The Orthodox Pages

 

 ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

 

GREEK WITH ENGLISH PHONETIC

TRANSLITERATION

 

Homepage

Back                                                             

 

 

 

 

ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τῆς Θ Ὥρας, Ἱερεὺς ἐκφωνεῖ·

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Καὶ μετὰ τὸ  Ἀμήν. ὁ Προεστὼς ἀναγινώσκει τὸν προοιμιακόν. Ὁ δὲ Ἱερεὺς εὐλογεῖ τὰ τοῦ Διακόνου ἄμφια λέγει τὸ αὐτὸ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν... ὡς ἄνω· καὶ ἀναγινώσκει μυστικῶς τὰς Εὐχάς τοῦ Λυχνικοῦ.

ΕΥΧΗ Α’

Κύριε, οἰκτίρμον καὶ ἐλεῆμον, μακρόθυμε καὶ πολυέλεε, ἐνώτισαι τὴν προσευχὴν ἡμῶν, καὶ πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεως ἡμῶν· ποίησον μεθ’ ἡμῶν σημεῖον εἰς ἀγαθόν· ὁδήγησον ἡμᾶς ἐν τῇ ὁδῷ σου τοῦ πορεύεσθαι ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου· εὔφρανον τὰς καρδίας ἡμῶν, εἰς τὸ φοβεῖσθαι τὸ Ὄνομά σου τὸ ἅγιον· διότι μέγας εἶ σὺ, καὶ ποιῶν θαυμάσια· σὺ εἶ Θεὸς μόνος, καὶ οὐκ ἔστιν ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς, Κύριε, δυνατὸς ἐν ἐλέει, καὶ ἀγαθὸς ἐν ἰσχύϊ, εἰς τὸ βοηθεῖν καὶ παρακαλεῖν, καὶ σῴζειν πάντας τοὺς ἐλπίζοντας εἰς τὸ Ὄνομά σου τὸ ἅγιον.

τι πρέπει σοι πᾶσα δόξα τιμή, καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ  Ἁγίῳ Πνεύματι  νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

 

ΕΥΧΗ Β’

Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς ἡμᾶς, μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς ἡμᾶς, ἀλλὰ ποίησον μεθ' ἡμῶν κατὰ τὴν ἐπιείκειάν σου, ἰατρὲ καὶ θεραπευτὰ τῶν ψυχῶν ἡμῶν· ὁδήγησον ἡμᾶς ἐπὶ λιμένα θελήματός σου· φώτισον τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν καρδιῶν ἡμῶν, εἰς ἐπίγνωσιν τῆς σῆς ἀληθείας· καὶ δώρησαι ἡμῖν τὸ λοιπὸν τῆς παρούσης ἡμέρας εἰρηνικὸν καὶ ἀναμάρτητον, καὶ πάντα τὸν χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν· πρεσβείαις τῆς ἁγίας Θεοτόκου, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων σου.

τι σὸν τὸ κράτος, καὶ σοῦ ἐστιν ἡ Βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΕΥΧΗ Γ’

Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, μνήσθητι ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ἀχρείων δούλων σου, ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαι ἡμᾶς τὸ ἅγιον ὄνομά σου, καὶ μὴ καταισχύνῃς ἡμᾶς ἀπὸ τῆς προσδοκίας τοῦ ἐλέους σου, ἀλλὰ χάρισαι ἡμῖν, Κύριε, πάντα τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα· καὶ ἀξίωσον ἡμᾶς ἀγαπᾶν, καὶ φοβεῖσθαί σε ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ἡμῶν, καὶ ποιεῖν ἐν πᾶσι τὸ θέλημά σου.

τι ἀγαθὸς καὶ Φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ  Ἁγίῳ Πνεύματι  νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΕΥΧΗ Δ’

τοῖς ἀσιγήτοις ὕμνοις καὶ ἀπαύστοις δοξολογίαις ὑπὸ τῶν ἁγίων δυνάμεων ἀνυμνούμενος, πλήρωσον τὸ στόμα ἡμῶν τῆς αἰνέσεώς σου, τοῦ δοῦναι μεγαλωσύνην τῷ  ὀνόματί σου τῷ  ἁγίῳ· καὶ δὸς ἡμῖν μερίδα καὶ κλῆρον μετὰ πάντων τῶν φοβουμένων σε ἐν ἀληθείᾳ καὶ φυλασσόντων τὰς ἐντολάς σου· πρεσβείαις τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων σου.

τι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμή καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ  Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

 

ΕΥΧΗ Ε’

Κύριε, Κύριε, ὁ τῇ ἀχραντῳ σου παλάμῃ συνέχων τὰ σύμπατα, ὁ μακροθυμῶν ἐπὶ πάντας ἡμᾶς καὶ μετανοῶν ἐπὶ ταῖς κακίαις ἡμῶν, μνήσθητι τῶν οἰκτιρμῶν σου καὶ τοῦ ἐλέους σου· ἐπίσκεψαι ἡμᾶς ἐν τῇ σῇ ἀγαθότητι· καὶ δὸς ἡμῖν διαφυγεῖν καὶ τὸ λοιπὸν τῆς παρούσης ἡμέρας, ἐκ τῶν τοῦ πονηροῦ ποικίλων μηχανημάτων, καὶ ἀνεπιβούλευτον τὴν ζωὴν ἡμῶν διαφύλαξον, τῇ χάριτι τοῦ Παναγίου σου Πνεύματος.

