λάκκῳ κατωτάτῳ, ἐν σκοτεινοῖς καὶ ἐν σκιᾷ θανάτου. Ἐπ᾿ ἐμὲ ἐπεστηρίχθη θυμός σου, καὶ πάντας τοὺς μετεωρισμούς σου ἐπήγαγες ἐπ᾿ ἐμέ. Ἐμάκρυνας τοὺς γνωστούς μου ἀπ᾿ ἐμοῦ, ἔθεντό με βδέλυγμα ἑαυτοῖς, παρεδόθην καὶ οὐκ ἐξεπορευόμην. Οἱ ὀφθαλμοί μου ἠσθένησαν ἀπὸ πτωχείας· ἐκέκραξα πρὸς σέ, Κύριε, ὅλην τὴν ἡμέραν, διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου· μὴ τοῖς νεκροῖς ποιήσεις θαυμάσια; ἰατροὶ ἀναστήσουσι, καὶ ἐξομολογήσονταί σοι; Μὴ διηγήσεταί τις ἐν τῷ τάφῳ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῇ ἀπωλείᾳ; Μὴ γνωσθήσεται ἐν τῷ σκότει τὰ θαυμάσιά σου καὶ δικαιοσύνη σου ἐν γῇ ἐπιλελησμένῃ; Κἀγὼ πρὸς σέ, Κύριε, ἐκέκραξα, καὶ τὸ πρωΐ προσευχή μου προφθάσει σε. Ἱνατί, Κύριε, ἀπωθῇ τὴν ψυχήν μου, ἀποστρέφεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ; Πτωχός εἰμι ἐγὼ καὶ ἐν κόποις ἐκ νεότητός μου, ὑψωθεὶς δὲ ἐταπεινώθην καὶ ἐξηπορήθην. Ἐπ᾿ ἐμὲ διῆλθον αἱ ὀργαί σου, οἱ φοβερισμοί σου ἐξετάραξάν με, Ἐκύκλωσάν με ὡσεὶ ὕδωρ ὅλην τὴν ἡμέραν, περιέσχον με ἅμα. Ἐμάκρυνας ἀπ᾿ ἐμοῦ φίλον καὶ πλησίον καὶ τοὺς γνωστούς μου ἀπὸ ταλαιπωρίας.

Κύριε, Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου.

Εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου προσευχή μου, κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν μου

ΨΑΛΜΟΣ 102.

Εὐλόγει, ψυχή μου, τὸν Κύριον καί, πάντα τὰ ἐντός μου, τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ· εὐλόγει, ψυχή μου, τὸν Κύριον καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ· τὸν εὐιλατεύοντα πάσας τὰς ἀνομίας σου, τὸν ἰώμενον πάσας τὰς νόσους σου· τὸν λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου, τὸν στεφανοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς· τὸν ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν σου, ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ νεότης σου. Ποιῶν ἐλεημοσύνας Κύριος καὶ κρῖμα πᾶσι τοῖς ἀδικουμένοις. Ἐγνώρισε τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τῷ Μωυσῇ, τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ τὰ θελήματα αὐτοῦ. Οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων Κύριος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος· οὐκ εἰς τέλος ὀργισθήσεται, οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μηνιεῖ· οὐ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἐποίησεν ἡμῖν, οὐδὲ κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν, ὅτι κατὰ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τῆς γῆς ἐκραταίωσε Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν· καθόσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν, ἐμάκρυνεν ἀφ᾿ ἡμῶν τὰς ἀνομίας ἡμῶν. Καθὼς οἰκτείρει πατὴρ υἱούς, ᾠκτείρησε Κύριος τοὺς φοβουμένους αὐτόν, ὅτι αὐτὸς ἔγνω τὸ πλάσμα ἡμῶν, ἐμνήσθη ὅτι χοῦς ἐσμεν. Ἄνθρωπος, ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ· ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ, οὕτως ἐξανθήσει· ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐχ ὑπάρξει καὶ οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτοῦ. Τὸ δὲ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἐπὶ υἱοῖς υἱῶν τοῖς φυλάσσουσι τὴν διαθήκην αὐτοῦ καὶ μεμνημένοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι αὐτάς. Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, δυνατοὶ ἰσχύϊ ποιοῦντες τὸν λόγον αὐτοῦ τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν λόγων αὐτοῦ. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ, λειτουργοὶ αὐτοῦ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ· εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ· εὐλόγει, ψυχή μου, τὸν Κύριον.

ν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ· εὐλόγει, ψυχή μου, τὸν Κύριον.

ΨΑΛΜΟΣ 142.

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου· καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν. Ὅτι κατεδίωξεν ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου, ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος· καὶ ἠκηδίασεν ἐπ᾿ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη καρδία μου. Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου, ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι. Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου· μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωΐ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα· γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδόν, ἐν πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου· ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε, ὅτι πρὸς σὲ κατέφυγον. Δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ Θεός μου· τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου· καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι.

Εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου· καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου. (2).

Τ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τους αἰῶνας των αἰώνων. Ἀμήν.

λληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός (ἐκ γ')

ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, δόξα σοι.

ΙΕΡΕΥΣ  

ν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

πέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης, καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

 πέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου, καί τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας, καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πέρ τοῦ πατρός καὶ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (......), τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας, παντός τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

πέρ τῆς πόλεως (Μονής, Κώμης) ταύτης, πάσης πόλεως καὶ χώρας καί τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

 πὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων καί τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

  

πέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοὶ Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

τι πρέπει σοι, πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ:  μήν.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Στίχ, α'. ξομολογεῖσθε τῶ Κυρίω, καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...

Στίχ, β'. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῶ ὀνόματι Κυρίου ἤμυνάμην αὐτούς.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...

Στίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἐστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν...

Τροπάρια  Ἦχος β'

εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελῶν τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, σινδόνι καθαρά, εἰλήσας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῶ κηδεύσας ἀπέθετο.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι.

τε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν Ἅδην ἐνέκρωσας, τὴ ἀστραπὴ τῆς θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεώτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον. Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοί.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τους αἰῶνας των αἰώνων. Ἀμήν.

Ταὶς Μυροφόροις Γυναιξί, παρὰ τὸ μνῆμα ἐπιστάς, ὁ Ἄγγελος ἐβόα. Τὰ μύρα τοὶς θνητοὶς ὑπάρχει ἁρμόδια, Χριστὸς δὲ διαφθορὰς ἐδείχθη ἀλλότριος.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  

τι καὶ ἔτι, ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ 

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας [Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς], μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

τι σὸν τὸ κράτος καί σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς  αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: μήν.

Καθίσματα Ἦχος α'

Τὸν τάφον σου Σωτὴρ

Σινδόνι καθαρὰ καὶ ἀρώμασι θείοις, τὸ Σῶμα τὸ σεπτόν, ἐξαιτήσας Πιλάτω, μυρίζει καὶ τίθησιν, Ἰωσὴφ καινῶ μνήματι, ὅθεν ὄρθριαι, αἱ μυροφόροι γυναῖκες, ἀνεβόησαν. Δεῖξον ἡμῖν ὡς προείπας, Χριστὲ τὴν Ἀνάστασιν.

 

Δόξα...

Δεῖξον ἡμῖν ὡς προείπας, Χριστὲ τὴν Ἀνάστασιν.

Καὶ νύν...

ξέστησαν χοροί, τῶν Ἀγγέλων ὁρῶντες, τὸν ἐν τοῖς τοῦ Πατρός, καθεζόμενον κόλποις, πῶς τάφω κατατίθεται, ὡς νεκρὸς ὁ ἀθάνατος, ὃν τὰ τάγματα, τὰ τῶν Ἀγγέλων κυκλοῦσι, καὶ δοξάζουσι, σὺν τοὶς νεκροῖς ἐν τῷ Ἅδη, ὡς Κτίστην καὶ Κύριον.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ  

Ν' Ψαλμός χύμα

λέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου· ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός. Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου. Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ· τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα· τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Καὶ εὐθύς τὸν ἑπόμενον Κανόνα, ψάλλοντες τοὺς Εἱρμοὺς ἀνὰ β', καὶ τὰ Τροπάρια εἰς δ',  μέ στίχον Δόξα σοὶ ὁ Θεός, δόξα σοί. Καὶ πάλιν ἔσχατον ὡς Καταβασίας τοὺς αὐτοὺς Εἱρμούς.

Ὠδὴ α'  Ἦχος πλ. β'  Ὅ Εἱρμὸς

Κύματι θαλάσσης, τὸν κρύψαντα πάλαι, διώκτην τύραννον, ὑπὸ γῆς ἔκρυψαν, τῶν σεσωσμένων οἱ Παῖδες, ἀλλ' ἡμεῖς ὡς αἱ Νεάνιδες, τῶ Κυρίω ἄσωμεν. Ἐνδόξως γάρ δεδόξασται.

Κύριε Θεέ μου, ἐξόδιον ὕμνον, καὶ ἐπιτάφιον, ὠδὴν σοὶ ἄσομαι, τῶ τὴ ταφή σου ζωῆς μοί, τὰς εἰσόδους διανοίξαντι, καὶ θανάτω θάνατον, καὶ Ἅδην θανατώσαντι.

νω σὲ ἐνθρόνω, καὶ κάτω ἐν τάφῳ, τὰ ὑπερκόσμια, καὶ ὑποχθόνια, κατανοοῦντα Σωτήρ μου, ἐδονεῖτο τὴ νεκρώσει σου, ὑπὲρ νοῦν ὠράθης γάρ, νεκρὸς ζωαρχικώτατος.

 

να σου τῆς δόξης, τὰ πάντα πληρώσης, καταπεφοίτηκας, ἐν κατωτάτοις τῆς γῆς, ἀπὸ γὰρ σοῦ οὐκ ἐκρύβη, ἡ ὑπόστασίς μου ἡ ἐν Ἀδάμ, καὶ ταφεὶς φθαρέντα με, καὶ νοποιεῖς, Φιλάνθρωπε.  

Καταβασία

Κύματι θαλάσσης, τὸν κρύψαντα πάλαι, διώκτην τύραννον, ὑπὸ γῆς ἔκρυψαν, τῶν σεσωσμένων οἱ Παῖδες, ἀλλ' ἡμεῖς ὡς αἱ Νεάνιδες, τῶ Κυρίω ἄσωμεν. Ἐνδόξως γάρ δεδόξασται.

Ὠδὴ γ'  Ὁ Εἱρμὸς

Σὲ τὸν ἐπὶ ὑδάτων, κρεμάσαντα πᾶσαν τὴν γὴν ἀσχέτως, ἡ Κτίσις κατιδοῦσα, ἐν τῷ Κρανίω κρεμάμενον, θάμβει πολλῷ συνείχετο. Οὐκ ἔστιν ἅγιος πλήν σου Κύριε, κραυγάζουσα.

Σύμβολα τῆς ταφῆς σου, παρέδειξας τὰς Ὁράσεις πληθύνας, νὺν δὲ τὰ κρύφιά σου, θεανδρικῶς διετράνωσας, καὶ τοὶς ἐν Ἅδη Δέσποτα, οὐκ ἔστιν ἅγιος, πλὴν σου Κύριε, κραυγάζουσιν.

πλωσας τὰς παλάμας, καὶ ἥνωσας τὰ τὸ πρὶν διεστώτα, καταστολὴ δὲ Σῶτερ, τὴ ἐν σινδόνι καὶ μνήματι, πεπεδημένους ἔλυσας. Οὐκ ἔστιν ἅγιος, πλήν σου Κύριε, κραυγάζοντας.

Μνήματι καὶ σφραγίσιν, ἀχώρητε συνεσχέθης βουλήσει, καὶ γὰρ τὴν δύναμίν σου, ταὶς ἐνεργείαις ἐγνώρισας, θεουργικῶς τοὶς μέλπουσιν, οὐκ ἔστιν ἅγιος, πλήν σου Κύριε φιλάνθρωπε.

Καταβασία

Σὲ τὸν ἐπὶ ὑδάτων, κρεμάσαντα πᾶσαν τὴν γὴν ἀσχέτως, ἡ Κτίσις κατιδοῦσα, ἐν τῷ Κρανίω κρεμάμενον, θάμβει πολλῷ συνείχετο. Οὐκ ἔστιν ἅγιος πλήν σου Κύριε, κραυγάζουσα.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  

τι καὶ ἔτι, ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ 

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

τι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: μήν.

Κάθισμα  Ἦχος α'

Τὸν τάφον σου Σωτήρ, στρατιῶται τηροῦντες, νεκροὶ τὴ ἀστραπή, τοῦ ὀφθέντος Ἀγγέλου, ἐγένοντο κηρύττοντος, Γυναιξὶ τὴν Ἀνάστασιν. Σὲ δοξάζομεν, τὸν τῆς φθορᾶς καθαιρέτην, σοὶ προσπίπτομεν, τῶ ἀναστάντι ἐκ τάφου, καὶ μόνω Θεῷ ἡμῶν.

Ὠδὴ δ'  Ὁ Εἱρμὸς

Τὴν ἐν Σταυρῷ σου θείαν κένωσιν, Προορῶν Ἀββακοὺμ ἐξεστηκῶς ἐβόα. Σὺ δυναστῶν διέκοψας κράτος Ἀγαθέ, ὁμιλῶν τοὶς ἐν Ἅδη, ὡς παντοδύναμος.

 

βδόμην σήμερον ἡγίασας, ἣν εὐλόγησας πρίν, καταπαύσει τῶν ἔργων, παράγεις γὰρ τὰ σύμπαντα, καὶ καινοποιεῖς, σαββατίζων Σωτήρ μου, καὶ ἀνακτώμενος.

 

ωμαλαιότητι τοῦ κρείττονος, ἐκνικήσαντός σου, τῆς σαρκὸς ἡ ψυχή σου, δι' ἢ ῥηται σπαράττουσα, ἄμφω γὰρ δεσμούς, τοῦ θανάτου καὶ Ἄδου, Λόγε τῶ κράτει σου.

Ἅδης Λόγε συναντήσας σοί, ἐπικράνθη, βροτὸν ὁρῶν τεθεωμένον, κατάστικτον τοὶς μώλωψι, καὶ πανσθενουργόν, τῶ φρικτῶ τῆς μορφῆς δέ, διαπεφώνηκεν.

Καταβασία

Τὴν ἐν Σταυρῷ σου θείαν κένωσιν, Προορῶν Ἀββακοὺμ ἐξεστηκῶς ἐβόα. Σὺ δυναστῶν διέκοψας κράτος Ἀγαθέ, ὁμιλῶν τοὶς ἐν Ἅδη, ὡς παντοδύναμος.

 

Ὠδὴ ε'  Ὁ Εἱρμὸς

Θεοφανείας σου Χριστέ, τῆς πρὸς ἡμᾶς συμπαθῶς γενομένης, Ἡσαϊας φῶς ἰδὼν ἀνέσπερον, ἐκ νυκτὸς ὀρθρίσας ἐκραύγαζεν. Ἀναστήσονται οἱ νεκροί, καὶ ἐγερθήσονται οἱ ἐν τοῖς μνημείοις, καὶ πάντες οἱ ἐν τῇ γῆ ἀγαλλιάσονται.

 

Νεοποιεῖς τοὺς γηγενεῖς, ὁ πλαστουργὸς χοϊκὸς χρηματίσας, καὶ σινδὼν καὶ τάφος ὑπεμφαίνουσι, τὸ συνὸν σοὶ Λόγε μυστήριον, ὁ εὐσχήμων γὰρ βουλευτής, τήν τοῦ σὲ φύσαντος βουλὴν σχηματίζει, ἐν σοὶ μεγαλοπρεπῶς καινοποιούντός με.

 

Διὰ θανάτου τὸ θνητόν, διὰ ταφῆς τὸ φθαρτὸν μεταβάλλεις, ἀφθαρτίζεις γὰρ θεοπρεπέστατα, ἀπαθανατίζων τὸ πρόσλημμα, ἡ γὰρ σάρξ σου διαφθορὰν οὐκ εἶδε Δέσποτα, οὐδὲ ἡ ψυχή σου εἰς Ἄδου, ξενοπρεπῶς ἐγκαταλέλειπται.

ξ ἀλοχεύτου προελθῶν, καὶ λογχευθεὶς τὴν πλευρὰν Πλαστουργέ μου, ἐξ αὐτῆς εἰργάσω τὴν ἀνάπλαοιν, τὴν τῆς Εὔας Ἀδὰμ γενόμενος, ἀφυπνώσας ὑπερφυῶς, ὕπνον φυσίζωον, καὶ ζωὴν ἐγείρας ἐξ ὕπνου, καὶ τῆς φθορᾶς ὡς παντοδύναμος.

Καταβασία

Θεοφανείας σου Χριστέ, τῆς πρὸς ἡμᾶς συμπαθῶς γενομένης, Ἡσαϊας φῶς ἰδὼν ἀνέσπερον, ἐκ νυκτὸς ὀρθρίσας ἐκραύγαζεν. Ἀναστήσονται οἱ νεκροί, καὶ ἐγερθήσονται οἱ ἐν τοῖς μνημείοις, καὶ πάντες οἱ ἐν τῇ γῆ ἀγαλλιάσονται.

 

Ὠδὴ ς'  Ὁ Εἱρμὸς

Συνεσχέθη, ἀλλ' οὐ κατεσχέθη, στερνοις κητώοις Ἰωνάς, σοῦ γὰρ τὸν τύπον φέρων, τοῦ παθόντος καὶ ταφὴ δοθέντος, ὡς ἐκ θαλάμου, τοῦ θηρὸς ἀνέθορε, προσεφώνει δὲ τὴ κουστωδία. Οἱ φυλασσόμενοι μάταια καὶ ψευδῆ, ἔλεον αὐτοῖς ἐγκατελίπετε.

