The Orthodox Pages

THE EUCHOLOGION

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ

FUNERAL SERVICE

GREEK / ENGLISH

 

Homepage

Back to Euchologion section         

 

  

 

ΕΝ ΤΩ ΟΙΚΩ
 

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Εὐλόγησον, δέσποτα.

ΙΕΡΕΥΣ
Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
μήν. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (γ΄)
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίω Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.
Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίω Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς ουρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

ΙΕΡΕΥΣ
τι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
ΧΟΡΟΣ: μήν.
Μετὰ πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τὴν ψυχὴν τοῦ δούλου σου, Σῶτερ, ἀνάπαυσον, φυλάττων αὐτὴν εἰς τὴν μακαρίαν ζωήν, τὴν παρά σοί, φιλάνθρωπε.
Εἰς τὴν κατάπαυσίν σου, Κύριε, ὅπου πάντες οἱ Ἅγιοί σου ἀναπαύονται, ἀνάπαυσον καὶ τὴν ψυχὴν τοῦ δούλου σου, ὅτι μόνος ὑπάρχεις ἀθάνατος.
Δόξα Πατρί, καὶ Υἱῷ, καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ καταβὰς εἰς ᾍδην, καὶ τὰς ὀδύνας λύσας τῶν πεπεδημένων, αὐτὸς καὶ τὴν ψυχὴν τοῦ δούλου σου, Σῶτερ, ἀνάπαυσον.
Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
μόνη ἁγνὴ καὶ ἄχραντος Παρθένος, ἡ Θεόν ἀφράστως κυήσασα, πρέσβευε ὑπὲρ τοῦ σωθῆναι τὴν ψυχὴν τοῦ δούλου σου.
ΔΙΑΚΟΝΟΣ
λέησον ἡμᾶς ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
ΧΟΡΟΣ
Κύριε ἐλέησον.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

τι δεόμεθα ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ κεκοιμημένου δούλου τοῦ Θεοῦ [.....] καὶ ὑπὲρ τοῦ συγχωρηθῆναι αὐτοῦ πᾶν πλημμέλημα ἑκούσιόν τε καὶ ἀκούσιον.
πως Κύριος ὁ Θεὸς τάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔνθα οἱ Δίκαιοι ἀναπαύονται, τὰ ἐλέη τοῦ Θεοῦ, τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ ἄφεσιν τῶν αὐτοῦ ἁμαρτιῶν, παρὰ Χριστῷ τῷ ἀθανάτῳ Βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν αἰτησώμεθα.
ΧΟΡΟΣ
Παράσχου Κύριε.
ΔΙΑΚΟΝΟΣ
Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον.
ΙΕΡΕΥΣ
Θεὸς τῶν πνευμάτων καὶ πάσης σαρκός, ὁ τὸν θάνατον καταπατήσας, τὸν δὲ διάβολον καταργήσας, καὶ ζωὴν τῷ κόσμῳ σου δωρησάμενος, αυτός, Κύριε, ἀνάπαυσον τὴν ψυχὴν τοῦ κεκοιμημένου δούλου σου [.....], ἐν τόπῳ φωτεινῷ, ἐν τόπῳ χλοερῷ, ἐν τόπῳ ἀναψύξεως, ἔνθα ἀπέδρα ὀδύνη, λύπη καὶ στεναγμός. Πᾶν ἁμάρτημα τὸ παρ’ αὐτοῦ πραχθὲν ἐν λόγῳ ἢ ἔργῳ ἢ διανοίᾳ, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησον· ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος, ὃς ζήσεται καὶ οὐχ ἁμαρτήσει· σὺ γὰρ μόνος ἐκτὸς ἁμαρτίας ὑπάρχεις, ἡ δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ὁ νόμος σου ἀλήθεια.
Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον.
ΙΕΡΕΥΣ
τι σὺ εἶ ἡ ἀνάστασις, ἡ ζωή, καὶ ἡ ἀνάπαυσις τοῦ κεκοιμημένου δούλου σου [.....], Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αιώνων. Ἀμήν.
Δόξα σοι ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.
καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων τὴν ἐξουσίαν ἔχων, ὡς ἀθάνατος Βασιλεύς, καὶ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ μητρός, τῶν ἁγίων, ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων, τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, τῶν ἁγίων ἐνδόξων προπατόρων Ἀβραάμ, Ἰσαάκ καὶ Ἰακώβ, τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου φίλου αὐτοῦ Λαζάρου τοῦ τετραημέρου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, τὴν ψυχὴν τοῦ ἐξ ἡμῶν μεταστάντος δούλου αὐτοῦ [.....] ἐν σκηναῖς δικαίων τάξαι, ἐν κόλποις Ἀβραάμ ἀναπαύσαι, καὶ μετὰ ἁγίων συναριθμήσαι, ἡμᾶς δὲ ἐλεήσαι ὡς ἀγαθός καὶ φιλάνθρωπος.
Αἰωνία σου ἡ μνήμη, ἀξιομακάριστε καὶ ἀείμνηστε ἀδελφέ ἡμῶν. (γ΄)
ΧΟΡΟΣ: Αἰωνία ἡ μνήμη, αἰωνία ἡ μνήμη, αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη.

ΙΕΡΕΥΣ
Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
ΧΟΡΟΣ:
μήν.


ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Εὐλόγησον, δέσποτα.
ΙΕΡΕΥΣ
Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νὺν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
ΧΟΡΟΣ: μήν.

ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ

Ἀπὸ Ψαλμὸν 118 Ἦχος πλ. β'

μωμοι ἐν ὁδῷ, ἀλληλούϊᾳ.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. Ἀλληλούϊα.
πεπόθησεν ἡ ψυχή μου τοῦ ἐπιθυμῆσαι τὰ κρίματά σου ἐν παντὶ καιρῶ. Ἀλληλούϊα.
νύσταξεν ἡ ψυχη μου ἀπὸ ἀκηδίας, βεβαίωσόν με ἐν τοῖς λόγοις σου. Ἀλληλούϊα.
Κλῖνον τὴν καρδίαν μου εἰς τὰ μαρτύριά σου, καὶ μὴ εἰς πλεονεξίαν. Ἀλληλούϊα.
θυμία κατέσχε μὲ ἀπὸ ἁμαρτωλῶν, τῶν ἐγκαταλιμπανόντων τὸν νόμον σου. Ἀλληλούϊα.
Μετοχος ἐγὼ εἰμὶ πάντων τῶν φοβουμένων σε, καὶ τῶν φυλασσόντων τὰς ἐντολάς σου. Ἀλληλούϊα.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῶ καὶ Ἁγίω Πνεύματι, καὶ νὺν καὶ ἀεὶ καὶ εἷς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ἀλληλούϊα.
ΔΙΑΚΟΝΟΣ
λέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μεγα ἔλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
τι δεόμεθα ὑπερ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ κεκοιμημένου δούλου (τῆς κεκοιμημένης δούλης) τοῦ Θεοῦ (
....), καὶ ὑπὲρ τοῦ συγχωρηθῆναι αὐτῷ (αὐτὴ) πᾶν πλημμέλημα ἑκούσιόν τε καὶ ἀκούσιον.
πως Κύριος ὁ Θεός, τάξη τὴν ψυχὴν αὐτοῦ (αὐτῆς) ἔνθα οἱ δίκαιοι ἀναπαύονται, τὰ ἐλέη τοῦ Θεοῦ, τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ ἄφεσιν τῶν αὐτοῦ (αὐτῆς) ἁμαρτιῶν, παρὰ Χριστῷ τῶ ἀθανάτω Βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν αἰτησώμεθα.
Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον.
ΙΕΡΕΥΣ
τι σὺ εἶ ἡ ἀνάστασις, ἡ ζωή, καὶ ἡ ἀνάπαυσις τοῦ κεκοιμημένου δούλου (τῆς κεκοιμημένης δούλης) σου (
.....), Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῶ ἀνάρχω σου Πατρί, καὶ τῶ παναγίω, καὶ ἀγαθῶ καὶ ζωοποιῶ σου Πνεύματι, νὺν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
ΧΟΡΟΣ: μήν.

ΣΤΑΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ
Ἦχος πλ. α'

Αἱ χεῖρες σου ἐποίησάν με καὶ ἔπλασάν με, συνέτισόν με καὶ μαθήσομαι τὰς ἐντολάς σου. Ἐλέησόν με, Κύριε.
τι ἐγενήθην ὡς ἀσκὸς ἐν πάχνῃ, τὰ δικαιώματά σου οὐκ ἐπελαθόμην. Ἐλέησόν με, Κύριε.
Σὸς εἰμι ἐγώ, σώσόν με, ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐξεζήτησα. Ἐλέησόν με, Κύριε.
πὸ τῶν κριμάτων σου οὐκ ἐξέκλινα, ὅτι σὺ ἐνομοθέτησάς με. Ἐλέησόν με, Κύριε.
κλινα τὴν καρδίαν μου, τοῦ ποιῆσαι τὰ δικαιώματά σου εἰς τὸν αἰῶνα δι' ἀντάμειψιν. Ἐλέησόν με, Κύριε.
Καιρὸς τοῦ ποιῆσαι τῶ Κυρίω, διεσκέδασαν τὸν νόμον σου. Ἐλέησόν με, Κύριε.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῶ καὶ Ἁγίω Πνεύματι, καὶ νὺν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ἐλέησόν με, Κύριε, Κύριε.

Ἐὰν ὦσι πλείονες Ἱερεῖς , εἰς τὸ τέλος ἑκάστης στάσις ὁ Διάκονος (Ἱερεύς) ἐκφωνεῖ Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Οἱ δὲ Ἱερεῖς κατὰ τὴν τῶν πρεσβείων σειράν ἕκαστος ἐκ τῶν μὴ ἐκφωνησάντων. Ὅτι σὺ εἶ ἡ ἀνάστασις... Ἤτοι αἱ ἐκφωνήσεις γίνονται κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν Ἱερέων. 
ΔΙΑΚΟΝΟΣ
Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον.
ΙΕΡΕΥΣ
τι σὺ εἶ ἡ ἀνάστασις, ἡ ζωή, καὶ ἡ ἀνάπαυσις...
ΧΟΡΟΣ: μήν.

ΣΤΑΣΙΣ ΤΡΙΤΗ
Ἦχος πλ. δ'

Καὶ ἐλέησόν με. Ἀλληλούϊα.
Ἐπίβλεψον ἐπ' ἐμὲ καὶ ἐλέησόν με, κατὰ τὸ κρῖμα τῶν ἀγαπώντων τὸ ὄνομά σου. Ἀλληλούϊα.
Νεώτερος ἐγὼ εἰμι, καὶ ἐξουδενωμένος, τὰ δικαιώματά σου οὐκ ἐπελαθόμην. Ἀλληλούϊα.
Τῆς φωνῆς μου ἄκουσον, Κύριε, κατὰ τὸ ἔλεός σου, κατὰ τὸ κρῖμα σου ζήσόν με. Ἀλληλούϊα.
ρχοντες κατεδίωξάν με δωρεάν, καὶ ἀπὸ τῶν λόγων σου ἐδειλίασεν ἡ καρδία μου. Ἀλληλούϊα.
Ζήσεται ἡ ψυχή μου καὶ αἰνέσει σε, καὶ τὰ κρίματά σου βοηθήσει μοί.
πλανήθην ὡς πρόβατον ἀπολωλός, ζήτησον τὸν δούλόν (τὴν δούλήν) σου, ὅτι τὰς ἐντολάς σου οὐκ ἐπελαθόμην.
 

ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ
Ἦχος πλ. α'

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.
Τῶν Ἁγίων ὁ χορός, εὗρε πηγὴν τῆς ζωῆς καὶ θύραν Παραδείσου, εὔρω καγῶ, τὴν ὁδὸν διὰ τῆς μετανοίας. τὸ ἀπολωλὸς πρόβατον ἐγὼ εἰμι. ἀνακάλεσαί με, Σωτήρ, καὶ σώσόν με.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.
πάλαι μέν, ἐκ μὴ ὄντων πλάσας με, καὶ εἰκόνι σου θεία τιμήσας, παραβάσει ἐντολῆς δὲ πάλιν μὲ ἐπιστρέψας εἰς γὴν ἐξ ἦς ἐλήφθην, εἰς τὸ καθ' ὁμοίωσιν ἐπανάγαγε, τὸ ἀρχαῖον κάλλος ἀναμορφώσασθαι.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.
Εἰκὼν εἰμι, τῆς ἀρρήτου δόξης σου, εἰ καὶ στίγματα φέρω πταισμάτων, οἰκτείρησον τὸ σὸν πλάσμα, Δέσποτα, καὶ καθάρισον σὴ εὐσπαγχνία, καὶ τὴν ποθεινὴν πατρίδα παράσχου μοί. Παραδείσου πάλιν ποιῶν πολίτην με.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.
νάπαυσον, ὁ Θεὸς τὸν δούλόν (τὴν δούλήν) σου, καὶ κατάταξον αὐτόν (αὐτήν) ἐν Παραδείσῳ, ὅπου χοροὶ τῶν Ἁγίων, Κύριε, καὶ οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς φωστῆρες, τὸν κεκοιμημένον δούλόν (τὴν κεκοιμημένην δούλήν) σου ἀνάπαυσον, παρορῶν αὐτοῦ (αὐτῆς) πάντα τὰ ἐγκλήματα.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῶ καὶ Ἁγίω Πνεύματι.
Τὸ τριλαμπὲς τῆς μιᾶς θεότητος, εὐσεβῶς ὑμνήσωμεν βοῶντες Ἁγιος εἶ, ὁ Πατὴρ ὁ ἄναρχος, ὁ συνάναρχος Υἱὸς καὶ θεῖον Πνεῦμα. φώτισον ἡμᾶς πίστει σοὶ λατρεύοντας, καὶ τοῦ αἰωνίου πυρὸς ἐξάρπασον.
Καὶ νὺν...
Χαῖρε σεμνή, ἡ Θεὸν σαρκὶ τεκοῦσα, εἰς πάντων σωτηρίαν, δι' ἦς γένος τῶν ἀνθρώπων εὔρατο τὴν σωτηρίαν, διὰ σοῦ εὔροιμεν Παράδεισον, Θεοτόκε, ἁγνὴ εὐλογημένη.

 
λληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα. Δόξα σοὶ ὁ Θεός. (3)

Ἦχος πλ. δ'

Μετὰ τῶν Ἁγίων ἀνάπαυσον, Χριστε, τὴν ψυχὴν τοῦ δούλου (τῆς δούλης) σου, ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος.

Ἦχος α'

Ποία τοῦ βίου τρυφὴ διαμένει λύπης ἀμέτοχος; Ποία δόξα ἕστηκεν ἐπὶ γῆς ἀμετάθετος; Πάντα σκιὰς ἀσθενέστερα, πάντα ὀνείρων ἀπατηλότερα. μία ῥοπὴ καὶ ταῦτα πάντα θάνατος διαδέχεται. Ἀλλ' ἐν τῷ φωτί, Χριστέ, τοῦ προσώπου σου, καὶ τῶ γλυκασμῶ τῆς σῆς ὡραιότητος, ὅν (ἥν) ἔξελέξω ἀνάπαυσον ὡς φιλανθρωπος.

Ἦχος β'

Οἴμοι, οἷον ἀγῶνα ἔχει ἡ ψυχή, χωριζομένη ἐκ τοῦ σώματος! Οἴμοι, πόσα δακρύει τότε, καὶ οὐχ ὑπάρχει ὁ ἐλεὼν αὐτήν! Πρὸς τούς, Ἀγγέλους τὰ ὄμματα ῥέπουσα, ἄπρακτα καθικετεύει, πρὸς τοὺς ἀνθρώπους τὰς χείρας ἐκτείνουσα, οὐκ ἔχει τὸν βοηθοῦντα. Διό, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἐννοήσαντες ἡμῶν τὸ βραχὺ τῆς ζωῆς, τῶ μεταστάντι (τῇ μεταστάση) τὴν ἀνάπαυσιν, παρὰ Χριστοῦ αἰτησώμεθα, καὶ ταὶς ψυχαὶς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Ἦχος γ'

Πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώπι νά, ὅσα οὐχ ὑπάρχει μετὰ θάνατον, οὐ παραμένει ὁ πλοῦτος, οὐ συνοδεύει ἡ δόξα ἐπελθῶν γὰρ ὁ θάνατος, ταῦτα πάντα ἐξηφάνισται. Διό, Χριστῷ τῶ ἀθανάτω Βασιλεῖ βοήσωμεν. Τὸν μεταστάντα (τὴν μεταστάσαν) ἐξ ἡμῶν ἀνάπαυσον, ἔνθα πάντων ἐστὶν εὐφραινομένων ἡ κατοικία.

Ἦχος δ'

Ποῦ ἐστιν ἡ τοῦ κόσμου προσπάθεια; Ποῦ ἐστιν ἡ των προσκαίρων φαντασία; Ποῦ ἐστιν ὁ χρυσὸς καὶ ὁ ἄργυρος; Ποῦ ἐστι τῶν ἱκετῶν ἡ πλημμύρα καὶ ὁ θόρυβος; Πάντα κόνις, πάντα τέφρα, πάντα σκιά. Ἀλλὰ δεῦτε βοήσωμεν τῶ ἀθανάτω Βασιλεῖ: Κύριε, τῶν αἰωνίων σου ἀγαθῶν ἀξίωσον τὸν μεταστάντα (τὴν μεταστάσαν) ἐξ ἡμῶν, ἀναπαύων αὐτόν (αὐτήν) ἐν τῇ ἀγήρω μακαριότητι.