λέει καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Μονογενοῦς σου Υἱοῦ μεθ’ οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΕΥΧΗ ΣΤ’

Θεὸς, μέγας καὶ θαυμαστός, νεκδιηγήτ γαθωσύνῃ καὶ πλουσί προνοί διοικν τὰ σύμπαντα· ὁ καὶ τα ἐγκόσμια ἀγαθὰ ἡμῖν δωρησάμενος, καὶ κατεγγυήσας ἡμῖν τν πηγγελμένην βασιλείαν, διὰ τν ἤδη κεχαρισμένων ἡμῖν αγαθῶν· ὁ ποιήσας ἡμᾶς καὶ τῆς νῦν ἡμέρας τὸ παρελθὸν μέρος ἀπὸ παντὸς ἐκκλῖναι κακοῦ, δώρησαι ἡμῖν καὶ τὸ ὑπόλοιπον ἀμέμπτως ἐκτελέσαι, ἐνώπιον τῆς ἁγίας δόξης σου, ὑμνοῦντάς σε τὸν μόνον ἀγαθὸν, καὶ φιλάνθρωπον Θεὸν ἡμῶν.

τι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ  Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΕΥΧΗ Ζ’

Θεὸς ὁ μέγας καὶ ὕψιστος, ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὁ πᾶσαν τὴν κτίσιν ἐν σοφίᾳ δημιουργήσας. Ὁ διαχωρήσας ἀνὰ μέσον τοῦ φωτός, καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους, καὶ τὸν μὲν ἥλιον θέμενος εἰς ἐξουσίαν τῆς ἡμέρας, σελήνην δὲ καὶ ἀστέρας εἰς ἐξουσίαν τῆς νυκτός· ὁ καταξιώσας ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ ἐπὶ τῆς παρούσης ὥρας προφθάσαι τὸ πρόσωπόν σου ἐν ἐξομολογήσει, καὶ τὴν ἑσπερινήν σοι δοξολογίαν προσαγαγεῖν· αὐτός, φιλάνθρωπε Κύριε, κατεύθυνον τήν προσευχὴν ἡμῶν ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου καὶ πρόσδεξαι αὐτὴν εἰς ὀσμὴν εὐωδίας. Παράσχου δὲ ἡμῖν τὴν παροῦσαν ἑσπέραν καὶ τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα εἰρηνικήν· ἔνδυσον ἡμᾶς ὅπλα φωτός· ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ καὶ ἀπὸ παντὸς πράγματος ἐν σκότει διαπορευομένου· καὶ δὸς ἡμῖν τὸν ὕπνον, ὃν εἰς ἀνάπαυσιν τῇ ἀσθενείᾳ ἡμῶν ἐδωρήσω, πάσης διαβολικῆς φαντασίας ἀπηλλαγμένον. Ναί, Δέσποτα τῶν ἁπάντων, τῶν ἀγαθῶν χορηγέ· ἵνα, καὶ ἐπὶ ταῖς κοίταις ἡμῶν κατανυγόμενοι, μνημονεύωμεν ἐν νυκτὶ τοῦ ὀνόματός σου, καὶ τῇ μελέτῃ τῶν σῶν ἐντολῶν καταυγαζόμενοι, ἐν ἀγαλλιάσει ψυχῆς διανιστῶμεν πρὸς δοξολογίαν τῆς σῆς ἀγαθότητος, δεήσεις καὶ ἱκεσίας τῇ σῇ εὐσπλαγχνίᾳ προσάγοντες ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτημάτων καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ σου, ὃν ταῖς πρεσβείαις τῆς ἁγίας Θεοτόκου ἐν ἐλέει ἐπίσκεψαι.

τι ἀγαθὸς καὶ Φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ  Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Πληρωθέντος δὲ τοῦ Προοιμιακοῦ Ψαλμοῦ, λέγει ὁ Διάκονος τὴν μεγάλην συναπτήν, ἤτοι τὰ εἰρηνικὰ·

ν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον. [καὶ μετὰ ἀπό κάθε αἴτηση]

πέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης, καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

 πέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου, καί τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας, καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πέρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πέρ τοῦ πατρός καὶ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (δεῖνος), τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας, παντός τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

 πέρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Ἔθνους, πάσης Ἀρχῆς καὶ Ἐξουσίας ἐν αὐτῷ, τοῦ κατὰ ξηρὰν θάλασσαν καὶ ἀέρα φιλοχρίστου ἡμῶν στρατοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πέρ τῆς πόλεως (Μονῆς κώμης) ταύτης, ῆς νήσου ταύτης), πάσης πόλεως καὶ χώρας καί τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

 πὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων καί τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

πέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοὶ Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

τι πρέπει σοι, πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ:  μήν.  