νηρέθης, ἀλλ' οὐ διηρέθης, Λόγε ἢς μετέσχες σαρκός, εἰ γὰρ καὶ λέλυταί σου, ὁ ναὸς ἐν τῷ καιρῶ τοῦ πάθους, ἀλλὰ καὶ οὕτω μία ἣν ὑπόστασις, τῆς θεότητος καὶ τῆς σαρκός σου, ἐν ἀμφοτέροις γάρ, εἷς ὑπάρχεις Υἱός, Λόγος τοῦ Θεοῦ, Θεὸς καὶ ἄνθρωπος.

Βροτοκτόνον, ἀλλ' οὐ θεοκτόνον, ἔφυ τὸ πταῖσμα τοῦ Ἀδάμ, εἰ γὰρ καὶ πέπονθέ σου, τῆς σαρκὸς ἡ χοϊκὴ οὐσία, ἀλλ' ἡ θεότης ἀπαθὴς διέμεινε, τὸ φθαρτὸν δὲ σου πρὸς ἀφθαρσίαν μετεστοιχείωσας, καὶ ἀφθάρτου ζωῆς, ἔδειξας πηγὴν ἐξ ἀναστάσεως.

Βασιλεύει, ἀλλ' οὐκ αἰωνίζει, Ἅδης τοῦ γένους τῶν βροτῶν, σὺ γὰρ τεθεὶς ἐν τάφῳ, Κραταιε ζωαρχικὴ παλάμη, τὰ τοῦ θανάτου, κλεῖθρα διεσπάραξας, καὶ ἐκήρυξας τοὶς ἀπ' αἰῶνος ἐκεῖ καθεύδουσι λύτρωσιν ἀψευδῆ, Σῶτερ γεγονῶς νεκρῶν πρωτότοκος.

Καταβασία

Συνεσχέθη, ἀλλ' οὐ κατεσχέθη, στερνοις κητώοις Ἰωνάς, σοῦ γὰρ τὸν τύπον φέρων, τοῦ παθόντος καὶ ταφὴ δοθέντος, ὡς ἐκ θαλάμου, τοῦ θηρὸς ἀνέθορε, προσεφώνει δὲ τὴ κουστωδία. Οἱ φυλασσόμενοι μάταια καὶ ψευδῆ, ἔλεον αὐτοῖς ἐγκατελίπετε.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  

τι καὶ ἔτι, ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ 

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

Σὺ γὰρ εἰ ὁ Βασιλεύς τῆς εἰρήνης καὶ Σωτήρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

ΧΟΡΟΣ: μήν.

Κοντάκιον  Ἦχος β'

Τὴν ἄβυσσον ὁ κλείσας, νεκρὸς ὁρᾶται, καὶ σμύρνη καὶ σινδόνι ἐνειλημμένος, ἐν μνημείῳ κατατίθεται, ὡς θνητὸς ὁ ἀθάνατος. Γυναῖκες δὲ αὐτὸν ἦλθον μυρίσαι, κλαίουσαι πικρῶς καὶ ἐκβοῶσαι. Τοῦτο Σάββατόν ἐστι τὸ ὑπερευλογημένον, ἐν ὧ, Χριστὸς ἀφυπνώσας, ἀναστήσεται τριήμερος.

Ὁ Οἶκος

συνέχων τὰ πάντα ἐπὶ σταυροῦ ἀνυψώθη, καὶ θρηνεῖ πᾶσα ἡ Κτίσις, τοῦτον βλέπουσα κρεμάμενον γυμνὸν ἐπὶ τοῦ ξύλου, ὁ ἥλιος τὰς ἀκτῖνας ἀπέκρυψε, καὶ τὸ φέγγος οἱ ἀστέρες ἀπεβάλλοντο, ἡ γῆ δὲ σὺν πολλῷ τῶ φόβω συνεκλονεῖτο, ἡ θάλασσα ἔφυγε, καὶ αἱ πέτραι διερρήγνυντο, μνημεῖα δὲ πολλὰ ἠνεώχθησαν, καὶ σώματα ἡγέρθησαν ἁγίων Ἀνδρῶν. Ἅδης κάτω στενάζει, καὶ Ἰουδαῖοι σκέπτονται συκοφαντῆσαι Χριστοῦ τὴν Ἀνάστασιν, τὰ δὲ Γύναια κράζουσι. Τοῦτο Σάββατόν ἐστι τὸ ὑπερευλογημένον, ἐν ὧ Χριστὸς ἀφυπνώσας, ἀναστήσεται τριήμερος.

Συναξάριον

Τῶ ἁγίω καὶ μεγάλω Σαββάτω, τὴν θεόσωμον Ταφήν, καὶ τὴν εἰς Ἄδου Κάθοδον τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν δι' ὧν τῆς φθορᾶς τὸ ἡμέτερον γένος ἀνακληθέν, πρὸς αἰωνίαν ζωὴν μεταβέβηκε.

Στίχοι

Μάτην φυλάττεις τὸν τάφον, κουστωδία.

Οὐ γὰρ καθέξει τύμβος αὐτοζωϊαν.

Τὴ ἀνεκφράστω σου συγκαταβάσει, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Ὠδὴ ζ'  Ὁ Εἱρμὸς

φραστον θαῦμα! Ὁ ἐν καμίνῳ ῥυσάμενος, τοὺς Ὁσίους Παίδας ἐκ φλογός, ἐν τάφῳ νεκρός, ἄπνους κατατίθεται, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν τῶν μελωδούντων. Λυτρωτά, ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

Τετρωται Ἅδης, ἐν τῇ καρδία δεξάμενος τὸν τρωθέντα λόγχη τὴν πλευράν, καὶ σθένει πυρὶ θείω δαπανώμενος, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν τῶν μελωδούντων. Λυτρωτά, ὁ Θεός εὐλογητὸς εἶ.

λβιος τάφος! ἐν ἑαυτῷ γὰρ δεξάμενος, ὡς ὑπνοῦντα τὸν Δημιουργόν, ζωῆς θησαυρός, θεῖος ἀναδέδεικται, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν τῶν μελωδούντων. Λυτρωτά, ὁ Θεός εὐλογητὸς εἶ.

Νόμω θανόντων, τὴν ἐν τῷ τάφω κατάθεσιν, ἡ τῶν ὅλων δέχεται ζωή, καὶ τοῦτον πηγήν, δείκνυσιν ἐγέρσεως, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν τῶν μελωδούντων. Λυτρωτά, ὁ Θεός εὐλογητὸς εἶ.

Μία ὑπῆρχεν, ἡ ἐν τῷ Ἅδη ἀχώριστος, καὶ ἐν τάφῳ, καὶ ἐν τῇ Ἐδέμ, θεότης Χριστοῦ, σὺν Πατρὶ καὶ Πνεύματι, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν τῶν μελωδούντων. Λυτρωτά, ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

Καταβασία

φραστον θαῦμα! Ὁ ἐν καμίνῳ ῥυσάμενος, τοὺς Ὁσίους Παίδας ἐκ φλογός, ἐν τάφῳ νεκρός, ἄπνους κατατίθεται, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν τῶν μελωδούντων. Λυτρωτά, ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.

Ὠδὴ η'  Ὁ Εἱρμὸς

κστηθι φρίττων οὐρανέ, καὶ σαλευθήτωσαν τὰ θεμέλια τῆς γῆς, ἰδοὺ γὰρ ἐν νεκροῖς λογίζεται, ὁ ἐν ὑψίστοις οἰκῶν, καὶ τάφω σμικρῶ ξενοδοχεῖται, ὃν Παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

 

Λέλυται ἄχραντος ναός, τὴν πεπτωκυίαν δὲ συνανίστησι σκηνήν. Ἀδὰμ γὰρ τῶ προτέρω δεύτερος, ὁ ἐν ὑψίστοις οἰκῶν, κατῆλθεν μέχρις Ἄδου ταμείων, ὃν Παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Πέπαυται τόλμα Μαθητῶν, Ἀριμαθαίας δὲ ἀριστεύει Ἰωσήφ, νεκρὸν γὰρ καὶ γυμνὸν Θεώμενος, τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν, αἰτεῖται, καὶ κηδεύει κραυγάζων, οἱ Παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

τῶν θαυμάτων τῶν καινῶν! ὧ ἀγαθότητος! ὧ ἀφράστου ἀνοχῆς! ἑκὼν γὰρ ὑπὸ γῆς σφραγίζεται, ὁ ἐν ὑψίστοις οἰκῶν, καὶ πλάνος Θεὸς συκοφαντεῖται, ὃν Παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον

Καταβασία

κστηθι φρίττων οὐρανέ, καὶ σαλευθήτωσαν τὰ θεμέλια τῆς γῆς, ἰδοὺ γὰρ ἐν νεκροῖς λογίζεται, ὁ ἐν ὑψίστοις οἰκῶν, καὶ τάφω σμικρῶ ξενοδοχεῖται, ὃν Παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

 

 ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Τὴν Θεοτόκον καὶ Μητέρα τοῦ Φωτός, ἐν ὕμνοις τιμῶντες, μεγαλύνωμεν.

ΧΟΡΟΣ

Ὠδὴ θ'  Ὁ Εἱρμὸς

Μὴ ἐποδύρου μου Μῆτερ, καθορῶσα ἐν τάφῳ, ὃν ἐν γαστρὶ ἄνευ σπορᾶς, συνέλαβες Υἱόν, ἀναστήσομαι γὰρ καὶ δοξασθήσομαι, καὶ ὑψώσω ἐν δόξῃ, ἀπαύστως ὡς Θεός, τοὺς ἐν πίστει καὶ πόθω σὲ μεγαλύνοντας.

πὶ τῶ ξένω σου τόκω, τὰς ὀδύνας φυγοῦσα, ὑπερφυῶς ἐμακαρίσθην, ἄναρχε Υἱέ, νὺν δὲ σὲ Θεέ μου, ἄπνουν ὁρῶσα νεκρόν, τὴ ῥομφαία τῆς λύπης, σπαράττομαι δεινῶς, ἀλλ' ἀνάστηθι, ὅπως μεγαλυνθήσωμαι.

Γῆ μὲ καλύπτει ἐκόντα, ἀλλα φρίττουσιν Ἄδου, οἱ πυλωροί, ἠμφιεσμένον, βλέποντες στολήν, ἠμαγμένην Μῆτερ, τῆς ἐκδικήσεως, τοὺς ἐχθροὺς ἐν Σταυρῷ γάρ, πατάξας ὡς Θεός, ἀναστήσομαι αὖθις καὶ μεγαλύνω σε.

 

γαλλιάσθω ἡ Κτίσις, εὐφραινέσθωσαν πάντες οἱ γηγενεῖς, ὁ γὰρ ἐχθρὸς ἐσκύλευται Ἅδης, μετὰ μύρων Γυναῖκες προσυπαντάτωσαν, τὸν Ἀδὰμ σὺν τὴ Εὔα, λυτροῦμαι παγγενή, καὶ τὴ τρίτη ἡμέρα ἐξαναστήσομαι.

Καταβασία

Μὴ ἐποδύρου μου Μῆτερ, καθορῶσα ἐν τάφῳ, ὃν ἐν γαστρὶ ἄνευ σπορᾶς, συνέλαβες Υἱόν, ἀναστήσομαι γὰρ καὶ δοξασθήσομαι, καὶ ὑψώσω ἐν δόξῃ, ἀπαύστως ὡς Θεός, τοὺς ἐν πίστει καὶ πόθω σὲ μεγαλύνοντας.

Μετὰ τήν Θ΄ Ὠδὴν ἄρχόμεθα ψάλλειν τὰ ἑπόμενα Τροπάρια, ἤτοι τὰ ἐγκώμια, εἰς τρεῖς στάσεις.

 

 ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ

Ἦχος πλ. α'

ζωὴ ἐν τάφῳ,* κατετέθης Χριστέ,* καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο,* συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν.

  

ζωὴ πῶς θνήσκεις;* πῶς καὶ τάφω οἰκεῖς;* τοῦ θανάτου τὸ βασίλειον λύεις δέ,* καὶ τοῦ Ἄδου τοὺς νεκροὺς ἐξανιστάς.

 

Μεγαλύνομέν σε,* Ἰησοῦ Βασιλεῦ,* καὶ τιμῶμεν τὴν Ταφὴν καὶ τὰ Πάθη σου,* δι' ὧν ἔσωσας ἡμᾶς ἐκ τῆς φθορᾶς.

Μέτρα γὴς ὁ στήσας,* ἐν σμικρῷ κατοικεῖς,* Ἰησοῦ παμβασιλεῦ τάφω σήμερον,* ἐκ μνημάτων τοὺς θανέντας ἀνιστῶν.

ησοῦ Χριστέ μου,* Βασιλεῦ τοῦ παντός,* τὶ ζητῶν τοὶς ἐν τῷ Ἅδη ἐλήλυθας;* ἢ τὸ γένος ἀπολύσαι τῶν βροτῶν.

 

Δεσπότης πάντων,* καθορᾶται νεκρός,* καὶ ἐν μνήματι καινῶ κατατίθεται,* ὁ κενώσας τὰ μνημεῖα τῶν νεκρῶν.

  

ζωὴ ἐν τάφῳ* κατετέθης Χριστέ,* καὶ θανάτω σου τὸν θάνατον ὤλεσας,* καὶ ἐπήγασας τῶ Κόσμω, τὴν ζωήν.

 

Μετὰ τῶν κακούργων,* ὡς κακοῦργος Χριστέ,* ἑλογίσθης δικαιῶν ἡμᾶς ἅπαντας,* κακουργίας τοῦ ἀρχαίου πτερνιστοῦ.

ὡραῖος κάλλει,* παρὰ πάντας βροτούς,* ὡς ἀνείδεος νεκρὸς καταφαίνεται,* ὁ τὴν φύσιν ὡραϊσας τοῦ παντός.

 

δης πῶς ὑποίσει,* παρουσίαν τὴν σήν,* καὶ μὴ θᾶττον συνθλασθείη σχοτούμενος,* ἀστραπῆς φωτός σου αἴγλη τυφλωθείς;

ησοῦ γλυκὺ μοί,* καὶ σωτήριον φῶς,* τάφω πῶς ἐν σκοτεινῷ κατακέκρυψαι;* ὧ ἀφάτου, καὶ ἀρρήτου ἀνοχῆς!

 

πορεῖ καὶ φύσις,* νοερὰ καὶ πληθύς,* ἡ ἀσώματος Χριστὲ τὸ μυστήριον,* τῆς ἀφράστου καὶ ἀρρήτου σου ταφῆς.

 

θαυμάτων ξένων!* ὧ πραγμάτων καινῶν!* Ὁ πνοῆς μοὶ χορηγὸς ἄπνους φέρεται,* κηδευόμενος χερσὶ τοῦ Ἰωσήφ.

 

Καὶ ἐν τάφῳ ἔδυς,* καὶ τῶν κόλπων Χριστὲ* τῶν πατρῶ ὢν οὐδαμῶς ἀπεφοίτησας,* τοῦτο ξένον καὶ παράδοξον ὁμοῦ.

 

ληθὴς καὶ πόλου,* καὶ τῆς γῆς Βασιλεύς,* εἰ καὶ τάφω σμικροτάτω συγκέκλεισαι,* ἐπεγνώσθης πάση κτίσει Ἰησοῦ.

Σοῦ τεθέντος τάφω,* πλαστουργέτα Χριστέ,* τὰ τοῦ Ἄδου ἐσαλεύθη θεμέλια,* καὶ μνημεῖα ἠνεώχθη τῶν βροτῶν.

 

τὴν γὴν κατέχων,* τὴ δρακὶ νεκρωθείς,* σαρκικῶς ὑπὸ τῆς γῆς νὺν συνέχεται,* τοὺς νεκροὺς λυτρῶν τῆς Ἄδου συνοχῆς.

κ φθορᾶς ἀνέβης,* ἡ ζωή μου Σωτήρ,* σοῦ θανόντος καὶ νεκροῖς προσφοιτήσαντος,* καὶ συνθλάσαντος τοῦ Ἄδου τοὺς μοχλούς.

 ς φωτὸς λυχνία,* νὺν ἡ σάρξ τοῦ Θεοῦ,* ὑπὸ γὴν ὡς ὑπὸ μόδιον κρύπτεται,* καὶ διώκει τὸν ἐν Ἅδη σκοτασμόν.

 

Νοερῶν συντρέχει,* στρατιὼν ἡ πληθύς,* Ἰωσὴφ καὶ Νικοδήμω συστείλαί σε,* τὸν ἀχώρητον ἐν μνήματι σμικρῶ.

 

Νεκρωθεὶς βουλήσει,* καὶ τεθεὶς ὑπὸ γήν,* ζωοβρύτα Ἰησοῦ μου ἐζώωσας,* νεκρωθέντα παραβάσει μὲ πικρά.

 

λλοιοῦτο πᾶσα,* κτίσις πάθει τῶ σῶ,* πάντα γὰρ σοὶ Λόγε συνέπασχον,* συνοχέα σὲ γινώσκοντα παντός.

Τῆς ζωῆς τὴν πέτραν* ἐν κοιλίᾳ λαβών,* Ἅδης ὁ παμφάγος ἐξήμεσεν,* ἐξ αἰῶνος οὓς κατέπιε νεκρούς.