Ἦχος πλ. α'

μνήσθην τοῦ Προφήτου βοῶντος: Ἐγὼ εἰμι γῆ καὶ σποδός, καὶ πάλιν κατενόησα ἐν τοῖς μνήμασι καὶ εἶδον τὰ ὀστὰ τὰ γεγυμνωμένα καὶ εἶπον: Ἄρα τὶς ἐστι, βασιλεύς ἢ στρατιώτης, ἢ πλούσιος ἢ πένης, ἢ δίκαιος ἢ ἁμαρτωλός; Ἀλλὰ ἀνάπαυσον, Κύριε, μετὰ δικαίων τὸν δούλόν (τὴν δούλήν) σου ὡς φιλάνθρωπος.

Ἦχος πλ. β'

ρχὴ μοὶ καὶ ὑπόστασις, τὸ πλαστουργόν σου γέγονε πρόσταγμα. βουληθεὶς γὰρ ἐξ ἀοράτου τε, καὶ ὁρατῆς μὲ ζῶον συμπῆξαι φύσεως, γῆθεν μου τὸ σῶμα διέπλασας, δέδωκας δὲ μοὶ ψυχήν, τὴ θεία σου καὶ ζωοποιῶ ἐμπνεύσει. Διό, Χριστέ, τὸν δούλόν (τὴν δούλήν) σου, ἐν χώρα ζώντων, ἐν σκηναῖς δικαίων ἀνάπαυσον.

Ἦχος βαρὺς

Κατ' εἰκόνα σὴν καὶ ὁμοίωσιν, πλαστουργήσας κατ ἀρχὰς τὸν ἄνθρωπον, ἐν Παραδείσῳ τέθεικας κατάρχειν σου τῶν κτισμάτων, φθόνω δὲ διαβόλου ἀπατηθείς, τῆς βρώσεως μετέσχε, τῶν ἐντολῶν σου παραβάτης γεγονῶς, διὸ πάλιν εἰς γὴν ἑξῆς ἐλήφθη, κατεδίκασας ἐπιστρέφειν, Κύριε, καὶ αἰτεῖσθαι τὴν ἀνάπαυσιν.

Ἦχος πλ. δ'

Θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι, ὅταν ἐννοήσω τὸν θάνατον , καὶ ἴδω ἐν τοῖς τάφοις κειμένην τὴν κατ.εἰκόνα Θεοῦ, πλασθεῖσαν ἡμῖν ὡραιότητα, ἄμορφον, ἄδοξον, μὴ ἔχουσαν εἶδος. Ὧ τοῦ θαύματος! Τὶ τὸ περὶ ἡμᾶς τοῦτο γέγονε μυστήριον; Πῶς παρεδόθημεν τὴ φθορά , καὶ συνεζεύχθημεν τῶ θανάτω; Ὄντως Θεοῦ προστάξει, ὡς γέγραπται, τοῦ παρεχοντος τοὶς μεταστάσι τὴν ἀνάπαυσιν.
Δόξα...
θάνατός σου, Κύριε, ἀθανασίας γέγονε πρόξενος, εἰ μὴ γὰρ ἐν μνήματι κατετέθης, οὐκ ἂν ὁ Παράδεισος ἠνέωκτο, διὸ τὸν μεταστάντα (τὴν μεταστάσαν) ἀνάπαυσον ὡς φιλάνθρωπος.


Καὶ νὺν...
γνὴ Παρθένε τοῦ Λόγου Πύλη, τοῦ Θεοῦ ἡμῶν Μήτηρ, ἱκέτευε ἐλεηθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ (αὐτῆς).

Ἦχος γ'

Μακαρία ἡ ὁδός, ἢ πορεύει σήμερον, ὅτι ἡτοιμάσθη σοὶ τόπος ἀναπαύσεως. (3)
ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Πρόσχωμεν.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Πρὸς σέ, Κύριε, κεκράξομαι, ὁ Θεός μου.
Ι
ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Σοφία.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
Πρὸς Θεσσαλονικεὶς Α' Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ἀνάγνωσμα.

(Κέφ. 4, 13-17)

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Πρόσχωμεν.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
δελφοί, Οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν περὶ τῶν κεκοιμημένων, ἵνα μῄ λυπῆσθε καθως καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. Εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, οὕτω καὶ ὁ Θεος τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. Τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ Κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες, οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου, οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας, ὅτι αὐτὸς ὁ Κύριος, ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ, καταβήσεται ἀπ' οὐρανοῦ καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον, ἔπει τὰ ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι, ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα, καὶ οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίω ἐσόμεθα.
ΙΕΡΕΥΣ: Εἰρήνη σοί.
ΧΟΡΟΣ: λληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα.
ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Σοφία. ὀρθοῖ. Ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.