Εἶτα τὸ  Μακάριος ἀνήρ, οὖ πλυρωθέντος λέγει ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτήν·

τι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ  Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Τῆς  Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν  Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοὶ Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ  

τι σὸν τὸ κράτος καὶ σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ  Υἱοῦ καὶ τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν  αἰώνων. Ἀμήν.

ΧΟΡΟΣ:  μήν.  

Ψαλλομένου δὲ τοῦ Κύριε ἐκέκραξα… ὁ Διάκονος λαβὼν τὸ θυμιατήριον καὶ θυμίαμα βαλὼν ἐν αὐτῷ λέγει πρὸς τὸν Ἱερέα·

Εὐλόγησον, Δέσποτα, τό θυμίαμα.

Καὶ ὁ Ἱερεὺς εὐλογεῖ  τὸ θυμίαμα λέγει·

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Καὶ μετὰ τὴν εὐλογίαν, εἰς τὰς λέξεις ὡς θυμίαμα τοῦ Κατευθυνθήτω, Θυμιᾷ ὁ Διάκονος τὸ ἱερὸν Βῆμα καὶ ὅλον τὸν ναὸν καὶ  τὸν  λαὸν κατά τόν συνήθη τρόπον.

Ὅταν δὲ ψάλλωσι τὸ Δόξα. Καὶ νῦν, ποιοῦσιν ὁμοῦ ὅ τε Διάκονος καὶ ὁ  Ἱερεὺς εἴσοδον.  Ὁ δὲ Διάκονος, λαβὼν τὸ θυμιατήριον λέγει:

Εὐλόγησον, Δέσποτα, τό θυμίαμα.

Ο Ἱερεὺς εὐλογων αὐτὸ ὡς συνήθως λέγει·

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Καὶ ἐξέρχονται ἅμα διὰ τοῦ βορείου κλίτους, προπορευομένου τοῦ Διακόνου· και, ἱσταμένων καταντικρὺ τῶν ἁγίων θυρῶν, λέγει ὁ Διάκονος·

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν

ΙΕΡΕΥΣ  

σπέρας καὶ πρωῒ καὶ μεσημβρίας, αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, εὐχαριστοῦμεν καὶ δεόμεθά σου, Δέσποτα τῶν ἁπάντων, Φιλάνθρωπε, Κύριε. Κατεύθυνον τὴν προσευχὴν ἡμῶν, ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου καὶ μὴ ἐκκλίνῃς τὰς καρδίας ἡμῶν εἰς λόγους, ἢ εἰς λογισμοὺς πονηρίας, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἐκ πάντων τῶν θηρευόντων τὰς ψυχὰς ἡμῶν· ὅτι πρὸς σέ, Κύριε, Κύριε, οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν, καὶ ἐπὶ σοὶ ἠλπίσαμεν·  μὴ καταισχύνῃς ἡμᾶς, ὁ Θεὸς ἡμῶν.

τι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ  Πατρὶ καὶ τῷ  Υἱῷ καὶ τῷ  ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:

Εὐλόγησον Δέσποτα, τὴν ἁγίαν εἴσοδον.

Καὶ ὁ Ἱερεὺς εὐλογεῖ  κατά ἀνατολάς, λέγων·

Εὐλογημένη ἡ εἴσοδος τῶν Ἁγίων σου, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: μήν.  

Εἶτα, ὁ Διάκονος θυμιᾷ τρὶς τὸν Δεσποτικὸν Θρόνον, τὰς εἰκόνας καὶ τὸν λαόν· καὶ ἵσταται ἐκεῖσε ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ναοῦ ἀναμένων τὴν τοῦ τροπαρίου ἐκπλήρωσιν. Πληρωθέντος δὲ αὐτοῦ, χαράξας σταυρὸν μετὰ τοῦ θυμιατηρίου ἕως κεφαλῆς, ἐκφωνεῖ·

Σοφία, Ὀρθοί.

Εἶτα ψάλλεται τὸ·

Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἠλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν, ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦμα Θεόν. Ἄξιόν σὲ ἐν πᾶσι καιροῖς, ὑμνεῖσθαι φωναὶς αἰσαίς, Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδούς, διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει.

Καὶ εἰσέρχονται διὰ τῆς ὡραίας πύλης ἐν τῷ αγίῳ βήματι, ὁ Διάκονος θυμιᾷ τὴν ἁγίαν Τράπεζαν καὶ τὸν Ἱερέα.

Μετὰ δὲ τὴν συμπλήρωσιν τοῦ Φῶς ἱλαρὸν, ὁ Διάκονος, πρὸς τὸν λαὸν θεωρῶν λέγει·

σπέρας Προκείμενον.

Καὶ ψάλλεται τὸ προκείκενον.

Εἶτα, ἐὰν ὑπάρχωσι προφητικὰ ἀναγνώσματα, ὁ Διάκονος, βλέπων πρὸς τὸν λαόν ἐκφωνει·

Σοφία· πρόσχωμεν.

Ἐὰν δὲ ἀποστολικά

Πρόσχωμεν, Σοφία, πρόσχωμεν.