ν καινῷ μνημείω,* κατετέθης Χριστέ,* καὶ τὴν φύσιν τῶν βροτῶν ἀνεκαίνισας,* ἀναστὰς θεοπρεπῶς ἐκ τῶν νεκρῶν.

 

πὶ γῆς κατῆλθες,* ἵνα σώσης Ἀδάμ,* καὶ ἐν γῆ μῇ εὐρηκῶς τοῦτον Δέσποτα,* μέχρις Ἄδου κατελήλυθας ζητῶν.

 

Συγκλονεῖται φόβω,* πᾶσα Λόγε ἡ γῆ,* καὶ Φωσφόρος τὰς ἀκτῖνας ἀπέκρυψε,* τοῦ μεγίστου γῆ κρυβέντος σου φωτός.

  

ς βροτὸς μὲν θνήσκεις,* ἑκουσίως Σωτήρ,* ὡς Θεὸς δὲ τοὺς θνητοὺς ἐξανέστησας,* ἐκ μνημάτων καὶ βυθοῦ ἁμαρτιῶν.

 

Δακρυρρόους θρήνους,* ἐπὶ σὲ ἡ Ἁγνή,* μητρικῶς ὧ Ἰησοῦ ἐπιρραίνουσα,* ἀνεβόα. Πῶς κηδεύσω σὲ Υἱὲ;

 

σπερ σίτου κόκκος,* ὑποδὺς κόλπους γής,* τὸν πολύχουν ἀποδέδωκας ἄσταχυν,* ἀναστήσας τοὺς βροτοὺς τοὺς ἐξ, Ἀδάμ.

πὸ γὴν ἐκρύβης,* ὥσπερ ἥλιος νύν,* καὶ νυκτὶ τὴ τοῦ θανάτου κεκάλυψαι,* ἀλλ' ἀνάτειλον φαιδρότερον Σωτήρ.

 

ς ἠλίου δίσκον,* ἡ σελήνη Σωτήρ,* ἀποκρύπτει, καὶ σὲ τάφος νὺν ἔκρυψεν,* ἐκλιπόντα τοῦ θανάτου σαρκικῶς.

  ζωὴ θανάτου,* γευσαμένη Χριστός,* ἐκ θανάτου τοὺς βροτοὺς ἠλευθέρωσε,* καὶ τοὶς πᾶσι νὺν δωρεῖται τὴν ζωήν.

 

Νεκρωθέντα πάλαι,* τὸν Ἀδὰμ φθονερῶς,* ἐπανάγεις πρὸς ζωὴν τὴ νεκρώσει σου,* νέος Σῶτερ ἐν σαρκὶ φανεῖς Ἀδάμ.

   

Νοεραὶ σὲ τάξεις,* ἡπλωμένον νεκρόν,* καθορῶσαι δι' ἡμᾶς ἐξεπλήττοντο,* καλυπτόμεναι ταὶς πτέρυξι Σωτήρ.

 

Καθελῶν σὲ Λόγε,* ἀπὸ ξύλου νεκρόν,* ἐν μνημείῳ Ἰωσὴφ νὺν κατέθετο.* Ἀλλ' ἀνάστα σώζων πάντας ὡς Θεός.

Τῶν Ἀγγέλων Σῶτερ,* χαρμονὴ πεφυκῶς,* νὺν καὶ λύπης τούτοις γέγονας αἴτιος,* καθορώμενος σαρκὶ ἄπνους νεκρός.

 

ψωθεὶς ἐν ξύλῳ,* καὶ τοὺς ζῶντας βροτούς,* συνυψοῖς, ὑπὸ τὴν γὴν δὲ γενόμενος,* τοὺς κειμένους δ' ὑπ' αὐτὴν ἐξανιστάς.

σπερ λέων Σῶτερ,* ἀφυπνώσας σαρκί,* ὡς τὶς σκύμνος ὁ νεκρὸς ἐξανίστασαι,* ἀποθέμενος τὸ γῆρας της σαρκός.

Τὴν πλευρὰν ἐνύγης,* ὁ πλευρὰν εἰληφῶς,* τοῦ Ἀδὰμ ἐξ ἦς τὴν Εὔαν διέπλασας,* καὶ ἐξέβλυσας κρουνοὺς καθαρτικούς.

   

ν κρυπτῷ μὲν πάλαι, * θύεται ὁ ἀμνός, * σὺ δ' ὑπαίθριος τυθεὶς ἀνεξίκακε, * πᾶσαν κτίσιν ἀπεκάθηρας Σωτήρ.

 

Τὶς ἐξεῖποι τρόπον, * φρικτὸν ὄντως καινόν, * ὁ δεσπόζων γὰρ τῆς Κτίσεως σήμερον, * πάθος δέχεται, καὶ θνήσκει δι' ἡμᾶς.

ζωῆς ταμίας, * πῶς ὁρᾶται νεκρός; * ἐκπληττόμενοι οἱ Ἄγγελοι ἔκραζον, * πῶς δ' ἐν μνήματι συγκλείεται Θεός;

 

Λογχονύκτου Σῶτερ, * ἐκ πλευρᾶς σου ζωήν, * τὴ ζωὴ τὴ ἐκ ζωῆς ἐξωσάση με, * ἐπιστάζεις καὶ ζωοὶς μὲ σὺν αὐτή.

 

πλωθεὶς ἐν ξύλῳ, * συνηγάγω βροτούς, * τὴν πλευράν σου δὲ νυγεὶς τὴν ζωήρρητον,* πάσιν ἄφεσιν πηγάζεις Ἰησοῦ.

 

εὐσχήμων Σῶτερ, * σχηματίζει φρικτῶς,*  καὶ κηδεύει ὡς νεκρὸν εὐσχημόνως σε, * καὶ θαμβείταί σου τὸ σχῆμα τὸ φρικτόν.

πὸ γὴν βουλήσει, * κατελθῶν ὡς θνητός,* ἐπανάγεις ἀπὸ γὴς πρὸς οὐράνια,* τοὺς ἐκεῖθεν πεπτωκότας Ἰησοῦ.

 

Κὰν νεκρὸς ὠράθης, * ἀλλὰ ζῶν ὡς Θεός, * ἐπανάγεις ἀπὸ γὴς πρὸς οὐράνια, * τοὺς ἐκεῖθεν πεπτωκότας Ἰησοῦ.

 

Κὰν νεκρὸς ὠράθης,* ἀλλὰ ζῶν ὡς Θεός,* νεκρωθέντας τοὺς βροτοὺς ἀνεζώωσας,* τὸν ἐμὸν ἀπονεκρώσας νεκρωτήν.

 

χαρὰς ἐκείνης! * ὧ πολλῆς ἡδονῆς! * ἢς πὲρ τοὺς ἐν Ἅδη πεπλήρωσας, * ἐν πυθμέσι φῶς ἀστράψας ζοφεροῖς.

 

Προσκυνῶ τὸ Πάθος,* ἀνυμνῶ τὴν Ταφήν,* μεγαλύνω σου τὸ κράτος Φιλάνθρωπε,* δι' ὧν λέλυμαι παθῶν φθοροποιῶν.

 

Κατὰ σοῦ ῥομφαία, * ἑστιλβοῦτο Χριστέ, * καὶ ῥομφαία ἰσχυροῦ μὲν ἀμβλύνεται, * καὶ ῥομφαία δὲ τροποῦται τῆς Ἐδέμ.

Ἀμνὰς τὸν Ἄρνα, * βλέπουσα ἐν σφαγῇ,* ταὶς αἰκίσι βαλλομένη ἠλάλαζε, * συγκινοῦσα καὶ τὸ ποίμνιον βοᾶν.

 

Κὰν ἐνθάπτη τάφω, * κὰν εἰς Ἄδου μολής,* ἀλλὰ Σῶτερ καὶ τοὺς τάφους ἐκένωσας,* καὶ τὸν Ἅδην ἀπεγύμνωσας Χριστέ.

 

κουσίως Σῶτερ, * κατελθῶν ὑπὸ γήν, * νεκρωθέντας τοὺς βροτοὺς ἀνεζώωσας,* καὶ ἀνήγαγες ἐν δόξῃ πατρική.

 

Τῆς Τριάδος ὁ εἷς, * ἐν σαρκὶ δι' ἡμᾶς, * ἐπονείδιστον ὑπέμεινε θάνατον, * φρίττει ἥλιος, καὶ τρέμει δὲ ἡ γῆ.

ς πικρὰς ἐκ κρήνης, * τῆς Ἰούδα φυλῆς, * οἱ ἀπόγονοι ἐν λάκκῳ κατέθεντο, * τὸν τροφέα μανναδότην Ἰησοῦν.

 

Κριτὴς ὡς κριτός, * πρὸ Πιλάτου κριτοῦ,* καὶ παρίστατο καὶ θάνατον ἄδικον,* κατεκρίθη διὰ ξύλου σταυρικοῦ.

 

λαζὼν Ἰσραήλ, * μιαιφόνε λαέ, * τὶ παθῶν τὸν Βαραββᾶν ἠλευθέρωσας; * τὸν Σωτήρα δὲ παρέδωκας Σταυρῶ;

 

χειρί σου πλάσας,* τὸν Ἀδὰμ ἐκ τῆς γῆς,* δι' αὐτὸν τὴ φύσει γέγονας ἄνθρωπος, * καὶ ἐσταύρωσαι βουλήματι τῶ σῶ.

πακούσας Λόγε, * τῶ ἰδίω Πατρί, * μέχρις Ἄδου τοῦ δεινοῦ καταβέβηκας,* καὶ ἀνέστησας τὸ γένος τῶν βροτῶν.  

 

Οἴμοι φῶς τοῦ Κόσμου! * οἴμοι φῶς τὸ ἐμόν! * Ἰησοῦ μου ποθεινότατε ἔκραζεν, * ἡ Παρθένος θρηνωδοῦσα γοερῶς.

 

Φθονουργέ, φονουργέ,* καὶ ἀλάστορ λαέ,* κὰν σινδόνας καὶ αὐτὸ τὸ σουδάριον,* αἰσχύνθητι, ἀναστάντος τοῦ Χριστοῦ.

 

Δεῦρο δὴ μιαρέ, * φονευτὰ μαθητά, * καὶ τὸν τρόπον τῆς κακίας σου δείξόν μοί, * δι' ὃν γέγονας προδότης τοῦ Χριστοῦ.  

ς φιλάνθρωπός τίς, * ὑποκρίνη μωρὲ* καὶ τυφλὲ πανωλεθρότατε ἄσπονδε, * ὁ τὸ μυρον πεπρακῶς διὰ τιμῆς.

 

Οὐρανίου μύρου, * ποίαν ἔσχες τιμήν, * τοῦ τιμίου τὶ ἐδέξω ἀντάξιον, * λύσσαν εὗρες καταρώτατε Σατάν.

 

Εἰ φιλόπτωχος εἶ, * καὶ τὸ μύρον λυπή, * κενουμένου εἰς ψυχῆς ἱλαστήριον, * πῶς χρυσῶ ἀπεμπολεὶς τὸν Φωταυγῆ;

 

Θεὲ καὶ Λόγε, * ὧ χαρὰ ἡ ἐμή, * πῶς ἐνέγκω σου ταφὴν τὴν τριήμερον; * Νὺν σπαράττομαι τὰ σπλάγχνα μητρικῶς.

 

Τὶς μοὶ δώσει ὕδωρ, * καὶ δακρύων πηγάς, * ἡ Θεόνυμφος Παρθένος ἐκραύγαζεν, * ἵνα κλαύσω τὸν γλυκύν μου Ἰησοῦν;

βουνοὶ καὶ νάπαι, * καὶ ἀνθρώπων πληθύς, * κλαύσατε καὶ πάντα θρηνήσατε,* σὺν ἐμοὶ τὴ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν Μητρί.

 

Πότε ἴδω Σῶτερ, * σὲ τὸ ἄχρονον φῶς, * τὴν χαρὰν καὶ ἡδονὴν τῆς καρδίας μου; * ἡ Παρθένος ἀνεβόα γοερῶς.

 

Κὰν ὡς πέτρα Σῶτερ, * ἡ ἀκρότομος σύ, * κατεδέξω την τομήν, ἀλλ' ἐπήγασας, * ζῶν τὸ ῥείθρον, ως πηγὴ ὧν τῆς ζωῆς.

ς ἐκ κρήνης μιᾶς,* τὸν διπλοῦν ποταμόν,* τῆς πλευρᾶς σου προχεούσης ἀρδόμενοι, * τὴν ἀθάνατον καρπούμεθα ζωήν.

 

Θέλων ὤφθης Λόγε, * ἐν τῷ τάφω νεκρός, * ἀλλὰ ζής, καὶ τοὺς βροτοὺς ὡς προείρηκας,* ἀναστάσει σου Σωτήρ μου ἐγερείς. 

Δόξα...

νυμνοῦμεν Λόγε* σὲ τὸν πάντων Θεόν, * σὺν Πατρὶ καὶ τῶ Ἁγίω σου Πνεύματι, * καὶ δοξάζομεν τὴν θείαν σου Ταφήν.

 

Καὶ νύν... Θεοτοκίον

Μακαρίζομέν σε, * Θεοτόκε ἁγνή, * καὶ τιμῶμεν τὴν Ταφὴν τὴν τριήμερον, * τοῦ Υἱοῦ σου καὶ Θεοῦ ἡμῶν πιστῶς.

Καὶ πάλιν τὸ πρῶτον Τροπάριον

ζωὴ ἐν τάφῳ, * κατετέθης Χριστέ, * καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο,* συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν.   

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  

τι καὶ ἔτι, ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ 

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

τι εὐλόγηταί σου τὸ ὄνομα, καὶ δεδόξασταί σου ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

ΧΟΡΟΣ: μήν.

ΣΤΑΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ἦχος πλ. α'

ξιόν ἐστι,* μεγαλύνειν σὲ τὸν Ζωοδότην,* τὸν ἐν τῷ Σταυρῶ τὰς χείρας ἐκτείναντα, * καὶ συντρίψαντα τὸ κράτος τοῦ ἐχθροῦ.

ξιόν ἐστι, * μεγαλύνειν σὲ τὸν πάντων Κτίστην,* τοὶς γὰρ σοὶς παθήμασιν ἔχομεν,* τὴν ἀπάθειαν ῥυσθέντες τῆς φθορᾶς.

φριξεν ἡ γῆ, * καὶ ὁ ἥλιος Σῶτερ ἐκρύβη,* Σέ τό ἀνεσπέρου δόξης ἀπαύγασμα, * ἐν σαρκί δύον νεκρώσει θεϊκή.

 

πνωσας Χριστέ, * τὸν φυσίζωον ὕπνον ἐν τάφῳ,* καὶ βαρέως ὕπνου γένος ἐξήγειρας,* ἁμαρτίας,  τῶν ἀνθρώπων ὡς Θεός.  

Μόνη γυναικῶν, * χωρὶς πόνον ἔτεκόν σε Τέκνον,* ἀφορήτους, δὲ ὠδίνας ὡς τίκτουσα, * ἤδη φέρω, ἀνεβόα  ἡ Σεμνή.

ήγνυται ναοῦ, * καταπέτασμα τὴ σὴ σταυρῶσει, * καὶ αἰδοῖ φωστῆρες, Λόγε, σκοτίζονται, * ἱερέων ἰταμότητος ἀνδρῶν.  

 

Γὴς ὁ καταρχάς, * μόνω νεύματι πήξας τὸν γῦρον,* καθυπέδυ γῆν ἑκών θανατούμενος!* Τῶ θεάματι ἐκπλήττου οὐρανέ.  

 

δυς ὑπὸ γῆν* ὁ τὸν ἄνθρωπον χειρί σου πλάσας, * καὶ βροτῶν τὰ στίφη, πτώματος  Ἥλιος * ἐξεγείρων παναλεῖ Σου δεξιᾷ

Μύρον ἀληθῶς, * σὺ ἀκένωτον ὑπάρχεις Λόγε,* ὅθεν ὡς νεκρῶ γυναῖκες προσέφερον* Μυροφόροι μύρα ζῶντί σοι  Θεῷ.

δου μὲν ταφείς, * τὰ βασίλεια Χριστὲ συντρίβεις, * τεθνεώς τέ κτείνεις θάνατον, ἄτρωτος, * καὶ τοῖς θέλουσι δωρεῖσαι τὴν ζωήν.

εῖθρα τῆς ζωῆς, * ἡ προχέουσα Θεοῦ σοφία,* πάντα ἐξαρπάζει τάφον οἰκήσασα,*  ἐξ ἀδύτων ᾃδου ἂφθορος μυχῶν

Τέτρωμαι δεινῶς* καὶ σπαράττομαι τὰ σπλάγχνα Λόγε, * Σήν σφαγήν ὁρώσα οἴμοι, τήν ἂδικον* ἡ  Παρθένος ἀνεβόα γοερῶς

Σπένδει σοὶ χοάς, * ἡ τεκούσά σε Χριστὲ δακρύων, * σαρκικῶς κατατεθέντι ἐν μνήματι, * ἀλλ’ ἀνάστα ὡς προέφης, ἐκβοᾷ.

Τάφω Ἰωσήφ, * εὐλαβῶς σὲ τῷ καινῷ συγκρύπτων, * ἐξοδίους ύμνους μέλπει, θεόληπτος,* θρηνωδών, Χριστέ, θεοπρεπῶς.

λοις σὲ Σταυρῶ, * πεπαρμένον ἡ σὴ Μήτηρ Λόγε, * κατιδούσα καὶ ἐν λάκκῳ βαλλόμενον* την καρδίαν βέλει βέβληται πικρῷ.

