The Orthodox Pages

 

 ΟΡΘΡΟΣ (ΙΕΡΑΤΙΚΟ)

ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ

 

GREEK WITH ENGLISH PHONETIC

TRANSLITERATION

 

Homepage

Back                                                             

 

 

 

ΟΡΘΡΟΣ

 

Μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τοῦ Μεσονυκτικοῦ ὁ Ἱερεὺς ἐκφωνεῖ·

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

μήν.

ΙΕΡΕΥΣ

Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.

Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα της ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρός των ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον, Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Το Τρισάγιον.

ΙΕΡΕΥΣ

τι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

μήν.

Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου...

Δόξα...

ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῶ ἑκουσίως...

Καὶ νύν...

Προστασία φοβερὰ καὶ ἀκαταίσχυντε...

ΙΕΡΕΥΣ

λέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἐλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον (γ').

τι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

τι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ πατρὸς καὶ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (δεῖνος) καὶ πάσης της ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.

τι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τους αἰῶνας των αἰώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: μήν. Ἐν ὀνόματι Κυρίου, εὐλόγησον, Πάτερ.

ΙΕΡΕΥΣ

Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: μήν.

Καὶ λεγομένου τοῦ Ἑξάψαλμος, ὁ Ἱερεὺς ἀναγινώσκει τὰς ἑωθινὰς εὐχάς· πρῶτον μὲν ἱστάμενος πρὸ τῆς ἁγίας Τραπέζης καὶ ἀπὸ δὲ τοῦ Δόξα Πατρί, μετὰ τοὺς τρεῖς πρώτους ψαλμούς, ἐξέλθεται διὰ τῆς βορείου πύλης καὶ ἵσταται πρὸ τῆς εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ.

ΕΥΧΗ Α’

Εὐχαριστοῦμεν σοι, Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, τῷ ἐξαναστήσαντι ἡμᾶς ἐκ τῶν κοιτῶν ἡμῶν, καὶ ἐμβαλόντι εἰς τὸ στόμα ἡμῶν λόγον αἰνέσεως, τοῦ προσκυνεῖν καὶ ἐπικαλεῖσθαι τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον· καὶ δεόμεθα τοῖς σοῖς οἰκτιρμοῖς, οἷς πάντοτε ἐχρήσω περὶ τὴν ἡμετέραν ζωήν. Καὶ νῦν ἐξαπόστειλον τὴν βοήθειάν σου ἐπὶ τοὺς ἑστῶτας πρὸ προσώπου τῆς ἁγίας δόξης σου και ἀπεκδεχομένους τὸ παρὰ σου πλούσιον ἔλεος καὶ δὸς αὐτοῖς μετὰ φόβου καὶ ἀγάπης πάντοτε σοι λατρεύειν, αἰνεῖν, ὑμνεῖν, προσκυνεῖν, τὴν ἀνεκδιήγητόν σου ἀγαθότητα.

τι πρέπει σοι, πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΕΥΧΗ Β’

κ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμα ἡμῶν πρὸς σέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, διότι φῶς τὰ προστάγματά σου ἐπι τῆς γῆς· δικαιοσύνην καὶ ἁγιασμὸν ἐπιτελεῖν ἐν τῷ φόβῳ σου, συνέτισον ἡμᾶς· σὲ γὰρ δοξάζομεν τὸν ὄντως ὄντα Θεὸν ἡμῶν. Κλῖνον τὸ οὗς σου καὶ ἐπάκουσον ἡμῶν· καὶ μνήσθητι, Κύριε, τῶν συμπαρόντων καὶ συνευχομένων ἡμῖν πάντων κατ᾽ ὄνομα καὶ σῶσον αὐτοὺς τῇ δυνάμει σου· ἐυλόγησον τὸν λαόν σου καὶ ἁγίασον τὴν κληρονομίαν σου· εἰρήνην τῷ κόσμῳ σου δώρησαι, ταῖς ἐκκλησίαις σου, τοῖς ἱερεῦσι, τοῖς βασιλεῦσιν, ἡμῶν καὶ παντὶ τῷ λαῷ σου.

τι ηὐλόγηται καὶ δεδόξασται τὸ πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομά σου, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΕΥΧΗ Γ’

κ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμα ἡμῶν πρὸς σέ ὁ Θεὸς, διότι φῶς τὰ προστάγματα σου. Δίδαξον ἡμᾶς, ὁ Θεὸς, τὴν δικαιοσύνην σου, τὰς ἐντολάς σου καὶ τὰ δικαιώματά σου· φώτισον τοὺς ὀφθαμοὺς τῶν διανοιῶν ἡμῶν, μήποτε ὑπνώσωμεν ἐν ἁμαρτίαις εις θάνατον· ἀπέλασον πάντα ζόφον ἀπὸ τῶν καρδιῶν ἡμῶν· χάρισαι ἡμῖν τὸν τῆς δικαιοσύνης ἥλιον καὶ ἀνεπηρέαστον τὴν ζωὴν ἡμῶν διαφύλαξον ἐν τῇ σφραγῖδι τοῦ ἁγίου σου Πνεύματος· κατεύθυνον τὰ διαβήματα ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης· δὸς ἡμῖν ἰδεῖν τὸν ὄρθρον καὶ τὴν ἡμέραν ἐν ἀγαλλιάσει, ἵνα σοι τὰς ἑωθινὰς ἀναπέμπωμεν εὐχάς.

τι σὸν τὸ κράτος καὶ σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Χορὸς Ἀμήν.

ΕΥΧΗ Δ’

Δέσποτα ὁ Θεὸς, ὁ ἅγιος καὶ ἀκατάληπτος, ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὁ ἀναπαύσας ἡμᾶς ἐν τῷ τῆς νυκτὸς ὕπνῳ καὶ διαναστήσας πρὸς δοξολογίαν καὶ ἱκεσίαν τῆς σῆς ἀγαθότητος, δυσωπούμενος ὑπο τῆς ἰδίας σου εὐσπλαγχνίας, πρόσδεξαι ἡμᾶς καὶ νῦν προσκυνοῦντάς σε καὶ κατὰ δύναμιν εὐχαριστοῦντάς σοι καὶ δώρησαι ἡμῖν πάντα τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα· ἀνάδειξον ἡμᾶς υἱοὺς φωτὸς καὶ ἡμέρας καὶ κληρονόμους τῶν αἰωνίων σου ἀγαθῶν. Μνήσθητι, Κύριε, ἐν τῷ πλήθει τῶν οἰκτιρμῶν σου καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ σου, τῶν συμπαρόντων καὶ συνευχομένων ἡμῖν καὶ πάντων τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐν γῇ, τῶν ἐν θαλάσσῃ, τῶν ἐν παντὶ τόπω τῆς δεσποτείας σου δεομένων τῆς σῆς φιλανθρωπίας καὶ βοηθείας, καὶ πᾶσι χορήγησον τὸ μέγα σου ἔλεος.