ΙΕΡΕΥΣ: Εἰρήνη πᾶσι.
ΧΟΡΟΣ: Καὶ τῶ πνεύματί σου,
ΙΕΡΕΥΣ: κ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα. (Κέφ. 5, 24-30)
ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Πρόσχωμεν.
ΧΟΡΟΣ: Δόξα σοί, Κύριε, δόξα σοί.
ΙΕΡΕΥΣ
Εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τοὺς ἐληλυθότας πρὸς αὐτὸν Ἰουδαίους: Ἀμήν, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῶ πέμψαντί με, ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν. Ἀμήν, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα, καὶ νὺν ἐστιν, ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσονται τῆς φωνῆς τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσονται. 'ὥσπερ γὰρ ὁ Πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως ἔδωκε καὶ τῶ Υἱῶ ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ καὶ κρίσιν ποιεῖν, ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστι. Μὴ θαυμάζετε τοῦτο, ὅτι ἔρχεται ὥρα, ἐν ἢ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσονται τῆς φωνῆς αὐτοῦ, καὶ ἐκπορεύσονται, οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαύλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως, οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐδέν. Καθὼς ἀκούω κρίνω, καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με Πατρός.
ΧΟΡΟΣ: Δόξα σοί, Κύριε, δόξα σοί.
ΔΙΑΚΟΝΟΣ
λέησον ἡμᾶς ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
τι δεόμεθα ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ κεκοιμημένου δούλου (τῆς κεκοιμημένης δούλης) τοῦ Θεοῦ (.....) καὶ ὑπὲρ τοῦ συγχωρηθῆναι αὐτῷ (αὐτὴ) πᾶν πλημμέλημα ἑκούσιόν τε καὶ ἀκούσιον.
πως Κύριος ὁ Θεὸς τάξη τὴν ψυχὴν αὐτοῦ (αὐτῆς) ἔνθα οἱ δίκαιοι ἀναπαύονται, τὰ ἐλέη τοῦ Θεοῦ, τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν καὶ ἄφεσιν τῶν αὐτοῦ (αὐτῆς) ἁμαρτιῶν, παρὰ Χριστῷ τῶ ἀθανάτω Βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν αἰτησώμεθα.
Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον.
ΙΕΡΕΥΣ
Θεὸς τῶν πνευμάτων καὶ πάσης σαρκός, ὁ τὸν θάνατον καταπατήσας, τὸν δὲ διάβολον καταργήσας, καὶ ζωὴν τῷ κόσμῳ σου δωρησάμενος, αυτός, Κύριε, ἀνάπαυσον τὴν ψυχὴν τοῦ κεκοιμημένου δούλου σου [.....], ἐν τόπῳ φωτεινῷ, ἐν τόπῳ χλοερῷ, ἐν τόπῳ ἀναψύξεως, ἔνθα ἀπέδρα ὀδύνη, λύπη καὶ στεναγμός. Πᾶν ἁμάρτημα τὸ παρ’ αὐτοῦ πραχθὲν ἐν λόγῳ ἢ ἔργῳ ἢ διανοίᾳ, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησον· ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος, ὃς ζήσεται καὶ οὐχ ἁμαρτήσει· σὺ γὰρ μόνος ἐκτὸς ἁμαρτίας ὑπάρχεις, ἡ δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ὁ νόμος σου ἀλήθεια.
ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον.
ΙΕΡΕΥΣ
τι σὺ εἶ ἡ ἀνάστασις, ἡ ζωή, καὶ ἡ ἀνάπαυσις τοῦ κεκοιμημένου δούλου σου [.....], Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αιώνων. Ἀμήν.
Δόξα σοι ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.
καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων τὴν ἐξουσίαν ἔχων, ὡς ἀθάνατος Βασιλεύς, καὶ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ μητρός, τῶν ἁγίων, ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων, τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, τῶν ἁγίων ἐνδόξων προπατόρων Ἀβραάμ, Ἰσαάκ καὶ Ἰακώβ, τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου φίλου αὐτοῦ Λαζάρου τοῦ τετραημέρου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, τὴν ψυχὴν τοῦ ἐξ ἡμῶν μεταστάντος δούλου αὐτοῦ [.....] ἐν σκηναῖς δικαίων τάξαι, ἐν κόλποις Ἀβραάμ ἀναπαύσαι, καὶ μετὰ ἁγίων συναριθμήσαι, ἡμᾶς δὲ ἐλεήσαι ὡς ἀγαθός καὶ φιλάνθρωπος.
Αἰωνία σου ἡ μνήμη, ἀξιομακάριστε καὶ ἀείμνηστε ἀδελφέ ἡμῶν. (γ΄)
ΧΟΡΟΣ: Αἰωνία ἡ μνήμη, αἰωνία ἡ μνήμη, αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη.

ΙΕΡΕΥΣ
Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.

ΧΟΡΟΣ: μήν.

 

Ἦχος β'

Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σὲ νεκρὸν

Δεῦτε τελευταῖον ἀσπασμόν, δῶμεν ἀδελφοὶ τῶ θανόντι (τὴ θανούση), εὐχαριστοῦντες Θεῷ, οὗτος (αὕτη) γὰρ ἐξέλιπε τῆς συγγενείας αὐτοῦ (αὐτῆς), καὶ πρὸς τάφον ἐπεὶ γεται, οὐκ ἔτι φροντίζων (φροντίζουσα), τὰ τῆς ματαιότητος καὶ πολυμόχθου σαρκός. Ποὺ νὺν συγγενεῖς τε καὶ φίλοι; Ἄρτι χωριζόμεθα ὄνπερ (ἦνπερ), ἀναπαῦσαι Κύριος εὐξώμεθα.
Ποῖος χωρισμός, ὧ ἀδελφοί, ποῖος κοπετός, ποῖος θρῆνος, ἐν τῇ παρούση ῥοπή ! Δεῦτε οὖν ἀσπάσασθε τόν (τήν) πρὸ μικροῦ μεθ' ἡμῶν, παραδίδοται τάφω γάρ, καλύπτεται λίθω, σκότει κατοικίζεται, νεκροῖς συνθάπτεται. πάντες συγγενεῖς τε καὶ φίλοι, ἄρτι χωριζόμεθα ὄνπερ (ἦνπερ), ἀναπαῦσαι Κύριος εὐξόμεθα.