Σὲ τὸν τοῦ παντός, * γλυκασμὸν ἡ Μήτηρ καθορῶσα, * ὄξος καὶ χολήν ἤ μάννα γευόμενον, * πικροῖς ἔβρεχε δακρύοις παρειάς.

μμα τὸ γλυκύ, * καὶ τὰ χείλη σου πῶς μύσω Λόγε; * πῶς νεκροπρεπῆ κηδείαν ποιήσομαι! * μετά φρίκης ἀνεβόα Ἰωσήφ.

μνους Ἰωσήφ, * καὶ Νικόδημος ἐπιταφίους, * τῷ Θεῷ Σαρκί θανόντι νῦν ᾄδουσι*  Σεραφείμ πάσα τάξις νοερά.

 

Δύνεις ὑπὸ γήν, * Σῶτερ Ἤλιε δικαιοσύνης, * στερουμένη δέ σῆς θέας ἡ Μήτηρ Σου* μελιχρά ταῖς λύπαις φέγγη ἀμαυροῖ.

 

φριξεν ὁρῶν, * Σῶτερ, ᾃδης σὲ τὸν ζωοδότην, * θησαυρούς αὐτοῦ σκυλεύοντα ἄτρωτον,* αἰωνίους τε ἐγείροντα νεκρούς!

 

Γ σὲ πλαστουργέ,* ὑπὸ κόλπους δεξαμένη τρόμω,* συσχεθεῖσα Σῶτερ τινάσσεται, * ἀφυπνώσασα νεκροὺς τῷ τιναγμῷ.

Μύροις σὲ Χριστέ, * ὁ Νικόδημος καὶ ὁ Εὐσχήμων,* Σε καινοπρεπῶς περιστείλαντες*  ἀνεβόων. Φρῖξον, ἄπασα ἡ γῆ.   

δυς Φωτουργέ, * καὶ συνέδυ σοὶ τὸ φῶς ἠλίου, * ὑπό τρόμω δὲ ἡ Κτίσις ὠδίνουσα* τῶν ἁπάντων Σέ κηρύττει Ποιητήν.

    

Λίθος λαξευτός, * τὸν ἀκρόγωνον καλύπτει λίθον, * τάφῳ γαρ Θεόν ὡς θνήσκοντα κέκρυφε* θνήσκων ἄνθρωπος· συντρόμαξον ἡ γῆ!

δε Μαθητήν, * ὃν ἠγάπησας καὶ σὴν Μητέρα, * δάκρυ λείβουσαν, γλυκύτατον Τέκνον μου* καὶ φθογγήν μοι δὸς, ἐβόα ἡ Ἁγνή.     

Κάλλος, Λόγε, πρίν, * οὐδὲ εἶδος ἐν τῷ πάσχειν ἔσχες, * ἀλλ' ἐξαναστὰς ὑπερέλαμψας, * καλλωπίσας τούς βροτοὺς θείαις αὐγαῖς

πνωσας μικρόν, * καὶ ἐζώωσας τοὺς τεθνεώτας, * καὶ ἐξαναστὰς ἐξανέστησας, * τοὺς ὑπνοῦντας ἐξ αἰῶνος Ἀγαθέ.

 

ραβιανόν,* σκολιώτατον γένος Ἑβραίων,* ἔγνως τὴν ἀνέγερσιν τοῦ ναοῦ, * διὰ τὶ κατέκρινας τὸν Χριστόν;

 

Χλαῖναν ἐμπαιγμοῦ, * τὸν Κοσμήτορα πάντων ἐνδύεις, * ὃς τὸν οὐρανὸν ἀστράσιν γλάϊσε, * καί ἐκόσμησε τοῖς ἄνθεσι τὴν γῆν

σπερ πελεκᾶν, * τετρωμένος τὴν πλευράν σου Λόγε, * σοὺς θανόντας παίδας ἐζώωσας, * ἐπιστάξας ζωτικοὺς αὐτοῖς κρουνούς.

Κόλπων πατρικῶν, * ἀνεκφοίτητος μείνας Οἰκτίρμον, * καὶ βροτὸς γενέσθαι ηὐδόκησας, * καὶ εἰς ᾃδην καταβέβηκας Χριστέ.

Οἴμοι ὧ Υἱέ! * ἡ Ἀπείρανδρος θρηνεῖ καὶ λέγει, * ὃν ὡς Βασιλέα γὰρ ἤλπιζον, * κατάκριτον νὺν βλέπω ἐν Σταυρῷ.

 

Ταῦτα Γαβριήλ, * μοὶ ἀπήγγειλεν ὅτε κατέπτη, * ὃς τὴν βασιλείαν αἰώνιον, * ἔφη τοῦ Υἱοῦ μου Ἰησοῦ.

Φεῦ! τοῦ Συμεών, * ἐκτετέλεσται ἡ προφητεία, * ἡ γὰρ σὴ ῥομφαία διέδραμε, * τὴν ἐμὴν καρδίαν Ἐμμανουήλ.

     

κλαιε πικρῶς, * ἡ πανάμωμος Μήτηρ σου Λόγε, * ὅτε ἐν τῷ τάφῳ ἑώρακε, * σὲ τὸν ἄφραστον καὶ ἄναρχον Θεόν.

Νέκρωσιν τὴν σήν, * ἡ πανάφθορος Χριστέ σου Μήτηρ,* βλέπουσα πικρῶς σοὶ ἐφθέγγετο.* Μὴ βραδύνης ἡ ζωὴ ἐν τοῖς νεκροῖς.

δης ὁ δεινός, * συνετρόμαξεν ὅτε σὲ εἶδεν, * Ἤλιε τῆς δόξης ἀθάνατε, * καὶ ἐδίδου τοὺς δεσμίους ἐν σπουδῇ.

μνοις σου Χριστέ, * νὺν τὴν Σταύρωσιν καὶ τὴν Ταφήν τε, * ἅπαντες πιστοὶ ἐκθειάζομεν, * οἱ θανάτου λυτρωθέντες σῇ ταφῇ.

Δόξα...

ναρχε Θεέ, * συναϊδιε Λόγε καὶ Πνεῦμα, * σκῆπτρα τῶν Ἀνάκτων κραταίωσον, * κατὰ πολεμίων ὡς ἀγαθός.

 

Καὶ νύν... Θεοτοκίον

Τέξασα ζωήν, * Παναμώμητε ἁγνὴ Παρθένε, * παῦσον Ἐκκλησίας τὰ σκάνδαλα, * καὶ βράβευσον εἰρήνην ὡς ἀγαθή.

Καὶ πάλιν παρὰ τῶν δύο Χορῶν τὸ πρῶτον

 ξιόν ἐστι,* μεγαλύνειν σὲ τὸν Ζωοδότην,* τὸν ἐν τῷ Σταυρῶ τὰς χείρας ἐκτείναντα, * καὶ συντρίψαντα τὸ κράτος τοῦ ἐχθροῦ.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  

τι καὶ ἔτι, ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ 

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

τι ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐπὶ θρόνου δόξης τῶν Χερουβὶμ ἐπαναπαυόμενος, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν σὺν τῶ ἀνάρχω σου Πατρί, καὶ τῶ παναγίω, καὶ ἀγαθῶ, καὶ ζωοποιῶ σου Πνεύματι, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: μήν.

ΣΤΑΣΙΣ ΤΡΙΤΗ

Ἠχος γ'

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, * ὕμνον τὴ Ταφή σου, * προσφέρουσι Χριστέ μου.

Καθελῶν τοῦ ξύλου, * ὁ Ἀριμαθαίας, * ἐν τάφῳ σὲ κηδεύει.

   

Μυροφόροι ἦλθον, * μύρα σοὶ Χριστέ μου, * κομίζουσαι προφρόνως.

Δεῦρο πᾶσα κτίσις, * ὕμνους ἐξοδίους, * προσοίσωμεν τῶ Κτίστη.

ς νεκρὸν τὸν ζώντα, * σὺν Μυροφόροις πάντες, * μυρίσωμεν ἐμφρόνως.

ωσὴφ τρισμάκαρ, * κήδευσον τὸ σῶμα, * Χριστοῦ τοῦ ζωοδότου.

Οὓς ἔθρεψε τὸ μάννα, * ἐκίνησαν τὴν πτέρναν, * κατὰ τοῦ Εὐεργέτου.

Οὓς ἔθρεψε τὸ μάννα, * φέρουσι τῶ Σωτήρι, * χολὴν ἅμα καὶ ὄξος.

τῆς παραφροσύνης, * καὶ τῆς Χριστοκτονίας, * τῆς τῶν προφητοκτόνων!

ς ἄφρων ὑπηρέτης, * προδέδωκεν ὁ μύστης, * τὴν ἄβυσσον σοφίας.

Τὸν ῥύστην ὁ πωλήσας, * αἰχμάλωτος κατέστη, * ὁ δόλιος Ἰούδας.

Κατὰ τὸν Σολομώντα, * βόθρος βαθὺς τὸ στόμα, * Ἑβραίων παρανόμων.

βραίων παρανόμων, * ἐν σκολιαῖς πορείαις, * τρίβολοι καὶ παγίδες.

ωσὴφ κηδεύει, * σὺν τῶ Νικοδήμω, * νεκροπρεπῶς τὸν Κτίστην.

Ζωοδότα Σῶτερ, * δόξα σου τῶ κράτει, * τὸν Ἅδην καθελόντι.

πτιον ὁρῶσα, * ἡ Πάναγνός σε Λόγε, * μητροπρεπῶς ἐθρήνει.

γλυκύ μου ἔαρ, * γλυκύτατόν μου Τέκνον, * ποῦ ἔδυ σου τὸ κάλλος;

Θρῆνον συνεκίνει, * ἡ πάναγνός σου Μήτηρ, * σοῦ Λόγε νεκρωθέντος.

Γύναια σὺν μύροις, * ἤκουσι μυρίσαι, * Χριστὸν τὸ θεῖον μύρον.

Θάνατον θανάτω, * σὺ θανατοῖς Θεέ μου, * θεία σου δυναστεία.

Πεπλάνηται ὁ πλάνος, * ὁ πλανηθεὶς λυτροῦται, * σοφία σὴ Θεέ μου.

Πρὸς τὸν πυθμένα Ἄδου, * κατήχθη ὁ προδότης, * διαφθορὰς εἰς φρέαρ.

Τρίβολοι καὶ παγίδες, * ὁδοὶ τοῦ τρισαθλίου, * παράφρονος Ἰούδα.

Συναπολοῦνται πάντες, * οἱ σταυρωταί σου Λόγε, * Υἱὲ Θεοῦ παντάναξ.

Διαφθορὰς εἰς φρέαρ, * συναπολοῦνται πάντες, * οἱ ἄνδρες τῶν αἱμάτων.

Υἱὲ Θεοῦ παντάναξ, * Θεέ μου πλαστουργέ μου, * πῶς πάθος κατεδέξω;

δάμαλις τὸν μόσχον, * ἐν Ξύλῳ κρεμασθέντα, * ἠλάλαζεν ὁρῶσα.

Σῶμα τὸ ζωηφόρον, * ὁ Ἰωσὴφ κηδεύει, * μετὰ τοῦ Νικοδήμου.

νέκραζεν ἡ Κόρη, * θερμῶς δακρυρροοῦσα, * τὰ σπλάγχνα κεντουμένη.

φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου, * γλυκύτατόν μου Τέκνον, * πῶς τάφω νὺν καλύπτη;

Τὸν Ἀδὰμ καὶ Εὔαν,* ἐλευθερῶσαι Μῆτερ,* μὴ θρήνει, ταῦτα πάσχω.

Δοξάζω σου Υἱέ μου, * τὴν ἄκραν εὐσπλαγχνίαν, * ἢς χάριν ταῦτα πάσχεις.

ξος ἐποτίσθης, * καὶ χολὴν οἰκτίρμον, * τὴν πάλαι λύων γεῦσιν.

κρίω προσεπάγης, * ὁ πάλαι τὸν λαόν σου, * στύλω νεφέλης σκέπων.

Αἱ Μυροφόροι Σῶτερ, * τῶ τάφω προσελθοῦσαι, * προσέφερόν σοὶ μύρα.

νάστηθι οἰκτίρμον, * ἡμᾶς ἐκ τῶν βαράθρων, * ἐξανιστῶν τοῦ Ἄδου.

νάστα Ζωοδότα, * ἡ σὲ τεκοῦσα Μήτηρ, * δακρυρροοῦσα λέγει.

Σπεῦσον ἐξαναστῆναι, * τὴν λύπην λύων Λόγε, * τῆς σὲ ἀγνῶς Τεκούσης.

Οὐράνιοι Δυνάμεις, * ἐξέστησαν τῶ φόβω,* νεκρὸν σὲ καθορῶσαι.

Τοὶς πόθω τε καὶ φόβω, * τὰ πάθη σου τιμῶσι, * δίδου πταισμάτων λύσιν.

φρικτὸν καὶ ξένον, * θέαμα Θεοῦ Λόγε!* πῶς γῆ σὲ συγκαλύπτει;

Φέρων πάλαι φεύγει, * Σῶτερ Ἰωσὴφ σε, * καὶ νὺν σὲ ἄλλος θάπτει.

Κλαίει καὶ θρηνεῖ σε, * ἡ πάναγνός σου Μήτηρ, *Σωτήρ μου νεκρωθέντα.

Φρίττουσιν οἱ νόες, * τὴν ξένην καὶ φρικτήν σου, * Ταφὴν τοῦ πάντων Κτίστου.

ρραναν τὸν τάφον, * αἱ Μυροφόροι μύρα, * λίαν πρωϊ ἐλθοῦσαι. (τρις η πολλές φορές ώσπου να τελειώσει ο Ιερεύς το ράντισμα)

Εἰρήνην Ἐκκλησία, * λαῶ σου σωτηρίαν, * δώρησαι σὴ Ἐγέρσει.

Δόξα...

Τριὰς Θεέ μου, * Πατὴρ Υἱὸς καὶ Πνεῦμα, * ἐλέησον τὸν Κόσμον.

Καὶ νύν... Θεοτοκίον

δεῖν τὴν τοῦ Υἱοῦ σου, * Ἀνάστασιν Παρθένε, * ἀξίωσον σοὺς δούλους.

Καὶ πάλιν παρὰ τῶν δύο Χορῶν τὸ πρῶτον

 Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, * ὕμνον τὴ Ταφή σου, * προσφέρουσι Χριστέ μου.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  

τι καὶ ἔτι, ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ 

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

Σὺ γὰρ εἰ ὁ Βασιλεύς τῆς εἰρήνης καὶ Σωτήρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: μήν.

Εὐλογητάρια

Ἦχος πλ. α'

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

Τῶν Ἀγγέλων ὁ δῆμος, κατεπλάγη ὁρῶν σε, ἐν νεκροῖς λογισθέντα, τοῦ θανάτου δὲ Σωτήρ, τὴν ἰσχὺν καθελόντα, καὶ σὺν ἑαυτῶ τὸν Ἀδὰμ ἐγείραντα, καὶ ἐξ Ἄδου πάντας ἐλευθερώσαντα.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

Τὶ τὰ μύρα, συμπαθῶς τοὶς δάκρυσιν, ὧ Μαθήτριαι κιρνᾶτε; ὁ ἀστράπτων ἐν τῷ τάφω Ἄγγελος, προσεφθέγγετο ταὶς Μυροφόροις. Ἴδετε ὑμεῖς τὸν τάφον καὶ ἤσθητε, ὁ Σωτὴρ γὰρ ἐξανέστη τοῦ μνήματος.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

Λίαν πρωϊ, Μυροφόροι ἕδραμον, πρὸς τὸ μνήμά σου θρηνολογοῦσαι, ἀλλ' ἐπέστη, πρὸς αὐτὰς ὁ Ἄγγελος, καὶ εἶπε, θρήνου ὁ καιρὸς πέπαυται, μὴ κλαίετε, τὴν Ἀνάστασιν δὲ Ἀπόστόλοις εἴπατε.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.

Μυροφόροι γυναῖκες; μετὰ μύρων ἐλθοῦσαι, πρὸς τὸ μνήμά σου Σῶτερ ἐνηχοῦντο, Ἀγγέλου τρανῶς, πρὸς αὐτὰς φθεγγομένου. Τὶ μετὰ νεκρῶν, τὸν ζώντα λογίζεσθε; ὡς Θεὸς γὰρ ἐξανέστη τοῦ μνήματος.

Δόξα... Τριαδικὸν

Προσκυνοῦμεν Πατέρα, καὶ τὸν τούτου Υἱόν τε, καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, τὴν ἁγίαν Τριάδα, ἐν μιὰ τῇ οὐσία, σὺν τοὶς Σεραφίμ, κράζοντες τὸ Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ Κύριε.

Καὶ νύν... Θεοτοκίον

Ζωοδότην τεκοῦσα, ἐλυτρώσω Παρθένε, τὸν Ἀδὰμ ἁμαρτίας, χαρμονὴν δὲ τὴ Εὔα, ἀντὶ λύπης παρέσχες, ῥεύσαντα ζωῆς, ἴθυνε πρὸς ταύτην δέ, ὁ ἐκ σοῦ σαρκωθείς Θεὸς καὶ ἄνθρωπος.

λληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα Δόξα σοὶ ὁ Θεός  (ἐκ γ')

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  

τι καὶ ἔτι, ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ 

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

τι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπουμεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: μήν.

Ἐξαποστειλάριον

Ἦχος β'

γιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. (ἐκ γ' μόνον) 

Εἰς τοὺς Αἴνους

Ἰδιόμελα  Ἦχος β'

Στίχος α΄Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ.