Εἰ δὲ οὐκ ἔστιν, εὐθὺς μετὰ τὸ προκείμενον σταθεῖς ὁ Διάκονος, ἐν τῷ συνήθει τόπῳ λέγει τὴν μέγαλην ἐκτενῆ·

Εἴπωμεν πάντες ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας ἡμῶν, εἴπωμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. (γ΄) [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Κύριε, Παντοκράτορ, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

λέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου, δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

τι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ Ὀρθοδόξων χριστιανῶν.

τι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ Πατρός καὶ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (δεῖνος).

τι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν ἱερέων, ἱερομονάχων, ἱεροδιακόνων καὶ μοναχῶν καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.

τι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν τῶν κατοικούντων καὶ παρεπιδημούντων ἐν τῇ πόλει καὶ ἐνορίᾳ ταύτῃ, τῶν ἐπιτρόπων, συνδρομητῶν καὶ ἀφιερωτῶν του ἁγίου ναοῦ τούτου.

τι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν μακαρίων καὶ ἀειμνήστων κτιτόρων τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας (ἢ Μονῆς) ταύτης καὶ ὑπὲρ πάντων τῶν προαναπαυσαμένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων καὶ ἀπανταχοῦ ὀρθοδόξων.

τι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν καρποφορούντων καὶ καλλιεργούντων ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ πανσέπτῳ ναῷ τούτῳ, κοπιώντων, ψαλλόντων καὶ ὑπὲρ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ τοῦ ἀπεκδεχομένου τὸ παρὰ σοῦ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος.

Τούτων δέ λεγομένων λέγει ὁ Ἱερεύς τήν εὐχήν τῆς ἐκτενοῦς ἱκεσίας.

Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, τὴν ἐκτενῆ ταύτην ἱκεσίαν πρόσδεξαι παρὰ τῶν Σῶν δούλων, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους Σου, καὶ τοὺς οἰκτιρμούς Σου κατάπεμψον ἐφ' ἡμᾶς καὶ ἐπὶ πάντα τὸν λαόν Σου, τὸν ἀπεκδεχόμενον τὸ παρὰ σοῦ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος.

ΙΕΡΕΥΣ

τι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: μήν.

 

Μετὰ δὲ τὸ Καταξίωσον λέγει τὰς αἰτήσεις, ἤτοι τὰ πληρωτικά·

Πληρώσωμεν τὴν ἑσπερινὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

ντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Τὴν ἑσπέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον, παρά του Κυρίου, αἰτησώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Παράσχου Κύριε. [καί μετά ἀπό κάθε αἴτηση]

γγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.

Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, αἰτησώμεθα.

Της παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοὶ Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ  

τι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τους αἰῶνας των αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: μήν.

ΙΕΡΕΥΣ  

Εἰρήνη πᾶσι.

ΧΟΡΟΣ: Καὶ τῷ πνεύματί σου.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν.

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ  

Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ κλῖνας οὐρανοὺς καὶ καταβὰς ἐπὶ σωτηρία τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, ἔπιδε ἐπί τοὺς δούλους σου καὶ ἐπὶ τὴν κληρονομίαν σου· σοὶ γὰρ τῷ φοβερῷ καὶ φιλανθρώπῳ κριτῇ οἱ σοὶ δοῦλοι ὑπέκλιναν τὰς κεφαλάς, τοὺς δὲ αὐτῶν ὑπέταξαν αὐχένας, οὐ τὴν ἐξ ἀνθρώπων ἀναμένοντες βοήθειαν, ἀλλὰ τὸ σὸν περιμένοντες ἔλεος καὶ τὴν σὴν ἀπεκδεχόμενοι σωτηρίαν· οὓς διαφύλαξον ἐν παντὶ καιρῷ καὶ κατὰ τὴν παροῦσαν ἑσπέραν καὶ τὴν προσιοῦσαν νύκτα, ἀπὸ παντὸς ἐχθροῦ, ἀπὸ πάσης ἀντικειμένης ἐνεργίας διαβολικῆς, καὶ διαλογισμῶν ματαίων καὶ ἐνθυμήσεων πονηρῶν.

Εἴη τὸ κράτος τῆς βασιλείας σου εὐλογημένον καὶ δεδοξασμένον, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: μήν.

Εἶτα ψάλλονται τὰ ἀπόστιχα. Καὶ μετὰ τὸ Δόξα. Καὶ νῦν...

ΙΕΡΕΥΣ η Ο ΠΡΟΕΣΤΩΣ 

Νῦν ἀπολύεις τὸν δούλόν σου, Δέσποτα, κατὰ τὸ ῥήμά σου, ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ὁ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  Το Τρισάγιον.

ΙΕΡΕΥΣ 

τι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: μήν.

Τὰ Ἀπολυτίκια τῆς ἡμέρας καὶ τὸ Θεοτοκίον.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Σοφία. 

ΧΟΡΟΣ:  Εὐλόγησον.

ΙΕΡΕΥΣ

  ὢν εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε; νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: μήν.