Θεοτοκίον

Σῶζε τοὺς ἐλπίζοντας εἰς σέ, Μήτηρ τοῦ ἀδύτου Ἠλίου, Θεογεννήτρια, αἴτησαι πρεσβείαις σου τὸν Ὑπεράγαθον, ἀναπαῦσαι δεόμεθα, τὸν νὺν μεταστάντα (τὴν νύν μεταστάσαν), ἔνθα ἀναπαύονται αἱ τῶν δικαίων ψυχαί, θείων ἀγαθῶν κληρονόμον, δεῖξον ἐν αὐλαῖς τῶν δικαίων εἰς μνημόσυνον, Πανάμωμε, αἰώνιον.

 

 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ

Ὁ Ἱερεύς ἀναγινώσκει τὸ Νεκρώσιμον Τρισάγιον ὡς ἐν τῷ οἴκω. Πρίν τὸ Δι’ εὐχῶν ὁ Ἱερεύς ῥαντίζει τὸν νεκρὸν μέ ἐλαίον λέγων:

αντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι.

Εἴτα ἄρας χοῦν διά τοῦ πτύου, ίπτει αὐτν σταυροειδῶς ἐπί τοῦ νεκροῦ λέγων:

Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τ πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καὶ πάντες οἱ κατοικούντες ἐν αὐτῇ. Γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσει.

 

 

 

IN THE HOME

  

DEACON

Master, give the blessing.

PRIEST
Blessed is our God always, now and for ever: world without end.
READER
Amen. O Holy God, Holy and Strong, Holy and Immortal, have mercy upon us. (3)
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever, world without end. Amen.
Most Holy Trinity, have mercy upon us; O Lord, cleanse us from our sins; O Master, pardon our transgressions; O Holy One, visit and heal our infirmities, for Thy Name’s sake.


Kyrie eleison or Lord have mercy. [3]
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever: world without end. Amen.
Our Father, which art in heaven, hallowed be Thy Name, Thy kingdom come, Thy will be done, in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.

PRIEST
For Thine is the kingdom, the power and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and for ever: world without end.
CHOIR: Amen.
Together with the spirits of the righteous made perfect, give rest to the soul of Thy servant, O Saviour; and preserve it in that life of blessedness near to thee, O Lover of mankind.
In the place of Thy rest, O Lord, where all the saints repose, give rest also to the soul of Thy servant, for Thou only art Immortal.
Glory to the Father, and to the Son. And to the Holy Spirit.
Thou art our God, who didst descend into Hades, and didst loose the pains of those held captive: do Thou also give rest to the soul of Thy servant, O Saviour.
Now and for ever: world without end. Amen.
O Virgin, who alone art pure and immaculate, and didst mystically bring forth God, intercede for the salvation of the soul of thy servant.
DEACON
Have mercy upon us, O God, according to Thy great mercy; we pray Thee, hear us and have mercy.
CHOIR
Kyrie eleison.

DEACON
Again we pray for the repose of the soul of the departed servant of God [name], and for the forgiveness of his/her every transgression, voluntary and involuntary.


Let the Lord God establish his/her soul where the just repose; the mercies of God, the kingdom of the heavens, and the remission of his/her sins, let us beseech of Christ, our immortal King and our God.
CHOIR
Grant us, O Lord.
DEACON
Let us pray unto the Lord.
CHOIR: Kyrie eleison.
PRIEST

O God of all spirits and of every flesh, who didst trample down death and didst overcome the devil, bestowing life to this world; do Thou, O Lord, give rest to the soul of Thy departed servant [name] in a place of light, in a place of green pasture, in a place of refreshment, from whence pain, sorrow and mourning have fled away. Every sin committed by him/her in thought, word or deed, do Thou as our good and man-befriending God forgive: for there is no man that shall live and not sin, Thou alone art without sin. Thy righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is truth.
DEACON

Let us pray unto the Lord.
CHOIR: Kyrie eleison.
PRIEST
For Thou art the resurrection, the life and the repose of Thy departed servant [name], O Christ our God, and to Thee we ascribe glory, together with Thine eternal Father and Thine all-holy, good and life-giving Spirit, now and for ever: world without end.
Glory be to Thee, O our God, glory be to Thee.
May He, who as the immortal King, hath dominion over the living and the dead and is risen from the dead, Christ our true God, by the prayers of His most holy Mother; of the holy and all-glorious Apostles; of our holy God-bearing Fathers; of the holy and glorious forefathers Abraham, Isaac and Jacob; of his holy and righteous friend Lazarus the four days dead; and of all the saints, assign to the dwelling place of the righteous the soul of his departed servant (…..) who has departed from us, grant it rest in the bosom of Abraham and number it among the righteous, and may he have mercy upon us, for He is good and loving-kind.
Everlasting be thy memory, O our brother/sister, who art worthy of blessedness and eternal memory. [3]
CHOIR: Everlasting be the memory, everlasting be the memory, everlasting be his/her memory.
PRIEST

By the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ our God, have mercy upon us and save us.
CHOIR: Amen.

 

 

 

IN THE TEMPLE

DEACON

Master, give the blessing.
PRIEST
Blessed is our God always, now and for ever: world without end.
CHOIR: Amen.

FIRST STASIS
From Psalm 118 Tone 6

The blameless in the way, Alleluia.
Blessed art Thou, O Lord; teach me Thy statutes. Alleluia.
My soul hath longed greatly to desire Thy judgments at all times. Alleluia.
My soul hath slumbered for heaviness; strengthen Thou me in Thy words.Alleluia.
Incline my heart to Thy testimonies, and not to covetousness.Alleluia.
Despondency hath taken hold upon me, because of the wicked that forsake Thy law.Alleluia.
I am a companion of all them that fear Thee, and of them that keep Thy commandments.Alleluia.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever, world without end. Amen. Alleluia.

 

DEACON
Have mercy upon us, O God, according to Thy great mercy; we pray Thee, hear us and have mercy.
Again we pray for the repose of the soul of the departed servant of God [name], and for the forgiveness of his/her every transgression, voluntary and involuntary.