να, σεσωσμένοι ψυχῇ τε καὶ σώματι πάντοτε διαμένοντες, μετὰ παῤῥησίας δοξάζωμεν τὸ θαυμαστὸν καὶ εὐλογημένον ὄνομά σου, τοῦ Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΕΥΧΗ Ε’

γαθῶν θησαυρέ, πηγὴ ἀέναος, Πάτερ ἅγιε, θαυμαστοποιέ, παντοδύναμε καὶ παντοκράτορ, πάντες σὲ προσκυνοῦμεν καὶ σοῦ δεόμεθα, τὰ σὰ ἐλέη καὶ τοὺς σοὺς οἰκτιρμοὺς ἐπικαλούμενοι εἰς βοήθειαν καὶ ἀντίληψιν τῆς ἡμετέρας ταπεινώσεως. Μνήσθητι, Κύριε, τῶν σῶν ἱκετῶν· πρόσδεξαι πάντων ἡμῶν τὰς ἑωθινας δεήσεις, ὡς θυμίαμα ἐνώπιον σου, καὶ μηδένα ἡμῶν ἀδόκιμον ποιήσης, ἀλλά πάντας ἡμᾶς περιποίησαι διὰ τῶν οἰκτιρμῶν σου. Μνήσθητι, Κύριε, τῶν ἀγρυπνούντων καὶ ψαλλόντων εἰς δόξαν σὴν καὶ τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ καὶ Θεοῦ ἡμῶν καὶ τοῦ ἁγίου σου Πνεύματος. Γενοῦ αὐτῶν βοηθὸς καὶ ἀντιλήπτωρ· πρόσδεξαι αὐτῶν τὰς ἱκεσίας εἰς τὸ ὑπερουράνιον καὶ νοερόν σου θυσιαστήριον.

τι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΕΥΧΗ ΣΤ’

Εὐχαριστοῦμέν σοι, Κύριε ὁ Θεὸς τῶν σωτηρίων ἡμῶν, ὅτι πάντα ποιεῖς εἰς εὐεργεσίαν τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἵνα διὰ παντὸς πρὸς σὲ ἀποβλέπωμεν, τὸν σωτῆρα καὶ εὐεργέτην τῶν ἡμετέρων ψυχῶν· ὅτι διανέπαυσας ἡμᾶς ἐν τῷ παρελθόντι τῆς νυκτὸς μέτρῳ καὶ ἐξήγειρας ἡμᾶς ἐκ τῶν κοιτῶν ἡμῶν καὶ ἔστησας εἰς προσκύνησιν τοῦ τιμίου ὀνόματός σου. Διὸ δεόμεθά σου, Κύριε· δὸς ἡμῖν χάριν καὶ δύναμιν, ἵνα καταξιωθῶμεν ψάλλειν σοι συνετῶς καὶ προσεύχεσθαι ἀδιαλείπτως ἐν φόβῳ καὶ τρόμῳ, τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργαζόμενοι, διὰ τῆς ἀντιλήψεως τοῦ Χριστοῦ σου. Μνήσθητι, Κύριε, καὶ τῶν ἐν νυκτὶ πρὸς σὲ βοώντων· ἐπάκουσον αὐτῶν καὶ ἐλέησον καὶ σύντριψον ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτῶν τοὺς ἀοράτους καὶ πολεμίους ἐχθρούς.

Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῆς εἰρήνης καὶ Σωτήρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΕΥΧΗ Ζ’

Θεὸς καὶ Πατήρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ἐξαναστήσας ἡμᾶς ἐκ τῶν κοιτῶν ἡμῶν καὶ ἐπισυναγαγὼν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς, δὸς ἡμῖν χάριν ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματος ἡμῶν καὶ πρόσδεξαι ἡμῶν τὰς κατὰ δύναμιν εὐχαριστίας· καὶ δίδαξον ἡμᾶς τὰ δικαιώματά σου, ὅτι προσεύξασθαι καθ᾽ ὅ δεῖ οὐκ οἴδαμεν, ἐὰν μὴ σύ, Κύριε, τῷ Πνεύματι σου τῷ ἁγίῳ ὁδηγήσης ἡμᾶς. Διό, δεόμεθά σου· εἴ τι ἡμάρτομεν μέχρι τῆς παρούσης ὥρας, ἐν λόγω ἤ ἔργω ἤ κατὰ διάνοιαν, ἑκουσίως ἤ ἀκουσίως, ἄνες, ἄφες, συγχώρησον· ἐὰν γὰρ ἀνομίας παρατηρήσης, Κύριε, Κύριε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ἡ ἀπολύτρωσις. Σὺ εἶ μόνος ἅγιος, βοηθός, κραταιὸς ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς ἡμῶν καὶ ἐν σοὶ ἡ ὕμνησις ἡμῶν διαπαντός.

Εἴη τὸ κράτος τῆς βασιλείας σου εὐλογημένον καὶ δεδοξασμένον τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΕΥΧΗ Η’

Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τὴν τοῦ ὕπνου ῥᾳθυμίαν ἀποσκεδάσας ἀφ᾽ ἡμῶν, καὶ συγκαλέσας ἡμᾶς κλήσει ἁγία, τοῦ καὶ ἐν νυκτὶ ἐπάραι τὰς χεῖρας ἡμῶν καὶ ἐξομολογεῖσθαι σοι ἐπὶ τὰ κρίματα τῆς δικαιωσύνης σου, πρόσδεξαι τὰς δεήσεις ἡμῶν, τὰς ἐντεύξεις, τὰς ἐξομολογήσεις, τὰς νυκτερινὰς λατρείας· καὶ χάρισαι ἡμῖν, ὁ Θεὸς, πίστιν ἀκαταίσχυντον, ἐλπίδα βεβαίαν, ἀγάπην ἀνυπόκριτον· εὐλόγησον ἡμῶν εἰσόδους καὶ ἐξόδους, πράξεις, ἔργα, λόγους, ἐνθυμήσεις· καὶ δὸς ἡμῖν καταντῆσαι εἰς τὰς ἀρχὰς τῆς ἡμέρας, αἰνοῦντας, ὑμνοῦντας, εὐλογοῦντας τῆς σῆς ἀφράστου χρηστότητος τὴν ἀγαθότητα.

τι ηὐλόγηταί τὸ πανάγιον σου ὄνομα, καὶ δεδόξασταί σου ἡ βασιλεία, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΕΥΧΗ Θ’

Λάμψον, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, τὸ τῆς σῆς θεογνωσίας ἀκήρατον φῶς, καὶ τοὺς τῆς διανοίας ἡμῶν ὀφθαλμοὺς διάνοιξον εἰς τὴν τῶν εὐαγγελικῶν σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ἔνθες ἡμῖν καὶ τὸν τῶν μακαρίων σου ἐντολῶν φόβον, ἵνα πάσας τὰς σαρκικὰς ἐπιθυμίας καταπατήσαντες, πνευματικὴν πολιτείαν μετέλθωμεν, πάντα τὰ πρὸς εὐαρέστησιν τὴν σὴν καὶ φρονοῦντες καὶ πράττοντες.

τι σὺ εἶ ὁ ἁγιασμὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΕΥΧΗ Ι’

Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τὴν διὰ μετανοίας ἄφεσιν τοῖς ἀνθρώποις δωρησάμενος καὶ τύπον ἡμῖν ἐπιγνώσεως ἀμαρτημάτων καὶ ἐξομολογήσεως τὴν τοῦ προφήτου Δαυΐδ μετάνοιαν πρὸς συγχώρησιν ὑποδείξας· αὐτός, Δέσποτα, πολλοῖς ἡμᾶς καὶ μεγάλοις περιπεπτωκότας πλημμελήμασιν, ἐλέησον κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος, καὶ, κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου, ἐξάλειψον τὰ ἀνομήματα ἡμῶν· ὅτι σοι ἡμάρτομεν, Κύριε, τῷ καὶ τὰ ἄδηλα καὶ κρύφια τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων γινώσκοντι καὶ μόνῳ ἔχοντι ἐξουσίαν ἀφιέναι ἀμαρτίας. Καρδίαν δὲ καθαρὰν κτίσας ἐν ἡμῖν καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στηρίξας ἡμᾶς καὶ την ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου γνωρίσας ἡμῖν, μὴ ἀποῤῥίψῃς ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ προσώπου σου· ἀλλ᾽ εὐδόκησον, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος, μέχρι τῆς ἐσχάτης ἡμῶν ἀναπνοῆς προσφέρειν σοι θυσίαν δικαιοσύνης καὶ ἀναφορὰν ἐν τοῖς ἁγίοις σου θυσιαστηρίοις.