Στερεώσαι Κύριος ὁ Θεός την ἁγίαν και ἀμώμητον πίστιν τῶν εὐσεβῶν και ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, συν τῇ ἁγίᾳ Ἐκκλησίᾳ, πόλει καί ἐνορίᾳ (κώμῃ) ταύτῃ εἰς αἰώνας αἰώνων. Ἀμήν.

ΙΕΡΕΥΣ

περαγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ· τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

ΙΕΡΕΥΣ 

Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν.

Κύριε ἐλέησον (γ'), Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον.

ΙΕΡΕΥΣ 

 (Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν) Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ Μητρός· δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ· προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων· ἱκεσίαις τοῦ τιμίου, ἐνδόξου, Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου· τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων· τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων μαρτύρων· τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, (τοῦ ἁγίου τοῦ Ναοῦ), τῶν ἁγίων καὶ δικαίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, (τοῦ ἁγίου τῆς ἡμέρας, οὗ καὶ τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν), καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Δι᾽ εχν των γων Πατρων μν, Κριε ησο Χριστ, Θες μν, λησον κα σσον μς.

ΧΟΡΟΣ: μήν.

 

 

 

 MEGAS ESPERINOS

After the Dismissal of the Ninth Hour, the Priest shall say:

 Evloyidós o Theós imón, bándode, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

And after saying Amín., the Bishop [Abbot or Reader] shall read the introductory psalm. Meanwhile, the Priest shall bless the Deacons vestments saying Evloyidós o Theós imón… and then say the following Vespers prayers.

1st PRAYER

Gírie, iktírmon ge eleímon, magróthime ge boliélee, enódise din brosevhín imón, ge bróshes di foní dis dheíseos imón; bíison meth imón simíon is ayathón; odhíyison imás en di odó sou dou borévesthe en di alithía sou; évfranon das gardhías imón, is to fovísthe do Ónomá sou do ayíon; dhiódi méyas i si, ge bión thavmásia; si i Theós mónos, ge ouk éstin ómios si en theís, Gírie, dhinadós en eléi, ge ayathós en ishíi, is do voithín ge baragalín, ge sózin bándas dous elbízontas is do Ónomá sou do áyion.

Ódi brébi si, bása dhóxa, dimí ge broskínisis, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

 

2nd PRAYER

Gírie, mi do thimó sou eléyxis imás, midhé di oryí sou bedhévsis imás, allá bíison meth imón gadá din ebiígián sou, iadré ge therabevdá don psihón imón; odhíyison imás ebí liména  thelímadós sou; fódison dous ofthalmoús don gardhión imón, is ebíynosin dis sis alithías; ge dhórise imín do libón dis baroúsis iméras irinigón ge anamárdidon, ge bánda don hrónon dis zoís imón: bresvíes dis ayías Theodógou, ge bándon don Ayíon sou.

Ódi son do grádos ge sou estín i vasilía ge i thínamis ge i dhóxa, dou Badrós ge dou Ioú ge dou Ayíou Bnévmados, nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

 

3rd PRAYER

Gírie, o Theós imón, mnísthidi imón don amardolón ge ahríon dhoúlon sou, en do ebigalísthe imás do áyion ónomá sou, ge mi gadeshínis imás abó dis brosdhogías dou eléous sou, allá hárise imín, Gírie, bánda da bros sodirían edímada; ge axíoson imás ayabán, ge fovísthé se ex ólis dis gardhías imón, ge biín en bási do thélimá sou.

Ódi ayathós ge filánthrobos Theós ibárhis ge si, din dhóxa, anabémbomen, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

 

4th PRAYER

O dis asiyídis ímnis ge abávstis dhoxoloyíes ibó don ayíon dhinámeon animnoúmenos, blíroson do stóma imón dis enéseos sou, dou dhoúne meyalosínin do onómadí sou do ayío; ge dhos imín merídha ge glíron medá bándon don fovouménon se en alithía ge filassóndon das endolás sou: bresvíes dis ayías Theodógou ge bándon don ayíon sou. 

Ódi brébi si, bása dhóxa, dimí ge broskínisis, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

 

5th PRAYER

Gírie, Gírie, o di ahrándo sou balámi sinéhon da símbada, o magrothimón ebí bándas imás ge medanoón ebí des gagíes imón, mnísthidi don iktirmón sou ge dou eléous sou; ebískepse imás en di si ayathódidi; ge dhos imín dhiafiyín ge do libón dis baroúsis iméras, ek don dou boniroú bigílon mihanimádon, ge anebivoúlevdon din zoín imón dhiafílaxon, di háridi dou Banayíou sou Bnévmados.

Eléi ge filanthrobía dou Monoyenoús sou Ioú meth ou evloyidós i, sin do bayayío ge ayathó, ge zoobió sou Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

 

6th PRAYER

O Theós, o méyas ge thavmastós, o anekdhiiyído ayathosíni ge blousía bronía dhiigón da símbada; o ge da engósmia ayathá imin dhorisámenos, ge gadengiísas imín din ebingelménin vasilían, dhiá don ídhi geharisménon imín ayathón; o biísas imás ge dis nin iméras do barelthón méros abó bandós egglíne gagoú, dhórise imín ge do ibólibon amémptos ektelése, enóbion dis ayías dhóxis sou, imnoúndas se don mónon ayathón, ge filánthrobon Theón imón.

