St. Anthony, the Abbot of Siya, Novgorod

6th December