λέει, καὶ οἰκτιρμοίς, καὶ φιλανθρωπία τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, μεθ᾽ οὖ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΕΥΧΗ ΙΑ’

Θεὸς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τας νοερὰς καὶ λογικὰς ὑποστησάμενος δυνάμεις τῷ σῷ θελήματι, σοῦ δεόμεθα καὶ σὲ ἱκετεύομεν, πρόσδεξαι ἡμῶν μετὰ τῶν κτισμάτων σου πάντων τὴν κατὰ δύναμιν δοξολογίαν καὶ ταῖς πλουσίαις τῆς σῆς ἀγαθότητος ἀντάμειψαι δωρεαῖς· ὅτι σοὶ κάμπτει πᾶν γόνυ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων καὶ πᾶσα πνοὴ καὶ κτίσις ὑμνεῖ τὴν ἀκατάληπτόν σου δόξαν· μόνος γὰρ εἶ Θεὸς ἀληθινὸς καὶ πολυέλεος.

τι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΕΥΧΗ ΙΒ’

Αἰνοῦμεν, ὑμνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ εὐχαριστοῦμεν σοι, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, ὅτι παρήγαγες τὴν σκιὰν τῆς νυκτὸς καὶ ἔδειξας ἡμῖν πάλιν τὸ φῶς τῆς ἡμέρας· ἀλλ᾽ ἱκετεύομεν τὴν σὴν ἀγαθότητα· ἱλάσθητι ταῖς ἀμαρτίαις ἡμῶν καὶ πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν ἐν τῇ μεγάλῃ σου εὐσπλαγχνίᾳ, ὅτι πρὸς σὲ καταφεύγομεν, τὸν ἐλεήμονα καὶ παντοδύναμον Θεόν· λάμψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν τὸν ἀληθινὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης σου· φώτισον τὸν νοῦν ἡμῶν καὶ τὰς αἰσθήσεις ὅλας διατήρησον, ἵνα ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατοῦντες τὴν ὁδὸν τῶν ἐντολῶν σου, καταντήσωμεν εἰς τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον· ὅτι παρὰ σοί ἐστιν ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς καὶ ἐν ἀπολαύσει γενέσθαι καταξιωθῶμεν τοῦ ἀπροσίτου φωτός.

τι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Καὶ, ἀσπασάμενος τὴν δεσποτικὴν εἰκόνα, εἰσέρχεται διὰ τῆς νοτίου πύλης ἐν τῷ ἱερῷ βήματι. Πληρωθέντος δὲ τοῦ ἑξαψάλμου, λέγει ὁ Ἱερευς ἐνώπιον τῆς ἁγίας Τραπέζης, τὰ εἰρηνικὰ·

ν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον. [καὶ μετὰ ἀπό κάθε αἴτηση]

πέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης, καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου, καί τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας, καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πέρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πέρ τοῦ πατρός καὶ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (δεῖνος), τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας, παντός τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πέρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Ἔθνους, πάσης Ἀρχῆς καὶ Ἐξουσίας ἐν αὐτῷ, τοῦ κατὰ ξηρὰν θάλασσαν καὶ ἀέρα φιλοχρίστου ἡμῶν στρατοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πέρ τῆς πόλεως (Μονῆς κώμης) ταύτης, πάσης πόλεως καὶ χώρας καί τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων καί τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοὶ Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

τι πρέπει σοι, πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: μήν.  

Μετὰ δὲ τὸ Θεὸς Κύριος, καὶ τὴν συμπλήρωσιν τῆς α’ στιχολογίας ὁ Ἱερευς λέγει τὴν μικρὰν συναπτὴν ·

τι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοὶ Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

τι σὸν τὸ κράτος καὶ σοῦ ἐστιν βασιλεία καὶ δύναμις καὶ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: μήν.  

Μετὰ τὴν β’ στιχολογίας λέγει·

τι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοὶ Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

τι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν  αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ:  μήν.  

Μετὰ δὲ τὸν Ἄμωμον καὶ τὰ Εὐλογητάρια λέγει·

τι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοὶ Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

τι ηὐλόγηταί σου τὸ ὄνομα, καὶ δεδόξασταί σου Βασιλεία, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: μήν.  

Εἶτα, ἡ Ὑπακοὴ, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ τὸ Προκείμενον.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον.

ΙΕΡΕΥΣ

τι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ ἐν ἁγίοις ἐπαναπαύῃ, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπουμεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: μήν.  

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον (ἐκ γ').

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Καὶ ὑπέρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς τῆς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου, Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν ἱκετεύσωμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον (γ').

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Σοφία. Ὀρθοῖ, ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.

ΙΕΡΕΥΣ

Εἰρήνη πᾶσι.

ΧΟΡΟΣ

Καὶ τῶ Πνεύματί σου.

ΙΕΡΕΥΣ

κ τοῦ κατὰ (.....) ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Πρόσχωμεν.

ΧΟΡΟΣ: Δόξα σοί, Κύριε, δόξα σοί.

Καὶ ἀναγινώσκει ὁ Ἱερευς τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου.

Μετὰ δὲ τὸ πέρας αὐτοῦ λέγει ὁ χορός·

Δόξα σοί, Κύριε, δόξα σοί.

Καὶ ἑν Κυριακῇ ὁ Ἀναγνώστης ἀναγινώσκει το ·

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, και ψάλλεται Ν΄Ψαλμός καὶ γίνεται ὁ ἀσπασμός τοῦ Εὐαγγελίου. εἰ τύχη Κυριακή. Εἰ δὲ ἐστιν ἄλλη ἐορτή, ὁ Ν΄χύμα μόνο.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου: ἐπίσκεψαι τὸν κόσμον σου ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοίς: ὕψωσον κέρας Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων, καὶ κατάπεμψον ἐφ᾽ ἡμᾶς τὰ ἐλέη σου τὰ πλούσια· πρεσβείαις τῆς παναχράντου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας: δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων Δυνάμεων ἀσωμάτων, ἱκεσίαις τοῦ τιμίου, ἐνδόξου, προφήτου προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων, ἐνδόξων, καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων. τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, μεγάλων Ἱεραρχῶν, καὶ Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου, Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας: Νικολάου τοῦ ἐν Μύροις τῆς Λυκίας, Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος, καὶ Νεκταρίου Πενταπόλεως, τῶν θαυματουργῶν: τῶν ἁγίων ἐνδόξων μεγαλομαρτύρων Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, καὶ Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου καὶ Μηνᾶ τοῦ θαυμαρτουργοῦ, τῶν ἱερομαρτύρων Χαραλάμπους καὶ Ἐλευθερίου: τῶν ἁγίων, ἐνδόξων, μεγάλων μαρτύρων Θέκλας, Βαρβάρας, Ἀναστασίας, Κυριακῆς Φωτηνής, Μαρίνης: Παρασκευῆς καὶ Εἰρήνης: τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων, τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, (ναοῦ), τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, (ἡμέρας), καὶ πάντων σου τῶν Ἁγίων; ἱκετεύομέν σε, μόνε πολυέλεε Κύριε, ἐπάκουσον ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν δεομένων σου καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον (ιβ')

ΙΕΡΕΥΣ

λέει, καὶ οἰκτιρμοίς, καὶ φιλανθρωπία τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, μεθ᾽ οὐ εὐλογητὸς εἰ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: μήν.  