Ódi s ii o Theós imon, ge si, din dhóxa, anabémbomen, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

7th PRAYER

O Theós o méyas ge ípsistos, o mónos éhon athanasían, fos igón abrósidon, o básan din ktísin en sofía dhimiouryísas. O dhiahorísas aná méson dou fodὸs, ge aná méson dou skódous, ge don men ílion thémenos is exousían dis iméras, selínin dhe ge astéras is exousían dis niktós; o gadaxiósas imás dous amardoloús ge ebí dis baroúsis óras broftháse do brósobón sou en exomoloyísi, ge din esperinín si dhoxologían brosayayín: avtós, filánthrobe Gírie, gadévthinon din brosevhín imón os thimíama enóbión sou ge brósdhexe avtín is osmín evodhías. Baráshou dhe imín din baroúsan esbéran ge din ebioúsan níkta irinigín; éndhison imás óbla fodós; ríse imás abó fóvou nikterinoú ge abó bandós bráymados en skódi dhiaborevoménou; ge dhos imín don íbnon, on is anábavsin di asthenía imón edhoríso, básis dhiavoligís fandasías abillayménon. Ne, Dhésboda don abándon, don ayathón horiyé; ína, ge ebí des gídes imón gadaniyómeni, mnimonévomen en niktí dou onómadós sou, ge di melédi don son endolón gadavyazómeni, en ayalliási psihís dhianistómen bros dhoxoloyían dis sis ayathódidos, dheisis ge igesías di si evsblayhnía brosáyondea ibér don idhíon amardimádon ge bandós dou laoú sou, on des bresvíes dis ayías Theodógou en eléi ebískepse.

Ódi ayathós ge filánthrobos Theós ibárhis ge si, din dhóxa, anabémbomen, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

 

After the introductory psalm, the Deacon shall say the Great litany.

En iríni dou Giríou dheithómen.

CHOIR: Gírie eléison. (and after each petition)

Ibér dis ánothen irínis ge dis sodirías don psihón imón dou Giríou dheithómen.

Ibér dis irínis dou símbandos gósmou, evstathías don ayíon dou Theóu Egglisión ge dis don bándon enóseos dou Giríou dheithómen.

Ibér dou ayíou ígou doúdou ge don medá bísteos evlavías ge fóvou Theoú isióndon en avtó dou Giríou dheithómen.

Ibér don evsevón ge orthodhóxon hristianón dou Giríou dheithómen.

Ibér dou badrós ge arhiebiscóbou imón (name), dou dimíou bresvideríou, dis en Hristó dhiagonías, bandós dou glírou ge dou laoú, dou Giríou dheithómen.

Ibér dou evsevoús imón Éthnous, básis arhís ge exousías en avtó, dou gadá xirán thálassan ge aéra filoxrístou imón stradoú, dou Giríou dheithómen.

Ibér dis bóleos (Monís, gómis) dávtis, (dis nísou dávtis), básis bóleos ge hóras ge don bísti igoúndon en avtés, dou Giríou dheithómen.

Ibér evgrasías aéron, evforías don garbón dis yis ge gerón irinigón, dou Giríou dheithómen.

Ibér bleóndon, odhiboroúndon, nosoúndon, gamnóndon, ehmalódon ge dis sodirías avtón, dou Giríou dheithómen.

Ibér dou risthíne imás abó básis thlípseos, oryís, kinthínou kai anángis, dou Giríou dheithómen.

Andilavoú, sóson, eléison ge dhiafílaxon imás, o Theos, di si háridi.

Dis Banayías, ahrándou, iberevlogiménis, enthóxou, Dhesbínis imón Theodógou ge aibarthénou Marías, medá bándon don Ayíon mnimonévsandes, eavtoús ge allílous ge básan din zoín imón, Hristó do Theó barathómetha.

CHOIR: Si Gírie.

PRIEST

Ódi brébi si, bása dhóxa, dimí ge broskínisis, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

After the reading of the Kathisma Magários anír,   the Deacon shall say the short litany.

Édi ge édi en iríni dou Giríou dheithómen.

CHOIR: Gírie eléison. (and after each petition)

Andilavoú, sóson, eléison ge dhiafílaxon imás, o Theos, di si háridi.

Dis Banayías, ahrándou, iberevlogiménis, endhóxou, Thesbínis imón Theodógou ge aibarthénou Marías, medá bándon don Ayíon mnimonévsandes, eavtoús ge allílous ge básan din zoín imón, Hristó do Theó barathómetha.

CHOIR: Si Gírie

PRIEST

Ódi son do grádos ge sou estín i vasilía ge i thínamis ge i dhóxa, dou Badrós ge dou Ioú ge dou Ayíou Bnévmados, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

 

And as the Choir sing Gírie egégraxa… the Deacon taking up the censer shall put incense therein and say to the Priest:

Evlóyison Dhésboda, do thimíama.