Σήμερον συνέχει τάφος, τὸν συνέχοντα παλάμη τὴν Κτίσιν, καλύπτει λίθος, τὸν καλύψαντα ἀρετὴ τοὺς οὐρανούς, ὑπνοὶ ἡ ζωή, καὶ Ἅδης τρέμει, καὶ Ἀδὰμ τῶν δεσμῶν ἀπολύεται. Δόξα τὴ σὴ οἰκονομία, δι' ἦς τελέσας πάντα σαββατισμὸν αἰώνιον, ἐδωρήσω ἡμῖν, τὴν παναγίαν ἐκ νεκρῶν σου Ἀνάστασιν.

Στίχος β΄ Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ, σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρα.

Τὶ τὸ ὁρώμενον θέαμα; τὶς ἡ παροῦσα κατάπαυσις; Ὁ Βασιλεὺς τῶν αἰώνων, τὴν διὰ πάθους τελέσας οἰκονομίαν, ἐν τάφῳ σαββατίζει, καινὸν ἡμῖν παρέχων σαββατισμόν. Αὐτῷ βοήσωμεν. Ἀνάστα ὁ Θεὸς κρίνων τὴν γήν, ὅτι σὺ βασιλεύεις εἰς τοὺς αἰῶνας, ὁ ἀμέτρητον ἔχων τὸ μέγα ἔλεος.

 

Στίχος γ΄ Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῶ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνω.

Δεῦτε ἴδωμεν τὴν ζωὴν ἡμῶν, ἐν τάφῳ κειμένην, ἵνα τοὺς ἐν τάφοις κειμένους ζωοποιήση, δεῦτε σήμερον, τὸν ἐξ Ἰούδα ὑπνοῦντα Θεώμενοι, προφητικῶς αὐτῷ ἐκβοήσωμεν. Ἀναπεσῶν κεκοίμησαι ὡς λέων, τὶς ἐγερεῖ σὲ Βασιλεῦ; ἀλλ' ἀνάστηθι αὐτεξουσίως, ὁ δοὺς ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἑκουσίως. Κύριε δόξα σοί.

Στίχος δ΄ Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

 

Ἦχος πλ. β'

τήσατο Ἰωσήφ, τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀπέθετο ἐν τῷ καινῶ αὐτοῦ μνημείω, ἔδει γὰρ αὐτὸν ἐκ τάφου, ὡς ἐκ παστάδος προελθεῖν. Ὁ συντρίψας κράτος θανάτου, καὶ ἀνοίξας πύλας Παραδείσου ἀνθρώποις, δόξα σοί.

 

Δόξα... Ἦχος πλ. β'

Τὴν σήμερον μυστικῶς, ὁ μέγας Μωϋσῆς προδιετυποῦτο λέγων. Καὶ εὐλόγησεν ὁ Θεός, τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην, τοῦτο γὰρ ἐστι τὸ εὐλογημένον Σάββατον, αὕτη ἐστίν ἡ τῆς καταπαύσεως ἡμέρα, ἐν ἢ κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὁ Μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, διὰ τῆς κατὰ τὸν θάνατον οἰκονομίας, τὴ σαρκὶ σαββατίσας, καὶ εἰς ὃ ἥν, πάλιν ἐπανελθῶν, διὰ τῆς Ἀναστάσεως, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ὡς μόνος ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Καὶ νύν... Ἦχος β'

περευλογημένη ὑπάρχεις, Θεοτόκε Παρθένε, διὰ γὰρ τοῦ ἐκ σοῦ σαρκωθέντος, ὁ Ἅδης ἠχμαλώτισται, ὁ Ἀδὰμ ἀνακέκληται,  ἡ κατάρα νενέκρωται, ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, ὁ θάνατος τεθανάτωται, καὶ ἡμεῖς ἐζωοποιήθημεν, διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶμεν. Εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ οὕτως εὐδοκήσας, δόξα σοί.

 

Δοξολογία μεγάλη

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς, Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

μνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν.

Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα,

Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου.

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.

τι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν.

Καθ' ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ  δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε. δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. (γ')

Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν, ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ, ἐγὼ εἶπα· Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι.

Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.

τι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.

 

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε.

γιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

γιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

γιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τους αἰῶνας των αἰώνων. Ἀμήν.

γιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

γιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.

Εἰς τό ᾀσματικόν «Ἅγιος ὁ Θεός» γίνεται ἡ ἔξοδος καί ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου πέριξ τοῦ Ναοῦ μετά τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, τό ὁποῖον κρατεῖ ὁ Ἱερεὺς εἰς πένθιμον στάσιν (ἔμπροσθεν ἡ εἰκών τῆς Σταυρώσεως). Ἐπανελθούσης τῆς πομπῆς εἰς τόν Ναόν, ὁ Ἱερεὺς ἐκφωνει ἐκ τῆς Ὡραίας Πύλης·

Πρόσχωμεν. Εἰρήνη πᾶσι. Σοφία.

Kαί εἰσάγεται ὁ Ἐπιτάφιος εἰς τό Ἱερόν, ὅπου λιτανεύεται πέριξ τῆς Ἁγίας Τραπέζης ψαλλομένων τῶν Ἀπολυικίων:

Ἦχος β'

τε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν Ἅδην ἐνέκρωσας, τὴ ἀστραπὴ τῆς θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεώτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον. Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοί.

Ταὶς Μυροφόροις Γυναιξί, παρὰ τὸ μνῆμα ἐπιστάς, ὁ Ἄγγελος ἐβόα. Τὰ μύρα τοὶς θνητοὶς ὑπάρχει ἁρμόδια, Χριστὸς δὲ διαφθορὰς ἐδείχθη ἀλλότριος.

εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελῶν τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, σινδόνι καθαρά, εἰλήσας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῶ κηδεύσας ἀπέθετο.

Εἰς τό τέλος τοῦ Τροπαρίου τούτου, καί συγκεκριμένως εἰς τόν στίχον «κηδεύσας ἀπέθετο», ὁ Ἐπιτάφιος ἐναποτίθεται ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης. Εὐθύς ὁ Ἀναγνώστης ἀναγινώσκει τό Τροπάριον τῆς Προγητείας

Τροπάριον τῆς Προφητείας

Ἦχος β'

συνέχων τὰ πέρατα, τάφω συσχεθῆναι κατεδέξω Χριστέ, ἵνα τῆς τοῦ Ἄδου καταπτώσεως, λυτρώσης τὸ ἀνθρώπινον, καὶ ἀθανατίσας, ζωώσης ἡμᾶς, ὡς Θεὸς ἀθάνατος.

 

Προκείμενον  Ἦχος δ' Ψαλμός ΜΓ΄. 43

νάστα, Κύριε, βοήθησον ἡμῖν καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.

Στίχος: Θεός, ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν ἠκούσαμεν καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν ἀνήγγειλαν ἡμῖν.

Προφητείας Ἰεζεκιὴλ τὸ Ἀνάγνωσμα

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Σοφία.  Πρόσχωμεν.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

 (Κέφ. ΛΖ', 1-14)

γένετο ἐπ' ἐμὲ χεὶρ Κυρίου, καὶ ἐξήγαγέ με ἐν πνεύματι Κυρίου, καὶ ἔθηκέ με ἐν μέσῳ τοῦ πεδίου, καὶ τοῦτο ἣν μεστὸν ὀστέων ἀνθρωπίνων, καὶ περιήγαγέ με ἐπ' αὐτά, κύκλωθεν κύκλῳ, καὶ ἰδοὺ πολλὰ σφόδρα, ἐπὶ προσώπου τοῦ πεδίου, καὶ ἰδοὺ ξηρὰ σφόδρα. Καὶ εἶπε πρὸς με. Υἱὲ ἀνθρώπου, εἶ ζήσεται τὰ ὀστέα ταῦτα; καὶ εἶπα. Κύριε, Κύριε, σὺ ἐπίστασαι ταῦτα. Καὶ εἶπε πρὸς με. Προφήτευσον ἐπὶ τὰ ὀστὰ ταῦτα, καὶ ἐρεὶς αὐτοῖς. Τὰ ὀστὰ τὰ ξηρά, ἀκούσατε λόγον Κυρίου, τάδε λέγει Κύριος τοὶς ὀστέοις τούτοις. Ἰδοὺ ἐγὼ φέρω εἰς ὑμᾶς πνεῦμα ζωῆς, καὶ δώσω εἰς ὑμᾶς νεῦρα, καὶ ἀνάξω εἰς ὑμᾶς σάρκας, καὶ ἐκτενῶ ἐφ' ὑμᾶς δέρμα, καὶ δώσω πνεύμά μου εἰς ὑμᾶς, καὶ ζήσεσθε, καὶ γνώσεσθε, ὅτι ἐγὼ εἰμι Κύριος. Καὶ προεφήτευσα, καθὼς ἐνετείλατό μοὶ Κύριος. Καὶ ἐγένετο φωνὴ ἐν τῷ ἐμὲ προφητεῦσαι, καὶ ἰδοὺ σεισμός, καὶ προσήγαγε τὰ ὀστά, ἑκάτερον πρὸς τὴν ἁρμονίαν αὐτοῦ. Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἐπ' αὐτὰ νεῦρα καὶ σάρκες ἐφύοντο, καὶ ἀνέβαινεν ἐπ' αὐτὰ δέρμα ἐπάνω, καὶ πνεῦμα οὐκ ἣν ἐν αὐτοῖς. Καὶ εἶπε πρὸς με. Προφήτευσον, ἐπὶ τὸ πνεῦμα, υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον, καὶ εἶπε τῶ πνεύματι. Τάδε λέγει Κύριος Κύριος. Ἐκ τῶν τεσσάρων πνευμάτων ἐλθέ, καὶ ἐμφύσησον εἰς τοὺς νεκροὺς τούτους, καὶ ζησάτωσαν. Καὶ προεφήτευσα, καθ' ὅ, τὶ ἐνετείλατό μοί, καὶ εἰσῆλθεν εἰς αὐτοὺς τὸ πνεῦμα, καὶ ἔζησαν, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τῶν ποδῶν αὐτῶν, συναγωγὴ πολλὴ σφόδρα. Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς με, λέγων. Υἱὲ ἀνθρώπου, τὰ ὀστὰ ταῦτα, πᾷς οἶκος Ἰσραὴλ ἐστιν, αὐτοὶ λέγουσι. Ξηρὰ γέγονε τὰ ὀστὰ ἡμῶν, ἀπώλωλεν ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, διαπεφωνήκαμεν. Διὰ τοῦτο προφήτευσον, καὶ εἰπὲ πρὸς αὐτούς. Τάδε λέγει Κύριος Κύριος. Ἰδοὺ ἐγὼ ἀνοίγω τὰ μνήματα ὑμῶν, καὶ ἀνάξω ὑμᾶς ἐκ τῶν μνημάτων ὑμῶν, καὶ εἰσάξω ὑμᾶς εἰς τὴν γὴν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ γνώσεσθε, ὅτι ἐγω' εἰμι Κύριος, ἐν τῷ ἀνοίξαί με τοὺς τάφους ὑμῶν, τοῦ ἀναγαγεῖν μὲ ἐκ τῶν τάφων τὸν λαόν μου. Καὶ δώσω πνεύμά μου εἰς ὑμᾶς, καὶ ζήσεσθε, καὶ θήσομαι ὑμᾶς ἐπὶ τὴν γὴν ὑμῶν, καὶ γνώσεσθε, ὅτι ἐγὼ Κύριος, ἐλάλησα, καὶ ποιήσω, λέγει Κύριος Κύριος.

Προκείμενον  Ἦχος βαρὺς

νάστηθι, Κύριε ὁ Θεός μου, ὑψωθήτω ἡ χείρ σου, μή ἐπιλάθη τῶν πενήτων σου εἰς τέλος.

Στίχος: ξομολογήσομαί σοί, Κύριε, ἐν ὅλη καρδία μου, διηγήσομαι πάντα τά θαυμάσιά σου.

Πρὸς Κορινθίους Α' Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα.

   

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Πρόσχωμεν. Σοφία. Πρόσχωμεν.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

(Κέφ. Ε', 6-8, Γαλ. Γ', 13-14)

δελφοί, μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοί. Ἐκκαθάρατε οὖν τὴν παλαιὰν ζύμην, ἵνα ἦτε νέον φύραμα, καθὼς ἐστε ἄζυμοι, καὶ γὰρ τὸ Πάσχα ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν ἐτύθη Χριστός. Ὥστε ἑορτάζωμεν, μὴ ἐν ζύμῃ παλαιά, μηδὲ ἐν ζύμιῃ κακίας καὶ πονηρίας, ἀλλ' ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας. Χριστὸς γὰρ ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου, γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα. Γέγραπται γάρ. Ἐπικατάρατος πᾷς ὁ κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου, ἵνα εἰς τᾷ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ γένηται ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πνεύματος λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως.

ΙΕΡΕΥΣ: Εἰρήνη σοι.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Καὶ τῶ Πνεύματί σου.

λληλούϊα (γ').   Ἦχος πλ. α'

Στίχος α' ναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν.

Στίχος β' ς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν, ὦ τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός.

Στίχος γ' Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Σοφία. Ὀρθοῖ, ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.

ΙΕΡΕΥΣ: Εἰρήνη πᾶσι.

ΧΟΡΟΣ: Καὶ τῶ Πνεύματί σου.

ΙΕΡΕΥΣ

κ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγγελίου το ἀνάγνωσμα.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Πρόσχωμεν.

ΧΟΡΟΣ: Δόξα σοί, Κύριε, δόξα σοί.

ΙΕΡΕΥΣ

Ματθαίου Κεφ. 27: 62-66

Τῇ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶ μετὰ τὴν Παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλᾶτον, λέγοντες· Κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν, ἔτι ζῶν, μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. Κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς, κλέψωσιν αὐτὸν, καὶ εἴπωσι τῷ λαῷ· ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν· καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. Ἔφη δὲ αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε, ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. Οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον, σφραγίσαντες τὸν λίθον, μετὰ τῆς κουστωδίας.

ΧΟΡΟΣ: Δόξα σοί, Κύριε, δόξα σοί.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ  

Εἴπωμεν πάντες ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας ἡμῶν εἴπωμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. (γ΄) [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ  

Κύριε παντοκράτορ ὁ Θεός τῶν πατέρων ἡμῶν, δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

λέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἐλεὸς Σου, δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

τι δεόμεθα ὑπέρ του Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (δεῖνος) καὶ πάσης της ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.

τι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως των ἁμαρτιῶν των δούλων του Θεοῦ, πάντων των εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, των κατοικούντων καὶ παρεπιδημούντων ἐν τη πόλη ώμῃ) ταύτη, των ἐνοριτῶν, ἐπιτρόπων, συνδορομητῶν καὶ ἀφειρωτῶν του ἁγίου ναοῦ τούτου.

τι δεόμεθα ὑπέρ των μακαρίων καὶ ἀοιδίμων κτιτόρων της ἁγίας Ἐκκλησίας ταύτης, καὶ ὑπὲρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν , των ἐνθάδε εὐσεβῶς, κειμένων, καὶ ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξων.

τι δεόμεθα ὑπέρ των καρποφορούντων καὶ καλλιεργούντων ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ πανσέπτω ναῶ τούτω, κοπιώντων, ψαλλόντων καὶ ὑπέρ του περιεστῶτος λαοῦ, τοῦ ἀπεκδεχομένου τὸ παρὰ Σου μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος.

ΙΕΡΕΥΣ

τι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν , τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τους αἰῶνας των αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ:μήν

ΔΙΑΚΟΝΟΣ  

Πληρώσωμεν τὴν ἑωθινὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ.   

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον              

ΔΙΑΚΟΝΟΣ  

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον

ΔΙΑΚΟΝΟΣ               

Τὴν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. 

ΧΟΡΟΣ: Παράσχου Κύριε  [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

γγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.  

Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, αἰτησώμεθα.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. 

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

τι Θεὸς ἐλέους, οἰκτιρμῶν, καὶ φιλανθρωπίας ὑπάρχεις, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: μήν.

ΙΕΡΕΥΣ: Εἰρήνη πᾶσι.  

ΧΟΡΟΣ: Καὶ τῷ πνεύματί σου.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν.  

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.  

ΙΕΡΕΥΣ

Κύριε, Ἅγιε, ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικών και τα ταπεινά εφορών και τω παντεφόρω σου όκκατι επιβλέπων επί πάσαν την κτίσιν, σοι εκλίναμεν τον αυχένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθα σου, άγιε αγίων· έκτεινον την χείρα σου την αόρατον εξ αγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντας ημάς· και ει τι ημάρτομεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

 

Σὸν γάρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν καὶ σῴζειν ἡμᾶς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: μήν.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:  Σοφία.

ΙΕΡΕΥΣ

ν εὐλογητός Χριστός ὁ Θεός ἡμών, πάντοτε νῦν, και αεί, κα εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: μήν.

ΙΕΡΕΥΣ

Δόξα σοι, Χριστέ  Θεός, ἐλπίς ἡμῶν, δόξα σοι.

ΧΟΡΟΣ

Δόξα Πατρί καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νν καὶ ἀεί καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Κύριε, ἐλέησον(γ΄) Πάτερ Ἅγιε εὐλόγησον.