Εἶτα, ἀναγινώσκεται ὁ Κανών, ψαλλομένων καὶ τῶν Καταβασιῶν. Εἰς δὲ τὴν γ’ ᾠδὴν·

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

τι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοὶ Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

τι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΧΟΡΟΣ: μήν.  

Εἰς δὲ τὴν στ’ ᾠδὴν·

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

τι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοὶ Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῆς εἰρήνης καὶ Σωτήρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΧΟΡΟΣ: μήν.  

Καὶ ὁ Ἀναγνώστης τὸ Κοντάκιον, Οἶκον, και Συναξάριον τῆς ἡμέρας.

Ἐν ταῖς μοναῖς, ἡ ζ΄ και η΄ ᾠδή τοῦ κανόνος.

Ἐν ταῖς ἐνορίαις, μετὰ τὸ συναξάριον, ὁ χορός ψάλλει ταῖς Καταβασίαις.

Ἐν τῇ καταβασίᾳ τῆς η΄ ᾠδής, προτάσσεται τὸ·

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον.

Ἐν ταῖς ἐνορίαις μετὰ τὴν η΄ ᾠδήν τῶν καταβασιῶν καὶ ἐν ταῖς μοναῖς μετὰ τὴν η΄ ᾠδήν τοῦ κανόνος, ἐκφωνεὶ ὁ Διάκονος·

Τὴν Θεοτόκον καὶ Μητέρα τοῦ Φωτός, ἐν ὕμνοις τιμῶντες μεγαλύνωμεν.

Καὶ ψάλλεται ἡ Τιμιωτέρα. Καὶ ἡ θ' ᾠδήν τῶν καταβασιῶν ἤ τοῦ κανόνος. Μετὰ δὲ τὴν ἑνάτην ᾠδὴν·

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

τι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοὶ Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

τι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: μήν.

Εἶτα ψάλλεται τὰ Ἐξαποστειλάρια, οἱ Αἶνοι καὶ ἡ Δοξολογία.

Ἐν ταῖς μοναῖς ὃπου μετά τὸν Ὄρθρον ἀναγινώσκονται αἱ ὧραι, λέγονται αἱ ἀκόλουθες αἰτήσεις ἐκφώνως.

Ἐν ταῖς ἐνορίαις ὅπου μετὰ τὴν Μεγάλην Δοξολογίαν καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου ἤ ἐν Κυριακῇ τὸ Ἀναστάσιμον Ἀπολυτίκιον – Σήμερον σωτηρία τῶ κόσμω γέγονεν – αἱ αἰτήσεις σύν τῇ Μεγάλη Ἀπολύσει τοῦ Ὄρθρου λέγονται μυστικῶς ἀπὸ τὸν Ἱερέαν καὶ τὸν Διάκονον ὃταν ἄρχεται ἡ Μεγάλη Δοξολογία.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Εἴπωμεν πάντες ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας ἡμῶν, εἴπωμεν.

ΙΕΡΕΥΣ ἢ ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. (γ΄) (καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση)

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Κύριε, Παντοκράτορ, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

λέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου, δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

τι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ Ὀρθοδόξων χριστιανῶν.

τι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ πατρός καὶ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (δεῖνος).

τι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν ἱερέων, ἱερομονάχων, ἱεροδιακόνων καὶ μοναχῶν καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.

τι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν τῶν κατοικούντων καὶ παρεπιδημούντων ἐν τῇ πόλει καὶ ἐνορίᾳ ταύτῃ, (κώμῃ) τῶν ἐπιτρόπων, συνδρομητῶν καὶ ἀφιερωτῶν του ἁγίου ναοῦ τούτου.

 

τι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν μακαρίων καὶ ἀειμνήστων κτιτόρων τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας (ἢ Μονῆς) ταύτης καὶ ὑπὲρ πάντων τῶν προαναπαυσαμένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων καὶ ἀπανταχοῦ ὀρθοδόξων.

τι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν καρποφορούντων καὶ καλλιεργούντων ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ πανσέπτῳ ναῷ τούτῳ, κοπιώντων, ψαλλόντων καὶ ὑπὲρ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ τοῦ ἀπεκδεχομένου τὸ παρὰ σοῦ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος.

ΙΕΡΕΥΣ

τι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ ἢ ΔΙΑΚΟΝΟΣ: μήν.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Πληρώσωμεν τὴν ἑωθινὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ.

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Τὴν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον, παρά τοῦ Κυρίου, αἰτησώμεθα

ΙΕΡΕΥΣ ἢ ΧΟΡΟΣ: Παράσχου Κύριε. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

γγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ αἰτησώμεθα.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν Ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΙΕΡΕΥΣ ΧΟΡΟΣ: Σοὶ Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

τι Θεὸς ἐλέους, οἰκτιρμῶν, καὶ φιλανθρωπίας ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ ἢ ΧΟΡΟΣ: μήν.

ΙΕΡΕΥΣ: Εἰρήνη πᾶσι.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:

Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν.

ΙΕΡΕΥΣ

Κύριε, Ἅγιε, ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν καὶ τὰ ταπεινὰ ἐφορῶν, καὶ τῷ παντεφόρῳ σου ὄμματι ἐπιβλέπων ἐπὶ πᾶσαν τὴν κτίσιν, σοὶ ἐκλίναμεν τὸν αὐχένα τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, καὶ δεόμεθά σου  Ἅγιε Ἁγίων· ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου τὴν ἀόρατον ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου, καὶ εὐλόγησον πάντας ἡμᾶς· καὶ εἴτι ἡμάρτομεν ἑκουσίως ἤ ἀκουσίως, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς συγχώρησον, δωρούμενος ἡμῖν τὰ ἐγκόσμια καὶ ὑπερκόσμια ἀγαθά σου.

Σὸν γὰρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν καὶ σῴζειν ἡμᾶς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ ἢ ΧΟΡΟΣ:  μήν.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Σοφία

ΙΕΡΕΥΣ: 

ὢν εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν , πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν .

ΔΙΑΚΟΝΟΣ ἢ ΧΟΡΟΣ:

Στερεώσαι, Κύριος ὁ Θεός, τὴν ἁγίαν ἀμώμητον πίστιν τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, σὺν τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ Ἐκκλησίᾳ καὶ τῇ πόλει (ἢ τῇ μονῇ, ἢ τῇ κώμῃ) ταύτῃ εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἀμήν.

ΙΕΡΕΥΣ: 

Δόξα σοι ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, δόξα Σοι.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ ἢ ΧΟΡΟΣ

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

Κύριε ἐλέησον (γ'), Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον.

ΙΕΡΕΥΣ 

(Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν) Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας Αὐτοῦ μητρός, δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων Δυνάμεων ἀσωμάτων, ἱκεσίαις τοῦ τιμίου, ἐνδόξου, προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων, ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων, τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, (τοῦ ἁγίου τοῦ Ναοῦ), τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, (τοῦ ἁγίου τῆς ἡμέρας) οὗ καὶ τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν, καὶ πάντων τὸν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Δι᾽ εὐχῶν των ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ ἢ ΧΟΡΟΣ:  μήν.