 The Priest shall bless the incense saying:

Evloyidós o Theós imón, bándode nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

Then at the words “os thimíama” of the Gadevthinthído, the Deacon shall cense the Sanctuary and all the temple in the customary way. During the singing of the Dhoxa… Ge nin…” the Priest and the Deacon shall make the Little Entrance. The Deacon taking up the censer shall say:

Evlóyison Dhésboda, do thimíama.

The Priest shall bless the incense saying:

Evloyidós o Theós imón, bándode nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

And the Deacon preceding, they shall pass behind the Altar and go out by the north door. And standing in the customary places both shall bow their heads, and the Deacon shall say:

Dou Giríou dheithómen.

PRIEST

Espéras ge broí ge mesimvrías, enoúmen, evloyoúmen, evharistoúmen ge dheómethá sou, Dhésboda don abándon, Filánthrobe, Gírie. Gadévthinon din brosevhín imón, os thimíama enóbión sou ge mi egglínis das gardhías imón is lóyous, i is loyismoús bonirías, allá ríse imás ek bándon don thirevóndon das psihás imón; ódi bros se, Gírie, Gírie, i ofthalmí imón, ge ebí si ilbísamen: mi gadeshínis imás, o Theós imón.

Ódi brébi si, bása dhóxa, dimí ge broskínisis, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

DEACON

Evlóyison Dhéspota din ayían ísodhon

And the Priest giving the benediction shall say:

Evloyiméni i ísodhos don ayíon sou, bándode, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

DEACON: Amín.

And the Deacon shall cense the throne and the Icons of the Iconostasis and the people. Then standing in the centre of the Church and awaits for the choir to finish. Then holding the censer high and making with it the sign of the Cross, he shall cry in a loud voice:

 

Sofía Orthí

And the choir shall sing:

Fos ilarón ayías dhóxis, athanádou Badrós, ouraníou, ayíou, mágaros, Iisoú Hristé, elthóndes ebí din ilíou dhísin, idhódes fos esperinón, imnoúmen Badéra, Ión, ge áyion Bnévma Theón. Áxión se en bási gerís, imnísthe fonés esíes, Ié Theoú, zoín o dhidoús, dhió o gósmos se dhoxázi.

Meanwhile the Priest and the Deacon shall enter the Sanctuary through the Holy Doors. The Deacon censing the Altar and the Priest.  After the completion of the hymn “Fos ilaron” the Deacon shall stand before the Holy Doors facing the people and cry:

Espéras Brogímenon.

The choir shall sing the prokhimenon of the day. If there are lessons from the Old Testament appointed to be read the Deacon shall say before each:

Sofía: Bróshome.

If the readings are from the New Testament:  

Bróshome, Sofía, Bróshome.

But if there are no readings (or after the readings) the Deacon shall stand in his usual place and say the following petitions:

Íbomen bándes ex ólis dis psihís ge ex ólis dis dhianías imón íbomen.

CHOIR: Gírie eléison. (3) (and after each petition)

DEACON

Gírie, Bandográdor, o Theós don badéron imón, dheómethá Sou ebágouson ge eléison.

Eléison imás, o Theós, gadá do méya éleos Sou, dheómethá Sou ebágouson ge eléison.

Édi dheómethá ibér don evsevón ge orthodhóxon hristianón.

Édi dheómethá ibér dou badrós ge arhiebiscóbou imón (name).

Édi dheómethá ibér don adhelfón imón don ieréon, ieromonáhon, ierodhiagónon ge monahón ge basis dis en Hristó imón adhelfódidos.

Édi dheómethá ibér eléous, zoís, irínis, iyías, sodirías, ebisképseos, sinhoríseos ge aféseos don amardión don dhoúlon dou Theoú, bándon don evsevón ge orthodhóxon hristianón don gadigoúndon ge barabidhimoúndon en di bóli ge enoría dávdin, don ebidróbon, sinthromidón ge afierodón dou ayíou naoú doudoú.

Édi dheómethá ibér don magaríon ge aimníston ktidóron dis ayías Egglisías (Monís) dávtis ge ibér bándon don broanabavsaménon báderon ge adhelfón imón, don endháthe evsevós giménon ge abandahoú orthodhóxon.

Édi dheómethá ibér don garboforoúndon ge gallieryoúndon en do ayío ge bansépto naó doúdon, gobióndon, psallóndon ge ibér dou beriestódos laoú dou abekdhehoménou do bará sou méya ge bloúsion éleos.

While the Deacon says the above petitions the Priest shall say the following prayer:

Gírie, o Theós imón, din ektení dávtin igesían brósdhexe bará don Son dhoúlon, ge eléison imás gadá do blíthos dou eléous Sou, ge dous iktirmoús Sou gadábempson ef imás ge ebí bándon don laón Sou, don abekdhehómenon do bará sou méya ge bloúsion éleos.

PRIEST

Ódi eleímon ge filánthrobos Theós ibárhis, ge Si din dhóxa, anabémbomen, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

READER: Amín.

And after the prayer “Gataxíoson” the Deacon shall say the following petitions:

Blirósomen din esperinín dhéisin imón do Girío.