Let the Lord God establish his [her] soul where the just repose; the mercies of God, the kingdom of the heavens, and the remission of his/her sins, let us beseech of Christ, our immortal King and our God.


Let us pray unto the Lord.
CHOIR: Kyrie eleison.
PRIEST
For Thou art the resurrection, the life and the repose of Thy departed servant [name], O Christ our God, and to Thee we ascribe glory, together with Thine eternal Father and Thine all-holy, good and life-giving Spirit, now and for ever: world without end.
CHOIR: Amen.

 

SECOND STASIS
Tone 5

Thy hands have made me and fashioned me; give me understanding, and I shall learn Thy commandments. Have mercy upon me, O Lord.
For I am become like a wineskin in the frost, yet have I not forgotten Thy statutes. Have mercy upon me, O Lord.
I am Thine, save me; for I have sought Thy precepts. Have mercy upon me, O Lord.
I have not departed from Thy judgments, for Thou hast appointed a law for me. Have mercy upon me, O Lord.
I have inclined my heart to perform Thy statutes for ever, for a recompense. Have mercy upon me, O Lord.
It is time for the Lord to act, for they have made void Thy law. Have mercy upon me, O Lord.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever, world without end. Amen. Have mercy upon me, O Lord.

If there is more than one Priest, at the end of each stasis the Deacon will say “Let us pray unto the Lord”  and every priest according to rank will say “For Thou art the resurrection, the life...”
DEACON
Let us pray unto the Lord.
CHOIR: Kyrie eleison.
PRIEST
For Thou art the resurrection, the life and...
CHOIR: Amen.

 

THIRD STASIS
Tone 8

And have mercy upon me. Alleluia.
Look Thou upon me, and be merciful unto me, according to the judgment of those that love Thy name. Alleluia.
I am young and despised, yet have I not forgotten Thy statutes. Alleluia.
Hear my voice according unto Thy mercy, O Lord; quicken me according to Thy judgment. Alleluia.
Princes have persecuted me without a cause, and my heart hath been afraid because of Thy words. Alleluia.
My soul shall live, and it shall praise Thee, and Thy judgments shall help me.
I have gone astray like a lost sheep; seek Thy servant, for I have not forgotten Thy commandments.
 

EVLOGITARIA
Tone 5

Blessed art Thou, O Lord, teach me Thy statutes.
The Choir of saints has found the fountain of life and the door of Paradise. May I also find the way through repentance: I am the sheep that was lost; call me back and save me, O Saviour.
Blessed art Thou, O Lord, teach me Thy statutes.
Of old Thou hast created me from nothing and honoured me with Thy divine image; but when I disobeyed Thy commandments, Thou hast returned me to the earth from whence I was taken: lead me back again to Thy likeness, refashioning my ancient beauty.
Blessed art Thou, O Lord, teach me Thy statutes.
I am an image of Thine ineffable glory, though I bear the scars of my transgressions. Take pity on Thy creature, O Master, and cleanse me in Thy loving-kindness. Grant me the fatherland for which I long, making me once more a citizen of Paradise.
Blessed art Thou, O Lord, teach me Thy statutes.
Give rest, O God, unto Thy servant, and establish him/her in Paradise; where the Choirs of the saints and the righteous, O Lord, shine as the stars of heaven; to Thy reposed servant do Thou give rest, overlooking all his/her offences.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
The threefold radiance of the one Godhead let us with reverence praise and cry aloud: Holy art Thou, O Father without beginning, O co-eternal Son and Divine Spirit. Enlighten us who with faith worship Thee, and snatch us from the eternal fire.
Now and for ever: world without end. Amen.
Hail, O Virgin, who gave birth to God in the flesh for the salvation of all. Through thee the human race hath found salvation, through thee may we find Paradise, O Mother of God, pure and blessed.
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Glory to Thee, O God. [3]

TONE 8

With the saints give rest, O Christ, to the soul of Thy servant, where there is no pain, nor sorrow, nor any sighing, but life everlasting.

TONE 1

What pleasure in life ever remains unmixed with grief? What glory endures immovable on earth? All things are feebler than shadows, all more illusive than dreams. In a single moment all are supplanted by death. But in the light, O Christ, of thy countenance, and the sweetness of thy comeliness, grant rest to the one thou hast taken, for thou art a lover of mankind.

TONE 2

Woe is me! What agony does the soul endure at her separation from the body, Woe is me! How many tears she then sheds, but finds no one to show mercy. She turns her eyes to the angels pleadingly, but her supplications go unheeded; she stretches out her hands to her fellow men, but finds no one to come to her aid. Therefore, my beloved brethren, realizing the shortness of life, 1et us ask of Christ rest for him/her who has departed, and for our souls his great mercy.

TONE 3

All human things are vanity, which do not survive a person's death; riches do not go with us, nor does g1ory accompany us on the way. For when death comes upon us, all of these shall vanish, indeed. Therefore, let us cry to Christ, the immorta1 King: Give rest to him/her who is departed from us, in the dwelling place of the blessed.

TONE 4

Where is all the earthly activity? , Where are the imaginings of the temporal? Where is the gold and the silver? Where is all the tumult and the noise of the servants? All are dust, all are ashes, all just a screen! But come, let us raise our voices to the immortal King: Lord, count worthy of eternal joy him/her who has been taken from us, by granting him/her rest in the unending blessedness.

TONE 5

I brought to mind the prophet who cried: I am earth and dust; and again I looked in the graves and beheld the naked bones, and said: to whom could these belong? King or soldier, rich or poor, righteous or sinner? But give rest to thy servant, O Lord, among the just as a gracious and a loving God.

 

TONE 6

My origin and my very being come from thy creative command; for at thy will you fashioned me a living being from invisible and visible nature; from the earth my body thou didst form, and thou gavest me a soul by thy breath the life-giving and divine. So, Christ, give thy servant rest in the land of the Living and the dwellings of the righteous.