 

 

 

ORTHOS

 

After the Dismissal of the Midnight Office, the Priest, shall say aloud:

Evloyidós o Theós imón, bándode, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

READER

Amín.

PRIEST

Dhóxa si o Theós imón, dhóxa si.

Vasilév Ouránie, Baráglide, do Bnévma dis alithías, o bandahoú barón ge da bánda blirón, o thisavrós don ayathón ge zoís horiyós, elthé ge skínoson en imín ge gathárison imás abó básis gilídhos ge sóson, Ayathé das psihás imón.

READER: Do Drisáyion.

PRIEST

Ódi sou estín i vasilía ge i dhínamis ge i dhóxa, dou Badrós ge dou Ioú ge dou Ayíou Bnévmados, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

READER

Amín.

Sóson, Gírie, don laón sou…

Dhóxa…

O ipsothís en do Stavró egousíos…

Ge nin….

Brostasía foverá ge agatéshinde…

PRIEST

Eléison imás, o Theós, gadá do méya éleos Sou, dheómethá Sou ebágouson ge eléison.

CHOIR: Gírie eléison. (3) (and after each petition)

Édi dheómethá ibér don evsevón ge orthodhóxon hristianón.

Édi dheómethá ibér dou badrós ge arhiebiscóbou imón (name) ge basis dis en Hristó imón adhelfódidos.

Ódi eleímon ge filánthrobos Theós ibárhis, ge Si din dhóxa, anabémbomen, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

READER: Amín. En onómadi Giríou, evlóyison, Báder.

PRIEST

Dhóxa di ayía ge omoousío, ge zoobió ge adhierédo Driádhi, bándode, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

READER: Amín.

And while the Reader recites the Six Psalms the Priest  shall say inaudibly the following 12 morning prayers:

The first six prayers are said before the Holy Altar. Prayers 7-12 are said before the Icon of Christ when the Reader says “Dhoxa Badri... after the first three psalms.

PRAYER 1

Evharistoúmen si, Gírie, o Theós  imón, do exanastísandi imás ek don gidón imón, ge emvalóndi is do stóma imón lóyon enéseos, dou broskinín ge ebigalísthe do ónomá sou do áyion; ge dheómetha dis sis iktirmís, is bándode ehríso berí din imedéran zoín. Ge nin exabóstilon din voíthián sou ebí dous estódas bro brosóbou dis ayías dhóxis sou ge abekdhehoménous do bará sou bloúsion éleos ge dos avtís medá fóvou ge ayábis bándode si ladrévin, enín, imnín, broskinín, din anekdhiíyidón sou ayathódida.

Ódi brébi si, bása dhóxa, dimí ge broskínisis, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

PRAYER 2

Ek niktós orthízi do bnévma imón bros se, o Theós imón, dhiódi fos da brostáymadá sou ebí dis yis; dhigeosínin ge ayiasmón ebidelín en do fóvo sou, sinédison imás; se yar dhoxázomen don óndos ónda Theón imón. Glínon do ous sou ge ebágouson imón; ge mnísthidi, Gírie, don simbaróndon ge sinevhoménon imín bándon gad ónoma ge sóson avtoús di dhinámi sou; evlóyison don laón sou ge ayíason din glironomían sou; irínin do gósmo sou dhórise, des egglisíes sou, dis ierévsi, dis vasilévsin, imón ge bandí do laó sou.

Ódi ivlóyide ge dhedhóxaste do bándimon ge meyalobrebés ónoma sou, dou Badrós ge dou Ioú ge dou Ayíou Bnévmados, nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

PRAYER 3

Ek niktós orthízi do bnévma imón bros se, o Theós imón, dhiódi fos da brostáymadá sou. Dhídhaxon imás, o Theós, din dhigeosínin sou, das endolás sou ge da dhigeómadá sou; fódison dous ofthalmoús don dhianión imón, míbode ibnósomen en amardíes is thánadon; abélason bánda zófon abó don garthión imón; hárise imín don dis dhigeosínis ílion ge anebiréaston din zoín imón dhiafílaxon en sfrayídhi dou ayíou sou Bnévmados; gadévthinon da dhiavímada imón is odhón irínis; dhos imín idhín don órthron ge din iméra en ayalliási ína si das eothinás anabémbomen evhás.

Ódi son do grádos ge sou estín i vasilía ge i thínamis ge i dhóxa, dou Badrós ge dou Ioú ge dou Ayíou Bnévmados, nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

PRAYER 4

Dhésboda o Theós, o áyios ge agadáliptos, o ibón ek skódous fos lámpse, o anabávsas imás en do dis niktós íbno ge dhianastísas bros dhoxologían ge igesían dis sis ayathódidos, dhisoboúmenos ibó dis idhías sou evsblayhnías, brósdhexe imás ge nin broskinoúndas se ge gadá dhínamin evharistoúndas si ge dhórise imín bánda da bros sodirían edímada; anádhixon imás ioús fodós ge iméras ge glironómous don eoníon sou ayathón. Mnísthidi, Gírie, en do blíthi don iktirmón sou ge bandós dou laoú sou, don simbaróndon ge sinevhoménon imín ge bándon don adhelfón imón, don en yi, don en thalássi, don en bandí dóbo dis dhesbodías sou dheoménon dis sis filanthrobías ge voithías, ge bási horíyison do méya sou éleos.

Ína sesosméni psihí de ge sómadi bándode dhiaménondes, medá barrisías dhoxázomen do thavmastón ge evloyiménon ónomá sou, dou Badrós ge dou Ioú ge dou Ayíou Bnévmados, nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

PRAYER 5

Ayathón thisavré, biyí aénaos, Báder áyie, thavmastobié, bandodhíname ge bandográdor, bándes se broskinoúmen ge sou dheómetha, da sa eléi ge dous sous iktirmoús ebigaloúmeni is voíthian ge andílipsin dis imedéras dabinóseos. Mnísthidi, Gírie, don son igedón; brósdhexe bándon imón das eothinás dheísis, os thimíama enóbion sou, ge midhéna imón adhógimon biísis, allá bándas imás beribiíse dhiá don iktirmón sou. Mnísthidi, Gírie, don ayribnoúndon ge psallóndon is dhóxan sin ge dou monoyenoús sou Ioú ge Theoú imón ge dou ayíou sou Bnévmados. Yenoú avtón voithós ge andilíptor; brósdhexe avtón das igesías is do iberouránion ge noerón sou thisiastírion.

Ódi si i o Theós imón, ge si din dhóxan anabémbomen, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

PRAYER 6

Evharistoúmén si, Gírie o Theós don sodiríon imón, ódi bánda biís is everyesían dis zoís imón, ína dhiá bandós bros se abovlébomen, don sodíra ge everyédin don imedéron psihón; ódi dhianébavsas imás en do barelthóndi dis niktós médro ge exíyiras imás ek don gidón imón ge éstisas is broskínisin dou dimíou onómadós sou. Dhió dheómethá sou, Gírie; dhos imín hárin ge dhínamin, ína gadaxiothómen psállin si sinedós ge brosévhesthe adhialíptos en fóvo ke drómo, din eavtón sodirían gaderyazómeni, dhiá dis andilípseos dou Hristoú sou. Mnísthidi, Gírie, ge don en niktí bros se voóndon; ebágouson avtón ge eléison ge síndripson ibó dous bódhas avtón dous aorádous ge bolemíous ehthroús.