ΙΕΡΕΥΣ

δι᾿ ἡμᾶς τούς ανθρώπους καὶ  διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν, τά φρικτά πάθη καὶ  τόν Ζωοποιόν Σταυρόν καὶ  τήν ἑκούσιον ταφήν σαρκί καταδεξάμενος, Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτού Μητρός, δυνάμει το τιμίου καὶ ζωοποιο Σταυρο, προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων, ἱκεσίαις το τιμίου, ἐνδόξου, προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστο Ἰωάννου, τῶν ἁγίων, ἐνδόξων καὶ  πανευφήμων Αποστόλων, το ἁγίου ἐνδόξου καὶ  πανευφήμου Ἀποστόλου Βαρνάβα - ἱδρυτο καὶ προστάτου τς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τς Κύπρου, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ  καλλινίκων Μαρτύρων, τῶν ὁσίων καὶ  θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, (τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ) τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακείμ καὶ  Ἄννης, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ  σώσαι μᾶς, ὡς ἀγαθός καὶ φιλάνθρωπος καὶ  ἐλεήμων Θεός.

Δι' εὐχῶν των ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.

ΧΟΡΟΣ: μήν.

 

 

  

THE LAMENTATIONS

MATTINS OF GREAT SATURDAY SUNG ON

HOLY AND GREAT FRIDAY EVENING

 

PRIEST

Blessed is our God always, now and for ever: world without end.

 

READER: Amen.

PRIEST: Glory be to Thee, O our God, glory be to Thee.

O heavenly King and Comforter, Spirit of truth, which art in all places and fillest all things; Treasure of goodness and Giver of life: Come and abide in us, and cleanse us from all that defileth. And save our souls, O Thou who art good.

     

READER

O Holy God, Holy and Strong, Holy and Immortal, have mercy upon us. (3)

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever, world without end. Amen.

Most Holy Trinity, have mercy upon us; O Lord, cleanse us from our sins; O Master, pardon our transgressions; O Holy One, visit and heal our infirmities, for Thy Name’s sake.

 

Kyrie eleison or Lord have mercy. [3]

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever: world without end. Amen.

Our Father, which art in heaven, hallowed be Thy Name, Thy kingdom come, Thy will be done, in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.

 

PRIEST

For Thine is the kingdom, the power and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

READER: Amen.

Save, O Lord, Thy people and bless Thine inheritance, granting them victory over their enemies; And by Thy Cross, do Thou, protect Thy commonwealth.

 

Glory…

Lifted up of Thine own will upon the Cross, do Thou bestow Thy compassions upon the new commonwealth, that bears Thy name, O Christ our God, Make glad with Thy strength, our pious rulers, granting them victory over their enemies; may they have as an alliance, that invincible trophy, Thy weapon of peace.

Now and for ever… Theotokion

O formidable and unashamed protector, O good and all praiseworthy Mother of God, despise not our prayers: sustain the Orthodox people: save those whom thou hast charged to rule over us, granting them victory from heaven: for thou didst give birth to God, thou who alone art blessed.

 

PRIEST

Have mercy upon us, O God, according to Thy great mercy, we pray Thee, hear us and have mercy.

CHOIR: Kyrie eleison or Lord have mercy. (3) [And after each petition]

PRIEST

Again we pray for all pious Orthodox Christians.

Again we pray for our Archbishop [name] and for all our brethren in Christ.

For Thou art a merciful God and a lover of mankind, and to Thee we ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

READER Amen. Bless, father, in the name of the Lord.

 

PRIEST

Glory be to the Holy, Consubstantial, life-giving and undivided Trinity: always, now and for ever: world without end.

 

READER Amen.

THE SIX PSALMS

Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. [3]

Lord, open Thou my lips and my mouth shall show forth Thy praise. [2]

PSALM 3

Lord, why are they increased that trouble me? many are they that rise up against me. Many there be which say of my soul, There is no salvation for him in his God. But Thou, O Lord, art my support, my glory, and the lifter up of mine head. I cried unto the Lord with my voice, and He heard me out of His holy mount. I laid me down and slept; I rose up, for the Lord will support me. I will not be afraid of ten thousands of people, that set themselves against me round about. Arise, O Lord; save me, O my God: for Thou hast smitten all them that are mine enemies without a cause; Thou hast broken the teeth of sinners. Salvation belongeth unto the Lord, and Thy blessing is

I laid me down and slept; I rose up, for the Lord will support me.

 

PSALM 37 [38]

O Lord, rebuke me not in Thine anger, neither chasten me in Thy wrath. For Thine arrows are stuck fast in me, and Thou hast laid Thy hand heavily upon me. There is no soundness in my flesh because of Thine anger, neither is there any peace in my bones because of my sins. For mine iniquities are gone over my head; as an heavy burden have they pressed heavily upon me. My wounds are become noisome and corrupt, because of my foolishness. I have been wretched and bowed down greatly; I went with mourning countenance all the day long. For my loins are filled with mockings, and there is no healing in my flesh. I am troubled and brought down greatly; I have roared by reason of the groaning of my heart. Lord, all my desire is before Thee, and my groaning is not hid from Thee. My heart is troubled, my strength hath failed me; as for the light of mine eyes, it also is gone from me. My friends and my neighbours drew near and stood over against me, and my kinsmen stood afar off. They also that sought after my life used violence, and they that sought my hurt spake vanities, and imagined deceits all the day long. But I, as a deaf man, heard not; and I was as a dumb man that openeth not his mouth. And I became as a man that heareth not, and in whose mouth are no reproofs. For in Thee, O Lord, have I hoped; Thou wilt hear me, O Lord my God. For I said, Let never mine enemies rejoice over me; for when my feet slipped, they magnified themselves against me. For I am ready for scourges, and my sorrow is continually before me. For I will declare mine iniquity, and be sorry for my sin. But mine enemies live, and are stronger than I, and they that hated me wrongfully are multiplied. They that render me evils for good have slandered me, because I followed the thing that good is. Forsake me not, O Lord my God; depart not from me. Attend to helping me, O Lord of my salvation.

 

 

  

  

Forsake me not, O Lord my God; depart not from me.

 

Attend to helping me, O Lord of my salvation.

PSALM 62 [63]

O God, my God, early do I watch to Thee: my soul hath thirsted for Thee, how many ways my flesh hath longed for Thee, in a barren and untrodden land, where no water is. Thus have I appeared before Thee in the sanctuary, to see Thy power and glory. Because Thy mercy is better than lives; my lips shall praise Thee. Thus will I bless Thee while I live, and I will lift up my hands in Thy name. Let my soul be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise Thee with joyful lips. If I remembered Thee upon my bed, I meditated on Thee in the morning watches. Because Thou hast been my help; and in the shelter of Thy wings will I rejoice. My soul hath cleaved unto Thee; Thy right hand hath upholden me. But they have sought my soul in vain; they shall go into the lower parts of the earth: they shall be given over to the power of the sword, they shall be portions for foxes. But the king shall rejoice in God; every one that sweareth by Him shall be praised, for the mouth of them that speak unjustly hath been stopped.

I meditated on Thee in the morning watches. Because Thou hast been my help; and in the shelter of Thy wings will I rejoice.

My soul hath cleaved unto Thee; Thy right hand hath upholden me.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit; now and for ever: world without end. Amen.

Alleluia. Alleluia. Alleluia. Glory be to Thee, O God. [3]

Kyrie eleison. [3]

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit; now and for ever: world without end. Amen.

PSALM 87 [88]

O Lord God of my salvation, I have cried day and night before Thee. Let my prayer come before Thee; incline thine ear unto my supplication. For my soul is full of evils, and my life hath drawn nigh unto Hades. I am counted with them that go down into the pit; I am become as a man without help, free among the dead. Like the bodies of the slain that sleep in the grave, whom Thou rememberest no more: and they are cut off from Thy hand. They have laid me in the lowest pit, in darkness, and in the shadow of death. Thy wrath is made strong over me, and Thou hast brought all Thy waves upon me. Thou hast put away mine acquaintance far from me; they have made me an abomination unto them; I am delivered up, and I cannot come forth. Mine eyes are grown weak by reason of poverty. Lord, I have called daily upon Thee, I have stretched out my hands unto Thee. Wilt thou work wonders for the dead? or shall physicians raise them up to praise Thee? Shall any in the grave tell of Thy mercy, and of Thy truth in that destruction? Shall Thy wonders be known in that darkness, and Thy righteousness in the land of that is forgotten? But unto Thee have I cried, O Lord, and in the morning shall my prayer prevent Thee. Lord, why castest Thou off my soul, and turnest Thou Thy face from me? I am poor and in troubles from my youth up; yea, having been exalted, I was bowed down, and brought low unto distress. Thy fierce wrath hath gone over me, and Thy terrors have troubled me. They came round about me like water; all the day long they compassed me about together. Friend and neighbour hast Thou put far from me, and mine acquaintance, because of misery.

O Lord God of my salvation, I have cried day and night before Thee.

Let my prayer come before Thee; incline thine ear unto my supplication.

PSALM 102 [103]

Bless the Lord, O my soul, and all that is within me bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Who forgiveth all thine iniquities, Who healeth all thine infirmities. Who redeemeth thy life from corruption, Who crowneth thee with mercy and loving kindness. Who satisfieth thy desire with good things; thy youth shall be renewed like the eagle's. The Lord executeth mercy and judgment for all that are wronged. He made known His ways unto Moses, His will unto the sons of Israel. The Lord is compassionate and merciful, longsuffering and plenteous in mercy. He will not always be angry, neither will He be wrathful for ever. He hath not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. For as the heaven is high above the earth, the Lord hath made His mercy to prevail over them that fear Him. As far as the east is from the west, so far hath He removed our iniquities from us. Like as a father hath compassion upon his children, so hath the Lord compassion on them that fear Him; for He knoweth whereof we are made, He remembereth that we are dust. As for man, his days are as the grass; as a flower of the field, so shall he flourish. For when the wind hath passed over it, it shall be gone, and it will know the place thereof no more. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear Him, and His righteousness upon children's children, upon such as keep His testament, and remember His commandments to do them. The Lord hath prepared His throne in heaven, and His kingdom ruleth over all. Bless the Lord, all ye His angels, mighty in strength, that perform His word, to hearken unto the voice of His words. Bless ye the Lord, all ye His hosts, ye ministers of His that do his pleasure. Bless the Lord, all ye works of His, in all places of His dominion. Bless the Lord, O my soul.

  

  

      

In all places of His dominion: bless the Lord, O my soul.

 

PSALM 142 [143]

Hear my prayer, O Lord; give ear unto my supplication in Thy truth; hear me in Thy righteousness. And enter not into judgment with Thy servant; for in Thy sight shall no man living be justified. For the enemy hath persecuted my soul; he hath humbled my life to the ground; he hath sat me in darkness, as those that have been long dead; and my spirit hath fainted within me, my heart within me is troubled. I remembered the days of old, I meditated on all Thy works, I considered the works of Thy hands. I stretched forth my hands unto Thee; my soul thirsteth after Thee as a thirsty land. Hear me speedily, O Lord; my spirit hath fainted away; turn not Thy face from me, lest I be like unto them that go down into the pit. Cause me to hear Thy mercy in the morning, for in Thee have I put my trust; cause me to know, O Lord, the way wherein I should walk, for I have lifted up my soul unto Thee. Deliver me, O Lord, from mine enemies; I have fled unto Thee for refuge. Teach me to do Thy will, for Thou art my God; Thy good Spirit shall lead me into the land of uprightness. Thou shalt quicken me, O Lord, for Thy name’s sake; in Thy righteousness shalt Thou bring my soul out of trouble; and of Thy mercy shalt Thou cut off mine enemies. And Thou shalt destroy all them that afflict my soul, for I am Thy servant.

 

Hear me in Thy righteousness. And enter not into judgment with Thy servant. (2)

Thy good Spirit shall lead me into the land of uprightness.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever: world without end. Amen.

Alleluia. Alleluia. Alleluia. Glory be to Thee, O God. [3]

Our hope, glory be to Thee, O Lord.

PRIEST

In peace let us pray unto the Lord.

CHOIR: Kyrie eleison or Lord have mercy. [And after each petition]

For the peace from on high, and for the salvation of our souls, let us pray unto the Lord.

For the peace and union of the whole world, and for the good estate of the holy churches of God, let us pray unto the Lord.

 

For this holy temple and for them that enter therein with faith, reverence and fear of God, let us pray unto the Lord.

 

For our father and Archbishop [name], for the honourable order of priesthood, and for the diaconate which is in Christ, for all the clergy and the people, let us pray unto the Lord.

For this city [village, monastery]; for every city and land, and for them that dwell therein with faith, let us pray unto the Lord.

  

For fair seasons and the abundance of the fruits of the earth, let us pray unto the Lord.

For them that travel by land, by water, by air; for the sick and the suffering, For those in captivity, And for their salvation, let us pray unto the Lord.

That we may be deliver from all tribulation, wrath, danger and necessity, let us pray unto the Lord.

Succour, save, have mercy and preserve us, O God, by Thy grace.

Mindful of our most holy and undefiled, most blessed and glorious Lady, Mother of God and ever-Virgin Mary, and of all the saints; Let us commend ourselves and one another, and our whole life to Christ our God.

CHOIR: To Thee, O Lord.                            

PRIEST

For unto Thee belong all glory, honour and worship, unto the Father, and unto the Son, and unto the Holy Spirit; now and for ever: world without end.

CHOIR: Amen.

God is the Lord and hath appeared unto us. Blessed is He that cometh in the name of the Lord.

Verse 1: O give thanks unto the Lord, and call upon His holy name.  

God is the Lord…

Verse 2: All nations compassed me about: but in the name of the Lord I repulsed them.

God is the Lord…

Verse 3: This is the Lord’s doing; it is marvellous in our eyes.

  

God is the Lord…

Troparia Tone 2

Down from the tree Joseph, a godly man, took Thy most pure Body, and wound it in linen clothes with the spices, and laid and closed it in a new sepulchre.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

When Thou didst descend toward death, O Life Everlasting, Then Thou didst shatter Hades with the light of Thy Divinity. And when Thou didst raise the dead from that infernal place, all the heavenly powers cried out to Thee, O Christ our God, the giver of life, glory to Thee.

Now and for ever: world without end. Amen

The Angel stood by the tomb and to the Myrrh-bearing women he cried aloud: Myrrh is fitting for the dead, but Christ hath shown himself a stranger to corruption. 

DEACON

Again and again in peace let us pray unto the Lord.

CHOIR: Kyrie eleison or Lord have mercy. [And after each petition]

DEACON

Succour, save, have mercy and preserve us, O God, by Thy grace.

Mindful of our most holy and undefiled, most blessed and glorious Lady, Mother of God and ever-Virgin Mary, and of all the saints; Let us commend ourselves and one another, and our whole life to Christ our God.

 

CHOIR: To Thee, O Lord.

PRIEST

For Thine is the might, and Thine is the kingdom, the power and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and for ever: world without end. Amen.

CHOIR: Amen.

Kathismata Tone 1

 

Thy precious Body did Joseph beg from Pilate, and having anointed it with sweet smelling spices wrapped it in clean linen and laid it in a new tomb. Whereby, early in the morning the Myrrhbearing women cried aloud: As thou didst foretell, O Christ, show us thy Resurrection.

Glory…

As thou didst foretell, O Christ, show us thy Resurrection.

Now and for ever…

The choir of the Angels were amazed when they saw how he who is immortal and rests in the bosom of the Father was laid in the tomb as one dead: whom the ranks of Angels encircle and glorify together with the dead in Hades as Creator and Lord.

 

READER

Psalm 50 [51]

Have mercy upon me, O God, according to Thy great mercy; and according to the multitude of Thy tender mercies blot out my transgression. Wash me thoroughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgression, and my sin is ever before me. Against Thee only have I sinned, and done this evil in Thy sight; that Thou mightest be justified in Thy sayings, and mightest overcome when Thou art judged. For behold, I was conceived in iniquity, and in sins did my mother bear me. For behold, Thou hast loved truth; the hidden and secret things of Thy wisdom hast Thou revealed to me. Thou shalt sprinkle me with hyssop, and I shall be cleansed: Thou shalt wash me, and I shall be made whiter than snow. Thou shalt make me to hear joy and gladness; the bones that are humbled shall rejoice. Turn away Thy face from my sins, and blot out all mine iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from Thy presence, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and stablish me with Thy sovereign spirit. I will teach transgressors Thy ways, and the ungodly shall turn again to Thee. Deliver me from bloodguiltiness, O God, Thou God of my salvation; my tongue shall rejoice in Thy righteousness. O Lord, Thou shalt open my lips, and my mouth shall shew forth Thy praise. For hadst Thou desired sacrifice, I would have given it; Thou wilt not delight in whole burnt offerings. A sacrifice to God is a broken spirit; a broken and humbled heart God will not despise. Do good, O Lord, in Thy good pleasure unto Zion, and let the walls of Jerusalem be builded. Then shalt Thou be pleased with a sacrifice of righteousness, oblation and whole burnt offerings: then shall they offer bullocks upon Thine altar.

 

 

 

And straightway the following Canon, chanting the Eirmos twice and the Troparia as four with the verse Glory to thee, O God, glory to thee. And then again the Eirmos as Katavasia.

 

Ode 1 Tone 6. The Eirmos

He who in ancient times hid the pursuing tyrant beneath the waves of the sea, is hidden beneath the earth by the children of those whom once He saved. But as the maidens let us sing unto the Lord, for He is greatly glorified.

Lord my God, I will sing to Thee a funeral hymn, a song at Thy burial: for by Thy burial Thou hast opened for me the gates of life, and by Thy death Thou hast slain death and hell.

All things above and all beneath the earth quaked with fear at Thy death, as they beheld Thee, O my Saviour, upon Thy throne on high and in the tomb below. For beyond our understanding Thou dost lie before our eyes, a corpse yet the very Source of Life.

