St. Meletius, Patriarch of Alexandria, Pegas

 13th September