Si yar i o Vasilévs dis irínis ge Sodír don psihón imón, ge si din dhóxan anabémbomen, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

PRAYER 7

O Theós ge Badír dou Giríou imón Iisoú Hristoú, o exanastísas imás ek don gidón imón ge ebisinayayón ebí din óran dis brosevhís, dhos imín hárin en aníxi dou stómados imón ge brósdhexe imón das gadá dhínamin evharistías; ge dhídhaxon imás da dhigeómadá sou, ódi brosévxasthe gath o dhi ouk ídhamen, eán mi si, Gírie, do Bnévmadi sou do ayío odhiyísis imás. Dhió, dheómethá sou: i di imárdomen méhri dis baroúsis óras, en lóyo i éryo i gadá dhiánian, egousíos i agousíos, ánes, áfes, sinhórison; eán yar anomíes baradirísis, Gírie, Gírie, dis ibostísede? ódi bará si i apolídrosis. Si i mónos áyios, voithós, gradeós iberaspistís dis zoís imón ge en si i ímnisis imón dhiabandós.

Íi do grádos dis vasilías sou evloyiménon ge dhedhoxasménon, dou Badrós ge dou Ioú ge dou Ayíou Bnévmados, nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

PRAYER 8

Gírie o Theós imón, o din dou íbnou rathimían aboskedhásas af imon, ge singalésas imás glísi ayía, dou ge en niktí ebáre das híras imón ge exomoloyísthe si ebí da grímada dis dhigeosínis sou, brósdhexe das dheísis imón, das endévxis, das exomoloyísis, das nikterinás ladrías; ge hárise imín, o Theós, bístin agadéshindon, elbída vevéan, ayábin anibógridon; evlóyison imón isódhous ge exódhous, bráxis, érya, lóyous, enthimísis; ge dhos imín gadandíse is das arhás dis iméras, enoúndas, imnoúndas, evloyoúndas dis sis afrástou hristódidos din ayathódida.

Ódi ivlóyide do banáyion sou ónoma, ge dhedhóxaste sou i vasilía, dou Badrós ge dou Ioú ge dou Ayíou Bnévmados, nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

 

PRAYER 9

Lámpson, Dhésboda filánthrobe, en des gardhíes imón, do dis sis theognosías agíradon fos, ge dous dis dhianías imón ofthalmoús dhiánixon is din don evangeligón sou giriymádon gadanóisin. Énthes imín ge don don magaríon sou endolón fóvon, ína básas das sargigás ebithimías kadapadísandes, bnevmadigín bolidían medélthomen, bánda da bros evaréstisin din sin ge fronoúndes ge bráttondes.

Ódi si i o ayiasmós imón, ge si din dhóxan anabémbomen, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

PRAYER 10

Gírie o Theós imón, o din dhiá medanías áfesin dis anthróbis dhorisámenos ge díbon imín ebiynóseos amardimádon ge exomoloyíseos din dou brofídou Dhavídh medánian bros sinhórisin ibodhíxas; avtós, Dhésboda, bollís imás ge meyális beribeptogódas blimmelímasin, eléison gadá do méya sou éleos, ge gadá do blíthos don iktirmón sou, exálipson da anomímada imón; ódi si imárdomen, Gírie, do ge da ádhila ge grífia dis garthías don anthróbon yinóskondi ge móno éhondi exousían afiéne amardías. Garthían dhe gatharán ktísas en imín ge bnévmadi iyemonigó stiríxas imás ge din ayallíasin dou sodiríou sou ynorísas imín, mi aborrípsis imás abó dou brosóbou sou; all evdhógison, os ayathós ge filánthrobos, méhri dis eshádis imón anabnoís brosférin si thisían dhigeosínis ge anaforán en dis ayíis sou thisiastiríis.

Eléi, ge iktirmís, ge filanthrobía dou Monoyenoús sou Ioú meth ou evloyidós i, sin do bayayío ge ayathó, ge zoobió sou Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

 

PRAYER 11

O Theós, o Theós imón, o das noerás ge logigás ibostisámenos dhinámis do so thelímadi, sou dheómetha ge se igedévomen, brósdhexe imón medá don ktismádon sou bándon din gadá dhínamin dhoxoloyían ge des blousíes dis sis ayathódidos andámipse dhoreés; ódi si gámpti ban yóni ebouraníon ge ebiyíon ge gadahthoníon ge bása bnoí ge ktísis imní din agadáliptón sou dhóxan: mónos yar i Theós alithinós ge boliéleos.

Ódi se enoúsi báse e dhinámis don ouranón, ge si din dhóxan anabémbomen, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

 

PRAYER 12

Enoúmen, imnoúmen, evloyoúmen ge evharistoúmen si, o Theós don badéron imón, ódi baríyayes din skián dis niktós ge édhixas imín bálin do fos dis iméras; all igedévomen din sin ayathódida; ilásthidi des amardíes imón ge brósdhexe din dhéisin imón en di meyáli sou evsblayhnía, ódi bros se gadafévyomen, don eleímona ge bandodhínamon Theón; lámpson en des garthíes imón don alithinón ílion dis dhigeosínis sou; fódison don noun imón ge das esthísis ólas dhiadírison, ína os en iméra evshimónos beribadoúndes din odhón don endolón sou, gadandísomen is din zoín din eónion; ódi bará si estín i biyí dis zoís ge en abolávsi yenésthe gadaxiothómen dou abrosídou fodós.

Ódi si i o Theós imón, ge si, din dhóxa, anabémbomen, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

And he shall kiss the Icon of Christ and enter the Sanctuary by the south side. And after the Six Psalms, the Priest, standing before the Holy Altar, shall say the Great Litany.

En iríni dou Giríou dheithómen.

CHOIR: Gírie eléison. (and after each petition)

Ibér dis ánothen irínis ge dis sodirías don psihón imón dou Giríou dheithómen.

Ibér dis irínis dou símbandos gósmou, evstathías don ayíon dou Theóu Egglisión ge dis don bándon enóseos dou Giríou dheithómen.

Ibér dou ayíou ígou doúdou ge don medá bísteos evlavías ge fóvou Theoú isióndon en avtó dou Giríou dheithómen.

Ibér don evsevón ge orthodhóxon hristianón dou Giríou dheithómen.

Ibér dou badrós ge Arhiebiscóbou imón (name), dou dimíou bresvideríou, dis en Hristó dhiagonías, bandós dou glírou ge dou laoú, dou Giríou dheithómen.

Ibér dou evsevoús imón Éthnous, básis arhís ge exousías en avtó, dou gadá xirán thálassan ge aéra filoxrístou imón stradoú, dou Giríou dheithómen.

Ibér dis bóleos (Monís, gómis) dávtis, (dis nísou dávtis), básis bóleos ge hóras ge don bísti igoúndon en avtés, dou Giríou dheithómen.

Ibér evgrasías aéron, evforías don garbón dis yis ge gerón irinigón, dou Giríou dheithómen.

Ibér bleóndon, odhiboroúndon, nosoúndon, gamnóndon, ehmalódon ge dis sodirías avtón, dou Giríou dheithómen.

Ibér dou risthíne imás abó básis thlípseos, oryís, kinthínou kai anángis, dou Giríou dheithómen.

Andilavoú, sóson, eléison ge dhiafílaxon imás, o Theos, di si háridi.

Dis Banayías, ahrándou, iberevlogiménis, enthóxou, Dhesbínis imón Theodógou ge aibarthénou Marías, medá bándon don Ayíon mnimonévsandes, eavtoús ge allílous ge básan din zoín imón, Hristó do Theó barathómetha.