TONE 7

In thy image and likeness in the beginning thou didst create man; and didst place him in paradise to rule over thy creatures; but, deceived by the envy of the Devil, he tasted of the fruit, and thy commandments he truly violated. Therefore, to the earth from which he came, thou didst condemn him to return, O Lord, and to entreat you for eternal rest.

TONE 8

I weep and I lament when I come face to face with death; and see lying in the graves our beauty, which was made in the image of God, disfigured, inglorious, all its form destroyed. How strange, indeed, that this lamentable mystery should happen to us. How we gave in to corruption, and became partners with death? Indeed, as written, by the command of God, who grants to all the departed eternal rest.
Glory...
Thy death for mankind, O Lord, became the cause for our salvation; for hadst thou not been laid in the tomb, Paradise would not have opened, therefore, grant rest to him/her who hast departed for thou lovest mankind.
Now and ever...
O pure Virgin, the Word's holy Gate, and Mother of our God, entreat, we beseech thee, for mercy upon his/her soul.

 

Tone 3

Blessed is the way wherein thou dost walk today, for there is prepared for thee, a place of eternal rest. (3)
DEACON: Let us give heed.
READER: Unto thee will I cry, O Lord my God.
DEACON: Wisdom.
READER

The reading is from the First Epistle of St. Paul to the Thessalonians.

4:13-17

DEACON: Let us give heed.

READER
Brethren, I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first: Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.
PRIEST: Peace unto thee.
CHOIR: Alleluia. Alleluia. Alleluia.
DEACON: Wisdom. Stand steadfast. Let us hear the Holy Gospel.

PRIEST: Peace unto all.
CHOIR: And unto thy spirit.
PRIEST

 The reading is from the Holy Gospel according to St. John.

 5, 24-30

DEACON: Let us give heed
CHOIR: Glory be to Thee, O Lord, glory be to Thee.
PRIEST
The Lord said unto the Jews that came unto Him: Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life. Verily, verily, I say unto you, The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they that hear shall live. For as the Father hath life in himself; so hath he given to the Son to have life in himself; And hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of man. Marvel not at this: for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice, And shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life; and they that have done evil, unto the resurrection of damnation. I can of mine own self do nothing: as I hear, I judge: and my judgment is just; because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me.
CHOIR: Glory be to Thee, O Lord, glory be to Thee.
DEACON
Have mercy upon us, O God, according to Thy great mercy; we pray Thee, hear us and have mercy.
Again we pray for the repose of the soul of the departed servant of God [name], and for the forgiveness of his/her every transgression, voluntary and involuntary.


Let the Lord God establish his/her soul where the just repose; the mercies of God, the kingdom of the heavens, and the remission of his/her sins, let us beseech of Christ, our immortal King and our God.
Let us pray unto the Lord.
CHOIR: Kyrie eleison.
PRIEST
O God of all spirits and of every flesh, who didst trample down death and didst overcome the devil, bestowing life to this world; do Thou, O Lord, give rest to the soul of Thy departed servant [name] in a place of light, in a place of green pasture, in a place of refreshment, from whence pain, sorrow and mourning have fled away. Every sin committed by him/her in thought, word or deed, do Thou as our good and man-befriending God forgive: for there is no man that shall live and not sin, Thou alone art without sin. Thy righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is truth.


DEACON: Let us pray unto the Lord.
CHOIR: Kyrie eleison.
PRIEST
For Thou art the resurrection, the life and the repose of Thy departed servant [name], O Christ our God, and to Thee we ascribe glory, together with Thine eternal Father and Thine all-holy, good and life-giving Spirit, now and for ever: world without end.
Glory be to Thee, O our God, glory be to Thee.
May He, who as the immortal King, hath dominion over the living and the dead and is risen from the dead, Christ our true God, by the prayers of His most holy Mother; of the holy and all-glorious Apostles; of our holy God-bearing Fathers; of the holy and glorious forefathers Abraham, Isaac and Jacob; of his holy and righteous friend Lazarus the four days dead; and of all the saints, assign to the dwelling place of the righteous the soul of his departed servant (…..) who has departed from us, grant it rest in the bosom of Abraham and number it among the righteous, and may he have mercy upon us, for He is good and loving-kind.
Everlasting be thy memory, O our brother [sister], who art worthy of blessedness and eternal memory. [3]
CHOIR: Everlasting be the memory, everlasting be the memory, everlasting be his [her] memory.
PRIEST

By the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ our God, have mercy upon us and save us.
CHOIR: Amen.

 

 

TONE 2

Let us give a parting farewell to the one death has taken, thanking almighty God; he/she has now departed from all his/her friends and his/her kin, and proceeds to hisher resting place, no more being troubled over things of vanity and the tired flesh. Where now are his/her friends and his/her kinsmen? As we are parted let us pray that the Lord will grant rest to him/her eternally.
What a dreadful parting, O my friends, what a great lament, what a mourning, at this sad circumstance! Come and kiss the one that was, with us a short while ago. He/She is surrendered to burial beneath a tombstone, darkness now covers him/her he/she is interred with the dead. Come, then, all his/her friends and his/her kinsmen, as we are parted let's pray that the Lord shall rest him/her eternally.

Theotokion

Save those who put their hope in thee, Mother of the sun never setting, and birth giver of God. Through thine intercessions ask the One who is most good, to give rest, we pray him, to the one from us parted, where are now reposing all the souls of the just. Make him/her an heir of heavenly blessings, place him/her in the land of the righteous, in eternal memorial.

 

AT THE GRAVESIDE

The Priest recites the Trisagion for the departed as in the home.

Before "By the Prayers of our holy fathers" the Priest pours on the body olive oil saying:

Sprinkle me with hyssop and I shall be cleansed, wash me and I shall be whiter than snow.

Then taking some earth with the shovel he spreads it on the body crosswise, saying:

The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein, thou art earth and to earth shalt thou return.