To fill all things with Thy glory, Thou hast gone down into the nethermost parts of the earth: for my person that is in Adam has not been hidden from Thee, but in Thy love for man Thou art buried in the tomb and dost restore me from corruption.

Katavasia

He who in ancient times hid the pursuing tyrant beneath the waves of the sea, is hidden beneath the earth by the children of those whom once He saved. But as the maidens let us sing unto the Lord, for He is greatly glorified.

Ode 3 The Eirmos

When the creation beheld Thee hanging in Golgotha, who hast hung the whole earth freely upon the waters, it was seized with amazement and it cried: There is none holy save Thee, O Lord.

Signs and tokens of Thy burial Thou hast disclosed in a multitude of visions; and now, O Master, as both God and man, Thou hast revealed Thy hidden secrets unto those in hell who cry: There is none holy save Thee, O Lord.

Thou hast stretched out Thine arms and united all that before was separated; wrapped in a winding-sheet, O Saviour, and buried in a tomb, Thou hast loosed the prisoners, and they cry: There is none holy save Thee, O Lord.

O Thou whom nothing can contain, of Thine own will Thou wast enclosed and sealed within the tomb: but through Thine energies Thou hast as God revealed Thy power to those who sing: There is none holy save Thee, O Lord who lovest mankind.

Katavasia

When the creation beheld Thee hanging in Golgotha, who hast hung the whole earth freely upon the waters, it was seized with amazement and it cried: There is none holy save Thee, O Lord.

DEACON

Again and again in peace let us pray unto the Lord.

CHOIR: Kyrie eleison or Lord have mercy. [And after each petition]

DEACON

Succour, save, have mercy and preserve us, O God, by Thy grace.

Mindful of our most holy and undefiled, most blessed and glorious Lady, Mother of God and ever-Virgin Mary, and of all the saints; Let us commend ourselves and one another, and our whole life to Christ our God.

CHOIR: To Thee, O Lord.

PRIEST

For Thou art our God and to Thee we ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever: world without end. Amen.

CHOIR: Amen.

Kathisma Tone 1

The soldiers who kept watch over thy tomb, O Saviour, became as dead men from the lightning flash of the Angel who appeared and announced to the women of thy Resurrection. We glorify Thee, the destroyer of corruption. We fall down before thee, who didst rise from the tomb, O thou, our only God.

Ode 4 The Eirmos

Foreseeing Thy divine self-emptying upon the Cross, Habakkuk cried out marvelling: Thou hast cut short the strength of the powerful, O gracious and almighty Lord, and preached to those in hell.

Today Thou dost keep holy the seventh day, which Thou hast blessed of old by resting from Thy works. Thou bringest all things into being and Thou makest all things new, observing the sabbath rest, my Saviour, and restoring Thy strength .

Thou hast gained the victory by Thy greater strength: Thy soul was parted from Thy body, yet by Thy power, O Word, Thou hast burst asunder the bonds of death and hell.

Hell was filled with bitterness when it met Thee, O Word, for it saw a mortal deified, marked by wounds yet all-powerful; and it shrank back in terror at this sight.

Katavasia

Foreseeing Thy divine self-emptying upon the Cross, Habakkuk cried out marvelling: Thou hast cut short the strength of the powerful, O gracious and almighty Lord, and preached to those in hell.

Ode 5 The Eirmos

Isaiah, as he watched by night, beheld the light that knows no evening, the light of Thy Theophany, O Christ, that came to pass from tender love for us; and he cried aloud: The dead shall arise and they that dwell in the tomb shall be raised up, and all those born on the earth shall rejoice exceedingly.

Becoming a creature formed from dust, O Creator, Thou makest new those born on earth. The winding-sheet and tomb point, Word, to the mystery that is within Thee. For the honourable counsellor fulfils the counsel of Thy Father, who has gloriously refashioned me in Thee.

By death dost Thou transform mortality, and by Thy burial, corruption. With divine power Thou makest incorruptible the nature Thou hast taken, rendering it immortal; for, 0 Master, Thy fies saw not corruption, nor was Thy soul left in hell as that of stranger.

Coming forth from a birth without travail and wounded in Thy side with a spear, O my Maker, Thou hast brought to pass the recreation of Eve. Becoming Adam, Thou hast in ways surpassing nature slept a life-giving sleep, awakening life from sleep and from corruption by Thine almighty power.

Katavasia

Isaiah, as he watched by night, beheld the light that knows no evening, the light of Thy Theophany, O Christ, that came to pass from tender love for us; and he cried aloud: The dead shall arise and they that dwell in the tomb shall be raised up, and all those born on the earth shall rejoice exceedingly.

Ode 6 The Eirmos

Jonah was enclosed but not held fast in the belly of the whale; for, serving as a figure of Thee, who hast suffered and wast buried in the tomb, he leapt forth from the monster as from a bridal chamber and he called out to the watch: O ye who keep guard falsely and in vain, ye have forsaken your own mercy.

Thou wast torn but not separated, O Word, from the flesh that Thou hadst taken. For though Thy temple was destroyed at the time of Thy Passion, yet the Person of Thy Godhead and of Thy flesh is but one; in both Thou art one Son, the Word of God, both God and man.

The fall of Adam brought death to man but not to God. For though the earthly substance of Thy flesh suffered, yet the Godhead remained impassible; that which was corruptible in Thy human nature Thou hast transformed to incorruption, and by Thy Resurrection Thou hast revealed a fountain of immortal life.

Hell is king over mortal men, but not for ever. Laid in the sepulchre, mighty Lord, with Thy life-giving hand Thou hast burst asunder the bars of death. To those from every age who slept in the tombs, Thou hast proclaimed true deliverance, 0 Saviour, who art become the firstborn from the dead.

Katavasia

Jonah was enclosed but not held fast in the belly of the whale; for, serving as a figure of Thee, who hast suffered and wast buried in the tomb, he leapt forth from the monster as from a bridal chamber and he called out to the watch: O ye who keep guard falsely and in vain, ye have forsaken your own mercy.

DEACON

Again and again in peace let us pray unto the Lord.

CHOIR: Kyrie eleison or Lord have mercy. [And after each petition]

DEACON

Succour, save, have mercy and preserve us, O God, by Thy grace.

Mindful of our most holy and undefiled, most blessed and glorious Lady, Mother of God and ever-Virgin Mary, and of all the saints; Let us commend ourselves and one another, and our whole life to Christ our God.

CHOIR: To Thee, O Lord.

PRIEST

For Thou art the King of peace and the Saviour of our souls, and to Thee we ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

 

CHOIR: Amen.

Kontakion Tone 2

He who closed the abyss lies before us dead; and as a corpse the Immortal is wrapped in linen with sweet spices and laid in a tomb. The women come to anoint Him with myrrh, weeping bitterly and crying: This is the most blessed Sabbath on which Christ sleeps, but on the third day He shall rise again.

 

Oikos

He who holds all things in unity was lifted on the Cross, and the whole creation wept to see Him hanging naked on the Tree. The sun hid its rays and the stars cast aside their brightness; the earth shook in mighty fear, the sea fled and the rocks were rent, and many graves were opened and the bodies of the saints arose. Hell groaned below and the Jews considered how to spread false tidings against Christ’s Resurrection. But the women cried aloud: ‘This is the most blessed Sabbath on which Christ sleeps, but on the third day He shall rise again.

 

Synaxarion

On Holy and Great Saturday we commemorate the Burial of the divine Body and the Descent into Hades of our Lord and Saviour Jesus Christ through which he restored the human race from corruption and transported it to eternal life.

Verses

In vain, O guards, do ye keep watch on the tomb.

For no sepulchre can hold the very life itself.

By thine ineffable condescension, O Christ, our God, have mercy on us. Amen.

Ode 7 The Eirmos

Wonder past speech! He who delivered the holy Children from the fiery furnace, is laid a corpse without breath in the tomb, for our salvation who sing: O God our Deliverer, blessed art Thou.

  

Hell was wounded in the heart when it received Him whose side was pierced by the spear; consumed by divine fire it groaned aloud at our salvation who sing: O God our Deliverer, blessed art Thou.

O happy tomb! It received within itself the Creator, as one asleep, and it was made a divine treasury of life, for our salvation who sing: O God our Deliverer, blessed art Thou.

 

The Life of all submits to be laid in the tomb, according to the law of the dead, and He makes it a source of awakening, for our salvation who sing: O God our Deliverer, blessed art Thou.

 

In hell and in the tomb and in Eden, the Godhead of Christ was indivisibly united with the Father and the Spirit, for our salvation who sing: O God our Deliverer, blessed art Thou.

 

Katavasia

Wonder past speech! He who delivered the holy Children from the fiery furnace, is laid a corpse without breath in the tomb, for our salvation who sing: O God our Deliverer, blessed art Thou.

  

Ode 8 The Eirmos

Be ye astonished O ye heavens, be ye horribly afraid, and let the foundations of the earth be shaken. For lo, He who dwells on high is numbered with the dead and lodges as a stranger in a narrow tomb. Him do ye children bless, ye priests praise, and ye people exalt above all for ever.

The most pure Temple is destroyed, but raises up the fallen tabernacle. The second Adam, He who dwells on high, has coma down to the first Adam in the depths of hell. Him do ye children bless, ye priests praise, and ye people exalt above all for ever.

The disciples’ courage failed, but Joseph of Arimathaea was more bold; for seeing the God of au a corpse and naked, he asked for the body and buried Him, crying: Him do ye children bless, ye priests praise, and ye people exalt above all for ever.

O strange wonders! O love and infinite forbearance! He who dwells on high is sealed beneath the earth with His own consent, and God is falsely accused as a deceiver. Him do ye children bless, ye priests praise, and ye people exalt above all for ever.

We praise, bless and worship the Lord.

Katavasia

Be ye astonished O ye heavens, be ye horribly afraid, and let the foundations of the earth be shaken. For lo, He who dwells on high is numbered with the dead and lodges as a stranger in a narrow tomb. Him do ye children bless, ye priests praise, and ye people exalt above all for ever.

DEACON

Let us honour in hymns and magnify the Theotokos and Mother of the Light.

CHOIR

Ode 9 The Eirmos

Weep not for Me, O Mother, beholding in the sepulchre the Son whom thou hast conceived without seed in thy womb. For I shall rise and shall be glorified, and as God I shall exalt in everlasting glory those who magnify thee with faith and love.

O Son without beginning, in ways surpassing nature was I blessed at Thy strange birth, for I was spared all travail. But now beholding Thee, my God, a lifeless corpse, I am pierced by the sword of bitter sorrow. But arise, that I may be magnified.

By Mine own will the earth covers Me, O Mother, but the gatekeepers of hell tremble as they see Me, clothed in the bloodstained garment of vengeance: for on the Cross as God have I struck down Mine enemies, and I shall rise again and magnify thee.

Let the creation rejoice exceedingly, let all those born on earth be glad: for hell, the enemy, has been despoiled. Ye women, come to meet Me with sweet spices: for I am delivering Adam and Eve with all their offspring, and on the third day I shall rise again.

Katavasia

Weep not for Me, O Mother, beholding in the sepulchre the Son whom thou hast conceived without seed in thy womb. For I shall rise and shall be glorified, and as God I shall exalt in everlasting glory those who magnify thee with faith and love.

After the Ninth Ode we begin singing the following Lamentations in three stages.

 

FIRST STASIS

Tone 5

In the tomb they laid thee,* O Christ, who art the Life;* and the host of all the angels were amazed,* and they glorified thy self-abasement.

O Life, how canst thou die,* how canst thou dwell in a tomb?* Yet thou dost unloose the bonds of deaths kingdom,* and from Hades thou dost raise again the dead.

We magnify thee,* O Jesus our King,* and thy burial we honour and thy Passion,* whereby thou hast saved us from corruption.

King of all, O Jesus,* who hast set measures to the earth,* thou dost make this day thy dwelling a narrow grave,* raising up the dead of ages from their graves.

O my Christ, my Jesus,* and King of all,* having come to those in Hades, what dost thou seek?* Is it not to liberate the mortal race?

The Master of all,* is here seen lying dead,* and his body in a new tomb is laid to rest,* he who empties all the tombs of their dead.

In the tomb they laid thee,* O Christ, who art the Life;* by thy death thou hast destroyed death and art become,* a fountain of life for all the world.

Together with the transgressors,* thou wast numbered O Christ,* and didst deliver justice for all of us,* from the ancient trickster’s foul and evil deeds.

Fairer is his beauty,* more than all mortal men,* who now as a corpse appears unsightly,* he who beautified the nature of all things.

How could Hades, O Saviour,* endure the presence of thee,* was it not shattered and cast into darkness,* blinded by the dazzling glory of thy light.

O Jesus, my sweetness* and of salvation the light,* in the darkness of the tomb how art thou hid?* O forbearance that no language can express!

Dumbfounded are the angels* and all the bodiless hosts,* at the mystery, O Christ, of thy burial,* indescribable beyond all speech.

O most strange of wonders,* What new deeds we now see!* He who gave me my life’s breath, lies unbreathing,* borne to burial at noble Joseph’s hands.

Like the sun when setting,* to the tomb thou didst descend,* yet thy Father’s side, O Christ, thou didst never part.*  What strange and marvellous wonder this is.

Though thou wast enclosed* in the narrowest of tombs,* all creation knew thee, O Jesus,* as true King of heaven and earth.

When thou, O Christ, the creator* was laid dead in the tomb,* the foundations of Hades were shaken,* and the graves of mortal men were opened wide.  

He who holds the earth,* in the flesh is put to death,* and by the earth is now held fast,* as he sets free from Hades’ grasp the dead.

Thou hast risen from corruption,* O my Saviour, my life,* having died and gone to dwell among the dead,* and hast smashed and shattered Hades’ bars.

The flesh of God is hidden* beneath the earth,* and like a lighted candle under a bushel,* now drives away the darkness from Hades. 

All the heavenly powers* make haste with Joseph* and Nicodemus to enclose in a small tomb,* thee whom nothing can contain.

Of thy own will thou wast slain* and wast laid beneath the earth,* O my Jesus, fount of life, thou hast brought me back* to life when I was dead through bitter sin. 

All creation was altered* by thy Passion,* for all things suffered with thee, O Word,* knowing that thou holdest all in unity.

The all devouring Hades* in his belly received,* the Rock of Life and cast forth all the dead,* he had swallowed up from all time.

In a new tomb they laid thee,* O Christ,* and thou hast made new the nature of mortal men,* when from death thou didst divinely arise.

Down to earth, O Master,* to save Adam thou didst come,* and not finding him on earth, thou didst descend* to the depths of Hades, searching for him there.

All the earth did shake* and tremble in fear,* and the Daystar hid its rays, O Lord,* when thy Great Light was hidden in the earth.

Willingly as a mortal,* thou dost die, O Saviour,* but as God dost thou raise the dead back to life,* from the graves and the abysmal depths of sin.

With a mother’s grief, O Jesus,* the pure Virgin shed for thee,* tears of lamentation as she cried aloud:* How, my Son, am I to bury thee?

Like a grain of wheat buried* in the bosom of the earth,* thou hast yielded up a harvest in abundance,* raising up the mortal sons of Adam.

Now thou hast been hidden* like the sun beneath the earth* and by the night of death hast thou been covered,* but, O, Saviour, rise a brighter dawn.

As the moon eclipses* the circle of the sun,* O Saviour, now the tomb has hidden thee,* and thy flesh has been eclipse by death.

Having tasted of death,* Christ who is Life itself,* hast delivered from death all mortal men,* and the gift of life he now grants to all.

Of old through envy,* Adam was lead to death,* but thou, O Saviour, didst bring him back to life,* and a new Adam in the flesh didst thou appear.

The angelic orders,* were amazed to see thee,* who for our sake, O Saviour, was laid out dead,* and with their wings they veiled their faces.

Taking thee down dead* from the Tree, O Word,* Joseph now has laid thee in a tomb,* but as God arise and save us all.

The joy of the angels* thou art, O Saviour,* but now thou art become the cause of their grief,* as they see thee in the flesh a lifeless corpse.

Lifted up upon the Cross,* thou didst lift up with thyself,* all living men, then to the earth descending,* all those who lay beneath it thou didst raise.

As a lion, O Saviour,* in the flesh thou didst sleep,* and art risen from the dead as a lion’s cub,* putting off the old age of flesh.

Thou didst fashion Eve, * from a rib from Adam’s side, * and then thy own side was pierced with a spear, * and from it came forth purifying streams.

The lamb of old* was in secret sacrificed, * but under open skies, O Saviour long-suffering,* cleansing all creation, thou wast sacrificed.

Who can tell of this truly* new and terrible thing, * for the Master of creation today accepts, * the Passion and lays down his life for us.

The angels in amazement* cried aloud and said, * how do we see now dead the treasure of life, * how can God within a tomb be confined?

Pierced with a spear, O Saviour, * from thy side thou didst pour forth, * life on Eve who from life had banished me, * and giving life to her thou gavest life to me.

On the Cross stretched out, O Jesus, * thou didst gather mortal men, * and pierced in thy life giving side thou art become, * a fountain of forgiveness for all.   

With reverence and fear, * noble Joseph lays thee out, * as a corpse for burial, O Saviour, * and with wonder looks upon thy dread form.

Beneath the earth as one dead, * of thine own will thou didst descend, * and didst lead from earth to heaven, O Jesus, * all mankind who there had laid fallen.   

Dead in outward appearance, * yet alive as God, * and didst lead from earth to heaven, O Jesus, * all mankind who there had laid fallen. 

Dead in outward appearance,* yet alive as God,* to dead mortals thou hast once again given life,* and him who gave me death thou hast slain. 

How great the joy,* oh! what endless pleasure, * with which thou dist fill those in Hades, * when thou didst shine as lightning in its gloomy depths.