CHOIR: Si Gírie.

PRIEST

Ódi brébi si, bása dhóxa, dimí ge broskínisis, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

After the singing of “God is the Lord” and the appointed troparia, the Priest shall say the Short Litany.

Édi ge édi en iríni dou Giríou dheithómen.

CHOIR: Gírie eléison. (and after each petition)

Andilavoú, sóson, eléison ge dhiafílaxon imás, o Theos, di si háridi.

Dis Banayías, ahrándou, iberevlogiménis, endhóxou, Thesbínis imón Theodógou ge aibarthénou Marías, medá bándon don Ayíon mnimonévsandes, eavtoús ge allílous ge básan din zoín imón, Hristó do Theó barathómetha.

CHOIR: Si Gírie

PRIEST

Ódi son do grádos ge sou estín i vasilía ge i thínamis ge i dhóxa, dou Badrós ge dou Ioú ge dou Ayíou Bnévmados, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

And after the second reading the Short Litany

Édi ge édi en iríni dou Giríou dheithómen.

CHOIR: Gírie eléison. (and after each petition)

Andilavoú, sóson, eléison ge dhiafílaxon imás, o Theos, di si háridi.

Dis Banayías, ahrándou, iberevlogiménis, endhóxou, Thesbínis imón Theodógou ge aibarthénou Marías, medá bándon don Ayíon mnimonévsandes, eavtoús ge allílous ge básan din zoín imón, Hristó do Theó barathómetha.

CHOIR: Si Gírie

PRIEST

Ódi ayathós ge filánthrobos Theós ibárhis ge si, din dhóxa, anabémbomen, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

And after Psalm 118 “Blessed are the undefiled” and the “Evloyidária”.

Édi ge édi en iríni dou Giríou dheithómen.

CHOIR: Gírie eléison. (and after each petition)

Andilavoú, sóson, eléison ge dhiafílaxon imás, o Theos, di si háridi.

Dis Banayías, ahrándou, iberevlogiménis, endhóxou, Thesbínis imón Theodógou ge aibarthénou Marías, medá bándon don Ayíon mnimonévsandes, eavtoús ge allílous ge básan din zoín imón, Hristó do Theó barathómetha.

CHOIR: Si Gírie

PRIEST

Ódi ivlóyide sou do ónoma, ge dhedhóxaste sou i vasilía, dou Badrós ge dou Ioú ge dou Ayíou Bnévmados, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

Then the Ibagoí, the “Hymn of degrees” in the tone of the day and the   Prokhimenon.

DEACON

Dou Giríou dheithómen.

CHOIR: Gírie eléison.  

PRIEST

Ódi Áyios i o Theós imón, ge en ayíis ebanabávi, ge si din dhóxan anabémbomen, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

 

CHOIR: Amín.

Bása bnoí enesádo don Gírion (3)

DEACON

Ge ibér dou gadaxiothíne imás dis agroáseos dou ayíou Evaggelíou, Gírion don Theón imón igedévsomen.

CHOIR: Gírie eléison. (3)

DEACON

Sofía. Orthí, agoúsomen dou ayíou Evangelíou.

PRIEST

Iríni bási 

CHOIR

Ge do bnévmadí sou 

PRIEST

Ek dou gadá (name) ayíou Evangelíou do anáynosma.

DEACON

Bróshomen.

CHOIR: Dhóxa Si Gírie, dhóxa Si.

And the Priest shall read the Mattins’ Gospel.  

After the reading of the Gospel, the choir shall say:

Dhóxa Si Gírie, dhóxa Si.

On Sundays, the Reader recites the Resurrection hymn “Anástasin Hristoú theasámeni” and then Psalm 50 is sung and veneration of the Gospel Book takes place. On any other day Psalm 50 is recited only.  

DEACON

Sóson, o Theós, don laón sou, ge evlóyison din glironomían sou: ebískepse don gósmon sou en eléi ge iktirmís; ípsoson géras Hristianón Orthodhóxon, ge gadábempson ef imás da eléi sou da bloúsia: bresvíes dis banahrándou, Dhesbínis imón, Theodógou ge aibarthénou Marías: dhinámi dou dimíou ge zoobioú Stavroú, brostasíes don dimíon ebouraníon Dhinámeon asomádon, igesíes dou dimíou, endhóxou, brofídou Brodhrómou ge vaptistoú Ioánnou, don ayíon, endhóxon, ge banevfímon Abostólon, don en ayíis Badéron imón, megálon Ierarhón ge Igoumenikón Dhidhaskálon, Vasilíou dou Meyálou, Yriyoríou dou Theolóyou ge Ioánnou dou Hrisostómou, Athanasíou ge Giríllou, Ioánnou dou Eleímonos, badriarhón Alexandhrías; Nigoláou dou en Míris dis Ligías, Spirídhonos ebiskóbou Drimithoúndos ge Nektaríou Bendabóleos, don thavmadouryón: don ayíon endhóxon meyalomardíron Yeoryíou dou Drobeofórou, Dhimidríou dou Mirovlídou, Theodhórou dou Díronos, ge Theodhórou dou Stradiládou ge Miná dou thavmardouryoú, don ieromardíron Haralámbous ge Elevtheríou; don ayíon evdhóxon, meyálon mardíron Théglas, Varváras, Anastasías, Giriagís, Fodinís, Marínis, Baraskevís ge Irínis; don ayíon endhóxon ge gallinígon Mardíron, don osíon ge theofóron Badéron imón, [name of the saint to whom the Church is dedicated]; don ayíon ge dhigéon theobadóron Ioakím ge Ánnis, [the name of the saint of the day] ge bándon sou don Ayíon: igedévomén se, móne boliélee Gírie, ebágouson imón don amardolón dheoménon sou ge eléison imás.

 

CHOIR: Gírie eléison. (12)

 

PRIEST

Eléi, ge iktirmís, ge filanthrobía dou Monoyenoús sou Ioú meth ou evloyidós i, sin do bayayío ge ayathó, ge zoobió sou Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

The Deacon shall now say the Short Litany, but in monasteries now follows the reading or singing of the Canon, and after the third ode the Short Litany.

Édi ge édi en iríni dou Giríou dheithómen.

CHOIR: Gírie eléison. (and after each petition)

Andilavoú, sóson, eléison ge dhiafílaxon imás, o Theos, di si háridi.

Dis Banayías, ahrándou, iberevlogiménis, endhóxou, Thesbínis imón Theodógou ge aibarthénou Marías, medá bándon don Ayíon mnimonévsandes, eavtoús ge allílous ge básan din zoín imón, Hristó do Theó barathómetha.

CHOIR: Si Gírie

PRIEST

Ódi si i o Theós imón, ge si din dhóxan anabémbomen, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

And after the sixth ode:

DEACON

Édi ge édi en iríni dou Giríou dheithómen.

CHOIR: Gírie eléison. (and after each petition)

Andilavoú, sóson, eléison ge dhiafílaxon imás, o Theos, di si háridi.

Dis Banayías, ahrándou, iberevlogiménis, endhóxou, Thesbínis imón Theodógou ge aibarthénou Marías, medá bándon don Ayíon mnimonévsandes, eavtoús ge allílous ge básan din zoín imón, Hristó do Theó barathómetha.

CHOIR: Si Gírie

PRIEST

Si yar i o Vasilévs dis irínis ge Sodír don psihón imón, ge si din dhóxan anabémbomen, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

And the reader shall read the appointed Kontakion, Oikos and the Synaxarion of the day. 