CHOIR: Gírie eléison. (and after each petition)

Andilavoú, sóson, eléison ge dhiafílaxon imás, o Theos, di si háridi.

Din espéran básan, delían, ayían, irinigín ge anamárdidon, bará dou Giríou edisómetha.

CHOIR:  Baráshou Gírie. And after each petition

Ángelon irínis, bistón odhiyón, fílaga don psihón ge don somádon imón, bará dou Giríou edisómetha.

Signómin ge áfesin don amardión ge don blimmelimádon imón, bará dou Giríou edisómetha.

Da galá ge simféronda des psihés imón, ge irínin do gósmo, bará dou Giríou edisómetha.

Don ibólibon hrónon dis zoís imón, en iríni ge medanía ektelése, bará dou Giríou edisómetha.

Hristianá da déli dis zoís imón, anódhina, anebéshinda, irinigá, ge galín aboloyían din ebí dou foveroú vímados dou Hristoú,    edisómetha.

Dis Banayías, ahrándou, iberevlogiménis, endhóxou, Thesbínis imón Theodógou ge aibarthénou Marías, medá bándon don Ayíon mnimonévsandes, eavtoús ge allílous ge básan din zoín imón, Hristó do Theó barathómetha.

CHOIR: Si Gírie

PRIEST

Ódi ayathós ge filánthrobos Theós ibárhis ge si, din dhóxa, anabémbomen, do Badrí ge do Ió ge do Ayío Bnévmadi, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

PRIEST:

Iríni bási 

CHOIR: Ge do bnévmadí sou 

DEACON

Das gefalás imón do Girío glínomen.

CHOIR: Si Gírie

PRIEST

Gírie, o Theós imón, o glínas ouranoús ge gadavás ebí sodiría dou yénous don anthróbon, ébidhe ebí dous dhoúlous sou ge ebí din glironomían sou; si yar do foveró ge filanthróbo gridí i si dhoúli ibéglinan das gefalás, dous dhe avtón ibédaxan avhénas, ou din ex anthróbon anaménondes voíthian, allá do son beriménondes éleos ge din sin abekdhehómeni sodirían; ous dhiafílaxon en bandí geró ge gadá din baroúsan espéran ge din brosioúsan víkta, abó bandós dhiavoligís, ge dhialoyismón madéon ge enthimíseon bonirón.

Íi do grádos dis vasilías sou evloyiménon ge dhedhoxasménon, dou Badrós ge dou Ioú ge dou Ayíou Bnévmados, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

The Choir shall sing the Aposticha. After the Dhoxa… Ge nin…  

PRIEST or ABBOT

Nin abolíis don dhoúlon sou, Dhésboda, gadá do ríma sou, en iríni, ódi ídhon i ofthalmí mou do sodírión sou, o idímasas gadá brósobon bándon don laón, fos is abogálipsin ethnón, ge dhóxan laoú sou Israíl.

READER:  Do Drisáyion.

PRIEST

Ódi sou estín i vasilía ge i dhínamis ge i dhóxa, dou Badrós ge dou Ioú ge dou Ayíou Bnévmados, nin ge aí ge is dous eónas don eónon.

CHOIR: Amín.

Τhe Apolytikia hymns and the Theotokion  

DEACON

Sofía

CHOIR: Evloyison.

PRIEST

O on evloyidós Hristós o Theós imón, bándode nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

READER:  Amín.

Stereóse Gírios o Theós din ayían ge amómidon bístin don evsevón ge orthodhóxon Hristianón, sin di ayía Egglísia, bóli ge enoría (gómi) dávti is eónas eónon. Amín.

PRIEST:

Iberayía Theodóge, sóson imás.

READER: 

Din dimiodéran don Herouvím ge endhoxodéran asingrídos don Serafím; din adhiafthóros Theón Lóyon degoúsan, din óndos Theodógon, se meyalínomen.

PRIEST:

Dhóxa si o Theós imón, dhóxa si.

READER

Dhóxa Badrí ge Ió ge Ayío Bnévmadi, ge nin ge aí ge is dous eónas don eónon. Amín.

Gírie eléison  [3] Báder áyie evlóyison.

PRIEST

[O anastás ek negrón) Hristós o alithinós Theós imón, des brevíes dis banahrándou ge banamómou ayías avtoú Midrós; dhinámi dou dimíou ge zoobioú Stavroú; brostasíes don dimíon ebouraníon Dhinámeon Asomádon; igesíes dou dimíou endhóxou Brofídou, Brodhrómou ge Vaptistoú Ioánnou; don ayíon endhóxon ge banevfímon Abostólon;  don ayíon endhóxon ge gallinígon mardíron; don osíon ge theofóron Baréron imón, dou ayíou (Name of the saint to whom the Church is dedicated); don ayíon ge dhigéon Theobadóron Ioakím ge Ánnis, dou ayíou (Name of saint of the day) ou ge din mnímin ebideloúmen ge bándon don Ayíon, eleíse ge sóse imás, os ayathós ge filánthrobos.

Dhi evhón don ayíon Baderon imón, Gírie Iisoú Hristé, o Theós, eléison ge sóson imás.

CHOIR: Amín.