I venerate thy Passion,* and thy burial I praise, * and I magnify thy might, O Lover of mankind, * for through them am I set free from passions.

A sword was sharpened, * against thee, O Christ, * but the sword of the mighty was blunted, * and the sword that guarded Eden was turned back.

The Ewe lamb seeing, * her Lamb that was slain, * was pierced with anguish and cried aloud in grief: * calling all the flock with her to lament.

Though in a tomb buried, * though to hell thou dost descend, * yet, O Saviour thou hast emptied all the tombs, * and hast stripped Hades naked, O Christ. 

Willingly, O Saviour,* beneath the earth thou hast gone down,* granting life once again to dead mortals,* to the glory of the Father leading them.

One of the Trinity,* in the flesh for our sake,* didst suffer a death most shameful:* the sun trembles and the earth does quake.

From a bitter source, * from the tribe of Judah, * the descendants came who cast into the pit, * Jesus, who with manna fed and nourished them. 

The Judge as one accused, * before Pilate the judge, * stood and was condemned to an unjust death, * condemned to the wood of the Cross.

O arrogant Israel,* O people guilty of blood,* why didst thou set free Barrabas from suffering, * but the Saviour didst deliver to the Cross?

With thy hand thou didst fashion, * Adam from the earth; * and for him thou didst become by nature man, * and was crucified for him by thine own will.

O thou Word in obedience, * to thine own Father, * didst descend as far as dreadful Hades, * and the race of mortal men thou didst raise.

Woe is me, Light of the world! * Woe is me, my Light! * O my Jesus, O my very heart’s desire,* cried the Virgin lamenting with grief.

O bloodthirsty and jealous* and vengeful people, * may the very grave-clothes and the napkin, * at the rising of Christ put you to shame.

Come, O thou unclean,* murdering disciple,* and show me the manner of thy wickedness, * how thou didst become betrayer of Christ. 

O vindictive and blind fool, * utter hostility,* in hypocrisy thou dost pretend to love mankind, * yet thou hast sold the Myrrh for a price.

What price wast thou given, * for the heavenly Myrrh? * In exchange what wast thou given for the Precious one? * Thou found raving madness, Satan, most accursed.

If thou dost love the poor, * and for the myrrh wast thou grieved,* when for the mercy of a soul it was emptied out, * how dost thou sell the Light for gold?

O my God, O thou Word, * O my joy and gladness, * how shall I endure thy burial for three days? * As a mother now my heart is torn with grief.

Who will give me water, * and a wellspring of tears, * that I may weep for my sweet Jesus?* did the Virgin bride of God cry aloud.

 

O mountains and valleys, * and the multitude of men, * come all creatures weep and lament with me, * shed tears with me the Mother of our God.  

When shall I see thee Saviour, * the eternal Light, * the joy, the gladness and delight of my heart, * cried aloud the Virgin in her bitter grief.  

Though thou art, O Saviour, * like a rock of flint, * when thy side was pierced thou didst pour forth a living stream, * for thou art the source and fountain of life.  

As from a single source, * from thy side, O Saviour, * flows a double river from which we draw and drink, * and reap the fruits of life eternal.

By thy will thou wast seen, * as a corpse in the tomb, * but, O Word, and Saviour, thou dost live as thou foretold, * by thy Resurrection raising mortal men.

Glory…

O Word and God of all, * we hymn and praise thee, * with the Father and thy most Holy Spirit,* and we glorify thy burial divine.

Now and for ever… Theotokion.

We hymn, we bless thee, * O pure Mother of God, * and we honour the three day burial, * of thy Son and our God with faith.

And again the first Troparion.

In the tomb they laid thee, * O Christ, who art the Life; * and the host of all the angels were amazed, * and they glorified thy self-abasement. 

DEACON

Again and again in peace let us pray unto the Lord.

CHOIR: Kyrie eleison or Lord have mercy. [And after each petition]

DEACON

Succour, save, have mercy and preserve us, O God, by Thy grace.

Mindful of our most holy and undefiled, most blessed and glorious Lady, Mother of God and ever-Virgin Mary, and of all the saints; Let us commend ourselves and one another, and our whole life to Christ our God.

CHOIR: To Thee, O Lord.

PRIEST

For blessed is Thy Name and glorified is Thy kingdom, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

CHOIR: Amen.

SECOND STASIS

Tone 5.

It is meet indeed, * to magnify thee, the Giver of Life, * who upon the Cross hast stretched out thy hands, * and hast smashed the power of the enemy.

It is meet indeed, * to magnify thee the Creator of all, * for through thy Passion we have no suffering, * being set free, from corruption.  

The earth quaked in fear, * and the sun concealed itself, O Saviour, * when the splendour of the glory of thy flesh divine,* didst like the evening light set in death.  

Thou hast slept, O Christ, * a life-giving sleep in the tomb, * and as God thou hast aroused the human race, * from the heavy sleep brought about by sin.

Alone among women, * without pain, my Child, I gave thee birth, * but now the pain is unbearable, * cried the Holy Virgin at thy Passion.

At thy Crucifixion, * the temple veil was rent in twain, * and, O Word, the lights of heaven are darkened, * at the insolence of the men and priests.    

He who at the beginning, * with just a gesture set the earth revolving,* descended as one dead to the earth willingly: * Look, O heaven with great wonder at the sight.

Thou, O Sun, hast set, * beneath the earth, who with thy hand didst fashion man, * and the multitude of mortals thou hast raised, * with thy powerful and mighty right hand.

In truth thou art, O Word, * the everlasting spring of myrrh, * wherefore did the Myrrhbearing women come, * bringing myrrh to thee the living God.

Through thy burial, O Christ, * thou dost destroy the palaces of Hades, * invincible in death thou dost slay death, * and to those who seek it dost thou grant life.

The river of life, * which flowed with the Wisdom of God, * incorruptly dwelling in the tomb, * snatches everyone from Hades deepest depths.

With fear I tremble, O Word, * and my inward parts are rent asunder, * as I behold and know thou wast unjustly slain, * the Virgin cried aloud in lament.

Seeing thy body, O Christ, * laid in the tomb, thy Mother brings to thee, * the offering of her tears as she cries: * Arise my Child as thou hast foretold.   

Joseph with reverence, * hid thee, O Saviour, in a new tomb, * and God-inspired mournfully sang to thee, * funeral hymns fitting for God.

Seeing thee, O Word, * pierced with nails upon the Cross, * thy Mother's, heart was wounded and cast down, * by the nails and arrows of bitter grief.

When thy Mother beheld, * thee O Sweetness of the world, instead of manna, * taste the bitter vinegar and gall, * then her cheeks were wet with bitter tears.

How shall I, O Word, * close thy sweet eyes, and thy lips, * how am I to bury thee as befits the dead, * cried Joseph with fear and trembling.

Joseph and Nicodemus, * singing mournful hymns of burial, * to God dead in the flesh are now joined, * by all the ranks of Seraphim on high.

Sun of Righteousness, * O Saviour, thou dost set beneath the earth, * therefore the Moon thy Mother is eclipsed, * in grief at seeing thee no more. 

O Saviour, Hades trembled, * when he saw thee the giver of life, * invincibly despoiling him of his wealth, * and raising up the dead from every age.

When the earth received thee, * in her bosom, O Creator and Saviour, * she did shake with fear and trembling, * and with her quaking she awoke the dead. 

With sweet myrrh, O Christ,* Nicodemus and the noble Joseph,* in a strange manner laid thee out for burial, * and they cried aloud: tremble all the earth!  

Thou hast set, O Light, * and with thee also has set the sun's light, * creation is seized with fear and trembling, * proclaiming thee the Maker of all.

The Cornerstone is covered, * with a stone hewn from a rock, * Tremble Earth to see how a mortal man* hides away our God as mortal in a tomb!

Behold thy Mother, * and the disciple whom thou hast loved, * O my sweetest Child grant me a word, * cried the Pure Virgin pouring forth her tears.

At thy Passion, O Word, * there was neither form nor beauty in thee, * but rising thou didst shine forth resplendently, * with thy divine light giving beauty to men.

Thou hast slept for a while, * and to the dead thou hast given life, * and with thy rising, thou who art good, * thou hast raised from every age all those who slept.

Perverse and crooked, * people of the Hebrews, * ye knew how the temple would be raised again, * why then did ye condemn the Christ.

In a robe of mockery, * ye have clothed him who ordered all things, * who bejewelled the heaven with the stars, * and adorned the earth with wonders.

Wounded in thy side, * O Word, like the pelican, * thou didst give life to thy dead children, * with the flow of thy life-giving blood.  

O merciful Christ, * without leaving thy Father's bosom, * thou didst willingly become a mortal man, * and descended to the depths of Hades.  

Woe is me, my Son, * the Virgin says lamenting, * thou whom I had hoped to see enthroned as King, * I see now condemned  upon the Cross.

Such things did Gabriel, * announce to me when he flew down, * that the kingdom of my Son Jesus, * would be for all eternity.

Alas! the prophecy* of Simeon has been fulfilled, *  for he foretold of how thy sword, * would pierce my very heart, Emmanuel.

Bitterly she wept, * thine all-blameless Mother, O Word, * when she beheld thee in the tomb, * God ineffable without beginning.

Seeing thy death, O Christ, * thy most pure and undefiled Mother, * cried to thee in bitter sorrow: * Tarry not O Life among the dead.

Dreadful Hades, * was shaken when he saw thee, * O immortal Sun of glory, * and gave up all his prisoners in haste.

In our hymns, O Christ, * we with all the faithful now worship, * thy Crucifixion and thy Sepulchre, * for by thy burial we are set free from death.

Glory…

O God without beginning, * coeternal Word and Holy Spirit, * strengthen the power of our rulers, * against their enemies for thou art Good.

Now and for ever... Theotokion

O Virgin pure and undefiled, * who hast given birth to our life, * bring to an end the scandals of the Church, * and bestow upon her peace, for thou art good.

And again the first Troparion.

It is meet indeed, * to magnify thee, the Giver of Life, * who upon the Cross hast stretched out thy hands, * and hast smashed the power of the enemy.

DEACON

Again and again in peace let us pray unto the Lord.

CHOIR: Kyrie eleison or Lord have mercy. [And after each petition]

DEACON

Succour, save, have mercy and preserve us, O God, by Thy grace.

Mindful of our most holy and undefiled, most blessed and glorious Lady, Mother of God and ever-Virgin Mary, and of all the saints; Let us commend ourselves and one another, and our whole life to Christ our God.

CHOIR: To Thee, O Lord.

PRIEST

For Thou our God art holy, and dost rest in glory on the throne of Seraphim, and to Thee we ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

 

CHOIR: Amen.

THIRD STASIS

Tone 3

Every generation* offers, O my Christ,* praises for thy burial.

 

He of Arimathaea,* taking thee down from the Cross,* lays thee in a sepulchre.

The Myrrh-bearers came,* providently bringing,* sweet myrrh to thee, O my Christ.

Let us with all Creation, * to the Creator offer, * our mournful hymns of farewell.

With understanding let us,* with the Myrrh-bearers, * anoint as dead the Living.

O thrice-blessed Joseph, * bury now the body* of Christ the Giver of life.

Those he fed with manna, * have lifted up their heels* against the Benefactor.

Those he fed with manna, * offer to the Saviour, * vinegar and also gall.  

O the raving madness* of the slaying of Christ, * by those who killed the prophets.

Like a foolish servant* the disciple has betrayed, * the Abyss of Wisdom.

The deceitful Judas, * had sold his deliverer* and thus became a captive.

According to King Solomon, * the mouth of the transgressing* Hebrews is like a deep pit. 

In the crooked paths of* the transgressing Hebrews* are many traps and thistles.

Joseph and Nicodemus* bury the Creator* with honours fitting for the dead.

O Life-giving Saviour, * who hast destroyed Hades, * glory be to thy power.

When she saw thee lying dead, * O Word, the all-pure Virgin, * wept with a mother’s pain and grief. 

O my sweetest springtime, * O my sweetest Offspring, * where has thy beauty vanished?

When thou was dead before her, * thine all-pure Mother, O Word, * cried out a lamentation.

Women with sweet myrrh came, * to anoint with myrrh Christ, * who is himself Divine Myrrh.

By thy death, O my God, * death thou hast put to death, * through thy divine power and might. 

Deceived is the deceiver, * the once deceived is now redeemed, * through thee, my God and thy Wisdom.

To the depths of Hades, * to the pit of destruction, * the cast down traitor didst descend.

Thorns and snares beset the path* of the thrice-wretched* foolish and mad Judas.

All those who crucified thee, * will be destroyed together, * O Word, God’s Son and King of all.

All those guilty men of blood, * shall be destroyed together, * within the pit of destruction.

O  Son of God and King of all, * my God and my Creator,* how didst thou willingly suffer?

Seeing thee upon the tree, * the Virgin raised her voice in grief,* as does a heifer for her calf.

The life-giving Body, * noble Joseph buries, * together with Nicodemus.

Pierced to the heart, the Maiden, * weeping streams of warm tears, * with a loud voice cried aloud.

O Thou, Light of my eyes, * O my sweet and gentle child, * why does the tomb now hide thee?

Weep not, O Mother, do not grieve,* for this I suffer willingly, * to free both Adam and Eve.

O my Son, I glorify, * the depths of thy compassion* that causes thee to suffer so.

They gave thee vinegar to drink, * and gall, O thou compassionate, * to loose the guilt of that ancient taste.

Thou art nailed upon the Cross, * who of old didst shelter, * thy people with a pillar of cloud. 

The Myrrh-bearing women came, * to thy tomb, O Saviour, * to offer thee sweet spices.

Arise, O thou compassionate* and with thee do thou also raise, * us from the depths of Hades.

Arise, O Life-giver, * said through her tears of sorrow, * the Mother who bore thee.    

Make haste to rise again, O Word, * and take away the sorrow, * from her who bore thee in purity. 

All the powers of Heaven, * were filled with fear and wonder, * when they beheld thee lying dead.

To those who with love and fear, * give honour to thy Passion, * grant thou remission of their sins.

What strange and most dreadful, * this sight we see, O Word of God, * tell us how can the earth cover thee?

Of old a Joseph carried thee, * in flight with him, O Saviour, * and now another does bury thee.

Thine all-pure Mother with tears, * weeps for thee lamenting, * O thou my Saviour at thy death.

The spiritual powers tremble,* at thy strange and fearful, * burial of the Maker of all.

Early in the morning,* came the Myrrh-bearers,* sprinkling myrrh upon thy tomb. (3, or as many times until the Priest finishes the sprinkling)

Peace unto thy Church, * salvation to thy people, * grant by thy Resurrection.

Glory…

O my God in Trinity, * Father, Son and Spirit, * have mercy upon the world.

Now and for ever...

Count all thy servants worthy, * to behold, O Virgin, * thy Son’s Resurrection.

And again the first Troparion.

Every generation* offers, O my Christ, * praises for thy burial.

  

DEACON

Again and again in peace let us pray unto the Lord.

CHOIR: Kyrie eleison or Lord have mercy. [And after each petition]

DEACON

Succour, save, have mercy and preserve us, O God, by Thy grace.

Mindful of our most holy and undefiled, most blessed and glorious Lady, Mother of God and ever-Virgin Mary, and of all the saints; Let us commend ourselves and one another, and our whole life to Christ our God.

CHOIR: To Thee, O Lord.

PRIEST

For Thou art the King of peace and the Saviour of our souls, and to Thee we ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

 

CHOIR: Amen.

The Eulogitaria

Tone 5

Blessed art Thou, O Lord, teach me Thy statutes.

The company of the angels were amazed when they beheld Thee numbered among the dead, yet the power of death, O Saviour, Thou didst destroy, and didst raise up Adam with Thyself, and from Hades Thou didst set all man free.

Blessed art Thou, O Lord, teach me Thy statutes.

O women disciples, why do ye mingle sweet scented spices with your tears of pity, the radiant angel within the tomb cried unto the Myrrhbearers: Behold the sepulchre and rejoice, for the Saviour hath risen from the grave.

Blessed art Thou, O Lord, teach me Thy statutes.

Very early in the morning the Myrrhbearers hasted unto Thy sepulchre lamenting, but the angel stood before them and said, weep not for the time of lamentation is past, but tell the Apostles of the Resurrection.

Blessed art Thou, O Lord, teach me Thy statutes.

With sweet smelling ointment the myrrhbearing women came to Thy tomb, O Saviour, but they heard an angel say unto them: Why count ye the living among the dead, for as God He hath risen from the dead.

Glory…

We worship the Father together with His Son and the Holy Spirit, The Holy Trinity, One in essence, and together with the seraphim we cry: Holy, Holy, Holy art Thou, O Lord.

Now and for ever….

Thou hast delivered, O Virgin, who hast borne the Giver of Life, Adam from sin, and to Eve thou hast brought joy in place of sorrow. For He who took flesh from thee, who is both God and man, hath made life to flow in them that fell from life.

Alleluia. Alleluia. Alleluia. Glory be to Thee, O God. [3]

DEACON

Again and again in peace let us pray unto the Lord.

CHOIR: Kyrie eleison or Lord have mercy. [And after each petition]

DEACON

Succour, save, have mercy and preserve us, O God, by Thy grace.

Mindful of our most holy and undefiled, most blessed and glorious Lady, Mother of God and ever-Virgin Mary, and of all the saints; Let us commend ourselves and one another, and our whole life to Christ our God.

CHOIR: To Thee, O Lord.

PRIEST

For all the powers of heaven praise Thee, and to Thee we ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever: world without end.

CHOIR: Amen.

Exapostilarion

Tone 2

H