In monasteries, the 7th and 8th ode of the Canon are read, but in parishes, after the Synaxarion the choir shall sing the appointed Katavasias. Before the eighth ode of the Katavasias the choir shall add the verse:

Enoúmen, evloyoúmen, ge broskinoúmen don Gírion.

In parishes after the eighth ode of the Katavasias, and in monasteries after the eighth ode of the canon, the Deacon exclaims:

Din Theodógon ge Midéra dou Fodós, en ímnis dimóndes meyalínomen.

And while the choir sing the Magnificat and the ninth ode, the Deacon shall cense the sanctuary and all the temple in the customary way. After the ninth ode the deacon shall say the Short Litany.

Édi ge édi en iríni dou Giríou dheithómen.

CHOIR: Gírie eléison. (and after each petition)

Andilavoú, sóson, eléison ge dhiafílaxon imás, o Theos, di si háridi.

Dis Banayías, ahrándou, iberevlogiménis, endhóxou, Thesbínis imón Theodógou ge aibarthénou Marías, medá bándon don Ayíon mnimonévsandes, eavtoús ge allílous ge básan din zoín imón, Hristó do Theó barathómetha.

CHOIR: Si Gírie

PRIEST

Ódi se enoúsi báse e dhinámis don ouranón, ge si din dhóxan anabémbomen, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

The choir then sing the Exapostilaria [Hymns of Light], the Praises, the Doxology. In Monasteries where after Mattins the Hours are recited, the following petitions are said aloud.

In Parishes where the Divine Liturgy immediately follows Mattins, then after the Doxology and the Apolytikion of the Saint or on Sundays the Resurrection Apolytikion – Simeron sodiria do gosmo yeyonen – the following petitions and the Dismissal of Mattins are said silently by the Priest and Deacon whilst the Choir sing the Doxology

DEACON

Íbomen bándes ex ólis dis psihís ge ex ólis dis dhianías imón íbomen.

PRIEST or CHOIR Gírie eléison. (3) (And after each petition)

DEACON

Gírie, Bandográdor, o Theós don badéron imón, dheómethá Sou ebágouson ge eléison.

Eléison imás, o Theós, gadá do méya éleos Sou, dheómethá Sou ebágouson ge eléison.

Édi dheómethá ibér don evsevón ge orthodhóxon hristianón.

Édi dheómethá ibér dou badrós ge arhiebiscóbou imón (name).

Édi dheómethá ibér don adhelfón imón don ieréon, ieromonáhon, ierodhiagónon ge monahón ge basis dis en Hristó imón adhelfódidos.

Édi dheómethá ibér eléous, zoís, irínis, iyías, sodirías, ebisképseos, sinhoríseos ge aféseos don amardión don dhoúlon dou Theoú, bándon don evsevón ge orthodhóxon hristianón don gadigoúndon ge barabidhimoúndon en di bóli ge enoría dávdin, don ebidróbon, sinthromidón ge afierodón dou ayíou naoú doudoú.

Édi dheómethá ibér don magaríon ge aimníston ktidóron dis ayías Egglisías (Monís) dávtis ge ibér bándon don broanabavsaménon báderon ge adhelfón imón, don endháthe evsevós giménon ge abandahoú orthodhóxon.

Édi dheómethá ibér don garboforoúndon ge gallieryoúndon en do ayío ge bansépto naó doúdon, gobióndon, psallóndon ge ibér dou beriestódos laoú dou abekdhehoménou do bará sou méya ge bloúsion éleos.

PRIEST

Ódi eleímon ge filánthrobos Theós ibárhis, ge Si din dhóxa, anabémbomen, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR or DEACON: Amín.

DEACON

Blirósomen din eothinín dhéisin imón do Girío.

Andilavoú, sóson, eléison ge dhiafílaxon imás, o Theos, di si háridi.

Din iméran básan, delían, ayían, irinigín ge anamárdidon, bará dou Giríou edisómetha.

PRIEST or CHOIR Baráshou Gírie. (And after each petition)

Ángelon irínis, bistón odhiyón, fílaga don psihón ge don somádon imón, bará dou Giríou edisómetha.

Signómin ge áfesin don amardión ge don blimmelimádon imón, bará dou Giríou edisómetha.

Da galá ge simféronda des psihés imón, ge irínin do gósmo, bará dou Giríou edisómetha.

Don ibólibon hrónon dis zoís imón, en iríni ge medanía ektelése, bará dou Giríou edisómetha.

Hristianá da déli dis zoís imón, anódhina, anebéshinda, irinigá, ge galín aboloyían din ebí dou foveroú vímados dou Hristoú,    edisómetha.

Dis Banayías, ahrándou, iberevlogiménis, endhóxou, Thesbínis imón Theodógou ge aibarthénou Marías, medá bándon don Ayíon mnimonévsandes, eavtoús ge allílous ge básan din zoín imón, Hristó do Theó barathómetha.

CHOIR or PRIEST: Si Gírie

PRIEST

Ódi Theós eléous, iktirmón, ge filanthrobías ibárhis, ge si din dhóxan, anabémbomen, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

 

CHOIR or DEACON: Amín.

PRIEST: Iríni bási.

DEACON:

Das gefalás imón do Girío glínomen.

PRIEST

Gírie, Áyie, o en ipsilís gadigón ge da dabiná eforón, ge do bandefóro sou ómmadi ebivlébon ebí básan din ktísin, si eglínamen don avhéna dis psihís ge dou sómados, ge dheómethá sou Áyie Ayíon; éktinon din híra sou din aóradon ex ayíou gadigidiríou sou, ge evlóyison bándas imás; ge ídi imárdomen egousíos i agousíos, os ayathós ge filánthrobos Theós sinhórison, dhoroúmenos imín da engósmia ge ibergósmia ayathá sou.

Son yar esti do eleín ge sózin imás, o Theós imón, ge si din dhóxan, anabémbomen, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR or DEACON: Amín.

 

DEACON: Sofía

PRIEST

O on evloyidós Hristós o Theós imón, bándode nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

CHOIR or DEACON: Amín.

Stereóse Gírios o Theós din ayían ge amómidon bístin don evsevón ge orthodhóxon Hristianón, sin di ayía Egglísia, ge di bóli (or di moni, or di gómi) dávti is eónas eónon. Amín.

PRIEST:

Dhóxa si o Theós, i elbis imón, Girie dhóxa si.

CHOIR or DEACON

Dhóxa Badrí ge Ió ge Ayío Bnévmadi, ge nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

Gírie eléison  [3] Báder áyie evlóyison.

PRIEST

[O anastás ek negrón) Hristós o alithinós Theós imón, des brevíes dis banahrándou ge banamómou ayías avtoú Midrós; dhinámi dou dimíou ge zoobioú Stavroú; brostasíes don dimíon ebouraníon Dhinámeon Asomádon; igesíes dou dimíou endhóxou Brofídou, Brodhrómou ge Vaptistoú Ioánnou; don ayíon endhóxon ge banevfímon Abostólon;  don ayíon endhóxon ge gallinígon mardíron; don osíon ge theofóron Baréron imón, dou ayíou (Name of the saint to whom the Church is dedicated); don ayíon ge dhigéon Theobadóron Ioakím ge Ánnis, dou ayíou (Name of saint of the day) ou ge din mnímin ebideloúmen, ge bándon don Ayíon, eleíse ge sóse imás, os ayathós ge filánthrobos.

Dhi evhón don ayíon Baderon imón, Gírie Iisoú Hristé, o Theós, eléison ge sóson imás.

CHOIR or DEACON: Amín.